ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN Juin 2019

Xóta ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò 5 août jɛ 1er septembre 2019 lɛ é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ

“Mi Cɔ́ Miɖée, Bonu Mɛɖé Ma . . . Dó Gɛdɛ Mi Ó”!

Alɔ bí nú Satáan ɖò mɛblɛblɛ́ mɛ. Nɛ̌ é ka nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ wà nǔ dó mǐ wu, lobo lilɛ jɔ nú mǐ sín Jehovah gudo gbɔn?

Mi Flí Linlin E Sɔ́ Ta Nǔnywɛ Mawu Tɔn lɛ É Bǐ Xwè!

Fí e mǐ sù ɖè é, aca mǐtɔn kpo kplɔ́n e mǐ yí é kpo nɔ kúnkplá linlin mǐtɔn. Nɛ̌ mǐ ka sixu hɔn ɖɔ nú nǔ e tlɛ cí “ahohó” ɖɔhun ɖò ayi mǐtɔn mɛ lɛ é gbɔn?

Ganjɛ Jehovah Wu Hwenu E A Ðò Linkpɔ́n Mɛ É

Linkpɔ́n e zɛ xwé wu é, alǒ ee gbɛ́ gbigbɔ é sixu wà nǔ dó mǐ wu ɖò agbaza kpo lee nǔ nɔ cí nú mɛ é kpo lixo. Mǐ sixu kplɔ́n nǔ gegě gbɔn tamɛ linlin dó lee Jehovah d’alɔ mɛsɛntɔ́ tɔn ɖé lɛ ɖò hwexónu bɔ ye ɖí xwi xá linkpɔ́n gbɔn é wu gblamɛ.

D’alɔ Mɛ Ðevo lɛ Bonu Ye Na Ðí Xwi Xá Linkpɔ́n

Lɔti, Jɔbu kpo Nɔemíi kpo sɛn Jehovah kpo gbejininɔ kpo, amɔ̌, ye lɛ́ dɛ ɖò ninɔmɛ syɛnsyɛn lɛ nu ɖò gbɛzán yetɔn mɛ. Etɛ kpɔ́ndéwú yetɔn ka sixu kplɔ́n mǐ?

Lee Mǐ Sixu Cɔ́ Mǐɖée Dó Mɔ E Satáan Nɔ Ðó nú Mǐ lɛ É Ðokpo Wu Gbɔn É

Mɛsɛntɔ́ Mawu tɔn gegě ko jɛ fɔtóo nǔbliblíwiwa tɔn sín mɔ mɛ. Nɛ̌ mǐ ka sixu nyi alɔ nú nǔwalɔ kwijikwiji enɛ gbɔn?

Nǔ E Ðò Wema Mlámlá Hwexónu Tɔn ɖé Jí É Wá Jɛ Wě

Ðò 1970 ɔ, dobanúnǔtɔ́ dokunkun tɔn lɛ kun wema mlámlá zojikpo ɖé sín dò glɔ́ ɖò Ein Gedi ɖò Israël. Wlɛnwín yɛwliwlí tɔn 3-D zɔ́n bɔ è vlɔ́n wema mlámlá ɔ ɖò ali ɖé nu. Etɛ yɛwliwlí ɔ ka xlɛ́?