Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

“Weziza Mitɔn Ni Bo Hɔ́n” Bo Kpa Susu nú Jehovah

“Weziza Mitɔn Ni Bo Hɔ́n” Bo Kpa Susu nú Jehovah

“Weziza mitɔn ni bo hɔ́n ɖò gbɛtɔ́ lɛ nukɔn, bonu ye ni . . . kpa susu nú Tɔ́ mitɔn.”​—MAT. 5:16.

HAN LƐ: 77, 59

1. Hwɛjijɔ taji tɛ mǐ ka ɖó bo na j’awǎ?

ENYI mǐ sè lee togun Jehovah tɔn fɔ́n bo ɖò kpɔ́ sù d’eji wɛ gbɔn é ɔ, é nɔ sɔ́ akpàkpà mǐ tawun. Xwè e wá yì é mɛ ɔ, mǐ kplɔ́n Biblu xá gbɛtɔ́ 10 000 000 jɛji ɖò gbesisɔmɛ. Enɛ xlɛ́ nyì wɛn ɖɔ mɛsɛntɔ́ Mawu tɔn lɛ ɖò biblo wɛ bɔ weziza yetɔn ɖò hìnhɔ́n wɛ! Lin tamɛ dó jlǒɖotɔ́ livi mɔkpan e wá Flǐn lɛ é jí. Ye sixu gbɔn mɔ̌ mɛ bo kplɔ́n wanyiyi e Mawu ɖexlɛ́ hwenu e é sɔnǔ nú gbɛxixɔ ɔ é é.​—1 Jaan 4:9.

2, 3. (a) Afɔklɛ́nnú tɛ ma ka glɔ́n ali nú mǐ bonu mǐ gɔn “[kín]kɔ́n ɖò tɛntin yetɔn sunví ɖɔhun” ǎ? (b) Sɔgbe kpo xógbe Jezu tɔn e ɖò Matie 5:14-16 mɛ é kpo ɔ, etɛ mǐ ka na gbéjé kpɔ́n?

2 Gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ ɔ, togun Jehovah tɔn nɔ dó gbè vovo gègě. É ɖò mɔ̌ có, enɛ nɔ sú ali dó mǐ bonu mǐ nɔ gɔn bǔ nɔ dó kpa susu nú Tɔ́ mǐtɔn Jehovah ǎ. (Nǔɖe. 7:9) Mǐ na bo nɔ dó anɔnugbe ɖebǔ alǒ nɔ nɔ fí ɖebǔ ɔ, mǐ sixu “kɔ́n ɖò tɛntin yetɔn sunví ɖɔhun.”​—Fili. 2:15.

3 Kpɔ́ e sù wɛ mǐ ɖè é, bǔninɔ e sín vivǐ mǐ nɔ ɖu é kpo acéjí e mǐ nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ nɔ é kpo bǐ nɔ gɔ́ sò nú susu e kpa nú Jehovah wɛ mǐ ɖè é. Ðò xota elɔ mɛ ɔ, mǐ na ɖɔ xó dó lee nǔ mɔhunkɔtɔn nyɔ́ bló gbɔn é jí.​—Matie 5:14-16.

 GBLǑ ADA NÚ MƐYLƆYLƆ Ɔ

4, 5. (a) Gɔ́ nú wɛnɖagbejijla ɔ, nɛ̌ mǐ ka sixu bló gbɔn bɔ weziza mǐtɔn na hɔ́n? (b) Nú mǐ wà nǔ kpo xomɛnyínyɔ́ kpo ɔ, lè tɛ lɛ mǐ ka sixu mɔ? (Kpɔ́n fɔtóo e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.)

4 Ðò Atɔxwɛ (Glɛnsigbe) 1er juin 1925 tɔn mɛ ɔ, xota e nyí “Weziza Ðò Ablu Mɛ” é tinmɛ ɖɔ: “Mɛɖebǔ sixu nɔ gbeji nú Aklunɔ ɖò azǎn e kpò lɛ é mɛ . . . ǎ, afi nú é zán ali e hun n’i lɛ é, bo bló bɔ weziza tɔn hɔ́n ɔ nɛ.” Xota ɔ lɛ́ tinmɛ ɖɔ: “É ɖó na bló mɔ̌ gbɔn wɛnɖagbe ɔ jijla nú mɛ e ɖò ayikúngban ɔ jí lɛ é gblamɛ, lobo na bló bɔ gbɛzán tɔn na sɔgbe xá weziza sín ali lɛ.” É ɖò wɛn ɖɔ ali e nu mǐ sixu bló bɔ weziza mǐtɔn na hɔ́n ɖè é ɖokpo wɛ nyí ɖɔ mǐ na jla wɛnɖagbe ɔ mɛ lɛ, lobo kplɔ́n nǔ ye bonu ye ni huzu ahwanvu. (Mat. 28:19, 20) Gɔ́ na ɔ, mǐ sixu kpa susu nú Jehovah gbɔn Klisanwun gbɛzinzan mǐtɔn gblamɛ. Xwétɔ́ lɛ kpo aligbɔntɔ́ lɛ kpo nɔ ɖó ayi nùwalɔ mǐtɔn lɛ wu. Nǔ e mǐ nɔ ko dó dó xɔ́ntɔn ye é, kpo gbè e mǐ nɔ dó ye kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo é kpo nɔ ɖɔ nǔ gègě dó mɛ e mǐ nyí é, kpo Mawu alɔkpa e sɛ̀n wɛ mǐ ɖè é kpo wu.

5 Jezu ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ: “Enyi mi byɔ xwé ɖé gbè hǔn, mi [‘dó gbè xwétɔ́ ɔ,’ nwt].” (Mat. 10:12) Ðò xá e mɛ Jezu kpo mɛsɛ́dó tɔn lɛ kpo nɔ ɖekúnnu ɖè hwɛhwɛ é ɔ, mɛ lɛ ɖó aca bo nɔ yí jonɔ lɛ dó xwé yetɔn lɛ gbè. Égbé ɔ, aca enɛ ɖò fí gègě ǎ. Amɔ̌, nǔwiwa kpo jiɖiɖe kpo gɔ́ nú xɔ́ntɔn e a nɔ dó xwétɔ́ ɖé hwenu e a ɖò hwɛjijɔ e wu a wá gɔ̌n tɔn é tinmɛ n’i wɛ é sixu ɖè adohuhu alǒ xomɛsin tɔn kpò. Hwɛhwɛ ɔ, nǔkiko e dɔn mɛ é wɛ nɔ zɔ́n bɔ xóɖɔɖókpɔ́ ɖagbe ɖé nɔ bɛ́. Wlɛnwín enɛ nɔ lɛ́ w’azɔ̌ hwenu e nɔví sunnu lɛ kpo nɔví nyɔnu lɛ kpo nɔ zán kɛkɛví lɛ ɖò kúnnuɖiɖe agbawungba tɔn hwenu é. Nú a ɖò alɔ ɖó ɖò sinsɛnzɔ́ mɔhun mɛ wɛ ɔ, a sixu mɔ ɖɔ hwɛhwɛ ɔ, mɛ lɛ nɔ yí wɛn ɔ ganji hwenu e è ko nǔ dó ye yɛ́ɛ bo dó gbè ye é. É sixu sísɛ́ ye bɔ ye sɛkpɔ mǐ bo yí wema mǐtɔn lɛ ɖokpo. Nǔwiwa kpo xomɛnyínyɔ́ kpo lɔ sixu d’alɔ bɔ a na bɛ́ xóɖɔɖókpɔ́ ɖé.

6. Nɛ̌ asú kpo asì kpo mɛxomɔ ɖé ka gbló ada nú sinsɛnzɔ́ yetɔn gbɔn?

6 Asú kpo asì kpo mɛxomɔ ɖé ɖò Angleterre bɔ azɔn ɖó dogbó nú sinsɛnzɔ́ xwé ɖé gbè jɛ xwé ɖé gbè tɔn yetɔn tawun. Ye wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ emi na bló bɔ weziza emitɔn na hɔ́n, ɖò xwé yetɔn kpá. Ye nɔ tɛ́ wema junjɔn Biblu jí lɛ dó tavo ɖé tá, hwenu e mɛjitɔ́ lɛ nɔ wá kplá vǐ yetɔn lɛ ɖò azɔ̌mɛxwé e ɖò akpá yetɔn é é. Nǔdobiba ko sísɛ́ mɛ gègě bɔ ye yí wema Les jeunes s’interrogent. Réponses pratiques Akpáxwé 1tɔn kpo 2gɔ́ ɔ kpo, gɔ́ nú alɔnuwema lɛ. Nɔví nyɔnu gbexosin-alijitɔ́ ɖé ɖò agun yetɔn mɛ, bo xò kpóɖó nú ye ɖò tito kúnnuɖiɖe tɔn yetɔn enɛ mɛ. Xɔ́ntɔn dó mɛ sín walɔ e nɔví nyɔnu ɔ ɖó é, gɔ́ nú gǎn nùjɔnǔ tɔn e asú kpo asì kpo ɔ dó é sísɛ́ mɛjitɔ́ lɛ ɖokpo bɔ é yí gbè bá kplɔ́n Biblu.

7. Alɔ tɛ a ka sixu dó mɛ yɔyɔ̌ e wá xá towe mɛ lɛ é?

7 Ðò xwè gudogudo tɔn elɔ lɛ mɛ ɔ, mɛ e ahwan nya sín tò yetɔn mɛ lɛ é gègě sɛ̀ tɛn yì tò ɖevo lɛ mɛ. Nɛ̌ a ka sixu d’alɔ mɛ enɛ lɛ bɔ ye na kplɔ́n bo tuùn Jehovah kpo linlin tɔn kpo gbɔn? Nú a na bɛ́ hǔn, kplɔ́n lee è nɔ dó gbè mɛ gbɔn kpaà dó mɛ yɔyɔ̌ enɛ lɛ e wá xá towe mɛ é sín gbè mɛ gbɔn é. JW Language nyí azɔ̌wanú e sixu d’alɔ we bɔ a na wà mɔ̌ é ɖé. Gɔ́ na ɔ, a sixu kplɔ́n nukɛgbe klewun klewun e na fɔ́n jlǒ yetɔn nyite é. Enɛ ɔ, a sixu kpéwú bo xlɛ́ ali ye yì jw.org jí lobo xlɛ́ video kpo wema kpo vovo e ɖò gbè yetɔn mɛ lɛ é ye.—Sɛ́n. 10:19.

8, 9. (a) Alixlɛ́mɛ e nyɔ́ zán é tɛ mǐ ka nɔ mɔ ɖò kplé aklunɔzán gblamɛ tɛntin tɔn mǐtɔn hwenu? (b) Nɛ̌ mɛjitɔ́ lɛ ka sixu d’alɔ vǐ yetɔn lɛ bɔ ye na ɖ’alɔ ɖò kplé lɛ mɛ gbɔn?

8 Jehovah gbɔn wanyiyi gblamɛ bo sɔnǔ nú Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn, bonu sinsɛnzɔ́ mǐtɔn ni dó bí alɔ nú mǐ d’eji. Alixlɛ́mɛ e nyɔ́ zán, bɔ mǐ nɔ mɔ ɖò kplé enɛ jí é nɔ d’alɔ mǐ mɛ gègě, bɔ mǐ nɔ ɖeji hugǎn  hwenu e mǐ nɔ ɖò mɛ lɛ ba kpɔ́n wɛ, lobo nɔ lɛ́ ɖò Biblu kplɔ́n ye wɛ é.

9 Mɛ e wá yɔyɔ̌ lɛ é gègě nɔ ɖ’ayǐ wu ɖɔ vǐ mǐtɔn lɛ nɔ ɖ’alɔ ɖò kplé lɛ mɛ. Mɛjitɔ́ lɛ mi, mi d’alɔ vǐ mitɔn lɛ bonu weziza yetɔn ni hɔ́n gbɔn kpinkplɔn ye, bonu ye ni nɔ na xósin dó xógbe yeɖesunɔ tɔn lɛ mɛ gblamɛ. Xógbe e bɔkun bo ka gosin ayi yetɔn mɛ lɛ é nɔ sísɛ́ mɛ yɔyɔ̌ e ɖó jlǒ lɛ é hweɖelɛnu, bɔ ye nɔ mɔ nǔ jɛ nugbǒ ɔ wu.​—1 Kɔ. 14:25.

NƆ XÒ BǓNINƆ KÀN

10. Azɔ̌ tɛ sinsɛn-biblo xwédo tɔn ka nɔ wà ɖò bǔninɔ kàn xixo mɛ?

10 Ali ɖevo e nu a sixu bló bɔ weziza towe hɔ́n ɖè é wɛ nyí ɖɔ a ni nɔ xò bǔninɔ kàn ɖò xwédo towe kpo agun towe kpo mɛ. Ali e nu mɛjitɔ́ lɛ sixu wà mɔ̌ ɖè é ɖokpo wɛ nyí tuto Sinsɛn-Biblo Xwédo tɔn gbesisɔ tɔn ɖé biblo. Mɛ gègě nɔ sɔ́ Televiziɔn JW tɔn kpinkpɔn dó tuto enɛ mɛ ɖò hweɖenu ɖò sun ɔ mɛ. Nú mi kpɔ́n tuto ɔ kpé ɔ, etɛwu mi ma ka na ɖè hwenu ɖó vo bo ɖɔ xó dó lee mi sixu zán nǔ e mi kpɔ́n lɛ é gbɔn é jí ǎ? Nú mɛjitɔ́ lɛ ɖò nukún kpé dó sinsɛn-biblo xwédo tɔn wu wɛ ɔ, ye ɖó na flín ɖɔ alixlɛ́mɛ e sín hudo vǐ kpɛví ɖé ɖó é sixu gbɔn vo tawun nú ee sín hudo mɛ winnyawinnya ɖé ɖó é. Blǒ gbɔn alɔkpa ɖé bonu nùkplɔnmɛ ɔ ni sɔgbe xá hagbɛ̌ xwédo ɔ tɔn ɖokpo ɖokpo.​—Ðɛh. 148:12, 13.

Enyi a nɔ dó xɔ́ntɔn mɛxomɔ lɛ ɔ, é na hɛn we lidǒ tawun (Kpɔ́n akpáxwé 11gɔ́ ɔ)

11-13. Nɛ̌ mǐ bǐ ka sixu xò bǔninɔ kàn ɖò agun ɔ mɛ, lobo d’alɔ mɛ ɖevo lɛ bonu weziza yetɔn na hɔ́n gbɔn?

11 Nɛ̌ mɛ winnyawinnya lɛ ka sixu xò bǔninɔ kàn ɖò agun ɔ mɛ, bo gbɔn mɔ̌ mɛ dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ ɖevo lɛ bonu weziza yetɔn ni hɔ́n gbɔn? Nú Klisanwun winnyawinnya ɖé wɛ nú we ɔ, etɛwu a ma ka na sɔ́ xɔ́ntɔn didó mɛxomɔ lɛ dó ɖó nǔ e gbé a na nya é ǎ? A sixu byɔ ye kpo sísí kpo ɖɔ ye ni kpi nǔ e ye ko mɔ kpɔ́n ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ lɛ é ɖé sín tan nú we. A na mɔ ɖɔ é na hɛn we lidǒ tawun, bɔ akpàkpà tlɛ na sɔ́ hwi kpo ye kpo bǐ hugǎn, bɔ mi na bló bɔ weziza nugbǒ ɔ tɔn na hɔ́n. Mǐ bǐ sixu sɔ́ doo didó nú mɛ ɖěɖee nɔ wá kplé ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn mɛ lɛ é dó ɖó nǔ e gbé mǐ na nya é. Mɔ̌ wiwa na gɔ́ sò nú bǔninɔ, bo sixu sísɛ́ mɛ yɔyɔ̌ lɛ bɔ ye na jló na d’alɔ bɔ weziza yetɔn na hɔ́n. Gǎndido towe lɛ sixu byɔ ɖɔ a ni dó gbè nú jonɔ lɛ kpo nǔkiko e dɔn mɛ é ɖé kpo, vlafo a tlɛ sixu byɔ ye ɖɔ ye ni jinjɔn akpá towe. Tɛ́n kpɔ́n bo ɖè jonɔ lɛ xlɛ́ mɛ ɖevo lɛ, enɛ ɔ, ye na vo cí ɖɔ xwégbe wɛ ye ɖè ɖɔhun.

12 Enyi è sɔ́ azɔ̌ d’así nú we bɔ a na kpé nukún dó kplé kúnnuɖegbe tɔn ɖé wu ɔ, a sixu  dó gǎn, bo d’alɔ mɛxomɔ lɛ bonu ye na ɖ’alɔ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ. Ye ka ɖó fí e ye na ɖekúnnu ɖè b’ɛ sɔgbe xá ye é à? Ðò ali ɖé lɛ nu ɔ, a sixu ɖè ye kpo mɛ winnyawinnya e sixu d’alɔ ye é ɖé kpo. A sixu lɛ́ xlɛ́ mɛ ɖěɖee lanmɛ yetɔn, alǒ ninɔmɛ ɖé lɛ ɖó dogbó nú nǔ e ye sixu wà lɛ é é ɖɔ emi mɔ nukúnnú jɛ ninɔmɛ yetɔn mɛ. Lee nǔ mɛ ɖevo lɛ tɔn nɔ ɖu ayi mɛ nú we gbɔn é kpo nukúnnúmɔjɛnǔmɛ towe kpo sixu d’alɔ mɛ winnyawinnya kpo mɛxomɔ kpo, mɛ e ko mɔ nǔ kpɔ́n é kpo mɛ e ma ko mɔ nǔ kpɔ́n sɔmɔ̌ ǎ é kpo, bɔ ye na jla wɛnɖagbe ɔ kpo kanɖodonǔwu kpo.​—Lev. 19:32.

13 Akpàkpà sɔ́ ɖɛhanwlantɔ́ ɔ b’ɛ ɖɔ: “Nɔví nɔví lɛ ɖó gbè kpɔ́ ɔ, é nɔ nyɔ́, é nɔ víví mɛ nya!” (Xà Ðɛhan 133:1, 2.) Ee Izlayɛli-ví lɛ ɖó gbè kpɔ́ é ɔ, nǔwiwa mɛ ɖevo e nɔ sɛ̀n Jehovah lɛ é tɔn wà ɖagbe nú ye tawun, bɔ ye ɖu lè yetɔn. É cí lee ami e è nɔ kɔn dó ta nú mɛ é nɔ ɖó wǎn ɖagbe, lobo nɔ lɛ́ wà ɖagbe nú agbaza gbɔn é ɖɔhun. Etɛwu a ma ka na kanɖeji bonu nùwalɔ towe na wà ɖagbe nú nɔví sunnu lɛ kpo nɔví nyɔnu lɛ kpo, bo na zɔ́n bɔ bǔninɔ na tíìn ɖò tɛntin yetɔn ǎ? Enyi a ko ɖò mɔ̌ wà wɛ ɔ, é jɛxa ɖɔ è ni kpa we. A ka sixu ɖó “wanyiyi ɖaxó,” enɛ wɛ nyí ɖɔ a na lɛ́ bló hú mɔ̌, bo na nɔ lɛ́ wà mɔ̌ ɖò gbesisɔmɛ à?​—2 Kɔ. 6:11-13.

14. Etɛ a ka sixu bló bɔ weziza towe na hɔ́n ɖò xá é mɛ a ɖè é?

14 Etɛ lɛ a ka sixu wà bo gbló ada nú gǎndido towe lɛ, bonu weziza nugbǒ Biblu tɔn tɔn na hɔ́n ɖò xá e mɛ a ɖè é? Xomɛnyínyɔ́xó kpo nùwalɔ xomɛnyínyɔ́ tɔn towe lɛ kpo sixu dɔn nɔzo ɖé wá nugbǒ ɔ mɛ. Kanbyɔ hwiɖée ɖɔ: ‘Nukún tɛ nɔzo ce lɛ ka nɔ sɔ́ dó kpɔ́n mì na? Xwé ce gbè kpo nǔ e un ɖó lɛ é kpo ka nɔ nɔ mimɛ̌ jí, bo nɔ zɔ́n bɔ è nɔ ɖɔ xó ɖagbe dó xá e mɛ un ɖè é wu à? Un ka nɔ ɖè afɔ ɔ jɛ nukɔn bo na nɔ d’alɔ mɛ ɖevo lɛ à?’ Enyi a ɖò xó ɖɔ ɖó kpɔ́ xá kúnnuɖetɔ́ ɖevo lɛ wɛ hǔn, nɔ kanbyɔ ye ɖɔ ye ni ɖɔ lee xomɛnyínyɔ́ yetɔn kpo walɔ ɖagbe yetɔn kpo ko wà ɖagbe nú nɔzo yetɔn lɛ, azɔ̌gbɛ́ yetɔn lɛ kpo azɔ̌mɛvigbɛ́ yetɔn lɛ kpo gbɔn é. A na ɖibla sè nǔ ɖagbeɖagbe e ye ko mɔ kpɔ́n lɛ é.​—Efɛ. 5:9.

MI NƆ WUNZƐN

15. Etɛwu wunzɛn ninɔ ka ɖò taji?

15 Enyi mǐ jló ɖɔ weziza mǐtɔn ni hɔ́n ganji ɔ, mǐ ɖó na nɔ acéjí dó táan e mɛ mǐ ɖò gbɛ̀ nɔ ɖè wɛ é wu. Azɔn mɔkpan wɛ Jezu ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ: “Mi nɔ wunzɛn.” (Mat. 24:42; 25:13; 26:41) É ɖò wɛn ɖɔ enyi mǐ lin ɖɔ ya ɖaxó ɔ na lín cobo wá, ɖɔ é na wá hweɖenu, amɔ̌, é kún ka na nyí hwe mǐtɔn nu ó ɔ, wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ sɔ́ na mya nukún nú mǐ sɔmɔ̌ ǎ. (Mat. 24:21) Enɛ na zɔ́n bɔ weziza mǐtɔn sɔ́ na hɔ́n ɖò xá mǐtɔn mɛ ǎ, bo sixu ɖekpo alǒ tlɛ cí.

16, 17. Etɛ a ka sixu wà bo na kpó ɖò acéjí nɔ wɛ?

16 Ðó hwenu vɛwǔ elɔ lɛ fɔ́n bo ɖò syɛnsyɛn wɛ wutu ɔ, mǐ bǐ ɖó na nɔ wunzɛn. Jehovah na wà nǔ dó gan tɔn mɛ. Enɛ ɖó xò kpɔ́n ǎ. (Mat. 24:42-44) Amɔ̌ dìn hwɛ ɔ, mǐ ɖó na sɔnǔ nú suúluɖiɖo, bo na nɔ wunzɛn hú ɖ’ayǐ tɔn. Nɔ xà Xó Mawu tɔn ayihɔngbe ayihɔngbe, lobo nɔ nɔ wunzɛn bo nɔ xoɖɛ. (1 Pi. 4:7) Xwedó kpɔ́ndéwú ɖagbe nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo ɖěɖee wunzɛn e ye nɔ é kpo weziza yetɔn e ye jó dó b’ɛ hɔn é kpo hɛn awǎjijɛ wá na lɛ é tɔn. Kpɔ́ndéwú ɖagbe ɖokpo ɖò xota “N’Tẹdo Avọ̀tonu Ju de Tọn Go sọn Owhe Kandegbàn Die” mɛ, bo tɔ́n ɖò Atɔxwɛ (Gungbe) 15 avril 2012 tɔn mɛ, wexwɛ 18-21.

17 Nǔwiwa kpo gbɛ̌dido kpo e nɔ hɛn mɛ lidǒ lɛ é ni gɔ́ gbɛzán towe mɛ. Enɛ na hɛn awǎjijɛ ɖaxó wá nú we, bɔ é na cí nú we ɖɔ hwenu ɖò wìwá yì wɛ bléblé ɖɔhun. (Efɛ. 5:16) Ðò xwè kanweko e wá yì é mɛ ɔ, nɔví mǐtɔn lɛ hɛn alɔnu yetɔn ján bo wà nǔ gègě. Amɔ̌, kpo alɔdo Jehovah tɔn kpo ɔ, mǐ lɛ́ ɖò nǔ e hugǎn mɔ̌ lɛ é wà wɛ ɖò égbé. Mǐ ɖò biblo wɛ bɔ weziza mǐtɔn ɖò hìnhɔ́n wɛ ɖò ali ɖé nu, bɔ è ko lin ɖɔ nǔ na nyí mɔ̌ kpɔ́n ǎ.

Mɛbakpɔ́n lɛngbɔnyitɔ́ tɔn lɛ nɔ hun ali nú mǐ bɔ mǐ nɔ ba nùnywɛ e ɖò Xó Mawu tɔn mɛ é (Kpɔ́n akpáxwé 18gɔ́ ɔ kpo 19gɔ́ ɔ kpo)

18, 19. Nɛ̌ mɛxo agun tɔn lɛ ka sixu d’alɔ mǐ, bɔ mǐ na nɔ wunzɛn lobo lɛ́ nyí kanɖodonǔwutɔ́ gbɔn? Jlɛ̌ dó nùɖé wu.

 18 Tuùn e mǐ tuùn ɖɔ hwɛhutɔ́ e mǐ nyí é kún nɔ sú ali dó mǐ, bɔ mǐ nɔ gɔn Jehovah sɛ̀n lee é jló gbɔn é ó é nɔ hɛn nùɖiɖi mǐtɔn lidǒ tawun. Enɛ wu ɔ, nùnina e Jehovah na mǐ, b’ɛ nyí mɛxo agun tɔn lɛ é ni nɔ sù nukún towe mɛ. (Xà Efɛzinu lɛ 4:8, 11, 12.) Hweɖevonu e mɛxo agun tɔn ɖé na wá ba we kpɔ́n é ɔ, zǎn ali enɛ e hun nú we é bo yí nùnywɛ ɖò gɔ̌n tɔn, lobo ɖu wě e é na ɖè xá we é sín lè.

19 Asú kpo asì kpo ɖé ɖò Angleterre bo ɖò xwi ɖí xá tagba ɖé lɛ wɛ, lobo ylɔ mɛxo agun tɔn wè, bɔ ye sɔ ylɔ̌ ɔ. Asì ɔ mɔ ɖɔ asú emitɔn kún sɔgbe xá emi ɖò gbigbɔ lixo ó. Asú ɔ yí gbè ɖɔ emi kún nyí nùkplɔnmɛtɔ́ ɖagbe ó, lé emi kún bló tuto sinsɛn-biblo xwédo tɔn gbesisɔ tɔn ɖé tɔn ó. Mɛxo lɛ dɔn ayi asú kpo asì kpo ɔ tɔn wá kpɔ́ndéwú Jezu tɔn jí. É nɔ kpé nukún dó ahwanvu tɔn lɛ wu, bo nɔ sú nǔ e hudo ye lɛ é sín dò. Mɛxo lɛ dó wusyɛn lanmɛ nú asú ɔ ɖɔ é ni xwedó kpɔ́ndéwú Jezu tɔn. Ye dó wusyɛn lanmɛ nú asì ɔ ɖɔ é ni ɖó suúlu. Mɛxo agun tɔn lɛ lɛ́ na alixlɛ́mɛ e nyɔ́ zán lɛ é ɖé lɛ asú kpo asì kpo ɔ dó lee ye sixu w’azɔ̌ ɖó kpɔ́, bo bló sinsɛn-biblo xwédo tɔn xá vǐ yetɔn wè lɛ gbɔn é jí. (Efɛ. 5:21-29) Nukɔnmɛ ɔ, mɛxo agun tɔn lɛ kpa asú ɔ nú gǎn e é dó lɛ é. Ye dó wusyɛn lanmɛ n’i ɖɔ é ni dó gǎn d’eji bo ganjɛ gbigbɔ mímɛ́ wu, bonu é na d’alɔ ɛ nú é na huzu tatɔ́ ɖagbe ɖé ɖò gbigbɔ lixo. Xwédo ɔ sín nǔ e ɖu ayi mɛ nú ye é kpo gudo e ye nɔ n’i é kpo zɔ́n bɔ weziza tɔn hɔ́n.

20. Enyi a bló bonu weziza towe hɔ́n ɔ, etɛ a ka sixu ɖó nukún?

20 Ðɛhanwlantɔ́ ɔ jihan ɖɔ: ‘Nǔ nyɔ́ nú mɛ e nɔ ɖó sísí nú Jehovah lɛ, mɛ e nɔ mlɛ́ ali e Jehovah ɖè lɛ.’ (Ðɛh. 128:1) Nú a nɔ bló bɔ weziza towe nɔ hɔ́n, gbɔn mɛ ɖevo lɛ yiylɔ bonu ye wá sɛ̀n Mawu, nǔwiwa ɖò ali ɖé nu bo na dó xò fífá kàn kpo acéjíninɔ kpo gblamɛ ɔ, a na mɔ ɖɔ awǎjijɛ towe na jɛji. Mɛ ɖevo lɛ na mɔ azɔ̌ towe ɖagbe lɛ, bɔ é na sísɛ́ mɛ gègě bɔ ye na kpa susu nú Tɔ́ mǐtɔn.​—Mat. 5:16.