Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Hlɔnhlɔn Gbedómɛ Tɔn

Hlɔnhlɔn Gbedómɛ Tɔn

“KÚ D’EWU! Nɛ̌ a fɔ́n gbɔn?”

É ɖò wɛn ɖɔ a nɔ yawu dó gbè mɛ gbɔn mɔ̌. A tlɛ sixu ko nɔ lɛ́ na alɔ mɛ dó dó gbè nú mɛ. Aca kpo xógbe gbedómɛ tɔn lɛ kpo sixu gbɔn vo sín ayǐ ɖé jí jɛ ɖevo jí, amɔ̌, linlin ɖokpo ɔ jí wɛ gbedómɛ ɖé nɔ junjɔn. Nugbǒ ɔ, gbemadómɛ alǒ gbè ma yí nú gbè e mɛ ɖevo dó mɛ é sixu cí wanyiyi ma ɖó nú mɛ ɖɔhun, alǒ nyí xlɛ̌ zinzan nyanya ɖé tɔn.

Amɔ̌, mɛ bǐ ɖó aca bo nɔ dó gbè nú mɛ ɖevo lɛ ǎ. Mɛɖé lɛ sixu xò nǔ kpɔ́n dó gbedómɛ wu, ɖó winnya wu, alǒ ye nɔ mɔ ɖɔ emi kún hwɛ́n nùɖé ó. Mɛɖé lɛ nɔ mɔ ɖɔ é vɛwǔ bɔ è na dó gbè nú mɛ ɖevo ɖěɖee sinmɛ agbaza tɔn, aca, alǒ ninɔmɛ yetɔn gbɔn vo nú mɛtɔn é. É ɖò mɔ̌ có, gbedómɛ e tlɛ ɖò klewun é ɖé sixu wà ɖagbe tawun.

Kanbyɔ hwiɖée ɖɔ: ‘Etɛ gbedómɛ ka sixu wà? Etɛ Xó Mawu tɔn ka sixu kplɔ́n mì dó gbedómɛ wu?’

DǑ GBÈ “GBƐTƆ́ ALƆKPA LƐ BǏ”

Hwenu e mɛsɛ́dó Piyɛ́ɛ yí Kɔnɛyi dó agun Klisanwun tɔn mɛ, b’ɛ nyí Kosi nukɔntɔn e byɔ agun ɔ mɛ é ɔ, Piyɛ́ɛ ɖɔ: “Mawu . . . nɔ ɖè mɛɖé ɖó vo ɖò mɛɖé mɛ [ǎ].” (Mɛ. 10:34) Nukɔnmɛ ɔ, Piyɛ́ɛ wlan ɖɔ Mawu “jló ɖɔ mɛ bǐ ni mɔ ali, bo lɛkɔ sín nǔnyanyawiwa gudo.” (2 Pi. 3:9) Tlolo hwɛ̌ ɔ, mǐ sixu lin ɖɔ mɛ e ɖò nugbǒ ɔ kplɔ́n wɛ é ɖé tɔn wɛ wemafɔ enɛ lɛ nyí. Amɔ̌, Piyɛ́ɛ lɛ́ dó wusyɛn lanmɛ nú Klisanwun lɛ ɖɔ: “Mi sí gbɛtɔ́ lɛ bǐ; mi yí wǎn nú nɔví mitɔn ɖò nùɖiɖi mɛ lɛ.” (1 Pi. 2:17) Enɛ wu ɔ, enyi mɛ ɖevo lɛ na bo ɖó sinmɛ agbaza tɔn ɖebǔ, gosin aca alǒ ninɔmɛ ɖebǔ mɛ ɔ, é na nyɔ́ ɖɔ mǐ ni nɔ dó gbè nú ye à cé? Enɛ lɔ na xlɛ́ ɖɔ mǐ nɔ sí ye bo lɛ́ yí wǎn nú ye.

Mɛsɛ́dó Pɔlu dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ ɖěɖee ɖò agun ɔ mɛ lɛ é ɖɔ: “Mi . . . nɔ yí miɖée ganji lee Klisu yí mi gbɔn é.” (Hlɔ. 15:7) Pɔlu ylɔ nɔví ɖěɖee “dó wusyɛn lanmɛ” n’i lɛ é sín nyikɔ. Ðó Satáan ɖò togun Mawu tɔn gbé nya wɛ ɖò égbé nukún myamya wutu ɔ, nɔví lɛ ɖó hudo wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ tɔn tawun.​—Kolo. 4:11; Nǔɖe. 12:12, 17.

Kpɔ́ndéwú ɖěɖee ɖò Biblu mɛ lɛ é xlɛ́ ɖɔ gbedómɛ sixu wà nǔ hugǎn blòbló bonu mɛ ɖevo lɛ na mɔ ɖɔ è yí emi.

JIÐE VƆ́ NA MƐ, WUSYƐN DÓ LANMƐ NÚ MƐ, WANYIYI

Hwenu e hwe ɔ nu sù bɔ Jehovah na sɔ́ Vǐ sunnu tɔn dó Mali xomɛ é ɔ, é sɛ́ wɛnsagun ɖé dó bonu é na yì ɖɔ xó n’i. Wɛnsagun ɔ tó dó gbè è hwɛ̌, enɛ gudo ɔ, é ɖɔ: “Mawu jɔwu we; Aklunɔ ɖò kpɔ́ xá we.” Mali sè mɔ̌ é ɔ, “ayi tɔn gbado,” b’ɛ tuùn nǔ e wu wɛnsagun ɖé ɖò xó ɖɔ n’i wɛ é ǎ. Ee wɛnsagun ɔ mɔ mɔ̌ é ɔ, é ɖɔ “Mali, ma ɖi xɛsi ó; ɖó Mawu jɔwu we.” É tinmɛ ɖɔ Mawu ɖò linlin wɛ ɖɔ é na jì Mɛsiya ɔ. Mali sín ayi sɔ́ gbado ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, é setónú bo ɖɔ: “Aklunɔ sín mɛsɛntɔ́ wɛ un nyí; lee a ɖɔ gbɔn ɔ, ni bo nyí mɔ̌ nú mì.”​—Luk. 1:26-38.

Wǔjɔmɛ ɖé wɛ é nyí nú wɛnsagun ɔ ɖɔ é ni nyí ɖɛ̌mɛnu Jehovah tɔn; é ɖò mɔ̌ có, é mɔ ɖɔ emi kún sixu kpéwú bo na ɖɔ xó nú gbɛtɔ́ hwɛhutɔ́ ɖé ó ǎ. É bɛ́ xó tɔn kpo gbedómɛ ɖé kpo. Etɛ kpɔ́ndéwú tɔn enɛ ka sixu kplɔ́n mǐ? Mǐ ɖó na nɔ ɖò gbesisɔmɛ bo na nɔ dó gbè nú mɛ ɖevo lɛ, lobo na nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú ye. Xó klewun klewun lɛ ɖiɖɔ sixu d’alɔ mɛ ɖevo lɛ, bo na ye jiɖiɖe ɖɔ ye nyí akpáxwé togun Jehovah tɔn tɔn ɖé nugbǒ.

Pɔlu tuùn mɛ gègě ɖò agun ɖěɖee ɖò Azíi Kpɛví ɔ kpo Elɔpu kpo sín kàn mɛ lɛ é. Gbedómɛ tawun tawun gègě ɖò wema-sɛ́dó-mɛ tɔn lɛ mɛ. Mǐ mɔ enɛ ɖò Hlɔmanu lɛ wemata 16gɔ́ ɔ mɛ. Pɔlu dó gbè sɛ́dó Klisanwun hàtɔ́ gègě. É kɛnu dó Fwebée wu bo ɖɔ  ɖɔ é nyí “nɔví mǐtɔn nyɔnu,” bo dó wusyɛn lanmɛ nú nɔví lɛ ɖɔ ye ni “yí i ganji ɖò Aklunɔ sín nyikɔ mɛ, lee mɛ e ɖò mɛɖeɖóvo Mawu tɔn mɛ lɛ na bló gbɔn ɖò yeɖée tɛntin é,” bo lɛ́ ɖɔ ɖɔ ye ni “d’alɔ ɛ ɖò nǔ e kɔn nǔ [ye]tɔn na hudo è ɖè lɛ é bǐ mɛ.” Pɔlu dó gbè sɛ́dó Plisilu kpo Akilasi kpo, éyɛ ‘ɖokponɔ wɛ dokú nú ye ǎ; agun Klisanwun e ma nyí Jwifu ǎ lɛ tɔn lɛ lɔmɔ̌ ɔ bǐ dokú nú ye.’ É dó gbè sɛ́dó ɖé lɛ ɖò mɛ e è ma tuùn sɔmɔ̌ ɖò égbé ǎ lɛ é mɛ; ye wɛ nyí “wanyinamɔ [tɔn] Epenɛti” gɔ́ nú “Tlifɛnu kpo Tlifɔsu kpo e ɖò azɔ̌ wà nú Aklunɔ wɛ lɛ” é. Nugbǒ ɔ, Pɔlu nɔ sɔ́ jlǒ dó dó gbè nɔví lɛ.​—Hlɔ. 16:1-16.

Dǒ nukún mɛ bo kpɔ́n awǎjijɛ e ye na ko ɖó, hwenu e ye mɔ ɖɔ è flín emi kpo wanyiyi kpo é. Wǎn e ye yí nú Pɔlu kpo yeɖée kpo é na ko syɛn d’eji tawun. É ɖò wɛn ɖɔ gbè enɛ lɛ e è dó sɛ́dó Klisanwun lɛ kpodo wanyiyi kpo bɔ ye sè é na ko dó wusyɛn lanmɛ nú ye, bo na ko hɛn nùɖiɖi yetɔn lidǒ. Nugbǒ ɔ, gbedómɛ e nɔ xlɛ́ ɖɔ nǔ mɛ ɖevo lɛ tɔn ɖu ayi mɛ nú mǐ é kpo mɛ kpikpa lɛ kpo nɔ zɔ́n, bɔ xɔ́ntɔn zunzun nɔ vɛ́ ganji, lobo nɔ lɛ́ bló bɔ mɛsɛntɔ́ gbejinɔtɔ́ Mawu tɔn lɛ nɔ nɔ bǔ.

Hwenu e Pɔlu jɛ tɔjihunglintɛn Puzɔlu tɔn, bo tunta Hlɔma é ɔ, Klisanwun e ɖò finɛ lɛ é wá tofɔligbé bo kpé è. Ee Pɔlu mɔ ye sɛ́dó é ɔ, é “dokú nú Mawu, bɔ wǔ yá ɛ.” (Mɛ. 28:13-15) Hweɖelɛnu ɔ, mǐ sixu ko nǔ kpowun, alǒ zé alɔ dó dó gbè nú mɛ. Mɔ̌ wiwa yayǎnɔ tlɛ sixu na hlɔnhlɔn mɛ e awakanmɛ kú é, alǒ mɛ e ɖò wubla mɛ é.

ALI HUNHUN NÚ XÓÐƆÐÓKPƆ́ ÐÉ

É byɔ ɖɔ ahwanvu Jaki ni ɖè wě syɛnsyɛn ɖé lɛ xá mɛ. Klisanwun ɖé lɛ huzu gbejimanɔtɔ́ ɖò gbigbɔ lixo, gbɔn xɔ́ntɔn zunzun xá gbɛ̀ ɔ gblamɛ. (Ja. 4:4) Amɔ̌, ɖǒ ayi lee Jaki bɛ́ wema-sɛ́dó-mɛ tɔn gbɔn é wu:

“Jaki, mɛsɛntɔ́ Mawu kpo Aklunɔ Jezu Klisu kpo tɔn ɖé, sɛ́dó hɛnnu 12 e gbakpé lɛ é: Un dó gbè sɛ́dó mi!” (Ja. 1:1, nwt) É ɖò wɛn ɖɔ é na bɔwǔ nú mɛ e na xà wema tɔn lɛ é bɔ ye na yí gbè nú wěɖexámɛ tɔn, hwenu e ye na mɔ ɖò gbedómɛ enɛ mɛ ɖɔ, ye kpo é kpo bǐ wɛ nyí nǔ ɖokpo ɔ ɖò Mawu nukɔn é. Nugbǒ ɔ, gbedómɛ kpo mɛɖesɔhwe kpo sixu hun ali, bɔ è tlɛ na ɖɔ xó ɖó kpɔ́ dó nǔ taji lɛ wu.

Gbedómɛ e na wà ɖagbe tawun é ɖé na bo ma ɖiga ǎ ɔ, é ɖó na gosin ayi mɛ, bo na xlɛ́ ɖɔ è ɖó wanyiyi nùjɔnǔ tɔn nú mɛ. Nú é tlɛ cí ɖɔ mɛɖé ma ɖó ayi wu ǎ ɖɔhun ɔ, é nɔ wà ɖagbe. (Mat. 22:39) Nɔví nyɔnu ɖé ɖò Irlande, bo wá Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn mɛ hwenu e kplé jló na bɛ́ é. Ee é ɖò wezun jí bo byɔ xɔ ɔ mɛ é ɔ, nɔví sunnu ɖé lilɛ, ko nǔ dó è yɛ́ɛ, bo ɖɔ: “Kuabɔ. É víví nú mì tawun ɖɔ un mɔ we.” Nɔví nyɔnu ɔ kɛnu ǎ, bo yì junjɔn ayǐ kpowun.

Aklunɔzán gblamɛ yɔywɛ ɖé gudo ɔ, é sɛkpɔ nɔví sunnu ɔ bo ɖɔ n’i ɖɔ, sín hweɖenu ɔ, emi ɖò xwi ɖí xá ninɔmɛ syɛnsyɛn ɖé wɛ ɖò xwégbe. É ɖɔ: “Xomɛ sìn mì tawun gbadanu enɛ, un ko ɖibla gɔn Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn mɛ. Un sɔ́ flín nǔ kaka ɖé dó kplé ɔ wu zɛ gbedómɛ towe wu ǎ. É zɔ́n bɔ un mɔ ɖɔ è yí mì tawun. É na cɛ́ nú we.”

Nɔví sunnu enɛ tuùn ɖagbe e gbedómɛ klewun enɛ na ko wà é ǎ. É ɖɔ: “Hwenu e é ɖɔ nǔ e xó klewun enɛ lɛ wà n’i é nú mì é ɔ, gǎn e un dó é víví nú mì tawun. Enɛ dó wǔ yá lanmɛ nú nyì lɔ.”

Salomɔ́ɔ wlan ɖɔ: “È ma sɔ́ nǔ nyì gbě ǎ ɔ, è nɔ mɔ nǔ sɔ́ ǎ.” (Nùt. 11:1) Enyi mǐ tuùn lee gbedómɛ mǐtɔn lɛ, tlala ɔ, gbè e mǐ nɔ dó Klisanwun hàtɔ́ mǐtɔn lɛ é xɔ akwɛ sɔ́ é ɔ, mǐ na wà ɖagbe nú ye kpo mǐɖesunɔ kpo. Enɛ wu ɔ, mi ma nú mǐ ni sɔ́ nukún kpɛví dó kpɔ́n hlɔnhlɔn gbedómɛ tɔn gbeɖé ó.