Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Sɔ́ Ayi Towe Ðó Xó Ðaxó E Ðò Atɛ Jí É Jí

Sɔ́ Ayi Towe Ðó Xó Ðaxó E Ðò Atɛ Jí É Jí

“Gbɛtɔ́ lɛ ni tuùn ɖɔ hwɛ mɛ e sín nyikɔ nɔ nyí Jehovah é, hwiɖokponɔ wɛ nyí Ajalɔnlɔn ɖò ayikúngban ɔ bǐ jí.”​—ÐƐH. 83:18, nwt.

HAN LƐ: 46, 136

1, 2. (a) Xó ɖaxó tɛ ka kàn gbɛtɔ́ lɛ bǐ? (b) Nɛ̌ lee xó enɛ ɖó na sù nukún mǐtɔn mɛ gbɔn é ka nyí nǔ taji sɔ?

NÚ GÈGĚ gbɛtɔ́ lɛ tɔn ɖò égbé ɔ, akwɛ wɛ nyí nǔ taji hugǎn. Ye nɔ sɔ́ ayi yetɔn bǐ dó lee ye na bló gbɔn bo na jɛ dɔkun é, alǒ lee ye na bló gbɔn bo wlíbò nú nǔ e ye ɖó é jí. Nú mɛ ɖevo lɛ ɔ, xwédo yetɔn, lanmɛ na nɔ ganji yetɔn alǒ nǔ e ye jló na wà ɖò gbɛ̀ yetɔn mɛ lɛ é wɛ ɖò taji hugǎn.

2 Amɔ̌, xó ɖaxó e kàn mǐ bǐ é wɛ nyí lee mǐ na ɖexlɛ́ ɖɔ Jehovah wɛ nyí Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ gbɔn é. Mǐ ɖó na cɔ́ mǐɖée bonu ayi mǐtɔn ma gosin xó titewungbe enɛ ɔ jí ó. Nɛ̌ nǔ ka sixu wá nyí mɔ̌ gbɔn? Mǐ sixu sɔ́ ayi mǐtɔn ɖó adohu adohu azǎn ɖokpo ɖokpo tɔn jí kaka, bo na wɔn lee é nyí nǔ taji sɔ ɖɔ mǐ ni ɖexlɛ́ ɖɔ Mawu wɛ nyí Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ é. Alǒ mǐ sixu jó mɛtɛnkpɔn mǐɖesunɔ tɔn lɛ dó, bɔ ye na cyɔn yɛ xó ɖaxó enɛ jí. Ðò alɔ ɖevo mɛ ɔ, nú ɖiɖexlɛ́ ɖɔ Jehovah wɛ nyí Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ fɔ́n bo ɖò nukún mǐtɔn mɛ sù d’eji wɛ ɔ, mɔ̌ jɛn mǐ na ɖò gbesisɔmɛ hugǎn, bo na ɖí xwi xá wuvɛ̌ e mǐ nɔ mɔ ayihɔngbe ayihɔngbe lɛ é gbɔn é nɛ. Bɔ nǔ enɛ e nɔ sù nukún mǐtɔn mɛ é na zɔ́n, bɔ mǐ na sɛkpɔ Jehovah d’eji.

 ETƐWU É KA NYÍ NǓ TAJI SƆMƆ̌?

3. Etɛ Satáan ka ɖɔ dó acɛkpikpa Mawu tɔn wu?

3 Nǔwiwa Satáan Awovi tɔn sɔ́ nùkanbyɔ ɖé nyì atɛ jí: Jehovah ka ɖ’acɛ bo na nyí Nǔbǐwukpétɔ́ à? É ɖɔ ɖɔ acɛkpikpa Jehovah tɔn kún sɔgbe ó, lé é nɔ tɛ nǔ ɖagbe hugǎn lɛ nùɖíɖó tɔn lɛ. Sɔgbe kpo nǔ e Awovi ɖɔ é kpo ɔ, gbɛtɔ́ lɛ na ɖó awǎjijɛ hugǎn lobo na lɛ́ vo hugǎn enyi ye kp’acɛ dó yeɖée jí ɔ nɛ. (Bǐb. 3:1-5) Satáan lɛ́vɔ ɖò ɖiɖɔ wɛ ɖɔ gbɛtɔ́ ɖebǔ kún sixu nɔ gbeji nú Mawu kpo ayi tɔn bǐ kpo ó, lé enyi mɛɖebǔ mɔ wuvɛ̌ ganji ɔ, é na gbɛ́ acɛkpikpa Jehovah tɔn. (Jɔb. 2:4, 5) Bo na dó na xósin nú adɔn enɛ e Awovi fɔ́n nyite é ɔ, Jehovah jó gbɛtɔ́ lɛ dó nú táan ɖé, nú ye ni kpɔ́n lee è ma nɔ acɛkpikpa tɔn hwɛjijɔnɔ ɔ glɔ ǎ ɔ, é na nyla sɔ́ é.

4. Etɛwu è ka ɖó na ɖeɖɛ Nǔbǐwukpétɔ́ e Mawu nyí é sín xó ɔ?

4 É ɖò gaàn ɖɔ Jehovah tuùn ɖɔ hwɛdómɛ Awovi tɔn lɛ nyí adingban. Bɔ etɛwu é ka jó xó enɛ e Satáan fɔ́n nyite é dó kaka jɛ égbé, lobo lɛ́ hun ali n’i bonu é ni na kúnnuɖenú xó e é ɖɔ lɛ é tɔn? Xósin ɔ kàn nùɖíɖó e ɖó nùnywɛ lɛ é bǐ. (Xà Ðɛhan 83:18, nwt.) Asú kpo asì kpo nukɔntɔn ɔ gbɛ́ acɛkpikpa Jehovah tɔn, lobɔ sín hwenɛnu kaka jɛ égbé ɔ, mɛ gègě ɖevo lɛ lɔ wà mɔ̌. Enɛ sixu sísɛ́ mɛɖé lɛ bɔ ye na lin ɖɔ Awovi sín hwɛ jɔ. Enyi xó enɛ ɔ ma gbò ɖò gbɛtɔ́ lɛ alǒ wɛnsagun lɛ sín ayi mɛ ǎ jɛn wɛ ɔ, tagba na tíìn ɖò tò lɛ, akɔta lɛ, hɛnnu lɛ, xwédo lɛ kpo gbɛtɔ́ lɛ kpo tɛntin. Amɔ̌, enyi Nǔbǐwukpétɔ́ e Jehovah nyí é wá jɛ wě bǐ gudo ɔ, mɛ lɛ bǐ na hwìhwɛ́ yeɖée dó acɛkpikpa tɔn hwɛjijɔnɔ ɔ glɔ kaka sɔyi. Fífá na lɛ́ wá kpé wɛkɛ ɔ bǐ mɛ.​—Efɛ. 1:9, 10.

5. Azɔ̌ tɛ mǐ ka ɖó bo na wà dó nɔ gudo nú Jehovah ɖò Nǔbǐwukpétɔ́ e é nyí é sín xó ɔ mɛ?

5 Acɛ e Mawu ɖó bo nyí Nǔbǐwukpétɔ́ é na jɛ wě, lobɔ acɛkpikpa Satáan kpo gbɛtɔ́ lɛ kpo tɔn na j’ayǐ bǐ mlɛ́mlɛ́ bɔ ye sɔ́ na tíìn ǎ. Acɛ e Mawu na kpa gbɔn Axɔsuɖuto Mɛsiya ɔ tɔn jí é na yì ta, lobɔ gbejinɔtɔ́ lɛ na ɖexlɛ́ ɖɔ gbɛtɔ́ lɛ sixu zunfan acɛkpikpa Mawu tɔn. (Eza. 45:23, 24) A ka jló na nɔ mɛ ɖěɖee ɖè yeɖée xlɛ́ ɖi gbejinɔtɔ́, bo nɔ nɔ gudo nú Nǔbǐwukpétɔ́ e Jehovah nyí é mɛ à? É ɖò wɛn ɖɔ a jló. Nú mǐ na nyí gbejinɔtɔ́ ɔ, mǐ ɖó na sɔ́ ayi mǐtɔn ɖó xó ɖaxó ɔ jí, lobo mɔ nukúnnú jɛ lee é nyí nǔ taji tawun sɔ́ é wu.

NǓBǏWUKPÉTƆ́ E JEHOVAH NYÍ É ÐIÐEXLƐ́ ÐÒ TAJI TAWUN HÚ HWLƐNGÁN

6. Nɛ̌ Nǔbǐwukpétɔ́ e Jehovah nyí e ɖiɖexlɛ́ ka ɖò taji sɔ?

6 Lee mǐ ko mɔ gbɔn wá yì é ɔ, Nǔbǐwukpétɔ́ e Jehovah nyí é ɖiɖexlɛ́ nyí xó taji ɖé bo ɖu gbɛtɔ́ lɛ. É ɖò taji tawun hú awǎjijɛ e gbɛtɔ́ ɖebǔ sixu ɖó é. Nǔ enɛ ka vɔ́da nú lee hwlɛngán mǐtɔn xɔ akwɛ sɔ́ é, alǒ xlɛ́ ɖɔ Jehovah kún nɔ kpé nukún mǐ wu ganji ó wɛ à? Ðebǔ lɔ ǎ. Etɛwu?

7, 8. Etɛwu Nǔbǐwukpétɔ́ e Mawu nyí é ɖiɖexlɛ́ ka ɖó na byɔ ɖɔ é ni ɖè akpá tɔn lɛ?

7 Jehovah ɖó wanyiyi e gɔ́ngɔ́n é nú gbɛtɔ́ lɛ, lobɔ ye lɛ́ xɔ akwɛ ɖò nukún tɔn mɛ. É sɔ́ jlǒ dó sɔ́ hun Vǐ tɔn tɔn dó hun hwlɛngán mavɔmavɔ sín ali nú mǐ. (Jaan 3:16; 1 Jaan 4:9) Nú Jehovah ma kpéwú bo ɖè akpá tɔn lɛ ǎ ɔ, Awovi na mɔ hwɛjijɔ bo na ylɔ ɛ ɖɔ adingbannɔ e nɔ tɛ nǔ ɖagbe lɛ mɛ, lobo nɔ lɛ́ kp’acɛ ɖò ali e ma sɔgbe ǎ é nu é. È na lɛ́ mɔ hwɛjijɔ nú gbeklanxamɛtɔ́ ɖěɖee nɔ cá akpá Mawu tɔn lɛ ko, bo nɔ kàn nǔ elɔ byɔ lɛ é: “É dó akpá ɖɔ emi na wá; mɔ̌ wɛ à cé? Enɛ! Fitɛ é ka ɖè? Tɔ́gbó mǐtɔn lɛ ko kú; loɔ, nǔ bǐ ɖò lee é ko ɖè gbɔn sín hwenu e gbɛ̀ ɔ ko tíìn ɔ ɖokpoo é.” (2 Pi. 3:3, 4) Hǔn, Jehovah na mɔ ɖɔ Nǔbǐwukpétɔ́ e emi nyí é ɖiɖexlɛ́ byɔ ɖɔ emi ni hwlɛn gbɛtɔ́ tónúsétɔ́ lɛ gán! (Xà Ezayíi 55:10, 11.) Gɔ́ na ɔ, Nǔbǐwukpétɔ́ e Jehovah nyí é junjɔn wanyiyi jí. Enɛ wu ɔ, mǐ sixu kudeji ɖɔ é na yí wǎn nú mɛsɛntɔ́ tɔn gbejinɔtɔ́ lɛ tɛgbɛ, bɔ ye na  xɔ akwɛ ɖò nukún tɔn mɛ, lobɔ nǔ yetɔn na lɛ́ sù nukún tɔn mɛ.​—Tín. 34:6.

8 Lee Nǔbǐwukpétɔ́ e Jehovah nyí é tuùntuùn nyí nǔ taji sɔ́ é vɔ́da nú hwlɛngán mǐtɔn, alǒ lee mǐ xɔ akwɛ ɖò nukún tɔn mɛ sɔ́ é ǎ. Linlin e sɔgbe é ɖó wɛ mǐ ɖè kpowun dó Nǔbǐwukpétɔ́ e Jehovah nyí é kpo hwlɛngán mǐtɔn kpo wu. Linlin enɛ e sɔgbe é ɖò taji, nú mǐ jló na sɔ́ ayi mǐtɔn ɖó xó taji enɛ e ɖò te é jí, lobo zunfan acɛkpikpa Jehovah tɔn hwɛjijɔnɔ ɔ nɛ.

NÙKPLƆNMƐ ÐÉ DÓ LINLIN E SƆGBE É ÐIÐÓ WU

9. Etɛ Satáan ka ɖɔ dó Jɔbu wu? (Kpɔ́n ɖiɖe e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.)

9 È tinmɛ nǔ e wu mǐ ɖó na ɖó linlin e sɔgbe é nyì wɛn ɖò wema Jɔbu tɔn, ee nyí ɖokpo ɖò wema Biblu tɔn e è wlan dó nukɔn lɛ é mɛ é. Ðò finɛ ɔ, mǐ mɔ adɔn e Satáan fɔ́n nyite, bo ɖɔ ɖɔ nú Jɔbu mɔ wuvɛ̌ syɛnsyɛn ɔ, é na gbɛ́ Mawu é. Satáan byɔ Mawu ɖɔ éɖesunɔ ni doya nú Jɔbu. Jehovah bló mɔ̌ ǎ, amɔ̌, é jó Satáan dó bɔ é tɛ́n Jɔbu kpɔ́n, bo ɖɔ: “A hɛn ɔ, a na yí nǔ e é ɖó lɛ bǐ.” (Xà Jɔbu 1:7-12.) Ðò táan klewun ɖé mɛ ɔ, mɛsɛntɔ́ Jɔbu tɔn lɛ kú, nǔ e é ɖó ɖò gbɛmɛ lɛ é bǐ gblé, lobɔ vǐ vívɛ́ tɔn wǒ lɛ lɔ lɛ́ kú. Satáan wà mɔ̌ ɖò ali ɖé nu bɔ è na vɛdo ɖɔ Mawu ɖesu wɛ zɔ́n nǔ e ɖò Jɔbu gbò wɛ lɛ é sín. (Jɔb. 1:13-19) Bɔ dó enɛ wu ɔ, Satáan dó wutuzɔn baɖabaɖa ɖé Jɔbu. (Jɔb. 2:7) Fí e Jɔbu lɛ́ wá flú ɖè bǐ é wɛ nyí hwenu e asì tɔn kpo xɔ́ntɔn nyijɛtɔ́ tɔn atɔn lɛ kpo jɛ xó ɖěɖee na dó awakanmɛ kú n’i lɛ é ɖɔ jí é.​—Jɔb. 2:9; 3:11; 16:2.

10. (a) Etɛ Jɔbu ka bló bo ɖè gbejininɔ tɔn xlɛ́ Mawu? (b) Ali tɛ nu é ka j’ayǐ klewun ɖè?

10 Etɛ mɛ é ka wá tɔ́n kɔ dó? È wá mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ nǔ e Satáan ɖɔ é ɔ, adingban sésé wɛ. Jɔbu gbɛ́ ɖɔ emi kún na dó gudo Mawu ó. (Jɔb. 27:5, nwt) Amɔ̌, Jɔbu sɔ́ ɖó linlin e sɔgbe é ǎ nú hwenu ɖé. É wá sɔ́ ayi tɔn bǐ ɖó lee hwɛ tɔn jɔ gbɔn é jí, bo tlɛ kàn hwɛjijɔ e wu é ɖò wuvɛ̌ sè wɛ é byɔ. (Jɔb. 7:20; 13:24) Mǐ sixu lin ɖɔ mɛ bǐ wɛ mɔ nǔ jɛ wu vaàn ɖɔ Jɔbu jiya. É ɖò mɔ̌ có, Mawu mɔ ɖɔ emi na jla linlin e Jɔbu ɖó é ɖó. Etɛ Jehovah ka ɖɔ n’i?

11, 12. Mɔjɛmɛ tɛ Jehovah ka d’alɔ Jɔbu bɔ é ɖó? Nɛ̌ Jɔbu ka wà nǔ gbɔn?

11 Xó e Mawu ɖɔ nú Jɔbu é gɔ́ wemata ɛnɛ mɛ, é wɛ nyí sín wemata 38 jɛ 41. Loɔ, mǐ xà ɖò fí ɖebǔ bonu Mawu ɖɔ nú Jɔbu ɖɔ hwɛjijɔ lě wu wɛ é ɖò wuvɛ̌ mɔ wɛ ǎ. Nǔ taji e wu Jehovah ɖɔ xó nú Jɔbu é wɛ nyí ɖɔ é na tinmɛ nǔ e wu é ɖò wuvɛ̌ sè wɛ é n’i, cí nǔ ɖɔ É ɖò hwɛjijɔ ba nú éɖée wɛ ɖɔhun ǎ. Loɔ, Jehovah ba na d’alɔ Jɔbu bonu é ni mɔ nukúnnú jɛ wu ɖɔ, nú è sɔ́ ɛ jlɛ́ dó lee emi d’agba sɔ é wu ɔ, é kún sɔ́ atɛ́n ó. É d’alɔ Jɔbu, bɔ é mɔ ɖɔ xó ɖaxó e na ɖu ayi mɛ nú mɛ lɛ é ɖò atɛ  jí. (Xà Jɔbu 38:18-21.) Enɛ d’alɔ Jɔbu bɔ é lɛ́ wá ɖó linlin e sɔgbe é.

12 Jehovah ka nyla hun dó Jɔbu hwenu e é ɖò wě enɛ e ɖò tlɔlɔ e ɖè xá ɛ wɛ ɖò hwenu e é ko dɛ ɖò mɛtɛnkpɔn syɛnsyɛn enɛ nu gudo é wɛ à? Mawu wà mɔ̌ ǎ, Jɔbu lɔ ka lin ɖɔ é wà mɔ̌ ǎ. Jɔbu mɔ mɛtɛnkpɔn enɛ lɛ có, gudo mɛ ɔ, é wá jɛ xó ɖɔ jí dó xlɛ́ ɖɔ wěɖexámɛ lɛ sù nukún tɔn mɛ. É tlɛ ɖɔ: “Un jó xó e ɖɔ wɛ un ɖè ɔ dó, un jinjɔn kɔgudu kpo afín kpo mɛ dó ɖexlɛ́ ɖɔ un wà nǔ nyì dò.” Nǔ e wě e Jehovah ɖè xá ɛ bɔ é ɖò tlɔlɔ bo ka fá kɔ nú mɛ é wà n’i é nɛ. (Jɔb. 42:1-6) Jɛ nukɔn nú enɛ ɔ, Elihu e nyí dɔnkpɛvu ɖé é ko ɖè wě e ɖè mɛ dó ali jí é xá Jɔbu. (Jɔb. 32:5-10) Ee Jɔbu yí gbè nú nǔ e Mawu gbɛ́ n’i é lobo jla linlin tɔn ɖó gudo é ɔ, Jehovah ɖexlɛ́ mɛ ɖevo lɛ ɖɔ emi yí gbè nú gbejininɔ e Jɔbu xlɛ́ ɖò mɛtɛnkpɔn mɛ é.​—Jɔb. 42:7, 8.

13. Nɛ̌ wě e Jehovah ɖè xá Jɔbu é ka na wà ɖagbe n’i ɖò mɛtɛnkpɔn tɔn lɛ gudo gbɔn?

13 Jɔbu na lɛ́ kpó ɖò wě e Jehovah ɖè xá ɛ é sín lè ɖu wɛ, é na bo tlɛ nyí ɖò mɛtɛnkpɔn tɔn lɛ gudo ɔ nɛ. Gbɔn nɛ̌ é? Nugbǒ wɛ ɖɔ ‘ɖagbe e Jehovah wà nú Jɔbu xwè e wá wá lɛ mɛ lɛ hú ee é wà n’i ɖ’ayǐ lɛ,’ amɔ̌, táan gègě na ko wá yì cobɔ nǔ enɛ lɛ na lɛ́ jɛ tɛn yetɔn mɛ, alǒ é na vɔ́ ye mɔ. É lɛ́ wá “jì vǐ sunnu tɛnwe, nyɔnu atɔn.” (Jɔb. 42:12-14) É ɖò wɛn ɖɔ Jɔbu na ko jɛ dò vǐ tɔn ɖěɖee Satáan hu lɛ é tɔn. Hweɖelɛnu ɔ, é sixu nɔ lɛ́ wá flín wuvɛ̌ syɛnsyɛn e é sè lɛ é. Enyi é tlɛ wá mɔ nukúnnú jɛ hwɛjijɔ e wu é mɔ mɛtɛnkpɔn enɛ lɛ é mɛ ganji gudo ɔ, é sixu nɔ wá kàn nǔ e wu é ɖò dandan, bɔ é na sè wuvɛ̌ yì jɛ bǎ enɛ mɛ é byɔ éɖée hweɖelɛnu. Nú linlin enɛ lɛ na bo tlɛ wá ayi tɔn mɛ ɔ, é sixu nɔ lin nǔ kpɔ́n dó wě e Mawu ɖè xá ɛ é jí. Mɔ̌ wiwa na d’alɔ ɛ, b’ɛ na ɖó linlin e sɔgbe é, lobɔ enɛ na wá dó gbɔ n’i.​—Ðɛh. 94:19.

Mǐ ka sixu ɖè ayi sín tagba mǐɖesunɔ tɔn lɛ jí bo sɔ́ ɖó xó taji e ɖò atɛ jí é jí à? (Kpɔ́n akpáxwé 14gɔ́ ɔ)

14. Etɛ tan Jɔbu tɔn ka sixu kplɔ́n mǐ?

14 Jɔbu sín tan sixu zɔ́n bɔ mǐ lɔ ɖó linlin e sɔgbe é bo lɛ́ mɔ gbɔdónúmɛ. “Bo na dó kplɔ́n nǔ mǐ, bonu na ɖó nukún nǔ gbɔn sɔxwixwe kpo akɔnkpinkpan e Mawuxówema ɔ nɔ na ɔ kpo gblamɛ” wu wɛ Jehovah tlɛ bló bɔ è wlan tan enɛ ɖ’ayǐ. (Hlɔ. 15:4) Etɛ enɛ ka sixu kplɔ́n mǐ? Nukɔntɔn ɔ: Mi ma nú mǐ ni sɔ́ ayi mǐtɔn bǐ ɖó tagba mǐtɔn lɛ jí kaka bo ɖè ayi sín xó ɖaxó enɛ e ɖò atɛ jí, bo nyí è na ɖexlɛ́ ɖɔ Jehovah nyí Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ é jí ó. Mi nú é ni sù nukún mǐtɔn mɛ ɖɔ azɔ̌ e mǐ ɖó ɖò xó taji enɛ e ɖò atɛ jí é mɛ é byɔ ɖɔ mǐ ni nɔ gbeji ɖò ninɔmɛ e tlɛ vɛwǔ tawun lɛ é mɛ, lee Jɔbu bló gbɔn é.

15. Etɛ gbejininɔ mǐtɔn ɖò mɛtɛnkpɔn lɛ mɛ ka nɔ wà?

15 Etɛwu tamɛ linlin dó lee gbejininɔ mǐtɔn xɔ akwɛ sɔ́ é jí ka na dó gbɔ nú mǐ tawun? Ðó enɛ nɔ xlɛ́ ɖɔ linlin ɖé wu wɛ mǐ nɔ mɔ tɛnkpɔn lɛ. Ye nɔ ɖexlɛ́ ɖɔ nǔ mǐtɔn kún nyɔ́ Jehovah nukúnmɛ ó wɛ ǎ, loɔ, ye nɔ hun ali  nú mǐ bɔ mǐ nɔ xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖò gudo nú Nǔbǐwukpétɔ́ e Mawu nyí é. (Nùx. 27:11) Didɛ mǐtɔn nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ ɖò ninɔmɛ e mɛ mǐ na ɖè bɔ Mawu na kɛ alɔ bo yí mǐ é mɛ, bɔ enɛ nɔ na hlɔnhlɔn nukúnɖiɖo mǐtɔn. (Xà Hlɔmanu lɛ 5:3-5, nwt.) Tan Jɔbu tɔn xlɛ́ mǐ ɖɔ ‘Jehovah nyɔ́ xomɛ ɖesu; bɔ mɛ nú nɔ blawu n’i titewungbe.’ (Ja. 5:11) Enɛ wu ɔ, mǐ sixu kudeji ɖɔ é na d’ajɔ mǐ kpo mɛ ɖěɖee nɔ nɔ gudo nú Nǔbǐwukpétɔ́ e é nyí lɛ é bǐ kpo. Enɛ tuùntuùn na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na “kú hǔn bo ɖó akɔ́n nǔ lɛ bǐ nu kpo xomɛhunhun kpo.”​—Kolo. 1:11.

SƆ́ AYI TOWE Ð’EJI

16. Mǐ ɖó na hɛn lee ɖiɖexlɛ́ ɖɔ Jehovah nyí Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ é ɖò taji sɔ́ é d’ayi mɛ. Etɛwu?

16 É ɖò wɛn ɖɔ ayi mǐtɔn sísɔ́ ɖó ɖiɖexlɛ́ ɖɔ Jehovah wɛ nyí Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ jí sixu vɛwǔ. Wuvɛ̌ mǐtɔn sixu cí nǔ e hú agbɔ̌n mǐ é ɖɔhun hweɖelɛnu. Tagba e ma tlɛ sɔ nùɖé ǎ lɛ é sixu wá cí nǔ e d’agba tawun é ɖɔhun ɖò ayi mǐtɔn mɛ, nú mǐ sɔ́ ayi ɖó ye jí dín ɔ nɛ. Enɛ wu ɔ, é na nyɔ́ ɖɔ mǐ ni nɔ flín lee gudo ninɔ nú Nǔbǐwukpétɔ́ e Mawu nyí é ɖò taji sɔ́ é hwɛhwɛ, hwenu e ninɔmɛ vɛwǔ lɛ kpannukɔn mǐ é.

17. Nɛ̌ alɔɖiɖo ɖò azɔ̌ Jehovah tɔn mɛ ɖò gbesisɔmɛ ka sixu d’alɔ mǐ, bɔ mǐ na sɔ́ ayi mǐtɔn ɖó xó taji e ɖò atɛ jí é jí gbɔn?

17 Nú mǐ nɔ fɔ́n bo nɔ ɖò alɔ ɖó ɖò azɔ̌ Jehovah tɔn mɛ wɛ ɖò gbesisɔmɛ ɔ, enɛ sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na sɔ́ ayi mǐtɔn ɖó xó taji e ɖò atɛ jí é jí. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Kúnnuɖetɔ́ nyɔnu ɖé nɔ nyí Renee, bo ɖò taglomɛzɔn ɖé jɛ wɛ lobo lɛ́ ɖò xwi ɖí xá wuvɛ̌ magbokɔ ɖé kpo kansɛ́ɛzɔn kpo wɛ. Hwenu e é ɖò dotóoxwé bɔ è ɖò nukún kpé dó wutu tɔn wɛ é ɔ, é nɔ ɖekúnnu nú dotóozɔ́watɔ́ lɛ, azinzɔnnɔ lɛ kpo mɛ e nɔ wá ba ɛ kpɔ́n lɛ é kpo. É jɛ hweɖenu bɔ é bló aklunɔzán gblamɛ wè adaɖé ɖò dotóoxwé ɖé bo ɖekúnnu nú ganxixo 80. É tlɛ nyí hwenu e Renee sín kú sɛkpɔ é ɔ, é ɖè ayi sín Nǔbǐwukpétɔ́ e Jehovah nyí é jí gbeɖé ǎ. Enɛ túntún da kpò nú wuvɛ̌ tɔn lɛ kpɛɖé.

18. Nɛ̌ ninɔmɛ e mɛ nɔví nyɔnu ɖé gbɔn dín é ka xlɛ́ lè e è nɔ mɔ ɖò gudo ninɔ nú Nǔbǐwukpétɔ́ é Jehovah nyí é mɛ é gbɔn?

18 É ɖò wɛn ɖɔ mǐ jló na sɔ́ ayi ɖó Nǔbǐwukpétɔ́ e Jehovah nyí é jí ɖò kɔgbidinúmɛ kpo tagba ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn lɛ kpo e nɔ kpannukɔn mǐ lɛ é lɔ mɛ. Jennifer nɔ jɔmɛhunjayǐtɛn ɖé nú azǎn atɔn, bo ɖò te kpɔ́n jɔmɛhun e é na dó bo lɛkɔ yì xwé é. Jɔmɛhun e ko xweyigbe ɖ’ayǐ lɛ é ɔ, è ɖɔ ɖɔ ye ɖě kún sɔ́ na yì ó. Ðó é wá ɖò éɖokpo bɔ agbɔ̌n kpé è wutu ɔ, é bɔwǔ tawun bɔ é na jɛ lele sà jí. Amɔ̌, é xoɖɛ, bo kpɔ́n lee é sixu d’alɔ mɛ e ɖò akpɔ̀ ɖó mɛ sín ninɔmɛ ɖokpo ɔ mɛ lɛ é gbɔn, ɖò gbigbɔ lixo é. Etɛ mɛ é ka tɔ́n kɔ dó? É ɖekúnnu nú gbɛtɔ́ gègě lobo má wema gègě nú ye. É ɖɔ: “Un gbɔn ninɔmɛ syɛnsyɛn enɛ mɛ nugbǒ, amɔ̌, un mɔ ɖɔ Jehovah d’alɔ mì, bo na mì hlɔnhlɔn e sín hudo un ɖó bo na jla nyikɔ tɔn ɖò ali e sɔgbe é nu é.” Nugbǒ ɔ, é sɔ́ ayi tɔn ɖó Jehovah sín linlin jí.

19. Akpá tɛ xwé togun Jehovah tɔn ka ɖè ɖò Nǔbǐwukpétɔ́ e é nyí é sín xó ɔ mɛ?

19 Lee Nǔbǐwukpétɔ́ e Jehovah nyí é nɔ sù nukún mǐtɔn mɛ gbɔn é ko ɖè sinsɛn nugbǒ ɔ ɖó vo nú nùvú ɔ. Nú hwenu línlín ɔ, togun Mawu tɔn ko nɔ gudo nú Nǔbǐwukpétɔ́ e é nyí é. Ðó mǐ nɔ nɔ gudo nú sinsɛn-biblo nugbǒ ɔ wutu ɔ, ɖokpo ɖokpo mǐtɔn ɖó na dó gǎn bo ɖó linlin enɛ ɖokpo ɔ e junjɔn Biblu jí é.

20. Nɛ̌ gǎn e dó wɛ a ɖè, bo na nɔ gudo nú Nǔbǐwukpétɔ́ e Jehovah nyí é ka nɔ cí n’i?

20 Kudeji ɖɔ gǎn e dó wɛ a ɖè, bo na nɔ gudo nú Nǔbǐwukpétɔ́ e Mawu nyí é, bo nɔ sɛ̀n ɛ kpo gbejininɔ kpo lobo nɔ dɛ ɖò mɛtɛnkpɔn lɛ nu é xɔ akwɛ ɖò Jehovah nukúnmɛ. (Ðɛh. 18:26) Xota e bɔ d’ewu é na gbéjé nǔ e wu é jɛxa ɖɔ mǐ ni sɔ́ ayi mǐtɔn bǐ dó nɔ gudo nú Nǔbǐwukpétɔ́ e Jehovah nyí é kpo lee mǐ sixu wà mɔ̌ gbɔn é kpo kpɔ́n.