Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Sɔ́ Ayi Towe Ðó Dɔkun Gbigbɔ Tɔn lɛ Jí

Sɔ́ Ayi Towe Ðó Dɔkun Gbigbɔ Tɔn lɛ Jí

“Fí e dɔkun mitɔn ɖè ɔ, fí e ayi mitɔn lɔ na nɔ é nɛ.”​—LUK. 12:34.

HAN LƐ: 153, 104

1, 2. (a) Ðɔ dɔkun gbigbɔ tɔn é Jehovah na mǐ lɛ é atɔn. (b) Etɛ jí mǐ ka na ɖɔ xó dó ɖò xota elɔ mɛ?

JEHOVAH wɛ nyí Mɛ e jɛ dɔkun hugǎn ɖò wɛkɛ ɔ mɛ é. (1 Tan 29:11, 12) Ðó é nyí Tɔ́ alɔhundónanǔmɛtɔ́ ɖé wutu ɔ, é nɔ hun alɔ dó má dɔkun tɔn gbigbɔ tɔn lɛ xá mɛ e tuùn ɖɔ ye xɔ akwɛ tawun lɛ é bǐ. É sù nukún mǐtɔn mɛ tawun ɖɔ Jehovah na dɔkun gbigbɔ tɔn lɛ mǐ, bɔ nǔ elɔ lɛ ɖ’emɛ: (1) Axɔsuɖuto Mawu tɔn, (2) sinsɛnzɔ́ gbɛhwlɛngán tɔn mǐtɔn kpo (3) nugbǒ xɔ akwɛ e è nɔ mɔ ɖò Xó tɔn mɛ lɛ é kpo. Amɔ̌, enyi mǐ ma ɖò acéjí ǎ ɔ, dɔkun enɛ lɛ sixu nɔ ma sɔ́ wá xɔ akwɛ ɖò nukún mǐtɔn mɛ, bɔ mǐ na wá fɔ ye nyì gbě. Bo na dó wlíbò nú ye ganji ɔ, mǐ ɖó na zán ye ganji, bo ɖó na nɔ flɔ́ zo dó glɔ nú wanyiyi e mǐ ɖó nú ye é ɖò gbesisɔmɛ. Jezu ɖɔ: “Fí e dɔkun mitɔn ɖè ɔ, fí e ayi mitɔn lɔ na nɔ é nɛ.”​—Luk. 12:34.

2 Mi nú mǐ ni kpɔ́n lee mǐ sixu tɛ́n kpɔ́n bo ɖó wanyiyi nú Axɔsuɖuto ɔ, sinsɛnzɔ́ ɔ, kpo nugbǒ ɔ kpo, bɔ ye na lɛ́ sù nukún mǐtɔn mɛ gbɔn é, kpo lee mǐ sixu hɛn wanyiyi enɛ kpo nùsumɛnukúnmɛ enɛ kpo gbɔn é kpo. Ee mǐ na ɖò mɔ̌ wà wɛ é ɔ, lin tamɛ  kpɔ́n dó lee hwiɖesunɔ mɛtún ɔ sixu bló, bɔ wanyiyi e a ɖó nú dɔkun gbigbɔ tɔn enɛ lɛ é na gɔ́ngɔ́n d’eji gbɔn é jí.

AXƆSUÐUTO MAWU TƆN CÍ JƐ̌ ÐAGBEÐAGBE ÐÉ ÐƆHUN

3. Etɛ ajɔ̌tɔ́ e xó nùjlɛdonǔwu Jezu tɔn ɖɔ é ka ɖò gbesisɔmɛ bo na wà, bo na mɔ tɛn dó ɖó jɛ̌ ɖagbeɖagbe ɔ? (Kpɔ́n ɖiɖe e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.)

3 Matie 13:45, 46. Jezu na nùjlɛdonǔwu ɖé b’ɛ kúnkplá ajɔ̌tɔ́ e ɖò jɛ̌ ɖagbeɖagbe lɛ ba wɛ é ɖé. É ɖò wɛn ɖɔ ɖò xwè lɛ gblamɛ ɔ, ajɔ̌tɔ́ ɔ ko xɔ jɛ̌ kanweko mɔkpan bo ko sà. Amɔ̌ dìn ɔ, é mɔ jɛ̌ e xɔ akwɛ tawun hú ee é ko mɔ kpɔ́n lɛ é bǐ é ɖé, bɔ xomɛ hun i tawun. Loɔ, cobonu é na xɔ ɔ, é ɖó na sà nǔ ɖevo e é ko ɖó lɛ é bǐ. Dǒ nukún lee jɛ̌ enɛ na ko xɔ akwɛ ɖò nukún tɔn mɛ sɔ́ é kpɔ́n.

4. Enyi mǐ yí wǎn nú Axɔsuɖuto Mawu tɔn lee ajɔ̌tɔ́ ɔ yí wǎn nú jɛ̌ ɔ gbɔn é ɔ, etɛ mǐ ka na wà?

4 Nùkplɔnmɛ tɛ ka ɖ’emɛ nú mǐ? Nugbǒ Axɔsuɖuto Mawu tɔn tɔn cí jɛ̌ ɖagbeɖagbe enɛ ɖɔhun. Enyi mǐ yí wǎn na lee ajɔ̌tɔ́ ɔ yí wǎn nú jɛ̌ enɛ gbɔn é ɔ, mǐ na ɖò gbesisɔmɛ bo na jó nǔ e mǐ ɖó lɛ é bǐ dó, bo na mɔ tɛn dó huzu toví Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ, bo na lɛ́ nyí mɔ̌ sɔyi. (Xà Maki 10:28-30.) Mǐ ni kpɔ́n mɛ e wà mɔ̌ lɛ é wè.

5. Nɛ̌ Zacée ka xlɛ́ ɖɔ emi kanɖeji bo na byɔ Axɔsuɖuto Mawu tɔn mɛ gbɔn?

5 Zacée nyí tokwɛyitɔ́gán ɖé, bo jɛ dɔkun, ɖó é xò mɛ lɛ ɖu wutu. (Luk. 19:1-9) Amɔ̌ hwenu e nya nǔagɔwatɔ́ enɛ sè wɛn Axɔsuɖuto ɔ tɔn e jla wɛ Jezu ɖè é ɔ, é tuùn lee xó e sè wɛ é ɖè é xɔ akwɛ sɔ́ é, bo yawu huzu jijɔ. É ɖɔ: “Aklunɔ! Un na na dɔkun ce sín vlɔɖówe wamamɔnɔ lɛ, bonu un ka hízí mɛɖé ɔ, un na sú mɔhunkɔtɔn donu ɛnɛ mɛ ɔ.” Kpo xomɛhunhun kpo ɔ, é jó dɔkun e é jɛ dó acɛ jí lɛ é kpo nukúnkɛ́n e é nɔ dó dó nǔ agbaza tɔn lɛ wu é kpo dó.

6. Huzuhuzu tɛ lɛ Rose ka bló bo huzu toví Axɔsuɖuto Mawu tɔn tɔn ɖé? Etɛwu é ka wà mɔ̌?

6 Xwè ɖé lɛ ɖíe ɔ, nyɔnu ɖé tíìn, bo nɔ nyí Rose bo sè wɛn Axɔsuɖuto ɔ tɔn; é ka ko nɔ ɖ’alɔ ɖò nyɔnu na ɖóxó xá nyɔnu mɛ. É nyí gǎn nú nǔwaɖókpɔ́ gbɛ́ta e nɔ jɛhun dó acɛ e sunnu e nɔ ɖóxó xá yeɖée alǒ nyɔnu e nɔ ɖóxó xá yeɖée lɛ é ɖó é jí é ɖé. Amɔ̌, ee Rose ɖò Biblu kplɔ́n wɛ é ɔ, é mɔ nǔ jɛ lee nugbǒ e kúnkplá Axɔsuɖuto Mawu tɔn é xɔ akwɛ sɔ́ é wu. É wá mɔ ɖɔ emi ɖó na bló huzuhuzu ɖaxó ɖé lɛ. (1 Kɔ. 6:9, 10) Ayixa tɔn sísɛ́ ɛ bɔ é gbɛ́ tɛn e mɛ é ɖè é, bo jó nyɔnu na ɖóxó xá nyɔnu dó. Rose bló baptɛm ɖò 2009, bɔ ɖò xwè e bɔ d’ewu é mɛ ɔ, é bɛ́ gbexosin-alijitɔ́ hwebǐnu tɔn sín azɔ̌. Wanyiyi e é ɖó nú Jehovah kpo Axɔsuɖuto tɔn kpo é syɛn hú ee é ɖó nú jlǒ agbaza tɔn ɖebǔ é.​—Mak. 12:29, 30.

7. Nɛ̌ mǐ ka sixu kpó ɖò wǎn yí nú Axɔsuɖuto Mawu tɔn wɛ kpo ayi mǐtɔn bǐ kpo gbɔn?

7 É ɖò wɛn ɖɔ gègě mǐtɔn bló huzuhuzu ɖé lɛ cobo huzu toví Axɔsuɖuto Mawu tɔn tɔn. (Hlɔ. 12:2) É ɖò mɔ̌ có, é ko fó ɖó finɛ ǎ. Mǐ ɖó na ɖò acéjí dó nǔ ɖěɖee nɔ ba na xò wanyiyi e mǐ ɖó nú Axɔsuɖuto ɔ é yí lɛ é wu, ɖi jlǒ e mǐ ɖó bo na ɖó agbaza sín nǔ lɛ é kpo jlǒ nùblibliwiwa tɔn alɔkpa lɛ bǐ kpo. (Nùx. 4:23; Mat. 5:27-29) Bo na dó d’alɔ mǐ bonu mǐ na yí wǎn nú Axɔsuɖuto Mawu tɔn kpo ayi mǐtɔn bǐ kpo ɔ, Jehovah lɛ́ na dɔkun xɔ akwɛ ɖevo mǐ.

SINSƐNZƆ́ GBƐHWLƐNGÁN TƆN MǏTƆN

8. (a) Etɛwu mɛsɛ́dó Pɔlu ka ɖɔ ɖɔ sinsɛnzɔ́ ɔ cí dɔkun e ɖò kozɛ́n mɛ é ɖɔhun? (b) Nɛ̌ Pɔlu ka xlɛ́ ɖɔ sinsɛnzɔ́ ɔ xɔ akwɛ nú emi gbɔn?

8 Flín ɖɔ Jezu zɔ́n azɔ̌ mǐ ɖɔ mǐ ni jla wɛnɖagbe Axɔsuɖuto Mawu tɔn tɔn bo lɛ́ kplɔ́n nǔ mɛ. (Mat. 28:19, 20) Mɛsɛ́dó Pɔlu tuùn lee sinsɛnzɔ́ ɔ xɔ akwɛ sɔ́ é. É tinmɛ sinsɛnzɔ́ akɔjijɛ yɔyɔ̌ ɔ tɔn ɖɔ é nyí dɔkun e ɖò kozɛ́n mɛ é ɖé. (2 Kɔ. 4:7; 1 Tim. 1:12)  Mǐ nyí nǔzinzan e è sɔ́ ko alǒ kɔ́ kpowun dó bló é có, wɛn e mǐ nɔ jla e ka sixu na gbɛ̀ mavɔmavɔ mǐɖesunɔ kpo mɛ ɖěɖee nɔ ɖótó mǐ lɛ é kpo. Pɔlu tuùn enɛ bo ɖɔ: “Wɛnɖagbe ɔ wu wɛ un ɖò nǔ enɛ lɛ bǐ wà wɛ, bo na sixu ɖó mimǎ ɖò ɖagbe e ɖò wɛnɖagbe ɔ mɛ é mɛ.” (1 Kɔ. 9:23) Nugbǒ ɔ, wanyiyi e Pɔlu ɖó nú sinsɛnzɔ́ ɔ é sísɛ́ ɛ, bɔ é w’azɔ̌ syɛnsyɛn bo kplɔ́n nǔ mɛ ɖevo lɛ bɔ ye huzu ahwanvu. (Xà Hlɔmanu lɛ 1:14, 15; 2 Timɔtée 4:2.) Enɛ d’alɔ ɛ b’ɛ dɛ ɖò yadonumɛ syɛnsyɛn lɛ nu. (1 Tɛ. 2:2) Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖó wanyiyi mɔhun nú sinsɛnzɔ́ ɔ gbɔn?

9. Ali tɛ lɛ nu mɔ̌ mǐ ka sixu xlɛ́ ɖɔ sinsɛnzɔ́ ɔ sù nukún mǐtɔn mɛ ɖè?

9 Lee Pɔlu xlɛ́ ɖɔ sinsɛnzɔ́ ɔ sù nukún emitɔn mɛ gbɔn é ɖokpo wɛ nyí ɖɔ é nɔ ɖò acéjí dó ali e na hun n’i, bɔ é na ɖɔ xó nú mɛ ɖevo lɛ é bǐ wu. Mɛsɛ́dó lɛ kpo Klisanwun nukɔntɔn lɛ kpo ɖɔhun ɔ, mǐ nɔ jla wɛn ɔ, ɖò ali e ma nyí aca tɔn ǎ é nu, ɖò agbawungba, bo nɔ lɛ́ jla sín xwé ɖé gbè jɛ xwé ɖé gbè. (Mɛ. 5:42; 20:20) Lee ninɔmɛ mǐtɔn yí gbè nú mǐ gbɔn é ɔ, mǐ nɔ ba ali e hun lɛ é bo nɔ gbló ada nú sinsɛnzɔ́ mǐtɔn, vlafo gbɔn gbexosin-alijitɔ́ alɔgɔtɔ́ tɔn alǒ hwebǐnu tɔn sín azɔ̌ wiwa gblamɛ. Mǐ sixu lɛ́ kplɔ́n gbè ɖevo, sɛ̀ tɛn yì fí ɖevo ɖò tò mǐtɔn mɛ alǒ sɛ̀ tɛn yì tò ɖevo mɛ.​—Mɛ. 16:9, 10.

10. Nɛ̌ Jehovah ka dó nú kán e Irene kanɖeji bo na jla wɛnɖagbe ɔ é gbɔn?

10 Mǐ ni kpɔ́n kpɔ́ndéwú Irene e nyí nɔví nyɔnu tlɛnnɔ ɖé ɖò États-Unis é tɔn. É jló tawun bo na jla wɛnɖagbe ɔ nú toɖevomɛnu e nɔ dó Russie-gbè lɛ é. Hwenu e é jɛ mɔ̌ wà jí ɖò 1993 é ɔ, wɛnjlatɔ́ 20 mɔ̌ jɛn ɖò kánɖó e nɔ dó Russie-gbè ɖò New York City é mɛ. Xwè 20 mɔ̌ gudo ɔ, Irene ko wà azɔ̌ syɛnsyɛn ɖò fí e è nɔ dó gbè enɛ ɖè é. Irene ɖɔ: “Un ko nyɔ́ Russie-gbè dó bonu nǔ bǐ vɔ ɖ’ewu ǎ.” Amɔ̌ Jehovah ko dó nú kanɖodonǔwu é kpo éɖɔhun ɖevo lɛ kpo tɔn. Égbé ɔ, agun e nɔ dó Russie-gbè ɔ ayizɛ́n wɛ ɖò New York City. Mɛ e Irene kplɔ́n nǔ xá é 15 ko bló baptɛm. Ye mɛ ɖé lɛ ɖò sinsɛnzɔ́ wà wɛ ɖò Betɛli, nyí gbexosin-alijitɔ́ lɛ kpo mɛxo agun tɔn lɛ kpo. Irene ɖɔ : “Enyi un lin nǔ kpɔ́n dó nǔ ɖevo ɖěɖee gbé un sixu ko nya lɛ é jí ɔ, un mɔ ee na na awǎjijɛ mì hú enɛ é ǎ.” Nugbǒ ɔ, sinsɛnzɔ́ ɔ xɔ akwɛ tawun.

A ka nɔ kpɔ́n sinsɛnzɔ́ towe dó mɔ dɔkun ɖé, bo nɔ ɖè enɛ xlɛ́ ɖò tito aklunɔzán gblamɛ tɔn towe lɛ mɛ à? (Kpɔ́n akpáxwé 11gɔ́ ɔ kpo 12gɔ́ ɔ kpo)

11. Enyi yadonumɛ lɛ na bo ɖò finɛ có mǐ ka kpó ɖò wɛn ɔ jla wɛ ɔ, lè tɛ lɛ é ka nɔ hɛn wá?

11 Enyi sinsɛnzɔ́ ɔ xɔ akwɛ nú mǐ ɔ, mǐ na cí mɛsɛ́dó Pɔlu ɖɔhun, bɔ yadonumɛ lɛ na ɖò finɛ có, mǐ na kpó ɖò wɛnɖagbe ɔ jla wɛ. (Mɛ. 14:19-22) Ðò 1930 kpo 1944 kpo vlamɛ ɔ, yadonumɛ syɛnsyɛn ɖé kpannukɔn nɔví mǐtɔn e ɖò États-Unis lɛ é. Amɔ̌ Pɔlu ɖɔhun ɔ, ye gbí dɔn bo kpó ɖò wɛnɖagbe ɔ jla wɛ. Bo na dó cyɔn alɔ acɛ e mǐ ɖó bo na wà mɔ̌ é jí ɔ, nɔví lɛ fun ahwan e sɔgbe ɖò sɛ́n linu é gègě. Ðò 1943 ɔ, Nɔví Nathan H. Knorr ɖɔ xó elɔ hwenu e é ɖò xó ɖɔ dó ɖuɖeji e mǐ ɖó ɖò Hwɛɖɔxɔsa Ðaxó  États-Unis tɔn é ɖokpo jí wɛ é: “Ahwanfunfun mitɔn wɛ zɔ́n bɔ mǐ ɖó ɖuɖeji lɛ. Enyi wɛnjlatɔ́ lɛ ma kpó ɖò wɛn ɔ jla wɛ ǎ ɔ, è na sɔ́ xó ɖebǔ yì Hwɛɖɔxɔsa Ðaxó ɔ ǎ; amɔ̌, mi wɛnjlatɔ́ lɛ, mi nɔví e gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ lɛ é kpó ɖò wɛn jla wɛ, bo ka na jó dó ǎ wu wɛ zɔ́n bɔ yadonumɛ lɛ cifo. Togun Aklunɔ tɔn ɔ gbí dɔn wɛ zɔ́n bɔ hwɛɖɔxɔsa ɔ wá wá gbeta enɛ kɔn.” Ðó nɔví e ɖò tò ɖevo lɛ mɛ lɛ é lɔ gbí dɔn gbɔn mɔ̌ wutu ɔ, è ɖó ɖuɖeji mɔhun lɛ. Nugbǒ ɔ wanyiyi e mǐ ɖó nú sinsɛnzɔ́ ɔ é sixu ɖu ɖò yadonumɛ lɛ jí.

12. Etɛ a ka kanɖeji bo na wà ɖò sinsɛnzɔ́ towe kɔ́ li?

12 Enyi mǐ kpɔ́n sinsɛnzɔ́ ɔ dó mɔ dɔkun xɔ akwɛ e gosin Jehovah gɔ́n é ɖé ɔ, mǐ na sɔ́ ayi ɖó ganmɛ nabi e mǐ na na ɖò sun fifo é jí kpowun ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, mǐ na wà nǔ e wu mǐ kpé é bǐ bo na “jla wɛnɖagbe [ɔ bǐ mlɛ́mlɛ́].” (Mɛ. 20:24; 2 Tim. 4:5) Amɔ̌, etɛ mǐ ka na kplɔ́n mɛ ɖevo lɛ? Mǐ ni ɖɔ xó dó dɔkun ɖevo e gosin Mawu gɔ́n é jí.

NUGBǑ BIBLU TƆN E È HUN XLƐ́ LƐ É SÍN DƆKUNSƐXWETƐN MǏTƆN

13, 14. ‘Dɔkunsɛxwetɛn’ tɛ xó Jezu ka ɖɔ ɖò Matie 13:52 mɛ? Nɛ̌ mǐ ka na bló b’ɛ na gɔ́ gbɔn?

13 Dɔkun gbigbɔ tɔn atɔngɔ ɔ wɛ nyí nugbǒ e è ɖexlɛ́ lɛ é sín dɔkunsɛxwetɛn mǐtɔn. Jehovah nyí Jɔtɛn nugbǒ ɔ tɔn. (Jaan 17:17) Ðó enyi Tɔ́ alɔhundónanǔmɛtɔ́ ɖé wutu ɔ, é nɔ má nugbǒ e gosin gɔ̌n tɔn lɛ é xá mɛ ɖěɖee nɔ ɖó sísí n’i lɛ é. Sín hwenu e mǐ sè nugbǒ ɔ sín xó azɔn nukɔntɔn ɔ é ɔ, ali hun nú mǐ, bɔ mǐ xò nugbǒ e mǐ nɔ mɔ ɖò Xó tɔn Biblu ɔ mɛ lɛ é, wema Klisanwun tɔn lɛ mɛ lɛ é kpo ee mǐ nɔ mɔ ɖò kpléɖókpɔ́ ɖaxó lɛ, kpléɖókpɔ́ lɛ kpo kplé aklunɔzán gblamɛ ɔ tɔn lɛ kpo jí lɛ é kplé. Hwenu ɖò yiyi wɛ é ɔ, mǐ sɔnǔ nú nǔ e Jezu ylɔ ɖɔ ‘dɔkunsɛxwetɛn’ e mɛ nugbǒ xóxó lɛ kpo nugbǒ yɔyɔ̌ lɛ kpo ɖè é. (Xà Matie 13:52.) Jehovah na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na xò nugbǒ xɔ akwɛ lɛ kplé dó ‘dɔkunsɛxwetɛn’ mǐtɔn, enyi mǐ ba ye dɔkun e hwla lɛ é ɖɔhun ɔ nɛ. (Xà Nùnywɛxó 2:4-7.) Nɛ̌ mǐ ka nɔ wà mɔ̌ gbɔn?

14 Mǐ ɖó na tɛ́n kpɔ́n bo ɖó aca nùkplɔnkplɔn mɛɖesunɔ tɔn tɔn ɖagbe ɖé, bo na nɔ xwè sɔ bo kije Xó Mawu tɔn kpo wema mǐtɔn lɛ kpo. Enɛ na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na mɔ nugbǒ “yɔyɔ̌” lɛ; ye na nyí yɔyɔ̌ nú mǐ ɖó mǐ ko mɔ nukúnnú jɛ ye mɛ ɖ’ayǐ ǎ. (Joz. 1:8, 9; Ðɛh. 1:2, 3) Xójlawema elɔ nukɔn nukɔntɔn e tɔ́n ɖò Juillet 1879 é ɖɔ: “Nugbǒ ɔ cí folowa kpɛví e ɖò jlɛ̌ jí é ɖé ɖɔhun ɖò gbɛ̀ e cí gbetótló ɖɔhun é mɛ, bɔ nùwanyido e cí gbehan mú e ɖò vunvun wɛ lɛ é ɖɔhun é lɛlɛ̌ dó, bo ɖibla fyɔn hu. Enyi a jló na mɔ ɔ, a ɖó na ɖò biba wɛ hwebǐnu. . . . Enyi a jló na ɖó ɔ, a ɖó na fɛ yì dò, bo gbɛ̀. Ma nɔte ɖó folowa nugbǒ ɔ tɔn ɖokpo e a ko ɖó é jí ó. . . . Ðò xixokplé wɛ, ba ɖevo lɛ gɔ́ na.” Nugbǒ ɔ, akpàkpà ɖó na sɔ́ mǐ, bɔ mǐ na ba dɔkun ɖevo lɛ dó nugbǒ Mawu tɔn lɛ sín dɔkunsɛxwetɛn mǐɖesunɔ tɔn mɛ.

15. Etɛwu mǐ ka sixu ɖɔ ɖɔ nugbǒ ɖé lɛ nyí nugbǒ “xóxó”? Ðětɛ lɛ mɔ̌ ka xɔ akwɛ nú we tawun?

15 Mǐ nɔ mɔ nugbǒ xɔ akwɛ ɖé lɛ hwenu e mǐ jɛ gbɛ̌ dó xá togun Mawu tɔn jí azɔn nukɔntɔn ɔ é. È sixu ɖɔ ɖɔ ye nyí “xóxó,” enɛ wɛ nyí ɖɔ mǐ mɔ nugbǒ enɛ lɛ hwenu e mǐ bɛ́ Klisanwun gbɛ̀ zinzan tlolo é bɔ ye sù nukún mǐtɔn mɛ. Etɛ lɛ ka ɖò nugbǒ xɔ akwɛ mɔhun lɛ mɛ? Mǐ kplɔ́n ɖɔ Jehovah nyí Gbɛɖotɔ́ kpo Gbɛnamɛtɔ́ mǐtɔn kpo, bo lɛ́ kplɔ́n ɖɔ é ɖó linlin ɖé nú gbɛtɔ́ lɛ. Mǐ lɛ́ kplɔ́n ɖɔ wanyiyi sísɛ́ Mawu b’ɛ sɔnǔ nú vɔsisa gbɛxɔnumɛ tɔn Vǐ tɔn tɔn, bonu mǐ na dó sixu gán sín hwɛhuhu kpo kú kpo sí. Mǐ lɛ́vɔ kplɔ́n ɖɔ Axɔsuɖuto tɔn na ɖè wuvɛ̌ mimɔ lɛ bǐ síìn, bɔ mǐ na ɖó nukúnɖiɖo, bo na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi ɖò fífá kpo awǎjijɛ kpo mɛ ɖò Axɔsuɖuto ɔ sín acɛkpikpa glɔ.​—Jaan 3:16; Nǔɖe. 4:11; 21:3, 4.

16. Etɛ mǐ ka ɖó na wà hwenu e mǐ mɔ bɔ è huzu nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e mǐ ɖó dó nugbǒ ɖé jí é?

 16 Sín hweɖenu jɛ hweɖenu ɔ, nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e mǐ ɖó dó nǔɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn lɛ alǒ akpáxwé Mawuxówema ɔ tɔn ɖé lɛ jí é sixu huzu. Enyi è na nukúnnúmɔjɛnǔmɛ yɔyɔ̌ enɛ lɛ ɔ, mǐ ɖó na zán hwenu dó kplɔ́n ganji bo lin tamɛ kpɔ́n d’eji. (Mɛ. 17:11; 1 Tim. 4:15) É nyí huzuhuzu ɖaxó lɛ kɛɖɛ mɛ wɛ mǐ na ba na mɔ nukúnnú jɛ ganji ǎ, loɔ, mǐ ɖó na lɛ́ ba na mɔ nukúnnú jɛ vogbingbɔn klewun klewun e ɖò nukúnnúmɔjɛnǔmɛ xóxó ɔ kpo yɔyɔ̌ ɔ kpo tɛntin lɛ é mɛ. Mɔ̌ mɛ ɔ, mǐ na vo bo na sɔ́ nugbǒ yɔyɔ̌ ɔ dó dɔkunsɛxwetɛn mǐtɔn. Etɛwu gǎndido mɔhun ka xɔ akwɛ?

17, 18. Nɛ̌ gbigbɔ mímɛ́ ka sixu d’alɔ mǐ gbɔn?

17 Jezu kplɔ́n mɛ ɖɔ gbigbɔ Mawu tɔn sixu flín nǔ ɖěɖee mǐ ko kplɔ́n lɛ é mǐ. (Jaan 14:25, 26) Nɛ̌ enɛ ka sixu d’alɔ mǐ hwenu e mǐ ɖò wɛnɖagbe ɔ jla wɛ ɖò agbawungba é gbɔn? Mǐ ni kpɔ́n kpɔ́ndéwú nɔví sunnu e nɔ nyí Peter é tɔn. Ðò 1970 ɔ, é ɖó xwè 19, bo bɛ́ azɔ̌wiwa ɖò Betɛli Grande-Bretagne tɔn. Hwenu e é ɖò wɛnɖagbe jla wɛ sín hɔn ɖé kɔn jɛ hɔn ɖé kɔn é ɔ, é mɔ nya atánnɔ e ɖó xwè 50 mɔ̌ é ɖé. Peter kanbyɔ nya ɔ ɖɔ, é jló na mɔ nukúnnú jɛ Biblu mɛ à jí. É cí kliwun nú nya ɔ kpɛɖé, b’ɛ ɖɔ n’i ɖɔ lé xwé elɔ ɔ, mɛ̌si Jwifu lɛ xwé wɛ. Bo na dó tɛ́n Peter kpɔ́n ɔ, mɛ̌si ɔ kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Vǐ ce, gbè tɛ mɛ è ka wlan wema Daniyɛli tɔn dó?” Peter ɖɔ: “È wlan akpáxwé tɔn ɖé dó Alamugbe mɛ.” Peter flín ɖɔ: “É kpaca mɛ̌si ɔ ɖɔ un tuùn xósin ɔ, amɔ̌, é ka kpaca nyɛ ǎ! Nɛ̌ un ka tuùn xósin ɔ gbɔn? Hwenu e un yì xwégbe bo lɛ́ vɔ́ Atɔxwɛ kpo Réveillez-vous! kpo sun e wá yì lɛ é tɔn gbéjé kpɔ́n é ɔ, un mɔ xota ɖé bɔ é tinmɛ ɖɔ è wlan wema Daniyɛli tɔn dó Alamugbe mɛ.” * Nugbǒ ɔ, gbigbɔ mímɛ́ ɔ sixu flín nǔ ɖěɖee mǐ ko xà, bo xwè sɔ bo sɔ́ dó dɔkunsɛxwetɛn mǐtɔn lɛ é mǐ.​—Luk. 12:11, 12; 21:13-15.

18 Enyi nùnywɛ e gosin Jehovah gɔ́n e xɔ akwɛ nú mǐ ɔ, ayi mǐtɔn na sísɛ́ mǐ bɔ mǐ na bɛ́ nugbǒ yɔyɔ̌ lɛ kpo xóxó lɛ kpo gɔ́ dɔkunsɛxwetɛn mǐtɔn. Ee wanyiyi e mǐ ɖó nú nùnywɛ Jehovah tɔn é na ɖò jijɛji wɛ, bo na ɖò nukún mǐtɔn mɛ sù wɛ é ɔ, mǐ na kpéwú tawun bo na nyí nùkplɔnmɛtɔ́ agbawungba tɔn lɛ.

NYA XƐ ÐÒ DƆKUN TOWE LƐ JÍ

19. Etɛwu mǐ ka ɖó na nya xɛ ɖò dɔkun gbigbɔ tɔn mǐtɔn lɛ jí?

19 Satáan kpo gbɛ̀ tɔn kpo ɖò biba wɛ hwebǐnu, bo na vɔ́da nú lee dɔkun gbigbɔ tɔn e jí mǐ ko ɖɔ xó dó ɖò xota elɔ mɛ lɛ é sù nukún mǐtɔn mɛ gbɔn é, alǒ bló bɔ ye sɔ́ na sù nukún mǐtɔn mɛ ǎ. Mǐ ko gán sín wlɛnwín tɔn lɛ sí ǎ. Azɔ̌ e akwɛ tɔn kpé lɛ é xwíxwlé mɛ, dlɔ̌ kúkú dó gbɛ̀ fɛɛ mɛ ninɔ tɔn jí alǒ jlǒ ɖiɖó bo na ɖó nǔɖokan mɛtɔn lɛ agban sixu dɔn mǐ b’ɛ na yá kaka. Mɛsɛ́dó Pɔlu flín nǔ mǐ ɖɔ gbɛ̀ elɔ kpo jlǒ tɔn lɛ kpo ɖò wìwá yì wɛ. (1 Jaan 2:15-17) Enɛ wu ɔ, mǐ ɖó na dó gǎn tawun bo na nya xɛ ɖò wanyiyi e mǐ ɖó nú dɔkun gbigbɔ tɔn lɛ é kpo lee ye sù nukún mǐtɔn mɛ gbɔn é kpo jí.

20. Etɛ a ka kanɖeji bo na wà, bo na dó cyɔn alɔ dɔkun gbigbɔ tɔn towe lɛ jí?

20 Ðò gbesisɔmɛ bo na jó nǔ ɖěɖee sixu xò wanyiyi e a ɖó nú Axɔsuɖuto Mawu tɔn kpo ayi bǐ kpo é yí lɛ é bǐ dó. Kpò ɖò wɛnɖagbe jla wɛ kpo kanɖodonǔwu kpo, ma nú lee sinsɛnzɔ́ gbɛhwlɛngán tɔn mǐtɔn sù nukún towe mɛ gbɔn é blí bú gbeɖé ó. Kpò ɖò nugbǒ Mawu tɔn lɛ ba wɛ kpo ayi bǐ kpo. Enyi a ɖò mɔ̌ wà wɛ ɔ, a na kplé “dɔkun ɖó Mawu gɔ́n fí e nùɖé ma na wà ɛ ɖè ǎ é; ɖó ajotɔ́ nɔ yì finɛ ǎ; nùvìnúví nɔ ɖu nǔ ɖò finɛ ǎ. Ðó fí e dɔkun [towe] ɖè ɔ, fí e ayi [towe] lɔ na nɔ é nɛ.”​—Luk. 12:33, 34.

[Tinmɛ e ɖò dò é]

^ akpá. 17 Ðò wema dòdó lɛ mɛ ɔ, Alamugbe mɛ wɛ è wlan Daniyɛli 2:4b7:28 dó.