Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Mawu Ni Dó nú Ayi E A Ðó Te É

Mawu Ni Dó nú Ayi E A Ðó Te É

XÓ ENƐ lɛ ɔ, Davidi e nɔ Izlayɛli hwexónu tɔn é wɛ ɖɔ dó kpa nyɔnu e wá kpé è é. Nyɔnu ɔ nɔ nyí Abigayilu. Etɛ ka sísɛ́ Davidi bɔ é kpa ɛ? Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖu kpɔ́ndéwú tɔn sín lè gbɔn?

Davidi kpé nyɔnu xwési enɛ hwenu e é ɖò hinhɔn nú Axɔsu Sawulu wɛ é. Abigayilu nyí Nabalu e jɛ dɔkun bo nɔ nyì lɛngbɔ̌ tɔn tobutobu lɛ ɖò sókan e ɖò tofɔligbé Judáa tɔn é mɛ é sín asì. Davidi kpo mɛ tɔn lɛ kpo “cí ahohó ɖɔhun” nú lɛngbɔnyitɔ́ Nabalu tɔn lɛ kpo lɛngbɔkpó tɔn lɛ kpo. Davidi wá sɛ́ mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ dó Nabalu ɖɔ “é ɖó nùɖé ɖò finɛ” bɔ é nyí nùɖuɖu hǔn, é ni na emi. (1 Sam. 25:8, 15, 16) Nú è kpɔ́n ali e nu Davidi ko nya xɛ ɖò nǔɖokan Nabalu tɔn lɛ jí ɖè é ɔ, é ko byɔ nǔ nyì dò ǎ.

Amɔ̌ Nabalu e nyikɔ tɔn sín tinmɛ nyí “Xlonɔ,” alǒ “Gɔgɔnɔ” é wà nǔ sɔgbe kpo nyikɔ tɔn kpo. É dó gbè vɛ́sin nú Davidi, bo zun i lobo gbɛ́ nǔ e é byɔ lɛ é. Enɛ wu ɔ, Davidi sɔnǔ bo na yì dɔn tó nú Nabalu, ɖó xósin nyanya, xósin masɔgbe e é na sɛ́dó è é wu. Nabalu kpo xwédo tɔn kpo na sún sìn nǔ enɛ e é wà é tɔn.​—1 Sam. 25:2-13, 21, 22.

Ee Abigayilu ɖó ayi nǔ e mɛ tamɛ ma lin kpɔ́n núwiwa asú tɔn tɔn na tɔ́n kɔ dó é wu é ɔ, é kpankɔ́n bo yawu d’afɔ xó ɔ mɛ. É byɔ Davidi kpo sísí kpo ɖɔ é ni kpɔ́n dó kancica e ɖò é kpo Jehovah kpo tɛntin é wu bo jó xó dó. É hɛn nùɖuɖu yì jó nú Davidi e na wá nyí axɔsu bɔ d’ewu é, kpo sunnu tɔn lɛ kpo kɔ́n nyì kpɔ́. Davidi wá dokú nú Jehovah ɖɔ é zán nyɔnu enɛ, b’ɛ zɔ́n bɔ emi kún wà nǔ e na zɔ́n bɔ emi na nyí hwɛhutɔ́ ɖò nukɔntɔn é ó. Davidi ɖɔ nú Abigayilu ɖɔ emi dokú nú Mawu, ɖó ayi e éyɛ Abigayilu ɔ ɖó te, bo hɛn emi ɖó te, bɔ emi ma kɔn hun kɔn nyì ayǐ ǎ é wu.​—1 Sam. 25:18, 19, 23-35.

Mǐ mɛ ɖě na ba bo na cí Nabalu ɖɔhun bo na gɔn ɖagbe e mɛ ɖevo lɛ nɔ wà nú mǐ é tuùn nú ye gbeɖé ǎ. Gɔ́ na ɔ, enyi mǐ mɔ ninɔmɛ nyanya ɖé ɖò kàn vun wɛ ɔ, é na nyɔ́ ɖɔ mǐ ni wà nǔ e wu mǐ kpé é bǐ bo ɖeɖɛ. Nugbǒ ɔ, lee nǔ cí nú ɖɛhanwlantɔ́ e ɖɔ xó elɔ nú Mawu é sixu cí mɔ̌ nú mǐ lɔ: “Kplɔ́n ayi ɖò te kpo nùtuùntuùn kpo mì.”​—Ðɛh. 119:66, nwt.

Mɛ ɖevo lɛ sixu ɖó ayi nùnywɛ alǒ ayi mǐtɔn e nɔ ɖò te ɖò nǔwiwa mǐtɔn lɛ mɛ é wu. Enyi ye na bo ɖɔ tɔ́n alǒ gbɔ ɔ, lee nǔ cí nú Davidi é ɔ, é sixu cí mɔ̌ nú ye, é ɖɔ: ‘Mawu ni dó nú ayi e a ɖó te é.’