Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

A ka Sixu Kpɔ́n Nǔ Zɛ Lee Mɛ lɛ Cí Ðò Wěxo É Wu À?

A ka Sixu Kpɔ́n Nǔ Zɛ Lee Mɛ lɛ Cí Ðò Wěxo É Wu À?

DON e nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖé ɖò Canada é nɔ dó gǎn titewungbe bo na ɖɔ xó nú mɛ ɖěɖee nɔ dɔ́ alitó lɛ é. Don ɖɔ xó dó mɛ enɛ lɛ ɖokpo wu bo ɖɔ: “Nya ɖé tíìn bo ɖó xɔ ta ǎ, bo nyí Peter. É nyí ɖokpo ɖò sunnu e kwiji hugǎn bɔ un mɔ kpɔ́n ɖò ali lɛ kpá é mɛ. É kwiji tawun, bɔ biblo bonu mɛ ɖevo lɛ ni ɖó wǔ zɔ n’i bí alɔ n’i tawun. Hwɛhwɛ wɛ é ko gbɛ́ xomɛnyínyɔ́ sín nǔ tobutobu e gbɛtɔ́ lɛ ko wà n’i lɛ é.” Amɔ̌, nú xwè 14 jɛji ɔ, Don ɖó suúlu bo wà nǔ e wu é kpé é bǐ bo nyɔ́ xomɛ dó nya enɛ e ma ɖó xɔ ta ǎ é wu.

É sù gbè ɖokpo bɔ Peter kanbyɔ Don ɖɔ: “Etɛwu a ka nɔ jɛ tagba dó ta ce mɛ sɔmɔ̌? Mɛ ɖevo lɛ bǐ wɛ nɔ wɔn ya nú mì. Etɛwu hwɛ ka nɔ wlíbò nú mì?” Don zán wemafɔ atɔn kpo azɔ̌tuùntuùn kpo bo tɛ́n kpɔ́n bonu xó ɔ na byɔ Peter sín ayi mɛ. Jɛ nukɔn ɔ, é ɖɔ nú Peter ɖɔ é ka tuùn ɖɔ Mawu ɖó nyikɔ éɖesunɔ tɔn à jí, lobo byɔ ɛ ɖɔ é ni xà tlɔlɔ sín Biblu mɛ ɖò Ðɛhan 83:18 (Traduction du monde nouveau) mɛ. Enɛ gudo ɔ, Don xlɛ́ nǔ e wu Peter sín nǔ nɔ ɖu ayi mɛ n’i é, bo xà Hlɔmanu lɛ 10:13, 14; finɛ tinmɛ ɖɔ “mɛɖebǔ ylɔ [Jehovah] sín nyikɔ ɔ, mɛ ɔ na gán.” Gudo mɛ ɔ, Don xà Matie 9:36 bo wá byɔ Peter ɖɔ éɖesu ni xà finɛ. Wemafɔ enɛ ɖɔ: “Ee Jezu mɔ mɛ enɛ lɛ ɔ, nǔ yetɔn blawu n’i, ɖó é mɔ ɖɔ nǔ gbɛ́ dó ye, bɔ wǔ kú ye, bɔ ye cí lɛngbɔ̌ e ma ɖó nyinyitɔ́ ǎ lɛ é ɖɔhun.” Enɛ ɔ, Peter kanbyɔ ɛ kpo avǐ kpo ɖɔ: “Nyì lɔ nyí ɖokpo ɖò lɛngbɔ̌ enɛ lɛ mɛ wɛ à?”

Peter jɛ huzuhuzu jí. É nɔ lɛ̀ wǔ, bo nɔ wlíbò nú atán tɔn ganji, bo nɔ dó avɔ yɔyɔ̌ e Don na ɛ é. Peter kpó ɖò gǎn dó wɛ bo na nɔ mimɛ̌ jí.

Peter ɖó wema ɖokpo, bɔ akpáxwé wema ɔ tɔn nukɔntɔn lɛ wi bo nyɔ́ kpɔ́n ǎ, amɔ̌, nǔ e é wlan d’emɛ gbɔn gudo lɛ é cí mɔ̌ ǎ. Nùwlanwlan lɛ ɖokpo ɖɔ: “Un kplɔ́n nyikɔ Mawu tɔn égbé. Nú un ɖò ɖɛ xò wɛ dìn ɔ, un sixu xoɖɛ sɛ́dó Jehovah. É jiwǔ tawun ɖɔ è ni tuùn nyikɔ tɔn. Don ɖɔ ɖɔ Jehovah sixu nyí xɔ́ntɔn ce, bo nyí mɛɖé  bo na ɖótó mì hwebǐnu, enyi un na bo ɖɔ xó n’i ɖò hweɖebǔnu alǒ ɖɔ nǔ ɖebǔ n’i ɔ nɛ.”

Peter ɖɔ xó gudo tɔn ɖé lɛ nú nɔví tɔn lɛ. É wlan ɖɔ:

“Égbé ɔ, un mɔ nyiɖée mɛ ganji ǎ. Un ko nyí mɛxo. Amɔ̌, nú é na bo tlɛ nyí azǎn ce gudo tɔn ɔ ɖíe ɔ, un tuùn ɖɔ un na lɛ́vɔ wá mɔ xɔ́ntɔn ce [Don] ɖò Palaɖisi mɛ. Enyi mi ɖò nǔ elɔ xà wɛ hǔn, mi tuùn ɖɔ un kún sɔ́ tíìn ó. Amɔ̌, nú mi mɔ nya ɖé ɖò cyɔɖiɖi ce sín hwenu, bonu é cí ɖɔ é kún nyí fí nu ó ɖɔhun hǔn, mi ɖɔ xó xá ɛ, lobo kɛnklɛn xà wema kpɛví elɔ e ɖó sinmɛ fɛ́sínnɔ é [wema e nɔ d’alɔ mɛ bɔ è nɔ kplɔ́n Biblu bɔ è nɔ ylɔ ɖɔ “Nugbo he Nọ Planmẹ Sọyi Ogbẹ̀ Mavọmavọ Mẹ,” bɔ é yí ɖò xwè ɖé lɛ ɖíe é xó ɖɔ wɛ é ɖè]. * [Wema ɔ] ɖɔ ɖɔ un na lɛ́ wá mɔ xɔ́ntɔn ce ɖò Palaɖisi mɛ. Un ɖi nǔ na kpo ayi ce bǐ kpo. Nɔví vívɛ́ mitɔn Peter wɛ.”

Ðò cyɔɖiɖi ɔ gudo ɔ, Ummi e nyí Peter sín nɔví nyɔnu é tinmɛ ɖɔ: “Xwè wè mɔ̌ ɖíe ɔ, Peter ɖɔ xó xá mì. Azɔn nukɔntɔn ɔ nɛ ɖò xwè lɛ gblamɛ bɔ é cí ɖɔ é ɖó awǎjijɛ nɛ. É tlɛ ko nǔ lɔ.” É ɖɔ nú Don ɖɔ: “Un na xà wema ɔ, ɖó nǔ bunɔ ɖé jɛn nyí nǔ e sixu byɔ ayi mɛ nú nɔví sunnu ce é.” Ummi lɔ yí gbè bá jɛ xó ɖɔ ɖó kpɔ́ xá ɖokpo ɖò Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ mɛ jí ɖò wema Etɛ Biblu ka Kplɔ́n Mɛ Tawun? mɛ.

Mǐ lɔ sixu kpɔ́n nǔ zɛ lee mɛ lɛ cí ɖò wěxo é wu, bo ɖè wanyiyi adodwé xlɛ́ ye, lobo nɔ lɛ́ ɖó suúlu dó gbɛtɔ́ alɔkpa lɛ bǐ. (1 Tim. 2:3, 4) Nú mǐ ɖò mɔ̌ bló wɛ ɔ, mǐ sixu kpé nǔ wu bo d’alɔ mɛ ɖěɖee cí Peter ɖɔhun, bo kwiji ɖò gbɛtɔ́ lɛ sín nukúnmɛ, bo ka ɖó ayi ɖagbe lɛ é. Mǐ sixu kudeji ɖɔ Mawu e ‘nɔ kpɔ́n ayixa mɛ é’ na bló bɔ nugbǒ ɔ na sù ɖò ayi mɛ ɖěɖee ɖó ninɔmɛ e jɛxa lɛ é tɔn mɛ.​—1 Sam. 16:7; Jaan 6:44.

^ akpá. 7 Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ wɛ ɖetɔ́n, é ka sɔ́ tíìn dìn ǎ.