Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

A ka Flín À?

A ka Flín À?

A ka xà Atɔxwɛ e tɔ́n wá yì lɛ é ganji à? É nyɔ́, kpɔ́n ɖɔ a ka sixu na xósin nú nùkanbyɔ elɔ lɛ à jí:

Enyi tutoblonunu Mawu tɔn na alixlɛ́mɛ lɛ ɔ, nɛ̌ nɔví sunnu ee nyí nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn lɛ kpo mɛxo agun tɔn lɛ kpo é ka ɖó na nɔ wà nǔ gbɔn?

Ye ɖó na nɔ yawu setónú. Ye sixu kanbyɔ yeɖée ɖɔ: ‘Un ka nɔ d’alɔ mɛ e lɛlɛ̌ dó mì lɛ é bonu ye na yì nukɔn ɖò gbigbɔ lixo à? Un ka nɔ yawu yí gbè nú alixlɛ́mɛ e mǐ mɔ lɛ é bo nɔ nɔ gudo nú ye à?’​—w16.11, wex. 11.

Hwetɛnu Klisanwun nugbǒ lɛ ka huzu kannumɔ nú Babilɔnu?

Enɛ jɛ ɖò kú mɛsɛ́dó lɛ tɔn gudo zaan. Ðò hwenɛnu ɔ, gbɛ̌ta yɛhwenɔ lɛ tɔn ɖé jɛ nǔ sɔ́ jí bá xwetɔ́n. Sinsɛn kpo Acɛkpikpa kpo ɖó gbè kpɔ́ bo sɔ́ gǔfɔndómawuji Klisanwun tɔn sù, lobo tɛ́n kpɔ́n bonu Klisanwun e cí jinukún ɖagbe ɔ ɖɔhun lɛ é sín gbè ma ɖi ó. Amɔ̌, xwè ɖěɖee jɛ nukɔn nú 1914 lɛ é mɛ ɔ, mɛ yí ami dó ɖè lɛ jɛ yeɖesu sí jɛ jí.​—w16.11, wex. 23-25.

Etɛwu azɔ̌ e Lefèvre d’Étaples wà é ka nyí nǔ taji?

Ðò 1520 kpo 1529 kpo vlamɛ ɔ, Lefèvre lilɛ Biblu dó Flansegbe mɛ, bonu gbɛtɔ́ kpaà lɛ ni mɔ bo xà. Akpáxwé Biblu tɔn ɖěɖee é tinmɛ lɛ é d’alɔ Martin Luther, William Tyndale, kpo John Calvin kpo.​—wp16.6, wex. 10-12.

Vogbingbɔn tɛ ka ɖò “ayixa mɛtɔn [sísɔ́] ɖó hwɛhuhu sín nǔ lɛ jí” kpo ‘ayixa mɛtɔn sísɔ́ ɖó gbigbɔ sín nǔ lɛ jí’ kpo tɛntin? (Hlɔ. 8:6)

Mɛ e sɔ́ ayi tɔn ɖó nukɔntɔn ɔ jí, enɛ wɛ nyí ɖó jlǒ hwɛhuhu tɔn lɛ jí, bo yí wǎn nú hwɛhuhu sín nǔ lɛ é nɔ ɖɔ xó dó nǔ agbaza tɔn lɛ jí hwebǐnu, bo nɔ sɔ́ nǔ enɛ lɛ sù. Mɛ e sɔ́ ayi tɔn ɖó wegɔ ɔ jí é ka nɔ bló bɔ gbɛzán tɔn nɔ junjɔn nǔ e kàn Mawu kpo linlin tɔn lɛ kpo é jí; bɔ gbigbɔ mímɛ́ nɔ w’azɔ̌ dó Klisanwun enɛ jí. Nukɔntɔn ɔ nɔ kplá mɛ yì jó nú kú, bɔ wegɔ ɔ ka nɔ zɔ́n bɔ è nɔ mɔ gbɛ̀ kpo fífá kpo.​—w16.12, wex. 15-17.

Nǔ tawun tawun tɛ lɛ mɔ̌ è ka sixu wà dó ɖè linkpɔ́n mɛtɔn kpo?

Tò nǔ e nyí nùjɔnǔ hugǎn lɛ é, nɔ nɔ jlɛ̌ jí ɖò nǔ e a nɔ ɖó nukún lɛ é mɛ, nɔ ɖè hwenu ɖó vo ayihɔngbe ayihɔngbe bo nɔ dó gbɔjɛ, nɔ ɖu vivǐ nùɖíɖó Jehovah tɔn lɛ tɔn, alisá ni ma nɔ nɔ zɔ nú we ó, nɔ ba lanmɛ kpɔ́n hwɛhwɛ bo nɔ d’amlɔ ganji.​—w16.12, wex. 22-23.

“È ɖyɔ tɛn nú Henɔci bonu é ma mɔ kú ó.” (Ebl. 11:5, nwt) Gbɔn nɛ é?

É cí ɖɔ Mawu bló bɔ Henɔci kú xwɛ́lɛ́ɛ, bo tlɛ tuùn ɖɔ emi ɖò kúkú wɛ lɔ ǎ.​—wp17.1, wex. 12-13.

Etɛwu jlɛjininɔ ka kpó ɖò nǔ taji nyí wɛ?

Jlɛjininɔ nɔ byɔ ɖɔ è ni ɖó linlin e ma zɛ gbě ǎ é dó mɛɖée wu, lobo lɛ́ tuùn dogbó mɛtɔn lɛ. Mǐ ɖó na tuùn lee nùwalɔ mǐtɔn lɛ sixu kúnkplá mɛ ɖevo lɛ gbɔn é, bo na nɔ lɛ́ xlɛ́ ɖɔ mǐ nyí mɛjɔmɛ zɛ xwé wu ǎ.​—w17.01, wex. 18.

Etɛ ka xlɛ́ ɖɔ Mawu xlɛ́ ali hagbɛ̌ alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ ɖò xwè kanweko nukɔntɔn ɔ mɛ, lee é ɖò ali xlɛ́ mɛ ɖěɖee ɖò Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ lɛ é wɛ gbɔn ɖò égbé é?

Gbigbɔ mímɛ́ d’alɔ ye bɔ ye mɔ nukúnnú jɛ nugbǒ Biblu tɔn lɛ mɛ. Wɛnsagun lɛ d’alɔ ye, bɔ ye kpé nukún dó wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ wu, bo nɔ ganjɛ Xó Mawu tɔn wu, hwenu e ye ɖò ali xlɛ́ mɛ wɛ é. Nǔ ɖokpo ɔ wɛ nɔ lɛ́ jɛ ɖò égbé ɖesu.​—w17.02, wex. 26-28.

Etɛ lɛ ka na sísɛ́ mǐ bɔ mǐ na kpɔ́n gbɛxixɔ ɔ dó mɔ nǔ xɔ akwɛ?

Nǔ ɛnɛ wɛ: Mɛ e sɔnǔ na é, nǔ e wu é sɔnǔ na é, vɔsisa e é byɔ ɖ’así tɔn é kpo hudo taji e sín dò é sú é kpo. Mǐ ɖó na lin tamɛ kpɔ́n dó nǔ e nǔ enɛ lɛ byɔ é jí.​—wp17.2, wex. 4-5.

Enyi Klisanwun ɖé wá gbeta ɖé kɔn gudo ɔ, é ka sixu lɛ́ wá huzu linlin tɔn à?

Mǐ ɖó na wà nǔ e mǐ ɖɔ é. Amɔ̌, hweɖelɛnu ɔ, é nɔ byɔ ɖɔ mǐ ni wá gbeta ɖé lɛ jí. Ee togun Ninivu tɔn lɛkɔ sín hwɛ tɔn lɛ gudo é ɔ, Mawu huzu gbeta e kɔn é ko wá ɖ’ayǐ é. Hweɖelɛnu ɔ, ninɔmɛ yɔyɔ̌ lɛ alǒ nukúnnúmɔjɛnǔmɛ ɖevo lɛ sixu byɔ ɖɔ mǐ lɔ ni wà nǔ ɖokpo ɔ.​—w17.03, wex. 16-17.

Etɛwu mɛnuɖiɖɔ ka nyla sɔmɔ̌?

É sixu zɔ́n bɔ tagba ɖé tlɛ́n asá, bo na wá syɛn bǐ. Nú hwɛ mǐtɔn jɔ kpo é gbɔ kpo ɔ, xó e nɔ gblewu mɛ lɛ é ɖiɖɔ na zɔ́n gbeɖé bonu tagba na kpɔ́n te ǎ.​—w17.04, wex. 21.