Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

A ka Na Ðeɖɛ Hwɛgbe lɛ Lobo Xò Fífá Kàn À?

A ka Na Ðeɖɛ Hwɛgbe lɛ Lobo Xò Fífá Kàn À?

JEHOVAH MAWU byɔ Klisanwun lɛ ɖɔ fífá ni nɔ xɔ akwɛ ɖò nukún yetɔn mɛ, ɖɔ ye ni sɔ́ fífá dó ɖó nǔ taji ɖò gbɛzán yetɔn mɛ. Enyi mǐ nyí fífá gbɛ́tɔ́ ɔ, enɛ nɔ zɔ́n bɔ Mawu sɛntɔ́ nugbǒ lɛ nɔ ɖu vivǐ fífá gègě tɔn. Enɛ nɔ d’alɔ bɔ agun Klisanwun tɔn ɔ nɔ dɔn mɛ ɖevo ɖěɖee ba bo na vo sín hwɛgbe sí lɛ é.

Ði kpɔ́ndéwú ɔ, bokɔ́nɔ ɖé ɖò Madagascar, bo ɖó ayi nǔwaɖókpɔ́ e sín vivǐ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ ɖu é wu. É ɖɔ nú éɖée ɖɔ, ‘Nú un jló na byɔ sinsɛn ɖé mɛ gbeɖé ɔ, enɛ mɛ jɛn un na byɔ.’ É wá yá é ɔ, é jó awovinúwiwa lɛ dó, bo zán sun mɔkpan dó jla ninɔmɛ xwédo tɔn tɔn e ma sɔgbe xá Biblu ǎ é ɖó, lobo huzu mɛsɛntɔ́ Jehovah Mawu fífánɔ ɔ tɔn ɖé.

Nya enɛ ɖɔhun ɔ, gbɛtɔ́ afatɔ́n mɔkpan nɔ mɔ fífá e ba wɛ ye ɖè nukún myamya é ɖò agun Klisanwun tɔn mɛ xwewu xwewu. Amɔ̌, Biblu ɖɔ nyì wɛn ɖɔ “wuhwinhwan baɖabaɖa kpo agbahwlɛnxámɛ sín ayixa kpo” sixu hɛn kancica e ɖò mǐ tɛntin ɖò agun ɔ mɛ é gblé lobo dɔn hunnyahunnya wá. (Ja. 3:14-16) Awǎjijɛnú wɛ é nyí ɖɔ Biblu ɖè wě ɖagbe lɛ xá mǐ dó lee mǐ sixu nyì alɔ nú tagba enɛ lɛ, lobo bló bɔ fífá e ɖò tɛntin mǐtɔn é na jɛji gbɔn é wu. Bo na dó kpé nǔ wu bo wà mɔ̌ ɔ, mi nú mǐ ni ɖɔ xó dó ninɔmɛ e è nɔ mɔ ɖò gbɛmɛ lɛ é ɖé lɛ jí.

HWƐGBE LƐ KPO LEE È NA ÐƆ YE GBÒ GBƆN É KPO

“É nɔ vɛwǔ nú mì nú má wà nǔ ɖó kpɔ́ xá nɔví sunnu e kpo nyì kpo nɔ w’azɔ̌ ɖó kpɔ́ é ɖé. É sù gbè ɖokpo bɔ mǐ ɖò xó sú dó ta nú mǐɖée wɛ, bɔ mɛ wè wá jɛ dó tɛn tɔn mɛ.”​—CHRIS.

“Nɔví nyɔnu e kpo nyì kpo nɔ w’azɔ̌ ɖó kpɔ́ hwɛhwɛ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ é nɔ mɔ̌ kpowun bo dó gudo fɔ. Enɛ gudo ɔ, é sɔ́ nɔ ɖɔ xó xá mì ǎ. Un ka tuùn nǔ e wu wɛ é ǎ.”​—JANET.

“Mǐ mɛ atɔn ɖò kàn nu zɛɛn bo ɖò xó ɖɔ wɛ. Mɛ ɖokpo ɖɔ é ɖabɔ, bɔ un vɛdo ɖɔ é ko sún kàn wɛ sín. Enɛ gudo ɔ, un jɛ nǔ e ma sɔgbe ǎ lɛ é ɖɔ dó wǔ tɔn jí nú mɛ wegɔ ɔ, é ka kpó ɖò kàn ɔ nu fɛɛ.”​—MICHAEL.

“Ðò agun mǐtɔn mɛ ɔ, gbexosin-alijitɔ́ wè jɛ tagba jɛ jí. Mɛ ɖokpo jɛ xó sú dó ta nú mɛ wegɔ ɔ jí. Hwɛgbe e ɖò tɛntin yetɔn é zɔ́n bɔ awakanmɛ jɛ mɛ ɖevo lɛ kú jí.”​—GARY.

Nǔ enɛ lɛ sixu cí nǔ e ma hwɛ́n nùɖé ǎ é ɖɔhun ɖò nukún towe mɛ. Amɔ̌, hwɛgbe enɛ lɛ ɖokpo ɖokpo sixu d’azɔn mɛ e xó ɔ kàn lɛ é sín ayi kaka sɔyi, bo lɛ́ hɛn nǔ gblé dó ye wu ɖò gbigbɔ lixo. Amɔ̌, awǎjijɛ sín nǔ wɛ é nyí ɖɔ fífá lɛ́ wá tíìn ɖò nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo enɛ lɛ tɛntin, ɖó ye bǐ xwedó alixlɛ́mɛ Biblu tɔn lɛ wutu. Alixlɛ́mɛ  Biblu tɔn tɛ lɛ wɛ a lin dɔ ye zán bɔ é kpa ye?

Mi “ma ɖɔ jlɛ [alǒ mɔ akpɔ̀ dó miɖée wu] ɖò alixo ó.” (Bǐb. 45:24) Jozɛfu ɖè wě enɛ ɔ xá nɔví sunnu tɔn ɖěɖee lɛkɔ xwè tɔ́ yetɔn gɔ́n lɛ é. Nùnywɛxó tawun wɛ nyí xó tɔn! Nú mɛɖé ma nɔ ɖu ɖò lee nǔ nɔ cí n’i é jí ǎ, bo nɔ yawu sìn xomɛ ɔ, é sixu dó xomɛsin nú mɛ ɖevo lɛ. Chris wá mɔ ɖɔ gǎnmaɖó emitɔn wɛ nyí ɖɔ emi nɔ yigo bo kún nɔ yawu yí gbè nú alixlɛ́mɛ ó. Ðó é jló na huzu wutu ɔ, é dó kɛnklɛn nú nɔví sunnu e kpo é kpo dɔn nǔ é, enɛ gudo ɔ, é w’azɔ̌ syɛnsyɛn bo na dó ɖu ɖò xomɛsin tɔn jí. Ee azɔ̌gbɛ́ Chris tɔn mɔ gǎn e dó wɛ é ɖè bo na ɖyɔ é ɔ, elɔ jɛ huzuhuzu lɛ bló jí. Dìn ɔ, ye bǐ ɖò Jehovah sinsɛn ɖó kpɔ́ sín vivǐ ɖu wɛ.

“È lɛ́n nùɖé na wà bo ma ɖó te nú mɛɖé ǎ ɔ, é nɔ yì ta ǎ.” (Nùx. 15:22) Janet wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ emi ɖó na lɛ́ hɛn nugbǒ enɛ dó ayi mɛ ganji. É wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ emi na yì ɖɔ xó xá nɔví nyɔnu wegɔ ɔ. Ðò xóɖɔɖókpɔ́ yetɔn hwenu ɔ, Janet byɔ nɔví nyɔnu ɔ kpo yɛ̌yi kpo ɖɔ é ni ɖɔ nǔ e vɛ́ n’i lɛ é bǐ. Tlolo hwɛ̌ ɔ, xóɖɔɖókpɔ́ ɔ syɛn kpɛɖé, amɔ̌, nǔ lɛ wá kpɔ́n te hwenu e ye ɖɔ xó ɖó kpɔ́ dó tagba yetɔn jí kpo gbè fífá kpo é. Nɔví nyɔnu ɔ wá mɔ ɖɔ xó e ɖò tagba nyí wɛ dìn é ɔ, emi mɔ nǔ jɛ mɛ nyì dò, lé nǔ ɖě kún tlɛ nyí Janet tɔn ɖ’emɛ lɔ ó. É dó kɛnklɛn n’i, bɔ ye bǐ lɛ́ jɛ Jehovah sɛ̀n ɖó kpɔ́ jí.

“Enyi a wǎ vɔsakpe nukɔn, bo ja nùɖé xwlé Mawu gbé, bo flín ɖɔ hwɛgbe ɖé ɖò nɔzo emitɔn kpodo emi kpo tɛntin hǔn, jǒ vɔsanú e xwlé Mawu gbé wɛ a ja ɔ dó nyì vɔsakpe ɔ nukɔn, bo yì dóhwɛ gbɔ xá nɔzo towe hwɛ̌.” (Mat. 5:23, 24) A sixu flín wě elɔ e Jezu ɖè xá mɛ ɖò Mawuxóɖiɖɔ Só jí tɔn ɔ hwenu é. É wá vɛ́ nú Michael tawun hwenu e é mɔ lee é ma keya nú mɛ ǎ, bo ma lɛ́ nyɔ́ xomɛ ǎ gbɔn é é. É kanɖeji bo na wà nǔ e wu é kpé é, bonu fífá ni lɛ́ tíìn. É sɔ́ éɖée hwe, bo yì mɔ nɔví e é wà nǔ nyì dò dó é, lobo byɔ hwɛsɔkɛ. Etɛ mɛ é ka tɔ́n kɔ dó? Michael ɖɔ: “Nɔví sunnu ce sɔ́ hwɛ kɛ mì bǐ mlɛ́mlɛ́.” Ye lɛ́vɔ wá huzu xɔ́ntɔn.

“Mi nɔ mɔ miɖée gbɔ; enyi mɛɖé wà nǔ nyì dò nú mɛɖé ɖò mi mɛ hweɖebǔnu hǔn, mi nɔ sɔ́ kɛ miɖée.” (Kolo. 3:12-14) Nú nǔ e ɖu gbexosin-alijitɔ́ hwenu línlín tɔn wè lɛ é ɔ, mɛxo agun tɔn xomɛnyɔtɔ́ ɖé d’alɔ ye bonu ye na lin nǔ kpɔ́n dó nùkanbyɔ lehun lɛ jí: ‘Mǐ mɛ wè lɛ ɖě ka ɖó hwɛjijɔ bo na bló bɔ wǔ na kú mɛ ɖevo lɛ, ɖó gbemanɔkpɔ́ mǐtɔn wu à? Mǐ ka ɖó hwɛjijɔ e sɔgbe e ɖé, bo na gɔn hwɛ sɔ́ kɛ mǐɖée, bo na kpó ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ ɖò fífá mɛ à?’ Ye yí gbè nú wě e mɛxo agun tɔn ɔ ɖè xá ye é, bo zán ɖ’eji. Dìn ɔ, ye nɔ w’azɔ̌ ɖó kpɔ́ ganji ɖò wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ mɛ.

Alixlɛ́mɛ Biblu tɔn e ɖò Kolosinu lɛ 3:12-14 mɛ é zinzan sixu nyí nǔ nukɔntɔn e sixu d’alɔ  mǐ hwenu e mɛɖé wà nǔ nyì dò nú mǐ é. Mɛ gègě mɔ ɖɔ mɛɖesɔhwe sixu d’alɔ ye, bɔ ye na sɔ́ hwɛ kɛ mɛ, bo wɔn nǔ e jɛ é. Nú è ka dó gǎn ɖé lɛ, bɔ enɛ ɔ gudo ɔ, é wá cí ɖɔ è lɛ́ ɖó hudo nǔ ɖevo lɛ tɔn ɔ, è ka sixu zán nugbodòdó e ɖò Matie 18:15 mɛ é à? Nugbǒ wɛ ɖɔ afɔ e è na ɖè hwenu e mɛɖé hu hwɛ syɛnsyɛn ɖé dó mɛ ɖevo é wɛ wěɖexámɛ Jezu tɔn elɔ dó gesí. Amɔ̌, é sixu byɔ ɖɔ a ni xwedó nugbodòdó enɛ. Sɛkpɔ nɔví sunnu alǒ nɔví nyɔnu towe kpo xomɛnyínyɔ́ kpo, kpodo mɛɖesɔhwe kpo lobo tɛ́n kpɔ́n bo ɖɔ xó dó xó ɔ jí bo dóhwɛ gbɔ xá ɛ.

Biblu lɛ́ ɖè wě ɖagbe ɖevo lɛ xá mɛ. Bonu wěɖexámɛ enɛ lɛ na w’azɔ̌ ɔ, é na byɔ ɖɔ è ni ɖè sínsɛ́n gbigbɔ tɔn xlɛ́, ye wɛ nyí “wanyiyi, xomɛhunhun, vivomimɔ, suúluɖiɖo, xomɛnyínyɔ́, ɖagbewiwa, gbejininɔ, fífá, mɛɖéejiɖuɖe.” (Ga. 5:22, 23) Lee ami nɔ zɔn bɔ macinu ɖé nɔ wà azɔ̌ gbɔn é ɔ, mɔ̌ wɛ jujɔ Mawu tɔn enɛ lɛ lɔ nɔ zɔ́n bɔ è nɔ wà nǔ dó xò fífá kàn gbɔn é nɛ.

GBƐTƆ́ VOVO E MǏ NYÍ É NƆ ZƆ́N BƆ AGUN Ɔ NƆ YÌ NUKƆN

Gbɛtɔ́ nyínyí, enɛ wɛ nyí jujɔ e mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo ɖó, bɔ mɛɖé tɔn gbɔn vo nú mɛ ɖevo tɔn é sixu d’alɔ bɔ è na ɖu vivǐ xɔ́ntɔn zunzun tɔn. É ka sixu lɛ́ dɔn tagba lɛ wá. Mɛxo e ko mɔ nǔ kpɔ́n é ɖé na kpɔ́ndéwú elɔ: “É sixu vɛwǔ nú mɛ e nɔ kú winnya é ɖé ɖɔ é ni nɔ kpɔ́ xá mɛ e jɔ haya é ɖé. Vogbingbɔn enɛ sixu cí nǔ e ma syɛn sɔmɔ̌ ǎ é ɖɔhun; loɔ, é sixu dɔn tagba syɛnsyɛn lɛ wá.” A ka nɔ mɔ ɖɔ mɛ ɖěɖee ma ɖó jijɔ ɖokpo ǎ lɛ é na nɔ jɛ tagba dandan wɛ à? É nyɔ́, mǐ ni bo ɖɔ xó dó mɛsɛ́dó wè jí. Gbɛtɔ́ alɔkpa tɛ Piyɛ́ɛ ka nyí? A sixu lin ɖɔ é nyí mɛɖé bo kún nɔ lin tamɛ kpɔ́n cobo nɔ yawu ɖɔ xó ó. Jaan ka lo? Mǐ sixu lin ɖɔ éyɛ nɔ yí wǎn nú mɛ, bo nɔ nɔ jlɛ̌ jí ɖò xóɖiɖɔ kpo nǔwiwa tɔn lɛ kpo mɛ. Hwɛjijɔ ɖé lɛ wɛ zɔ́n bɔ è ɖó linlin mɔhun dó mɛsɛ́dó wè lɛ wu. É cí ɖɔ jijɔ yetɔn lɛ gbɔn vovo ɖɔhun. É ɖò mɔ̌ có, ye ka w’azɔ̌ ɖó kpɔ́ ganji. (Mɛ. 8:14; Ga. 2:9) Mɔ̌ ɖokpo ɔ, ɖò égbé ɔ, Klisanwun  e ma ɖó jijɔ ɖokpo ɔ ǎ lɛ é lɔ sixu w’azɔ̌ ɖó kpɔ́.

Vlafo nɔví ɖé ɖò agun towe mɛ bɔ xóɖiɖɔ tɔn alǒ nǔwiwa tɔn lɛ nɔ ɖó akpɔ̀ nú we. Amɔ̌, ɖó a tuùn ɖɔ Klisu kú nú mɛ enɛ ɔ wutu ɔ, a ɖó na ɖè wanyiyi xlɛ́ ɛ. (Jaan 13:34, 35; Hlɔ. 5:6-8) Ma lin na ɖó xɔ́ntɔn zunzun xá mɛ mɔhun te alǒ nyì alɔ n’i ó, é nyɔ́ wà hǔn, kanbyɔ hwiɖée ɖɔ: ‘Nɔví ce ka nɔ wà nǔ e ma sɔgbe kpo Mawuxówema ɔ kpo ǎ é ɖé wɛ à? Ayi hɛn dó tɛ́n kpɔ́n wɛ é ɖè bonu un ma mɔ vivo ó à? Alǒ, jijɔ mǐtɔn lɛ gbɔn vo kpowun wɛ à?’ Gɔ́ na ɔ, nùkanbyɔ elɔ ɖò taji: ‘Jijɔ ɖagbe tɔn tɛ lɛ sín lè un ka sixu ɖu?’

Nùkanbyɔ gudo tɔn enɛ ɔ ɖò taji. Enyi mɛ ɔ yí wǎn nú xó bɔ hwɛ ma ka nɔ ɖɔ xó mɔ̌ ǎ hǔn, lin tamɛ dó lee é nɔ bɔwǔ n’i bɔ é nɔ bɛ́ xóɖiɖɔ xá mɛ lɛ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ gbɔn é jí. A sixu bló tuto bo w’azɔ̌ xá ɛ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ, bo kpɔ́n nǔ e a sixu kplɔ́n ɖò gɔ̌n tɔn lɛ é. Nú éyɛ ɖó aca nùnamɛ tɔn, bɔ hwɛ ka nɔ tɛ fɛn akwɛ jí kpɛɖé hǔn, tɛ́n kpɔ́n bo ɖó ayi awǎjijɛ e è nɔ mɔ ɖò nùnina mɛxomɔ lɛ, azinzɔnnɔ lɛ alǒ mɛ e ɖò hudo mɛ lɛ é mɛ é wu. Nǔ ɔ wɛ nyí ɖɔ enyi mi na bo ɖó jijɔ vovo lɛ ɔ, hwi kpo nɔví towe kpo sixu sɛkpɔ miɖée, enyi mi nɔ sɔ́ ayi ɖó jijɔ ɖagbe mitɔn lɛ jí ɔ nɛ. Mɔ̌ wiwa na zɔ́n bɔ mi na nyí xɔ́ntɔn vívɛ́ dandan wɛ ǎ, loɔ, é sixu d’alɔ bɔ mi na sɛkpɔ miɖée bɔ fífá na jɛji ɖò tɛntin mitɔn kpo agun ɔ bǐ kpo mɛ.

Evodíi kpo Sɛntici kpo sixu ko nɔ ɖó linlin vovo, alǒ ɖó jijɔ vovo lɛ. Amɔ̌, mɛsɛ́dó Pɔlu dó wusyɛn lanmɛ nú ye ɖɔ ye ni “ɖó gbè kpɔ́ nɔví ɖò Aklunɔ mɛ ɖɔhun.” (Fili. 4:2) A ka na dó gǎn bo nya nǔ enɛ gbé, bo lɛ́ nya jijɔ e cá kàn xá ɛ bo nyí fífá é gbé à?

MI MA NÚ HWƐGBE LƐ NƆ AYǏ SƆYI Ó

Ði gbehan nyanya e ɖò susu wɛ ɖò jikpá e mɛ è dó folowa lɛ ɖó é ɖɔhun ɔ, mɔ̌ jɛn nú mǐ ɖó linlin nyanya lɛ dó mɛ ɖevo lɛ wu, bo ma ko hɔn ɖɔ na ǎ ɔ, ye na fɔ́n bo na ɖò susu wɛ gbɔn é nɛ. Nú xomɛsin gɔ́ ayi mɛ nú mɛɖé ɔ,  é sixu wà nǔ dó agun ɔ bǐ wu. Nú mǐ yí wǎn nú Jehovah kpo nɔví mǐtɔn lɛ kpo ɔ, mǐ na wà nǔ e wu mǐ kpé é bǐ bɔ vogbingbɔn e ɖò mǐ tɛntin lɛ é na doya nú fífá togun Mawu tɔn tɔn alǒ ɖekpo ǎ.

Enyi a nɔ sɔ́ hwiɖée hwe lobo nɔ dó gǎn bo nɔ xò fífá kàn ɔ, a sixu mɔ lè ɖagbe e nɔ tɔ́n sín mɛ lɛ é

Enyi mǐ ɖɔ xó dó tagba lɛ alǒ vogbingbɔn lɛ jí xá mɛ ɖevo lɛ, kpo linlin fífá biba tɔn kpo ɔ, nǔ e mɛ é na tɔ́n kɔ dó é sixu jiwǔ tawun. Ðǒ ayi nǔ e Kúnnuɖetɔ́ ɖokpo ɖɔ é wu. É ɖɔ: “É cí nú mì ɖɔ nɔví nyɔnu ɖé nɔ wà nǔ xá mì yɔkpɔvu wɛ un nyí ɖɔhun. É nɔ d’akpɔ̀ nú mì tawun. Ee xomɛsin ce ɖò jijɛji wɛ é ɔ, un jɛ hun nyla dó è jí. Un lin ɖɔ, ‘Ðó é ma nɔ ɖó sísí e jɛxa mì é nú mì ǎ wutu ɔ, nyì lɔ ka na sí i ǎ.’”

Kúnnuɖetɔ́ enɛ wá jɛ nǔ lin kpɔ́n jí dó nùwalɔ éɖesunɔ tɔn jí. “Un jɛ nùwanyido ceɖesunɔ lɛ mɔ jí, bɔ akpɔ̀ wá ɖó mì dó nyiɖée wu tawun. Un wá mɔ ɖɔ un ɖó na vɔ́ linlin ce jlaɖó. Ee un xoɖɛ sɛ́dó Jehovah dó tagba ɔ jí gudo é ɔ, un xɔ nǔ kpɛví ɖé bo wlan wema klewun ɖé d’eji, bo zé yì jó nú nɔví nyɔnu ɔ, bo ɖɔ dó wema ɔ mɛ ɖɔ é ni sɔ́ hwɛ kɛ mì ɖó lee un wà nǔ xá ɛ gbɔn é wu. Mǐ zunfan mǐɖée bo yí gbè bo na wɔn tagba ɔ. Mǐ sɔ́ lɛ́ wá jɛ tagba ɖevo ǎ.”

Gbɛtɔ́ lɛ ɖò fífá ba wɛ nukún myamya. Amɔ̌, nú è xò tɛn e mɛ mɛ lɛ ɖè é kpo sísí e ye jɛxa é kpo nyì kɛ́n ɔ, gègě yetɔn nɔ jɛ nǔ wà jí ɖò ali ɖé nu, b’ɛ nɔ sɔgbe kpo fífá kpo ǎ. Mɛ e ma nɔ sɛ̀n Jehovah ǎ lɛ é gègě nɔ wà mɔ̌, amɔ̌, fífá kpo bǔninɔ kpo ɖó na nɔ mɛ e ɖò sinsɛn ɛ wɛ lɛ é tɛntin. É sɔ́ d’ayi mɛ nú Pɔlu b’ɛ wlan ɖɔ: “Un ɖò byɔbyɔ mi wɛ ɖɔ mi ni zán gbɛ̀ mitɔn ni sɔgbe xá lee Mawu jló gbɔn hwenu e é ylɔ mi é. Mi nɔ sɔ́ miɖée hwe hwebǐnu; mi nɔ ɖó xomɛfífá, bo nɔ ɖó suúlu. Mi nɔ mɔ miɖée gbɔ ɖò wanyiyi mɛ. Mi dó gǎn, bo sɔ́ fífá e dɔn mi cá, bɔ mi nyí ɖokpo ɔ dó hɛn buténinɔ e [gbigbɔ mímɛ́] na mi ɔ ɖó te.” (Efɛ. 4:1-3) “Fífá [enɛ] e dɔn [mǐ] cá” é xɔ akwɛ tawun. Mi nú mǐ ni bló bonu é ni syɛn, bo kanɖeji bo na ɖeɖɛ tagba ɖebǔ e na wá mǐ tɛntin é.