Skip to content

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

ATƆXWƐ: NÙKPLƆNKPLƆN TƆN Juin 2017

Xota ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò 31 Juillet jɛ 27 Août 2017 lɛ é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

A ka Flín À?

A ka xà Atɔxwɛ e tɔ́n wá yì lɛ é ganji à? Kpɔ́n nùkanbyɔ junjɔn Biblu jí nabi e a sixu na xósin na é.

Jehovah Nɔ Dó Gbɔ nú Mǐ Ðò Mɛtɛnkpɔn Mǐtɔn lɛ Bǐ Mɛ

Tagba tɛ lɛ mɔ̌ Klisanwun lɛ ka sixu mɔ ɖò alɔwliwli kpo gbɛzán xwédo tɔn kpo mɛ égbé? Enyi a ɖò tagba mɔhun lɛ mɔ wɛ ɔ, nɛ̌ a ka sixu mɔ gbɔdónúmɛ sín Mawu gɔ́n gbɔn?

Sɔ́ Ayi Towe Ðó Dɔkun Gbigbɔ Tɔn lɛ Jí

Dɔkun tɛ lɛ mǐ ka ɖó na wlíbò na? Nɛ̌ mǐ ka sixu wà mɔ̌ gbɔn?

A ka Sixu Kpɔ́n Nǔ Zɛ Lee Mɛ lɛ Cí Ðò Wěxo É Wu À?

Etɛ ka jɛ hwenu e Kúnnuɖetɔ́ ɖé ɖó suúlu bo ɖɔ xó nú nya e nɔ ɖó wǔ zɔ nú mɛ lobo lɛ́ kwiji, bo nɔ dɔ́ alitó é ɖé?

A ka Na Ðeɖɛ Hwɛgbe lɛ Lobo Xò Fífá Kàn À?

Gbɛtɔ́ lɛ ɖò fífá ba wɛ nukún myamya. É ɖò mɔ̌ có, nú è xò tɛn e mɛ mɛ lɛ ɖè é kpo sísí e ye jɛxa é kpo nyì kɛ́n ɔ, gègě yetɔn nɔ jɛ nǔ wà jí ɖò ali ɖé nu, b’ɛ nɔ sɔgbe kpo fífá kpo ǎ. Nɛ̌ a ka sixu nyì alɔ nú nǔ wà gbɔn mɔ̌ gbɛn?

Mawu Ni Dó nú Ayi E A Ðó Te É

Davidi e nɔ Izlayɛli hwexónu tɔn é wɛ ɖɔ xó enɛ dó kpa Abigayilu. Etɛ ka sísɛ́ Davidi bɔ é kpa ɛ? Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖu kpɔ́ndéwú tɔn sín lè gbɔn?

Sɔ́ Ayi Towe Ðó Xó Ðaxó E Ðò Atɛ Jí É Jí

Xó tɛ ka nyí xó ɖaxó e kàn gbɛtɔ́ lɛ bǐ é? Etɛwu é ka nyí nǔ taji ɖɔ a ni tuùn?

Nɔ Gudo nú Nǔbǐwukpétɔ́ E Jehovah Nyí É!

Enyi a tuùn ɖɔ Jehovah ɖ’acɛ bo na kp’acɛ dó wɛkɛ ɔ jí ɔ, huzuhuzu tɛ lɛ enɛ ka na hɛn wá gbɛzán towe mɛ?

A ka Tuùn À?

Etɛwu Jezu ka ɖɔ ɖɔ mɛ ɖěɖee nɔ sà kanlin ɖò tɛmpli ɔ mɛ lɛ é nyí “ajotɔ́”?