Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Tɛ́n Kpɔ́n Bo Nɔ Sè Wuvɛ̌ Xá “Gbɛtɔ́ lɛ Bǐ”

Tɛ́n Kpɔ́n Bo Nɔ Sè Wuvɛ̌ Xá “Gbɛtɔ́ lɛ Bǐ”

HWENU e Jezu kplɔ́n lee è na jla wɛnɖagbe ɔ gbɔn é ahwanvu tɔn lɛ é ɔ, é tuùn ɖɔ mɛ lɛ kún na yí wɛn Axɔsuɖuto ɔ tɔn hwebǐnu ó. (Luk. 10:3, 5-7) Ðò sinsɛnzɔ́ mǐtɔn mɛ ɔ, mǐ sixu mɔ mɛɖé lɛ, bɔ ye nylahun dó mǐ, alǒ, tlɛ wà nǔ xá mǐ ɖò ali nyanya nu. É ɖò wɛn ɖɔ enyi mɛ lɛ wà nǔ gbɔn mɔ̌ ɔ, é sixu vɛwǔ nú mǐ bɔ mǐ na kpó ɖò wuvɛ̌ sè xá mɛ ɖěɖee mǐ nɔ jla wɛn ɔ lɛ é wɛ.

Wuvɛ̌sexámɛtɔ́ ɖé nɔ mɔ hudo e mɛ mɛ ɖevo lɛ ɖè é kpo tagba yetɔn lɛ kpo, b’ɛ nɔ vɛ́ n’i, bɔ é nɔ jló na d’alɔ ye. Amɔ̌, enyi wuvɛ̌ e mǐ nɔ sè xá mɛ ɖěɖee mǐ nɔ xò gò ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ lɛ é jɛ ɖiɖekpo jí ɔ, kanɖodonǔwu mǐtɔn kpo lee mǐ nɔ na sínsɛ́n gbɔn é kpo lɔ sixu jɛ ɖiɖekpo jí. Ðò alɔ ɖevo mɛ ɔ, enyi mǐ sɔnǔ nú wuvɛ̌sexámɛ ɔ, é sixu cí ɖɔ mǐ ɖò nakí bɛ́ dó myɔ ɖé mɛ wɛ ɖɔhun, enɛ wɛ nyí ɖɔ kanɖodonǔwu mǐtɔn ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ na fɔ́n bo na ɖò jijɛji wɛ.​—1 Tɛ. 5:19.

Enyi wuvɛ̌sexámɛ tlɛ vɛwǔ ɖò hweɖelɛnu ɔ, nɛ̌ mǐ ka sixu wà mɔ̌ gbɔn? Mi nú mǐ ni ɖɔ xó dó kpɔ́ndéwú e jɛxa bɔ mǐ na xwedó é atɔn jí; ye wɛ nyí Jehovah, Jezu kpo mɛsɛ́dó Pɔlu kpo.

NƆ SÈ WUVƐ̌ XÁ MƐ JEHOVAH ÐƆHUN

Nú xwè afatɔ́n mɔkpan ɔ, Jehovah ko dɛ ɖò cí e è kɔn dó nyikɔ tɔn wu é nu. É ɖò mɔ̌ có, é “nɔ nyɔ́ xomɛ dó alɔgudokpɛ́dónúmɛtɔ́ lɛ kpo mɛdídá lɛ kpan wu.” (Luk. 6:35) Suúluɖiɖo tɔn nɔ xlɛ́ ɖɔ é nyɔ́ xomɛ. Jehovah jló ɖɔ “gbɛtɔ́ lɛ bǐ” ni gán. (1 Tim. 2:3, 4) É gbɛ́ wǎn nú nǔnyanyawiwa cobɔ gbɛ̀ gbɛtɔ́ lɛ tɔn ka xɔ akwɛ n’i, bɔ é jló ɖɔ ye ɖě ni xò gbɛ̀ kpò ǎ.​—2 Pi. 3:9.

Jehovah tuùn lee Satáan ko kpéwú bo va nukún nú nùmaɖitɔ́ lɛ sɔ́ é. (2 Kɔ. 4:3, 4) È ko kplɔ́n nùɖiɖi masɔgbe lɛ kpo linlin masɔgbe lɛ kpo mɛ gègě sín vǔ, b’ɛ sín enɛ wu bɔ é nɔ vɛwǔ nú ye bɔ ye na yí nugbǒ ɔ. Akpàkpà nɔ sɔ́ Jehovah bonu é na d’alɔ mɛ mɔhun lɛ. Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn enɛ?

Mǐ ni kpɔ́n linlin e Jehovah ɖó dó Ninivunu hwexónu tɔn lɛ wu é. Ye nɔ xò daka có, Jehovah ka ɖɔ nú Jonasi ɖɔ: “A ka jló ɖɔ nyɛ ni kú nǔ blawu nú Ninivu tò ɔ ǎ; toxo ɖaxó enɛ ɔ e mɛ gbɛtɔ́ adɔ̌kpo ayizɛ́n (120 000) . . . ɖè ɔ, a jló ɖɔ ma kú nǔ blawu na ǎ. Mɛ e ɖò tò ɔ mɛ lɛ ka tuùn nǔ e nyɔ́ ɔ kpo nǔ e nyla ɔ kpo ǎ.” (Jona. 4:11) Jehovah kpɔ́n Ninivunu lɛ dó mɔ mɛ e ɖě ma ɖò ɖě na ɖò gbigbɔ lixo ǎ é, bɔ nùblawukúnúmɛ sísɛ́ ɛ, b’ɛ ɖegbe nú Jonasi ɖɔ é ni gb’akpá nú ye.

Jehovah ɖɔhun ɔ, gbɛtɔ́ lɛ xɔ akwɛ nú mǐ. Mǐ sixu wà nǔ éɖɔhun, bɔ akpàkpà na sɔ́ mǐ, bɔ mǐ na tɛ́n kpɔ́n bo na d’alɔ mɛɖebǔ e sixu sè xó mǐtɔn é, enyi ye na bo tlɛ cí mɛ e ma na sè ǎ é ɖɔhun ɔ nɛ.

NƆ SÈ WUVƐ̌ XÁ MƐ JEZU ÐƆHUN

Jezu ɖi Tɔ́ tɔn bɔ mɛ ɖěɖee ɖò hudo mɛ ɖò gbigbɔ lixo lɛ é sín nǔ blawu n’i. “Ee Jezu mɔ mɛ enɛ lɛ ɔ, nǔ yetɔn blawu n’i, ɖó é mɔ ɖɔ nǔ gbɛ́ dó ye, bɔ wǔ kú ye, bɔ ye cí lɛngbɔ̌ e ma ɖó nyinyitɔ́ ǎ lɛ é ɖɔhun.” (Mat. 9:36) Jezu nɔ kpɔ́n nǔ e zɔ́n nǔ ɔ tawun é; é tuùn ɖɔ mɛ ɖěɖee wá tó ɖó emi gbé lɛ é ɔ, sinsɛngán yetɔn lɛ ko kplɔ́n adingban sín nǔ lɛ ye, bo ko bú ye. Jezu tuùn ɖɔ mɛ gègě na na tɛn afɔklɛ́nnú vovo lɛ, bɔ afɔklɛ́nnú enɛ lɛ na glɔ́n ali nú ye bɔ ye kún na yí wɛn ɔ ganji ó, é ɖò mɔ̌ có, é “kplɔ́n nǔ gègě ye.”​—Mak. 4:1-9.

Enyi mɛ lɛ ma ɖè jlǒ xlɛ́ tlolo ǎ hǔn, ma nú akpɔ̀ ɖó we ó

Ninɔmɛ lɛ nɔ huzu ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ, mɔ̌ jɛn linlin e mɛɖé nɔ ɖó dó nugbǒ ɔ wu é lɔ sixu huzu

Enyi mɛ lɛ ma yí wɛn mǐtɔn ganji ǎ ɔ, mǐ ɖó na kpɔ́n nǔ e zɔ́n mɔ̌ tawun é, bo kàn nǔ e wu ye yí  wɛn ɔ gbɔn mɔ̌ é byɔ mǐɖée. Mɛɖé lɛ sixu ɖó linlin masɔgbe ɖé dó Biblu alǒ sinsɛn Klisanwun tɔn wu, ɖó kpɔ́ndéwú nyanya ɖěɖee mɛ e ɖɔ ɖɔ emi nyí Klisanwun lɛ é sɔ́ ɖ’ayǐ lɛ é wutu. Vlafo è ko ɖó adingban nú mɛ ɖevo lɛ dó nǔ e mǐ ɖi nǔ na lɛ é wu. Nǔ e nɔ zɔ́n mɛ ɖevo lɛ tɔn é wɛ nyí ɖɔ enyi ye yí mǐ ganji ɔ, mɛ e ɖò xá yetɔn mɛ é alǒ hagbɛ̌ xwédo yetɔn tɔn lɛ sixu ko ye.

Mɛ e mǐ nɔ xò gò ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ é ɖé lɛ sixu nɔ ma yí mǐ ganji ɖó awě ɖěɖee xò ye, bo wà nǔ dó ye wu tawun lɛ é wu. Mɛsɛ́dó ɖé nɔ nyí Kim, bo ɖɔ: “Ðò fí e mǐ nɔ w’azɔ̌ ɖè é ɖé lɛ ɔ, mɛ gègě ɖò finɛ bɔ ahwan ko hɛn nǔ gblé dó ye wu, bɔ nǔ e ye ɖó kàn lɛ é bǐ ko gblé. Ye sɔ́ ɖó nukúnɖiɖo jɔ nukúnɖiɖo ɖě nú sɔgudo ǎ. Akpɔ̀ nɔ ɖó ye, bɔ ye nɔ lɛ́ xò nǔ kpɔ́n tawun. Ðò xá enɛ mɛ ɔ, mǐ nɔ yawu xò gò mɛ ɖěɖee nɔ gbɛ́ wɛn mǐtɔn lɛ é. Gbè ɖokpo ɔ, un ɖò wɛn jla wɛ bɔ ye bɔ nǔ ɖó nú mì.”

Nɛ̌ Kim ka kpò ɖò wuvɛ̌ sè xá mɛ wɛ gbɔn ɖò ninɔmɛ mɔhun mɛ? É ɖɔ: “Hwenu e è xò daka wutu ce é ɔ, un tɛ́n kpɔ́n bo hɛn Nùnywɛxó 19:11 ayi mɛ, finɛ ɖɔ: ‘Gbɛtɔ́ e bí é nɔ yawu sìn xomɛ ǎ.’ Ninɔmɛ mɛ ɖěɖee ɖò fí e un nɔ ɖekúnnu ɖè lɛ é tɔn flínflín d’alɔ mì, bɔ un ɖè wuvɛ̌sexámɛ xlɛ́ ye. Mɛ e mǐ nɔ xò gò lɛ é bǐ wɛ ka nyí hunnylatɔ́ ǎ. Ðò fí ɖokpo enɛ ɔ, mǐ lɛ́ ɖó mɛɖé lɛ bo nɔ yì ba kpɔ́n, b’ɛ nɔ nyɔ́ tawun.”

Mǐ sixu kanbyɔ mǐɖée ɖɔ, ‘Enyi un ɖò ninɔmɛ mɛ ɖěɖee mǐ nɔ yì ɖekúnnu na lɛ é tɔn mɛ ɔ, nɛ̌ un ka na yí wɛn Axɔsuɖuto ɔ tɔn gbɔn?’ Ði kpɔ́ndéwú ɔ, enyi è ka ko ɖó adingban dó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ wu azɔn mɔkpan ɖò gɔ̌n ce ɔ ka ló? Ninɔmɛ mɔhun lɛ mɛ ɔ, vlafo mǐ lɔ sixu gbɔ wɛn ɔ yí ganji, bɔ é na byɔ ɖɔ è ni sè wuvɛ̌ xá mǐ. Enyi mǐ flín gbeɖiɖe Jezu tɔn e ɖɔ ɖɔ mǐ ni nɔ wà nǔ xá mɛ ɖevo lɛ lee mǐ nɔ ba ɖɔ ye ni wà nǔ xá mǐ gbɔn é ɔ, é nɔ sísɛ́ mǐ bɔ mǐ nɔ wà nǔ kpo wuvɛ̌sexámɛ kpo hwenu e mɔ̌ wiwa tlɛ vɛwǔ é.​—Mat. 7:12.

NƆ SÈ WUVƐ̌ XÁ MƐ PƆLU ÐƆHUN

Mɛsɛ́dó Pɔlu sè wuvɛ̌ xá mɛ ɖěɖee tlɛ nyí gbeklanxamɛtɔ́ adakaxotɔ́ lɛ é. Etɛwu? É wɔn nǔ e éɖesu ko wà wá yì lɛ é ǎ. É ɖɔ: “Ð’ayǐ ɔ, un ko nyla nu dó wutu tɔn, bo ko doya n’i, bo ɖɔ alǎnnú n’i kpɔ́n. Loɔ, é kú nǔblawu nú mì, ɖó hwenɛnu ɔ, un ɖi nǔ n’i ǎ, un ka tuùn nǔ e wà wɛ un ɖè ɔ ǎ.” (1 Tim. 1:13) É tuùn ɖɔ Jehovah kpo Jezu kpo ɖè nùblawukúnúmɛ ɖaxó xlɛ́ emi. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, é sixu mɔ lee é ko wà nǔ gbɔn ɖ’ayǐ é ɖò nǔwiwa mɛ ɖěɖee é nɔ jla wɛn ɔ na lɛ é tɔn mɛ.

Hweɖelɛnu ɔ, Pɔlu nɔ xò gò mɛ ɖěɖee sín ayi mɛ adingban núkplɔnmɛ lɛ dó ɖɔ dò ɖè tawun lɛ é. Nɛ̌ é ka nɔ wà nǔ gbɔn? Mɛsɛ́dó 17:16 ɖɔ ɖɔ hwenu e Pɔlu ɖò Atɛni é ɔ, “é mɔ lee vodun  sukpɔ́ gbɔn ɖò tò ɔ mɛ ɔ, bɔ é sìn xomɛ n’i tlala.” Amɔ̌, nǔ enɛ e dó xomɛsin nú Pɔlu é sín yɛkan mɛ jɛn é lɛ́ gbɔn bo ɖekúnnu ɖò ali ɖagbe ɖé nu. (Mɛ. 17:22, 23) É bló bɔ wɛnɖagbejijla sín wlɛnwín tɔn lɛ sɔgbe xá ninɔmɛ vovo e mɛ mɛ lɛ ɖè é, bo na mɔ tɛn dó sixu “hwlɛn mɛɖé lɛ gán gbɔn alɔkpa lɛ bǐ mɛ.”​—1 Kɔ. 9:20-23.

Mǐ sixu wà nǔ Pɔlu ɖɔhun gbɔn linlin alǒ nùɖiɖi masɔgbe e mɛ e mǐ nɔ xò gò lɛ é ɖó lɛ é tuùntuùn gblamɛ, bɔ enɛ gudo ɔ, mǐ na dó “fífá wɛn, nyɔna wɛn” ɔ kpo azɔ̌tuùntuùn kpo. (Eza. 52:7) Nɔví nyɔnu ɖé nɔ nyí Dorothy bo ɖɔ: “Ðò fí e mǐ nɔ ɖekúnnu ɖè é ɔ, è kplɔ́n mɛ gègě ɖɔ Mawu syɛn nukún, bo nɔ lɛ́ ɖó hwɛ nú mɛ. Un nɔ kpa mɛ mɔhun lɛ ɖó nùɖiɖi syɛnsyɛn e ye ɖó nú Mawu é wutu, bɔ enɛ gudo ɔ, un nɔ dɔn ayi yetɔn wá nǔ e Biblu ɖɔ dó gbɛtɔ́ wanyiyinɔ e Jehovah nyí é kpo akpá e é dó dó sɔgudo wu é kpo jí.”

“NƆ WÀ NǓ ÐAGBE DÓ ÐU ÐÒ NǓ NYANYA JÍ”

Ee mǐ ɖò nukɔn sɛyi wɛ tawun ɖò “azǎn gudogudo tɔn lɛ” mɛ é ɔ, mǐ sixu ɖó nukún ɖɔ nùwalɔ mɛ e mǐ nɔ jla wɛn ɔ lɛ é ɖé lɛ tɔn ‘fɔ́n tɛgbɛ ɔ, é na ɖò nylànylá d’eji wɛ.’ (2 Tim. 3:1, 13) Amɔ̌, mǐ na lɔn nú enɛ na vɔ́da nú wuvɛ̌sexámɛ mǐtɔn alǒ zɔ́n bɔ mǐ na ba awǎjijɛ mǐtɔn kpò ǎ. Jehovah sixu na mǐ hlɔnhlɔn bɔ mǐ na “nɔ wà nǔ ɖagbe dó ɖu ɖò nǔ nyanya jí.” (Hlɔ. 12:21) Gbexosin-alijitɔ́ ɖé nɔ nyí Jessica bo ɖɔ: “Un nɔ yawu xò gò mɛ ɖěɖee ma nɔ sɔ́ yeɖée hwe ǎ, bo nɔ ɖè mǐ kpo wɛn mǐtɔn kpo kpò lɛ é. Enɛ sixu dó akpɔ̀ nú mɛ. Enyi un jló na bɛ́ xóɖɔɖókpɔ́ ɖé ɔ, un nɔ xoɖɛ sɛ́dó Jehovah dó xomɛ, bo nɔ byɔ ɛ ɖɔ é ni d’alɔ mì nú má kpɔ́n mɛ ɔ lee é nɔ wà gbɔn é. Enɛ nɔ zɔ́n bɔ un nɔ ɖè ayi sín lee nǔ cí nú mì lɛ é jí, bo nɔ lin tamɛ dó lee un sixu d’alɔ mɛ ɔ gbɔn é jí.”

Mǐ kpó ɖò mɛ ɖěɖee ɖó ninɔmɛ ayi mɛ tɔn e jɛxa gbɛ̀ mavɔmavɔ lɛ é ba wɛ

Mɛɖé lɛ nɔ yí gbè nú gǎn e dó wɛ mǐ ɖè kpo suúlu kpo, bo na d’alɔ ye ɖò gbigbɔ lixo lɛ é

Mǐ sixu lɛ́ lin tamɛ dó lee mǐ na dó wusyɛn lanmɛ nú azɔ̌gbɛ́ mǐtɔn lɛ gbɔn é jí. Jessica ɖɔ: “Enyi lee è yí mǐ mɛ ɖě gbɔn é ma nyɔ́ ǎ ɔ, un nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ sɔ́ ayi ɖ’eji ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, un nɔ lilɛ xóɖɔɖókpɔ́ ɔ dó nǔ ɖagbe lɛ jí, ɖi nǔ ɖagbe e mɛɖé lɛ na bo ma yí mǐ ganji ǎ ɔ, sinsɛnzɔ́ mǐtɔn ka nɔ wà é.”

Jehovah tuùn wuvɛ̌ e mɔ wɛ mǐ ɖè ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ é ganji. Enyi mǐ xwedó nùblawukúnúmɛ tɔn sín kpɔ́ndéwú ɔ, kpɔ́n lee é na víví n’i sɔ́ é! (Luk. 6:36) É ɖò wɛn ɖɔ wuvɛ̌sexámɛ Jehovah tɔn kún na nɔte kaka sɔyi ó. Mǐ sixu ɖeji ɖɔ é tuùn hwenu e é na ɖó nǔ gbɛ̀ elɔ nu dó é pɛ́pɛ́pɛ́. Kaka jɛ hwe enɛ nu ɔ, sinsɛnzɔ́ mǐtɔn na ɖò nǔ e mya nukún é nyí wɛ. (2 Tim. 4:2) Mi nú mǐ ni kpó ɖò azɔ̌ mǐtɔn wà wɛ kpo kanɖodonǔwu kpo bo nɔ lɛ́ sè wuvɛ̌ xá “gbɛtɔ́ alɔkpa lɛ bǐ.”