Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Nǔ E Nǔxatɔ́ lɛ Kanbyɔ lɛ É

Nǔ E Nǔxatɔ́ lɛ Kanbyɔ lɛ É

Nú mɛ e ma wlí alɔ ǎ é wè dɔ́ xɔ ɖokpo ɔ mɛ ɖò ninɔmɛ e ma sɔgbe ǎ lɛ é mɛ ɔ, é ko nyí hwɛhuhu e byɔ ɖɔ è ni ɖó wěɖegbɛ́ hwɛɖiɖɔ tɔn ɖé ayǐ é wɛ à?

Ɛɛn, enyi ninɔmɛ lɛ ma yí gbè nú è na mɔ hwɛjijɔ n’i ǎ ɔ, è na zɔ́n dó kúnnuɖenú syɛnsyɛn e xlɛ́ ɖɔ ye sixu ko wà nùblibli é jí, bo na ɖó wěɖegbɛ́ hwɛɖiɖɔ tɔn ɖé ayǐ.​—1 Kɔ. 6:18.

Kplékplé mɛxo lɛ tɔn na gbéjé ninɔmɛ ɖokpo ɖokpo kpɔ́n céɖécéɖé, bo na kpɔ́n ɖɔ é jɛxa bɔ è na ɖó wěɖegbɛ́ hwɛɖiɖɔ tɔn ɖé ayǐ à jí. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, kancica wanyiyi tɔn ɖé ko ɖò tɛntin yetɔn ɖ’ayǐ wɛ à? È ka ko ɖè wě xá ye dó lee ye nɔ wà nǔ xá yeɖée gbɔn é jí wá yì wɛ à? Ninɔmɛ tɛ lɛ ka zɔ́n bɔ ye dɔ́ xɔ ɖokpo ɔ mɛ? Ye ko sɔnǔ tɔn ɖ’ayǐ bá wà mɔ̌ wɛ à? Ali hun nú ye bɔ ye hɛn ɔ ye na gɔn fí ɖokpo ɔ dɔ́ wɛ à? Alǒ ninɔmɛ lɛ yí gbè bɔ è na mɔ hwɛjijɔ nú ye wɛ à, vlafo nǔmaɖónukún ɖé kabǐ ajijimɛ sín nǔ tawun ɖé wɛ jɛ, bo zɔ́n bɔ ɖěwagbɛn hán bɔ ye dɔ́ fí ɖokpo ɔ à? (Nùt. 9:11, nwt) Fitɛ ye mɛ ɖokpo ɖokpo ka dɔ́ ɖò xɔ ɔ mɛ? Ðó ninɔmɛ ɖokpo ɖokpo gbɔn vo wutu ɔ, mɛxo agun tɔn lɛ sixu lɛ́ gbéjé nǔ ɖevo lɛ kpɔ́n.

Enyi kplékplé mɛxo lɛ tɔn mɔ nukúnnú jɛ nǔ lɛ wu gudo ɔ, ye na kpɔ́n ɖɔ nùwalɔ ye mɛ wè lɛ tɔn byɔ ɖɔ è ni ɖó wěɖegbɛ́ hwɛɖiɖɔ tɔn ɖé ayǐ à jí.