Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Lee A Sixu Bló Gbɔn Bɔ Biblu Kplɔnkplɔn Towe Na Ðò Gbɛ̀, Bo Na Lɛ́ Víví Hugǎn É

Lee A Sixu Bló Gbɔn Bɔ Biblu Kplɔnkplɔn Towe Na Ðò Gbɛ̀, Bo Na Lɛ́ Víví Hugǎn É

NǓDÓXƐSI ɖé kpannukɔn Jozuwée. É na kplá akɔta Izlayɛli tɔn ɔ yì Akpádídó Yikúngban ɔ jí, bɔ afɔklɛ́nnú ɖaxó lɛ ka ɖò nukɔn n’i. Amɔ̌, Jehovah na jiɖe è ɖɔ é na kpa ɛ, bo lɛ́ dó wusyɛn lanmɛ n’i ɖɔ: ‘Kpan akɔ́n bo dó gǎn. Nyì Sɛ́n ce lɛ bǐ. Nɔ xà zǎn kpo kéze kpo, bo nɔ bló nǔ e è ɖɔ d’emɛ ɔ bǐ ɖ’eji. Enɛ ɔ, a sɔ́ nùɖé bo na wà ɔ, a na mɔ nu tɔn. Lee nǔ na nyɔ́ nú we gbɔn ɔ nɛ.’​—Joz. 1:7, 8.

Ðò ‘hwenu vɛwǔ elɔ lɛ’ mɛ ɔ, wuvɛ̌ ɖaxó lɛ nɔ kpannukɔn mǐ lɔ. (2 Tim. 3:1) Jozuwée ɖɔhun ɔ, enyi mǐ xwedó wě e Jehovah ɖè xá ɛ lɛ é ɔ, mǐ lɔ na mɔ nǔ e mǐ na wà lɛ é sín nu. Mǐ sixu xà Biblu ɖò gbesisɔmɛ, bo na xwedó nugbodòdó tɔn lɛ ɖò mɛtɛnkpɔn e na kpannukɔn mǐ lɛ é mɛ.

Amɔ̌, gègě mǐtɔn sixu yí gbè ɖɔ mǐ kún nyí nùkplɔntɔ́ ɖagbe hugǎn ó, bɔ nùkplɔnkplɔn nɔ lɛ́ vɛwǔ nú mǐ. É ɖò mɔ̌ có, ɖó Biblu kpinkplɔn nyí nǔ taji wutu ɔ, gbějé gbàví “ Tɛ́n Alixlɛ́mɛ Elɔ lɛ Kpɔ́n” kpɔ́n bá mɔ alixlɛ́mɛ e sixu zɔ́n bɔ nùkplɔnkplɔn towe na ɖò gbɛ̀, bo na lɛ́ víví hugǎn é.

Ðɛhanwlantɔ́ ɔ jihan ɖɔ: “Kplá mì gbɔn nǔ e a zɔ́n lɛ sín ali jí, ɖó nǔ e a zɔ́n lɛ wiwa nɔ víví nú mì.” (Ðɛh. 119:35) Xó Mawu tɔn kplɔnkplɔn sixu nyí nùɖé bo na nɔ víví nú we tawun. Ajɔ xɔ akwɛ lɛ ɖò te kpɔ́n we hwenu e a na ɖò dɔkun gbigbɔ tɔn lɛ kije wɛ é.

Nugbǒ wɛ ɖɔ a na nɔ nukɔn nú akɔta ɖé Jozuwée ɖɔhun ǎ, amɔ̌, hwi lɔ ɖó wuvɛ̌ hwiɖesunɔ tɔn lɛ. Enɛ wu ɔ, nɔ kplɔ́n nǔ e è ko wlan ɖ’ayǐ nú lè towe é, bo nɔ xwedó. Enyi a wà mɔ̌ ɔ, a na mɔ nǔ e a na wà lɛ é sín nu, bɔ nǔ na nyɔ́ nú we.