Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Atɔxwɛ: Nùkplɔnkplɔn Tɔn  |  Juillet 2017

Alisa

Ye Zé Yeɖée Jó kpo Jlǒ kpo Ðò Turquie

Ye Zé Yeɖée Jó kpo Jlǒ kpo Ðò Turquie

KLISANWUN xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn lɛ dó gǎn tawun bo jla “axɔsuɖuɖu Mawu tɔn sín wɛnɖagbe” gbɛtɔ́ gègě lee é nyɔ́ bló gbɔn é. (Mat. 24:14) Ye mɛɖé lɛ tlɛ yì tò ɖevo lɛ mɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mɛsɛ́dó Pɔlu yì fí e Turquie ɖè ɖò égbé dìn é, bo jla wɛnɖagbe ɔ ɖò finɛ titewungbe ɖò tomɛyiyi mɛsɛ́dó tɔn tɔn lɛ hwenu. * Xwè 2 000 mɔ̌ gudo, enɛ wɛ nyí ɖò 2014 ɔ, è lɛ́ wá jla wɛnɖagbe ɔ ɖò ali bunɔ ɖé nu ɖò Turquie. Etɛwu è ka sɔnǔ nú tuto nùjlajla tɔn mɔhun? Mɛ̌ mɛ̌ e ka ɖ’alɔ ɖ’emɛ?

“ETƐ KA ÐÒ JIJƐ WƐ?”

Wɛnjlatɔ́ 2 800 jɛji wɛ ɖò Turquie, amɔ̌, gbɛtɔ́ livi 79 wɛ ɖò tò ɔ mɛ. Enɛ ɖexlɛ́ ɖɔ wɛnjlatɔ́ 1 na jla wɛn ɔ gbɛtɔ́ 28 000. Nú a dó nukún mɛ kpɔ́n ɔ, a na mɔ ɖɔ mɛ kpɛɖé kpowun jɛn wɛnjlatɔ́ lɛ nɔ kpéwú bo nɔ jla wɛn ɔ ɖò tò enɛ mɛ. Linlin e wu è sɔnǔ nú tuto nùjlajla tɔn enɛ é wɛ nyí ɖɔ è na ɖekúnnu nú mɛ gègě lee é nyɔ́ bló gbɔn é ɖò táan kpɛɖé vlamɛ. Nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo ɖěɖee nɔ dó Turquie-gbè bo gosin tò ɖevo lɛ mɛ lɛ é 550 mɔ̌ wɛ sɛ̀ tɛn wá Turquie, bo jla wɛn ɔ kpo nɔví e ɖò xá ɔ mɛ lɛ é kpo ɖò nùjlajla ɔ hwenu. Etɛ ye ka kpéwú bo wà?

È ɖekúnnu gbɔn fí gègě. Agun ɖé ɖò Istanbul bo wlan ɖɔ: “Hwenu e gbɛtɔ́ lɛ mɔ mǐ é ɔ, ye kanbyɔ ɖɔ: ‘Kpléɖókpɔ́ bunɔ ɖé bló wɛ è ɖè ɖò fí à? Mǐ nɔ mɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ɖò fí bǐ!’” Agun ɖé ɖò toxo Izmir tɔn mɛ bo wlan ɖɔ: “Nya e nɔ w’azɔ̌ ɖò fí e è nɔ dó tasíi ɖè é ɖé sɛkpɔ mɛxo xá ɔ mɛ tɔn ɖé bo kanbyɔ ɛ ɖɔ: ‘Etɛ ka ɖò jijɛ wɛ? Ada gbló nú azɔ̌ mitɔn wɛ mi ɖè à?’” Mɛ lɛ ɖó ayi nùjlajla ɔ wu.

Steffen

Toɖevomɛnu e ɖ’alɔ ɖò nùjlajla ɔ mɛ lɛ é lɔ ɖu vivǐ wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ tɔn mlɛ́mlɛ́. Steffen e gosin Danemark é ɖɔ: “Ayihɔngbe ayihɔngbe ɔ, un nɔ kpéwú bo nɔ jla wɛn ɔ gbɛtɔ́ e ma ko sè xó dó Jehovah wu kpɔ́n ǎ lɛ é. Un mɔ ɖɔ un ɖò biblo wɛ nugbǒ bonu mɛ lɛ ni tuùn Jehovah sín nyikɔ.” Jean-David e gosin France é ɖɔ: “Mǐ nɔ nɔ ali ɖokpo jí kpowun bo nɔ ɖekúnnu nú ganxixo mɔkpan. É jiwǔ tawun! Gbɛtɔ́ gègě tíìn bo tuùn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ɖ’ayǐ ǎ. Ðibla nyí ɖò hɔn lɛ bǐ kɔn ɔ, mǐ nɔ kpéwú bo nɔ jɛ xó ɖɔ xá mɛ lɛ jí, mǐ nɔ xlɛ́ video lɛ, bo nɔ jó wema ɖé dó nú xwétɔ́ ɔ.”

Jean-David (ɖò tɛntin)

 Mɛ 550 e ɖó alɔ ɖò nùjlajla ɔ mɛ lɛ é má wema 60 000 ɖò aklunɔzán gbla wè kpowun vlamɛ! É ɖò wɛn ɖɔ nùjlajla ɔ zɔ́n bɔ è ɖekúnnu gbɔn fí gègě.

Kàn e mɛ lɛ nɔ ɖó dó sinsɛnzɔ́ ɔ wu é jɛji. Azɔ̌ bunɔ enɛ zɔ́n bɔ akpàkpà sɔ́ nɔví xá ɔ mɛ tɔn lɛ. Mɛ gègě jɛ tamɛ lin dó sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn jí jí. Nugbǒ ɔ, ɖò sun 12 e bɔ dó nùjlajla ɔ wu lɛ é mɛ ɔ, kɛ́n gbexosin-alijitɔ́ e ɖò Turquie lɛ é tɔn jɛji 24 ɖò kanweko jí.

Şirin

Mɛ e gosin tò ɖevo mɛ lɛ é ɖɔ lee nùjlajla ɔ wà ɖagbe nú sinsɛnzɔ́ yetɔn gbɔn é, é tlɛ nyí hwenu e ye lɛkɔ yì tò yetɔn mɛ gudo é ɔ nɛ. Nɔví nyɔnu ɖé gosin Allemagne bo nɔ nyí Şirin, bo wlan ɖɔ: “Nɔví e ɖò Turquie lɛ é nɔ vo tawun bo nɔ ɖekúnnu ɖò ali e ma nyí aca tɔn ǎ é nu. Nú un jló na ɖekúnnu ɖò ali e ma nyí aca tɔn ǎ é nu ɔ, winnya nɔ hu mì tawun. Amɔ̌, nùjlajla bunɔ ɔ, kpɔ́ndéwú nɔví xá ɔ mɛ tɔn lɛ tɔn kpo ɖɛ gègě xixo kpo zɔ́n bɔ un kpéwú, bo nɔ wà nǔ e un ma sixu wà ɖ’ayǐ ǎ é. Un tlɛ nɔ ɖekúnnu dìn bo nɔ má tlati lɛ ɖò pipáangan e gbɔn dò glɔ lɛ é kpá! Dìn ɔ, winnya sɔ́ nɔ hu mì ɖ’ayǐ tɔn ɖɔhun ǎ.”

Johannes

Johannes ee gosin Allemagne é ɖɔ: “Un kplɔ́n nùɖé lɛ bɔ ye na d’alɔ mì ɖò sinsɛnzɔ́ ce mɛ. Nɔví e ɖò Turquie lɛ é ba tawun bo na jla nugbǒ ɔ gbɛtɔ́ gègě lee ye kpéwú gbɔn é. Ye nɔ zán ali e hun nú ye é bǐ bo nɔ dó ɖekúnnu. Un wá gbeta ɔ kɔn bo na bló nǔ ɖokpo ɔ hwenu e un na lɛkɔ yì Allemagne é. Bɔ dìn ɔ, un nɔ jla wɛn ɔ gbɛtɔ́ gègě hú lee un nɔ bló gbɔn ɖ’ayǐ é nugbǒ.”

Zeynep

Zeynep ee gosin France é ɖɔ: “Nùjlajla enɛ wà ɖagbe nú sinsɛnzɔ́ ce tawun. É d’alɔ mì bɔ un ɖó akɔnkpinkpan gɔ́ na bo lɛ́ ɖeji dó Jehovah wu d’eji.”

Wɛnjlatɔ́ lɛ lɛ́vɔ sɛkpɔ yeɖée d’eji. Wanyiyi kpo bǔninɔ kpo ee ɖò nɔví e gosin tò vovo lɛ mɛ é tɛntin é cí ayi mɛ nú mɛ tawun. Jean-David e xó mǐ ɖɔ wá yì é ɖɔ: “Mǐ ‘ɖɔ́’ mɛ yíyí nɔví lɛ tɔn ‘kpɔ́n.’” É ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Ye yí mǐ ɖi xɔ́ntɔn yetɔn lɛ kpo hagbɛ̌ xwédo yetɔn tɔn kpo ɖɔhun. Ye hun xwé yetɔn lɛ sín hɔn nú mǐ. Un tuùn ɖɔ mǐ nyí kplékplé nɔví lɛ tɔn e gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ é ɖé; un ko xà mɔ̌ azɔn mɔkpan ɖò wema mǐtɔn lɛ mɛ. Amɔ̌ dìn tɔn ɔ, nyiɖesunɔ wɛ ɖu vivǐ tɔn tlɔlɔ. Un tlɛ nɔ gó tawun dìn ɖɔ un nyí ɖokpo  ɖò mɛ Jehovah tɔn lɛ mɛ, bo nɔ dokú n’i nú wǔjɔmɛ jiwǔ enɛ.”

Claire (ɖò tɛntin)

Claire ee gosin France é ɖɔ: “Mɛ e gosin Danemark é wɛ à, France é wɛ à, Allemagne é wɛ à alǒ Turquie lɛ é bǐ nyí xwédo ɖokpo. É cí ɖɔ Mawu sɔ́ nǔ e nɔ súnsún nǔ é ɖaxó ɖé dó ɖè dogbó tò tɔn lɛ bǐ síìn ɖɔhun.”

Stéphanie (ɖò tɛntin)

Stéphanie ee gosin France é ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Nùjlajla bunɔ ɔ kplɔ́n mǐ ɖɔ é kún nyí aca alǒ gbè wɛ dɔn mǐ ɖó bǔ ó, loɔ, wanyiyi e ɖokpo ɖokpo mǐtɔn ɖó nú Jehovah é wɛ.”

É HƐN LÈ E NƆ AYǏ SƆYI LƐ É WÁ

Toɖevomɛnu e ɖ’alɔ ɖò nùjlajla ɔ mɛ lɛ é gègě jɛ linlin jí ɖɔ emi na sɛ̀ tɛn wá Turquie, bo na d’alɔ bɔ è na w’azɔ̌ ɖaxó e kpò bɔ è na wà ɖò finɛ é. Ye mɛ ɖé lɛ ko sɛ̀ tɛn. Azɔ̌ e wà wɛ mɛɖéezejotɔ́ enɛ lɛ ɖè é sù nukún mǐtɔn mɛ tawun.

Ði kpɔ́ndéwú ɔ, kánɖó e jɛ gblolo mɛ bɔ wɛnjlatɔ́ 25 ɖ’emɛ é ɖé ɖò xá ɖé mɛ. Nú xwè gègě ɔ, mɛxo agun tɔn ɖokpo géé jɛn ye ɖó. Dǒ nukún mɛ bo kpɔ́n awǎjijɛ e wɛnjlatɔ́ enɛ lɛ na ko ɖó, hwenu e mɛɖéezejotɔ́ ayizɛ́n gosin Allemagne kpo Pays-Bas kpo ɖò 2015 bo wá d’alɔ ye é!

SINSƐNZƆ́WIWA ÐÒ FÍ E HUDO SUKPƆ́ ÐÈ É

Etɛ mɛɖéezejotɔ́ e ɖò Turquie b’ɛ ko ɖó táan ɖé lɛ é ka ɖɔ dó gbɛ̀ e zán wɛ ye ɖè ɖò finɛ é wu? Nugbǒ wɛ ɖɔ hweɖelɛnu nɔ wá vɛwǔ tawun, amɔ̌, mɛɖée zízé jó ɖó lè gègě. Mǐ ni gbéjé nǔ e ye mɛɖé lɛ ɖɔ é kpɔ́n:

Federico

Federico, nɔví sunnu e wlí alɔ bo ɖó xwè 40 jɛji bo sɛ̀ tɛn sín Espagne é ɖɔ: “Ðó un ma ɖó nǔɖokan e wu un na tɛ́ dó é gègě ǎ wutu ɔ, enɛ d’alɔ mì bɔ un vo bo sɔ́ ayi ce ɖó nǔ e nyí taji hugǎn lɛ é jí.” É ka na dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ ɖevo lɛ bonu ye ni bɛ́ sinsɛnzɔ́ alɔkpa enɛ à? É ɖɔ: “Ɛɛn, ganji! Nú a sɛ̀ tɛn wá tò ɖevo mɛ kpo linlin ɔ kpo ɖɔ emi na d’alɔ mɛ ɖevo lɛ bonu ye na tuùn Jehovah ɔ, hwiɖée sɔ́ dó alɔ mɛ n’i wɛ a ɖè gbɔn mɔ̌ nɛ. A na mɔ tawun ɖɔ Jehovah nɔ kpé nukún dó emi wu hú ɖ’ayǐ tɔn.”

Rudy

Rudy, nɔví sunnu e wlí alɔ bo ɖó xwè 60 mɔ̌ bo sɛ̀ tɛn sín Pays-Bas é ɖɔ: “Sinsɛnzɔ́ wiwa ɖò fí e hudo  sukpɔ́ ɖè é nɔ na mǐ awǎjijɛ e è ma sixu jlɛ́ ǎ é, ɖó è nɔ jla nugbǒ ɔ mɛ ɖěɖee ma ko sè kpɔ́n gbeɖé ǎ lɛ é gègě. Nú è mɔ awǎjijɛ e mɛ lɛ nɔ ɖó hwenu e ye yí nugbǒ ɔ é ɔ, é nɔ víví nú mɛ tawun.”

Sascha

Sascha, nɔví sunnu e wlí alɔ bo ɖó xwè 40 jɛji bo sɛ̀ tɛn sín Allemagne é ɖɔ: “Hwebǐnu ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ ɔ, un nɔ xò gò mɛ e azɔn nukɔntɔn ɔ wɛ ye ɖò xó nugbǒ ɔ tɔn sè wɛ lɛ é. Ali hunhun nú mɛ mɔhun lɛ bonu ye ni tuùn Jehovah nɔ na mì awǎjijɛ ɖaxó.”

Atsuko

Atsuko, nɔví nyɔnu e wlí alɔ bo ɖó xwè 30 jɛji bo sɛ̀ tɛn sín Japon é ɖɔ: “Ð’ayǐ ɔ, hwɛhwɛ wɛ un nɔ jló ɖɔ Haamagedɔni ni yawu wá. Amɔ̌, ee un sɛ̀ tɛn wá Turquie gudo é ɔ, un dokú nú Jehovah ɖɔ é kpó ɖò suúlu ɖó wɛ. Lee un mɔ bɔ Jehovah ɖò nukún kpé dó nǔ e kúnkplá wɛnɖagbejijla gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ sín azɔ̌ wu wɛ sɔ́ é ɔ, mɔ̌ wɛ un nɔ jló na sɛkpɔ ɛ d’eji sɔ́ é nɛ.”

Alisa, nɔví nyɔnu e ɖó xwè 30 jɛji bo sɛ̀ tɛn sín Russie é tinmɛ ɖɔ: “Jehovah sinsɛn ɖò sinsɛnzɔ́ lehun mɛ ko d’alɔ mì bɔ un ɖɔ́ ɖagbewiwa tɔn lɛ bǐ kpɔ́n.” (Ðɛh. 34:9) É ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Un wá mɔ ɖɔ Jehovah kún nyí Tɔ́ ce kɛɖɛ kpowun ó, amɔ̌, é lɛ́ nyí Xɔ́ntɔn vívɛ́ ce, bɔ un wá tuùn i ganji ɖò ninɔmɛ vovo lɛ mɛ. Hwenu awǎjijɛ tɔn lɛ, nǔ e nɔ sɔ́ akpàkpà mɛ lɛ é kpo nyɔna ɖagbeɖagbe lɛ kpo wɛ gɔ́ gbɛzán ce mɛ!”

“MI NI KPƆ́N GLE LƐ GANJI”

Gbɔn yɛkan nùjlajla bunɔ ɔ tɔn mɛ ɖò Turquie ɔ, mɛ gègě lɛ́vɔ sè wɛnɖagbe ɔ. Amɔ̌, é lɛ́ kpò fí ɖaxó ɖé lɛ bɔ è ko w’azɔ̌ ɖè ǎ. Ayihɔngbe ayihɔngbe ɔ, mɛɖeezejotɔ́ e sɛ̀ tɛn yì Turquie lɛ é nɔ mɔ mɛ e ma ko sè xó Jehovah tɔn gbeɖé ǎ lɛ é. A ka jló na wà sinsɛnzɔ́ ɖò fí mɔhun ɖé à? Enyi mɔ̌ hǔn, mǐ dó wusyɛn lanmɛ nú we ɖɔ hwi “ni kpɔ́n gle lɛ ganji; jinukún lɛ ko mya go, bo ko sù yiya.” (Jaan 4:35) A ka sixu yì d’alɔ ɖò fí e jinukún lɛ “mya go, bo ko sù yiya” ɖè, ɖò gbɛ̀ ɔ sín akpá ɖé lɛ xwé é à? Nú é jló we hǔn, jɛ afɔ tawun tawun ɖé lɛ ɖè jí dìn, bo na mɔ tɛn dó sixu kpé nǔ enɛ e gbé nya wɛ a ɖè é wu. Xó nugbǒ ɖokpo ɖíe: Alɔɖiɖo ɖò blòbló bonu wɛnɖagbe ɔ ni gbakpé “kaka yì jɛ fí e gbɛ̀ ɔ kponu ɖó é” mɛ mlɛ́mlɛ́ na na we nyɔna ɖagbeɖagbe ɖěɖee è ma sixu jlɛ́ ǎ lɛ é!​—Mɛ. 1:8.

^ akpá. 2 Kpɔ́n alɔnuwema “Voyez le bon pays,” wex. 32-33.