ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN Juillet 2017

Xota ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò 28 Août jɛ 24 Septembre 2017 lɛ é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

Ye Zé Yeɖée Jó kpo Jlǒ kpo Ðò Turquie

Ðò 2014 ɔ, è jla wɛnɖagbe ɔ ɖò ali bunɔ ɖé nu ɖò Turquie. Etɛwu è ka sɔnǔ nú tuto nùjlajla tɔn mɔhun? Lè tɛ lɛ é ka hɛn wá?

Ba Dɔkun Jɔ Dɔkun Lɛ

Nɛ̌ a ka sixu zán nǔɖokan towe lɛ dó bló bɔ kancica e ɖò hwi kpo Jehovah kpo tɛntin é syɛn d’eji gbɔn?

“Nɔ Ya Avǐ Xá Mɛ E Ðò Avǐ Ya Wɛ Lɛ”

Nɛ̌ mɛ e mɛvívɛ́ tɔn ɖé kú bɔ é ɖò wuvɛ̌ sè wɛ é ɖé ka sixu mɔ gbɔdónúmɛ gbɔn? Etɛ a ka sixu wà dó d’alɔ ɛ?

‘Mi Kpa Jah!’ Etɛwu?

Ðɛhan 147gɔ́ ɔ flín mǐ hwɛjijɔ tobutobu e mǐ ɖó bɔ Gbɛɖotɔ́ ɔ sín nǔ na sù nukún mǐtɔn mɛ bɔ mǐ na lɛ́ dokú n’i é.

“É Ni . . . Bló Bonu Nǔ E A Lin Na Wà lɛ Bǐ Ni Nyí Wiwa”

Mɛ winnyawinnya lɛ ɖó na wá gbeta lee ye na zán gbɛ̀ yetɔn gbɔn é tɔn kɔn. Gbeta enɛ kɔn wíwá sixu dó xɛsi ye, amɔ̌, Jehovah na kɔn nyɔna tɔn lɛ dó mɛ e ba alixlɛ́mɛ tɔn lɛ é jí.

Ðu Ðò Hun E Xò Dó Ayi Towe Tamɛ Wɛ A Ðè É Jí

Satáan ko sɔ́ nùjlajla mɛbíblɛ́ tɔn e na wà nǔ dó mɛ wu é nyì atɛ jí, nɛ̌ a ka sixu ɖí xwi xá gbɔn?

Nǔ E Nǔxatɔ́ lɛ Kanbyɔ lɛ É

É ka nyɔ́ ɖɔ Klisanwun ɖé ni ɖó adǎnwanu ɖé lɛ ɖi yovótú ɖé, alǒ cakaviwun ɖé dó nya xɛ ɖò éɖée jí, bonu mɛ ɖevo lɛ ni ma wà nǔ dó wǔ tɔn ó à?