Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Kenneth E. Cook, Jr., kpo asì tɔn Jamie kpo

Mɛ Yɔyɔ̌ E È Sɔ́ Gɔ́ nú Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ É

Mɛ Yɔyɔ̌ E È Sɔ́ Gɔ́ nú Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ É

ÐÒ Mercredi 24 janvier 2018, ɖò zǎnzǎn ɔ, kpo awǎjijɛ kpo wɛ xwédo Betɛli tɔn e ɖò États-Unis kpodo Canada kpo lɛ é sè ɖɔnúese bǔnɔ elɔ: È sɔ́ Nɔví Kenneth Cook, Jr. gɔ́ nú Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn.

È jì Nɔví Cook ɖò Pennsylvanie, États-Unis, bɔ é sù ɖò finɛ. Táan kpɛɖé jɛ nukɔn nú hwenu e é yí kúnnuɖewema wemaxɔmɛ linsinmɛ tɔn tɔn é ɔ, é kplɔ́n nǔgbo ɔ ɖò wemaxɔmɛvígbɛ́ tɔn ɖé gɔ́n, enɛ gudo ɔ, é bló baptɛm ɖò 7 juin 1980. É bɛ́ gbexosin-alijitɔ́ hwebǐnu tɔn sín azɔ̌ ɖò 1 septembre 1982. Ee é nyí gbexosin-alijitɔ́ nú xwè we gudo é ɔ, è ylɔ́ ɛ dó Betɛli, bɔ é bɛ́ sinsɛnzɔ́ Betɛli tɔn ɖò Wallkill, New York, ɖò 12 octobre 1984.

Ðò xwè 25 e bɔ d’ewu lɛ é mɛ ɔ, Nɔví Cook w’azɔ̌ ɖò fí vovo ɖò Wemazínxɔsa kpo Azɔ̌xɔsa Betɛli tɔn kpo. Ðò 1996 ɔ, é wlí alɔ xá Jamie, bɔ é gɔ́ n’i ɖò sinsɛnzɔ́ Betɛli tɔn mɛ ɖò Wallkill. Ðò décembre 2009 ɔ, è sɛ́ Nɔví Sunnu Cook kpo Nɔví Nyɔnu Cook kpo dó Nɔtɛn Wema Kplɔnkplɔn Tɔn Watchtower Tɔn ɖò Patterson ɖò New York; finɛ ɔ, è sɔ́ azɔ̌ d’así nú Nɔví Cook bɔ é na w’azɔ̌ ɖò Azɔ̌xɔsa E Nɔ Kpé Nukún Dó Nǔkanbyɔ Biblu Tɔn lɛ Wu É. Ðò avril 2016 ɔ, ee è jla nǔ klewun klewun ɖé lɛ ɖó ɖò Wallkill gudo é ɔ, è sɛ́ Nɔví Sunnu Cook kpo Nɔví Nyɔnu Cook kpo dó Brooklyn ɖò New York. Sun atɔ́ɔ́n gudo ɔ, è lɛ́ sɛ́ ye dó hɔ̌nkan gbɛ̀ ɔ tɔn mǐtɔn ɖò Warwick ɖò New York. Ðò Janvier 2017 ɔ, è sɔ́ Nɔví Sunnu Cook bɔ é na nyí alɔgɔtɔ́ Wěɖegbɛ́ Nǔwlanwlán Tɔn Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ tɔn ɖé.