Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 XÓTA NǓKPLƆNKPLƆN TƆN 2

Kpa Jehovah Ðò Togun Mɛ

Kpa Jehovah Ðò Togun Mɛ

“Un na kpa susu nú we ɖò togun mɛ.”—ÐƐH. 22:23.

HAN 59 Mlǎ Jah Xá Mì

XÓNUSƆ́ÐÓTE *

1. Nɛ̌ nǔ ka cí nú Davidi dó Jehovah wu? Etɛ enɛ ka sísɛ́ ɛ bɔ é wà?

AXƆSU DAVIDI wlan ɖɔ: ‘Jehovah kló, susu jɛxa ɛ ɖě ɖò ɖě jí.’ (Ðɛh. 145:3) Davidi yí wǎn nú Jehovah, bɔ wanyiyi enɛ sísɛ́ ɛ b’ɛ nɔ kpa susu nú Mawu “ɖò togun mɛ.” (Ðɛh. 22:23; 40:6) Mǐ kúdeji ɖɔ a yí wǎn nú Jehovah, bo yí gbè nú xó Davidi tɔn elɔ lɛ: ‘Jehovah, Mawu tɔ́gbó mǐtɔn Jakɔbu tɔn, susu nú we kaka sɔyi.’—1 Tan 29:10-13.

2. (a) Nɛ̌ mǐ ka sixu kpa Jehovah gbɔn? (b) Wuvɛ̌ tɛ mɛɖé lɛ ka nɔ ɖí xwi xá? Etɛ jí mǐ ka na lɛ́ vɔ́ gbɔn?

2 Égbé ɔ, ali e nu mǐ nɔ kpa Jehovah ɖè é ɖokpo wɛ nyí xósin nina ɖò kplé Klisanwun tɔn mǐtɔn lɛ jí. Amɔ̌, nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo mǐtɔn ɖé lɛ nɔ mɔ wuvɛ̌ titewungbe ɖé. Ye nɔ jló na na xósin ɖò kplé lɛ jí, amɔ̌, xɛsi nɔ ɖi ye. Nɛ̌ ye ka sixu ɖí xwi xá xɛsi enɛ gbɔn? Wěɖexámɛ tawun tawun tɛ lɛ ka sixu d’alɔ mǐ bǐ, bɔ mǐ na nɔ na xósin e nɔ na akɔ́nkpinkpan mɛ lɛ é? Cobonu mǐ na mɔ xósin nú nǔkanbyɔ enɛ lɛ ɔ, mi nú mǐ ni lɛ́ vɔ́ hwɛjijɔ taji ɛnɛ ɖěɖee wu mǐ nɔ na xósin ɖò kplé mǐtɔn lɛ jí lɛ é jí gbɔn hwɛ̌.

NǓ E WU MǏ NƆ NA XÓSIN ÐÒ KPLÉ LƐ JÍ LƐ É

3-5. (a) Lee Eblée lɛ 13:15 tinmɛ gbɔn é ɔ, etɛwu mǐ ka nɔ na xósin ɖò kplé lɛ jí? (b) Xósin alɔkpa ɖokpo ɔ wɛ mǐ bǐ ka ɖó na nɔ na à? Tinmɛ.

3 Jehovah jɔwǔ mǐ bǐ bɔ mǐ na nɔ kpa ɛ. (Ðɛh. 119:108) Xósin mǐtɔn lɛ ɖò kplé lɛ jí ɖò ‘vɔsisa susu tɔn’ mǐtɔn lɛ mɛ, bɔ mɛɖebǔ sixu savɔ̌ enɛ dó tɛn mǐtɔn mɛ ǎ. (Xà Eblée lɛ 13:15.) Jehovah ka byɔ vɔsisa alǒ xósin nina ɖò alɔkpa ɖokpo ɔ mɛ ɖò ɖokpo ɖokpo mǐtɔn sí wɛ à? Eǒ!

4 Jehovah tuùn ɖɔ mǐ ɖó nǔwukpíkpé vovo, bɔ ninɔmɛ lɛ  lɛ́ gbɔn vovo, bɔ vɔ̌ e mǐ kpéwú bo sá n’i é nɔ sù nukún tɔn mɛ tawun. Lin tamɛ dó vɔ̌ alɔkpa e é yí gbè bɔ Izlayɛli-ví lɛ nɔ sá n’i é jí. Izlayɛli-ví ɖé lɛ kpéwú bo na na lɛngbɔ̌ alǒ gbɔ̌. Amɔ̌, Izlayɛli-ví wamamɔnɔ lɛ sixu na “xwelé we alǒ ahwannɛ́ kpɛví kpɛví we.” Enyi Izlayɛli-ví ɖé ma kpéwú bo na na xɛ we ǎ ɔ, Jehovah na yí gbè nú “linfín ɖagbeɖagbe” kpɛɖé. (Lev. 5:7, 11, nwt) Linfín kpɔ hugǎn, amɔ̌, vɔsisa enɛ lɔ nɔ sù nukún Jehovah tɔn mɛ, enyi é vɛ́ ko nyí “linfín ɖagbeɖagbe” ɔ nɛ.

5 Nǔ kpó ɖò mɔ̌ cí nú Mawu xomɛnyɔtɔ́ mǐtɔn wɛ ɖò égbé. Enyi mǐ ɖò xósin na wɛ ɔ, é nɔ ɖó nukún ɖɔ mǐ ni nyɔ́ xó ɖɔ Apolosu ɖɔhun, alǒ nyɔ́ mɛ jí ɖu ɖè Pɔlu ɖɔhun ǎ. (Mɛ. 18:24; 19:8) Nǔ e Jehovah nɔ ba kpowun é wɛ nyí ɖɔ mǐ ni nɔ na xósin e nyɔ́ hugǎn bɔ mǐ sixu na é. Flín asúkúsi e na gankwɛ kpɛví kpɛví we é. Nǔ tɔn sù Jehovah nukúnmɛ ɖó é na nǔ e nyɔ́ hugǎn, b’ɛ kpéwú é.—Luk. 21:1-4.

Xósin nina nɔ hɛn lè wá nú mǐ kpo mɛ e nɔ ɖótó lɛ é kpo (Kpɔ́n akpáxwé 6-7) *

6. (a) Sɔgbe xá Eblée lɛ 10:24, 25 ɔ, nɛ̌ xósin e mǐ nɔ sè lɛ é ka sixu wà ɖagbe nú mǐ gbɔn? (b) Nɛ̌ a ka sixu xlɛ́ ɖɔ xósin e dó wusyɛn lanmɛ nú we lɛ é sù nukún towe mɛ gbɔn?

6 Mǐ nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú mǐɖée gbɔn xósin mǐtɔn lɛ gblamɛ. (Xà Eblée lɛ 10:24, 25.) Mǐ bǐ wɛ nɔ ɖu vivǐ xósin tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ sise tɔn ɖò kplé mǐtɔn lɛ jí. Mǐ nɔ ɖu vivǐ xósin e bɔkun, bo ɖò wɛn bɔ vǐ kpɛví ɖé na é tɔn. Nú mɛɖé ɖò xósin na wɛ kpo akpakpa sɔ́ mɛ kpo dó nǔgbo e é mɔ yɔyɔ̌ é wu ɔ, é nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ tawun. Nú mǐ mɔ mɛ e winnya nɔ hu, alǒ mɛ e jɛ gbè mǐtɔn kplɔ́n jí tlolo lɛ é sɔ́ “akɔ́nkpinkpan” dó na xósin ɖé ɔ, é nɔ sù nukún mǐtɔn mɛ. (1 Tɛ. 2:2.) Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖexlɛ́ ɖɔ gǎn e ye dó é sù nukún mǐtɔn mɛ gbɔn? Mǐ sixu kpa ye ɖò kplé gudo ɖɔ xósin e ye na é dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ. Ali ɖevo e nu mǐ sixu wà mɔ̌ ɖè é wɛ nyí ɖɔ mǐ lɔ ni na xósin. Mɔ̌ mɛ ɔ, é nyí mǐdɛɛ lɛ kɛɖɛ wɛ è na dó wusyɛn lanmɛ na ɖò kplé lɛ jí ǎ, loɔ mǐ lɔ na dó lanmɛ nú mɛ ɖevo lɛ.—Hlɔ. 1:11, 12.

7. Nɛ̌ mǐ ka nɔ ɖu lè xósin e mǐ na é tɔn gbɔn?

7 Mǐ lɔ nɔ ɖu lè xósin e mǐ na é tɔn. (Eza. 48:17) Gbɔn nɛ é? Nukɔntɔn ɔ, enyi mǐ ɖó linlin ɔ bo na na xósin ɔ, akpakpa bǔnɔ ɖé nɔ sɔ́ mǐ bɔ mǐ nɔ sɔnǔ nú kplé ɔ ganji. Nú mǐ sɔnǔ ganji ɔ, mǐ nɔ mɔ nukúnnú jɛ Xó Mawu tɔn mɛ titewungbe. Lee nukúnnúmɔjɛnǔmɛ mǐtɔn gɔ́ngɔ́n sɔ́ é ɔ, mɔ̌  wɛ mǐ nɔ zán nǔ e mǐ kplɔ́n lɛ é sɔ. Wegɔ́ ɔ, mǐ na ɖibla ɖu vivǐ kplé ɔ tɔn hugǎn, ɖó mǐ nɔ ɖ’alɔ ɖò xóɖɔɖókpɔ́ ɔ mɛ wutu. Atɔngɔ́ ɔ, ɖó é byɔ gǎndidó ɖò mǐ sí cobɔ mǐ nɔ na xósin wutu ɔ, mǐ nɔ flín nǔ ɖěɖee jí mǐ ɖɔ xó dó lɛ é hwɛhwɛ nú hwenu línlín ɖò kplé ɔ gudo.

8-9. (a) Lee Malacíi 3:16 xlɛ́ gbɔn é ɔ, nɛ̌ nǔ ka nɔ cí nú Jehovah dó xósin mǐtɔn lɛ wu bɔ a lin? (b) Etɛ ka sixu dó xɛsi mɛɖé lɛ?

8 Nǔ mǐtɔn nɔ nyɔ́ nukún Jehovah tɔn mɛ hwenu e mǐ ɖè nǔɖiɖi mǐtɔn xlɛ́ é. Mǐ sixu kúdeji ɖɔ Jehovah nɔ ɖótó mǐ, bɔ gǎn ɖěɖee mǐ nɔ dó dó na xósin ɖò kplé lɛ jí é nɔ xɔ akwɛ n’i tawun. (Xà Malacíi 3:16.) É nɔ ɖè enɛ xlɛ́ gbɔn nyɔna kinkɔn dó mǐ jí, hwenu e mǐ nɔ dó gǎn bo na nyɔ́ ɖò nukún tɔn mɛ é gblamɛ.—Mal. 3:10.

9 É ɖò wɛn ɖɔ mǐ ɖó hwɛjijɔ ɖagbe e wu mǐ na na xósin ɖò kplé mǐtɔn lɛ jí lɛ é. Amɔ̌, mɛɖé lɛ ɖò mǐ mɛ bɔ alɔ sɔ́ dó jǐ sixu dó xɛsi ye. Enyi mɔ̌ wɛ nǔ nɔ cí nú we hǔn, awakanmɛ ni ma kú we ó. Mi nú mǐ ni gbéjé nǔgbododó Biblu tɔn ɖé lɛ, kpɔ́ndéwú ɖé lɛ kpo wěɖexámɛ tawun tawun ɖé lɛ kpo kpɔ́n; mɔ̌ wiwa sixu d’alɔ mǐ bǐ, bɔ mǐ na tɛ́n kpɔ́n bo na nɔ na xósin hugǎn ɖò kplé lɛ jí.

XWI ÐÍÐÍ XÁ XƐSI

10. (a) Xɛsi tɛ ka nɔ ɖi mɛ gegě ɖò mǐ mɛ? (b) Etɛwu xɛsiɖiɖi dó na xósin ka sixu nyí xlɛ̌ ɖagbe ɖé?

10 Hweɖebǔnu e a lin nǔ kpɔ́n dó alɔ sísɔ́ dó jǐ bo na na xósin jí é ɔ, xɛsi ka nɔ ɖi we wɛ à? Enyi mɔ̌ hǔn, hwiɖokpo wɛ é nɔ cí mɔ̌ na ǎ. Nǔgbo ɔ, mɛ gegě ɖò mǐ mɛ bɔ hwenu e ye ɖò xósin na wɛ é ɔ, xɛsi kpɛɖé nɔ ɖi ye. Cobɔ a na kpéwú bo ɖí xwi xá xɛsi e nɔ gbò kpò nyi ali jí nú we ɖò xósin nina kɔn é ɔ, a ɖó na mɔ nǔ jɛ nǔ e nɔ zɔ́n xɛsi ɔ é wu. Xɛsi nɔ ɖi we ɖɔ a na wɔn nǔ e a jló na ɖɔ é, alǒ a na na xósin gbɔ wɛ à? A nɔ lin ɖɔ xósin towe kún na nyɔ́ sɔ mɛ ɖevo lɛ tɔn ó wɛ à? Nǔgbo wɛ ɖɔ xɛsi enɛ lɛ sixu nyí xlɛ̌ ɖagbe ɖé. Ye nɔ xlɛ́ ɖɔ a nɔ sɔ́ hwiɖée hwe, bo nɔ mɔ ɖɔ mɛ ɖě lɛ hugǎn we. Jehovah yí wǎn nú jijɔ enɛ. (Ðɛh. 138:6; Fili. 2:3) Amɔ̌,  Jehovah lɛ́ ba ɖɔ a ni nɔ kpa emi bo nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu towe lɛ kpo ɖò kplé lɛ jí. (1 Tɛ. 5:11) É yí wǎn nú we, bo na na we akɔ́nkpinkpan e sín hudo a ɖó é.

11. Nǔflínmɛ Biblu tɔn tɛ lɛ ka sixu d’alɔ mǐ?

11 Mǐ ni gbéjé nǔflínmɛ Biblu tɔn ɖé lɛ kpɔ́n. Biblu ɖɔ ɖɔ mǐ bǐ wɛ nɔ wà nǔ nyi dò ɖò nǔ e mǐ nɔ ɖɔ é kpo lee mǐ nɔ ɖɔ gbɔn é kpo mɛ. (Ja. 3:2) Jehovah nɔ ɖó nukún ɖɔ mǐ ni nyí mɛ maɖóblɔ̌ ǎ, mɔ̌ jɛn é nɔ nyí gbɔn nú nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu mǐtɔn lɛ kpo lɔ. (Ðɛh. 103:12-14) Xwédo gbigbɔ tɔn mǐtɔn wɛ ye nyí, bɔ ye yí wǎn nú mǐ. (Mak. 10:29, 30; Jaan 13:35) Ye tuùn ɖɔ hweɖelɛnu ɔ, é kún nyí xósin e mǐ lin ɔ pɛ́ɛ wɛ mǐ nɔ na ó.

12-13. Etɛ kpɔ́ndéwú Nɛɛmíi kpo Jonasi kpo tɔn ka sixu kplɔ́n mǐ?

12 Lin nǔ kpɔ́n dó kpɔ́ndéwú Biblu tɔn ɖěɖee sixu d’alɔ we, bɔ a na ɖí xwi xá xɛsi towe lɛ é ɖé lɛ jí. Flín Nɛɛmíi. É nyí mɛsɛntɔ́ ɖò hɔnmɛ axɔsu hlɔnhlɔnnɔ ɖé tɔn. Wǔ kú i, ɖó é sè ɖɔ dǒ Jeluzalɛmu tɔn lɛ mu, bɔ hɔntogbo tɔn lɛ kíjá. (Nɛɛ. 1:1-4) Dǒ nukún mɛ bo kpɔ́n xɛsi e na ko ɖi Nɛɛmíi hwenu e axɔsu ɔ byɔ ɛ ɖɔ é ni tinmɛ nǔ e wu wǔ kú i sɔmɔ̌ é é! Nɛɛmíi yawǔ xoɖɛ, bɔ enɛ gudo ɔ, é na xósin. Axɔsu ɔ sè xó tɔn bo bló nǔ gegě dó d’alɔ togun Mawu tɔn. (Nɛɛ. 2:1-8) Lin tamɛ dó Jonasi ɖesu jí. Hwenu e Jehovah byɔ ɛ ɖɔ é ni yì ɖɔ xó nú Ninivunu lɛ é ɔ, Jonasi ɖi xɛsi kaka bo hɔn ɖidó fí vo sésé. (Jona. 1:1-3) Amɔ̌, kpo alɔdó Jehovah tɔn kpo ɔ, Jonasi w’azɔ̌ e è zɔ́n ɛ é. Bɔ xó e é ɖɔ lɛ é wà ɖagbe nú mɛ e ɖò Ninivu lɛ é tawun. (Jona. 3:5-10) Kpɔ́ndéwú Nɛɛmíi tɔn kplɔ́n mǐ lee ɖɛxixo cobo na xósin nyí nǔ taji sɔ́ é. Bɔ Jonasi tɔn kplɔ́n mǐ ɖɔ Jehovah sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na sɛn ɛ, enyi xɛsi mǐtɔn na bo syɛn gbɔn ɖebǔ ɔ nɛ. È na ɖɔ xó jɔ xó ɔ, agun ɖebǔ ka sixu dó xɛsi Ninivunu lɛ ɖɔhun à?

13 Wěɖexámɛ tawun tawun tɛ lɛ ka sixu d’alɔ we bɔ a na na xósin e nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ lɛ é ɖò kplé lɛ jí? Mǐ ni gbéjé ɖé lɛ kpɔ́n.

14. Etɛwu mǐ ka ɖó na nɔ sɔnǔ ganji nú kplé mǐtɔn lɛ? Hwetɛnu mǐ ka sixu wà mɔ̌?

14 Nɔ sɔnǔ nú kplé ɖokpo ɖokpo. Enyi a bló tuto jɛ nukɔn bo sɔnǔ ganji ɔ, a na ɖeji hugǎn bo na xósin. (Nǔx. 21:5) É ɖò wɛn ɖɔ mǐ bǐ kún ɖó aca nǔkplɔnkplɔn tɔn ɖokpo ɔ ó. Asúkúsi e ɖó xwè 80 jɛji bo nɔ nyí Eloise é nɔ jɛ nǔ sɔ́ nú Atɔxwɛ Kplɔnkplɔn jí ɖò bǐbɛ̌mɛ aklunɔzán gbla ɔ tɔn. É ɖɔ: “Nú un sɔnǔ nú kplé lɛ jɛ nukɔn ɔ, un nɔ ɖu vivǐ yetɔn hugǎn.” Joy e nɔ wà agbazazɔ́ hwebǐnu é nɔ ɖè hwenu ɖó vo, bo nɔ kplɔ́n Atɔxwɛ tɔn ɖò azǎn e jɛ nukɔn nú kplé ɔ é jí. É ɖɔ: “Un nɔ ba ɖɔ nǔ e un kplɔ́n lɛ é ni kpó ɖò ta ce mɛ.” Mɛxo agun tɔn e alɔ tɔn nu ján tawun, b’ɛ lɛ́ nyí gbexosin-alijitɔ́ é ɖé nɔ nyí Ike, bo ɖɔ: “Un mɔ ɖɔ é nɔ nyɔ́ nú mì hugǎn ɖɔ má zán hwenu klewun  klewun dó kplɔ́n nǔ ɖò aklunɔzán gbla ɔ bǐ mɛ hú ɖɔ má zán hwenu gegě dó wà mɔ̌.”

15. Nɛ̌ a ka sixu sɔnǔ ganji nú kplé ɖé gbɔn?

15 Etɛ nǔsisɔ nú kplé ganji ka nɔ byɔ? Nɔ byɔ Jehovah ɖɔ é ni na we gbigbɔ mímɛ́ tɔn, cobo nɔ bɛ́ nǔkplɔnkplɔn hwebǐnu. (Luk. 11:13; 1 Jaan 5:14) Nɔ zán cɛju klewun ɖé dó nyi nukún kpɔ́n nǔkplɔnkplɔn ɔ blebu jí. Gbějé xóta ɔ, xótalá lɛ, fɔtóo lɛ kpo gbǎví nǔkplɔnkplɔn tɔn lɛ kpo kpɔ́n. Enyi a ɖò akpáxwé lɛ ɖokpo ɖokpo kplɔ́n wɛ hǔn, nɔ xà wemafɔ ɖěɖee è ɖè d’emɛ lɛ é gegě lee a kpéwú gbɔn é. Lin tamɛ dó nǔkplɔnmɛ ɔ jí, bo ɖó ayi fí ɖěɖee a jló na na xósin ɖè lɛ é wu ganji. Lě dò a sɔnǔ ganji gbɔn é ɔ, mɔ̌ dò wɛ a na ɖu vivǐ tɔn gbɔn, bɔ xósin nina ka na lɛ́ bɔwǔ nú we.—2 Kɔ. 9:6.

16. Azɔ̌wanú tɛ lɛ a ka ɖó? Nɛ̌ a ka nɔ zán ye gbɔn?

16 Enyi é nyɔ́ bló nú we hǔn, zǎn azɔ̌wanú e ɖò tablɛti alǒ alokan jí, bo ɖò gbè e a sè é ɖé mɛ lɛ é. Jehovah gbɔn tutoblonunu tɔn jí, bo na mǐ azɔ̌wanú mɔhun lɛ, bonu ye na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na sɔnǔ nú kplé lɛ. JW Library® hun ali nú mǐ bɔ mǐ sixu yí wema nǔkplɔnkplɔn tɔn lɛ dó tablɛti, alǒ alokan mǐtɔn jí. Enɛ gudo ɔ, mǐ sixu kplɔ́n, alǒ é hwe bǐ ɔ, mǐ sixu xà kabǐ ɖótó ye hweɖebǔnu, ɖò fí ɖebǔ. Mɛɖé lɛ nɔ zán azɔ̌wanú enɛ lɛ dó kplɔ́n nǔ ɖò hwenu e ye yí gbɔjɛ ɖò azɔ̌mɛ, alǒ ɖò wemaxɔmɛ bo na ɖu nǔ é, alǒ hwenu e ye ɖò tomɛ yì wɛ é. Wemasɛxwetɛn Watchtower Tɔn kpo WEMASƐXWETƐN ƐNTƐNƐTI JÍ TƆN Watchtower Tɔnkpo nyí azɔ̌wanú ɖé lɛ, bo nɔ zɔ́n bɔ nǔ ɖěɖee mǐ jló na ba dò na ganji ɖò xóta e gbéjé kpɔ́n wɛ mǐ ɖè é mɛ lɛ é nɔ bɔkun hugǎn.

Hwetɛnu mǐ ka ɖó na nɔ bló tuto, bo na nɔ sɔnǔ nú kplé lɛ? (Kpɔ́n akpáxwé 14-16) *

17. (a) Etɛwu é ka nyɔ́ ɖɔ a ni sɔnǔ nú xósin gegě? (b) Etɛ video Huzu Xɔ́ntɔn Jehovah Tɔn: Sɔnǔ nú Xósin Towe ka kplɔ́n we?

17 É nyɔ́ bló hǔn, sɔnǔ nú xósin gegě dó nǔkplɔnmɛ ɖokpo ɖokpo jí. Etɛwu? Ðó è sixu gɔn ɖiɖe we hwenu e a sɔ́ alɔ dó jǐ é. Mɛ ɖevo lɛ lɔ sixu sɔ́ alɔ dó jǐ hwe ɖokpo ɔ nu, bɔ nukúnkpénuwutɔ́ ɔ sixu ɖè ɖokpo ɖò ye mɛ. Bo na dó kpéwú bo nɔ ganmɛ jí ɖò kplé ɔ hwenu ɔ, nukúnkpénuwutɔ́ ɔ sixu ɖó dogbó nú xósin nabi e é na yí é. Enɛ wu ɔ, enyi è ma yawǔ ɖè we ɖò bǐbɛ̌mɛ nǔkplɔnkplɔn ɔ tɔn ǎ hǔn, ma sin xomɛ ó, awakanmɛ ni ma ka kú we ó. Enyi a sɔnǔ nú xósin gegě ɔ, ali na hun nú we hugǎn bɔ a na ɖ’alɔ ɖò xóɖɔɖókpɔ́ ɔ mɛ. Ðokpo ɖò xósin e a na sɔnǔ na lɛ é mɛ sixu nyí wemafɔ ɖé xixa. Amɔ̌, enyi a kpéwú hǔn, lɛ̌ sɔnǔ bo na na xósin dó xógbe hwiɖesunɔ tɔn lɛ mɛ. *

18. Etɛwu è ka ɖó na nɔ na xósin klewun klewun lɛ?

18 Nɔ na xósin klewun klewun lɛ. Hwɛhwɛ ɔ, xósin e nɔ hwegli bo nɔ bɔkun  lɛ é wɛ nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ tawun. Enɛ wu ɔ, xósin klewun klewun lɛ nina ni nyí nǔ e gbé a na nya é. Tɛ́n kpɔ́n bonu ye ni ma nɔ zɛ segɔndu 30 wu ó. (Nǔx. 10:19; 15:23) Enyi a ko ɖò xósin na wɛ ɖò kplé lɛ jí sín xwè mɔkpan ɖíe ɔ, a ɖó azɔ̌ taji ɖé bo na wà, é wɛ nyí a na sɔ́ kpɔ́ndéwú ɖagbe ɖé ɖ’ayǐ gbɔn xósin klewun klewun lɛ nina gblamɛ. Enyi a nɔ na xósin e gɛ́dɛ́ bo nɔ ɖiga lɛ é ɔ, é sixu dó xɛsi mɛ ɖevo lɛ, bɔ ye na lin ɖɔ emi kún sixu kpéwú gbeɖé, bo na xósin hwi ɖɔhun ó. Gɔ́ na ɔ, xósin klewun klewun lɛ nina nɔ zɔ́n bɔ ali nɔ hun nú mɛ gegě bonu ye na ɖ’alɔ ɖò kplé ɔ mɛ. Ðò taji ɔ, enyi hwɛ wɛ è ɖè jɛ nukɔn hǔn, nǎ xósin e bɔkun, bo lɛ́ nyí xósin tlɔlɔ nú nǔkanbyɔ ɔ é. Ma ɖɔ emi na tɛ́n kpɔ́n bo na ɖɔ nǔkplɔnmɛ e ɖò akpáxwé ɔ mɛ lɛ é bǐ ó. Enyi è ko ɖɔ xó dó linlin taji e ɖò akpáxwé ɔ mɛ é jí ɔ, a sixu na xósin dó nǔkplɔnmɛ ɖevo lɛ jí.—Kpɔ́n gbǎví “ Etɛ Jí Un ka Sixu Na Xósin Dó?

19. Nɛ̌ nukúnkpénuwutɔ́ ɔ ka sixu d’alɔ we gbɔn? Etɛ a ka ɖó na wà?

19 Ðɔ nú nukúnkpénuwutɔ́ ɔ ɖɔ a jló na na xósin ɖò akpáxwé tawun ɖé jí. Nú a jló na wà mɔ̌ ɔ, a ɖó na ɖɔ nú nukúnkpénuwutɔ́ ɔ dó mɛhwenu cobɔ kplé ɔ na bɛ́. Enyi è wá akpáxwé e jí a jló na na xósin ɖè é jí hǔn, yawǔ sɔ́ alɔ dó jǐ ganji bonu nukúnkpénuwutɔ́ ɔ ni dó sixu mɔ we.

20. Nɛ̌ kplé agun tɔn ɖé ka cí nǔɖuɖu e è nɔ má xá xɔ́ntɔn lɛ é ɖɔhun gbɔn?

20 Sɔ́ kplé agun tɔn lɛ dó mɔ nǔɖuɖu e è nɔ má xá xɔ́ntɔn ɖagbe lɛ é ɖé. Mǐ ni ɖɔ ɖɔ xɔ́ntɔn e ɖò agun towe mɛ é ɖé lɛ ɖɔ ɖɔ hwi ni wá ɖu nǔɖuɖu ɖé xá emi, bo byɔ we ɖɔ a ni ɖa nǔɖuɖu klewun ɖé hɛn. Nɛ̌ a ka na wà nǔ gbɔn? Ado kpɛɖé sixu hu we, amɔ̌, a na ɖibla wà nǔ e wu a kpé é bǐ, bo na hɛn nǔ e na nyɔ́ ɖu nú mɛ lɛ bǐ é wá. Jehovah Jonɔyitɔ́ mǐtɔn ɔ ko sɔnǔ nú tavo e jí nǔ ɖagbeɖagbe lɛ gɔ́ é ɖé nú mǐ ɖò kplé mǐtɔn lɛ jí. (Ðɛh. 23:5; Mat. 24:45) Enyi mǐ hɛn nǔnina klewun ɖé wá, bonu é nyí nǔ ɖagbe hugǎn e mǐ sixu na é ɔ, é nɔ víví nú Jehovah. Enɛ wu ɔ, nɔ sɔnǔ ganji, bo ɖ’alɔ ɖò kplé lɛ mɛ azɔn mɔkpan lee a kpéwú gbɔn é. Enɛ ɔ, é nyí nǔ kɛɖɛ wɛ a na nɔ yì ɖu ɖò tavo Jehovah tɔn tó ǎ, loɔ, a na nɔ lɛ́ hɛn nǔnina ɖé wá, bo na nɔ má xá agun ɔ.

HAN 2 Jehovah Wɛ Nyikɔ Towe Nɔ Nyí

^ akpá. 5 Ðɛhanwlantɔ́ Davidi ɖɔhun ɔ, mǐ bǐ yí wǎn nú Jehovah bo nɔ kpa ɛ kpo awǎjijɛ kpo. Ali bǔnɔ ɖé nɔ hun nú mǐ ɖò kplé mǐtɔn lɛ jí, bonu mǐ na ɖè wǎn e mǐ yí nú Mawu é xlɛ́ ɛ. Amɔ̌, mɛɖé lɛ ɖò mǐ mɛ bɔ xósin nina ɖò kplé mǐtɔn lɛ jí nɔ vɛwǔ nú ye. Enyi a ɖò wuvɛ̌ mɔhun ɖí xwi xá wɛ ɔ, xóta elɔ na d’alɔ we bɔ a na mɔ nǔ jɛ xɛsi towe lɛ wu, bo na dó gǎn bo ɖu ɖò ye jí.

^ akpá. 17 Ðò jw.org jí ɔ, kpɔ́n video Huzu Xɔ́ntɔn Jehovah Tɔn: Sɔnǔ nú Xósin Towe. Zǐn NǓKPLƆNMƐ BIBLU TƆN LƐ > YƆKPƆVU LƐ.

^ akpá. 63 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Hagbɛ̌ agun ɔ tɔn lɛ ɖò alɔ ɖó wɛ ɖò xóɖɔɖókpɔ́ Atɔxwɛ kplɔnkplɔn tɔn ɖé hwenu kpo awǎjijɛ kpo.

^ akpá. 65 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Hagbɛ̌ agun ɔ tɔn e è ko xlɛ́ wá yì bɔ ye ɖò alɔ ɖó wɛ ɖò Atɔxwɛ kplɔnkplɔn ɖé mɛ é ɖé lɛ. Ye mɛ ɖokpo ɖokpo ɖò ninɔmɛ vovo mɛ có, ye bǐ ka ɖè hwenu ɖó vo, bo sɔnǔ nú kplé ɔ.