ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN Janvier 2019

Xóta ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò 4 mars jɛ 7 avril 2019 lɛ é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

“Ma Ðò Nukún Dó Gbɛmɛ Kpɔ́n Wɛ Ó, Ðó Nyi Wɛ Nyí Mawu Towe”

Kpɔ́n hwɛjijɔ e wu mǐ sixu yì agbɔ̌n jí hwenu e mɛtɛnkpɔn lɛ tlɛ kpannukɔn mǐ é atɔn.

Kpa Jehovah Ðò Togun Mɛ

Xósin nina ɖò kplé lɛ jí ka nɔ vɛwǔ nú we wɛ à? Xóta elɔ na d’alɔ we bɔ a na mɔ nǔ jɛ xɛsi towe lɛ wu, bo na dó gǎn bo ɖu ɖò ye jí.

Nɛ̌ A ka Sixu Hɛn Ayi Towe Gbɔn?

Nɛ̌ Satáan ka nɔ tɛ́n kpɔ́n bo na flú ayi mǐtɔn gbɔn? Nɛ̌ mǐ ka sixu hɛn ayi mǐtɔn gbɔn?

Nǔ E Nǔɖuɖu Klewun ɖé Kplɔ́n Mǐ Dó Axɔsu Jixwé Tɔn ɖé Wu lɛ É

Etɛ Flǐn sín nǔɖuɖu ɔ ka kplɔ́n mǐ dó mɛɖéesɔ́hwe Jezu tɔn, akɔ́nkpinkpan tɔn kpo wanyiyi tɔn kpo wu?

Nǔ E Kplé lɛ Yiyi Nɔ Xlɛ́ Dó Mǐ Wu É

Nɛ̌ wanyiyi, mɛɖéesɔ́hwe kpo akɔ́nkpinkpan kpo ka cá kan xá kplé agun tɔn mǐtɔn lɛ yiyi gbɔn?