Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Atɔxwɛ: Nùkplɔnkplɔn Tɔn  |  Janvier 2018

A ka Tuùn À?

A ka Tuùn À?

È ka nɔ zán nugbodòdó e ɖò Mɔyizi Sɛ́n ɔ mɛ lɛ é dóó dó gbò adɔn ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn ɖěɖee yì hwɛ nukɔn ɖò Izlayɛli hwexónu tɔn lɛ é à?

ƐƐN, è nɔ zán ɖò hweɖelɛnu. Mǐ ni ɖɔ xó dó kpɔ́ndéwú ɖokpo jí. Sɛ́nflínmɛ 24:14, 15 ɖɔ: ‘Mɛ e ɖò azɔ̌ wà nú mi wɛ ɔ, enyi mɛ ɔ nyí mɛmaɖómɛɖé kpo é nyí wamamɔnɔ kpo ɔ, mǐ ɖó na táfú i ǎ. É na bo nyí nɔví mitɔn kpo é nyí jonɔ e wá ɖò tò mitɔn mɛ lɛ ɖě kpo ɔ, mi ɖó na táfú i gbeɖé ǎ. Mi ma nú é jɛ hwɛ mitɔn nú Jehovah ó, ɖó hwɛ wɛ é na nyí, bo nɔ kɔ nú mi.’

Zɛ̌nxwɛ e jí è wlan hwɛylɔylɔ glezɔwatɔ́ ɔ tɔn dó é

È mɔ nùwlanwlan e kúnkplá hwɛ ylɔylɔ mɔhun ɖé, bo nyí xwè kanweko tɛnwegɔ J.M.H. tɔn é ɖò ɖibla yì Acidɔdi. È wlan nǔ enɛ dó zɛ̌nxwɛ ɖé jí, b’ɛ sixu ko nyí glezɔwatɔ́ ɖé wɛ è wlan na. É cí ɖɔ é kún kpéwú bo mɔ jinukún nabi e sín gbeta kɔn è wá ɖɔ é na mɔ ɖò kéze ɔ mɛ é ó ɖɔhun. Nùwlanwlan ɔ ɖɔ: “Hwenu e nyɛ mɛsɛntɔ́ towe [hwɛylɔtɔ́ ɔ] bɛ́ nǔkún ɔ dó agɔ̌ mɛ kpé ɖò azǎn nabi ɖé ɖíe é ɔ, Hoshayahu, Shobay ví ɔ sɔ́ nyɛ mɛsɛntɔ́ towe sín awu ɖaxó ɔ. . . . Gbɛ̌ ce e kpo nyì kpo ɖò nǔkún ya wɛ ɖò hwesivɔ gbè hwenɛnu lɛ é bǐ na ɖekúnnu . . . ɖɔ nugbǒ wɛ nyí xó e un ɖɔ é. Xomɛvɔnɔ wɛ nú mì bɔ un hu hwɛ ɖebǔ ǎ. . . . Enyi tokpɔngán ɔ ma wà azɔ̌ e nyí étɔn é bo lɛkɔ nú awu ɖaxó nyɛ mɛsɛntɔ́ towe tɔn ǎ hǔn, hwɛ ni kú nǔblawu nú mì bo wà mɔ̌! Nú nyɛ mɛsɛntɔ́ towe sín awu ɖaxó ɔ ma ɖò así ce ǎ ɔ, a ɖó na bla alɔ dó wu kpowun ǎ.”

Hwɛylɔylɔ enɛ ɔ, é nyí “kɔlilɛ nú [awu ɖaxó] glezɔwatɔ́ e ko jɛ ɖɔkplɛ mɛ é ɖé tɔn xó kɛɖɛ ɖɔ nú mǐ wɛ é ɖè ǎ,” wɛ hwenuxó wlantɔ́ Simon Schama ɖɔ. “É lɛ́ xlɛ́ ɖɔ hwɛylɔtɔ́ ɔ tuùn nùɖé lɛ dó sɛ́n Biblu tɔn lɛ wu, ɖò taji ɔ, gbeɖiɖe ɖěɖee ɖò Levíi ví lɛ kpo Sɛ́nflínmɛ kpo mɛ, bo gbɛ́ ɖɔ è ma doya nú wamamɔnɔ lɛ ó é.”