Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Atɔxwɛ: Nùkplɔnkplɔn Tɔn  |  Janvier 2018

Flǐn ɔ Nɔ Zɔ́n Bɔ Togun Mawu Tɔn Nɔ Nɔ Bǔ

Flǐn ɔ Nɔ Zɔ́n Bɔ Togun Mawu Tɔn Nɔ Nɔ Bǔ

“Nɔví nɔví lɛ ɖó gbè kpɔ́ ɔ, é nɔ nyɔ́, é nɔ víví mɛ nya!”​—Ðɛh. 133:1.

HAN LƐ: 18, 14

1, 2. Nǔwiwa tɛ ka na dɔn mɛ ɖó bǔ hugǎn ɖò xwè 2018 tɔn mɛ? Etɛwu? (Kpɔ́n fɔtóo e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.)

ÐÒ 31 mars 2018 ɔ, togun Mawu tɔn kpo jlǒɖotɔ́ gègě kpo na kplé hwenu e hwe na ɖò xɔ yì wɛ é, bo na bló nǔwiwa xwewu xwewu tɔn e nyí Aklunɔ Sín Nùɖuɖu ɔ é. Ee hwe na ɖò xɔ yì wɛ é ɔ, gbɛtɔ́ livi mɔkpan na kplé, bo na bló Flǐn kú Jezu tɔn tɔn. Xwewu xwewu ɔ, Flǐn kú Jezu tɔn tɔn wɛ nyí nǔwiwa e nɔ dɔn gbɛtɔ́ lɛ ɖó bǔ hugǎn bɔ è nɔ bló gbɔn ayikúngban ɔ bǐ jí é!

2 Mǐ ni dó nukún mɛ bo kpɔ́n lee Jehovah kpo Jezu kpo na j’awǎ sɔ, hwenu e ye na ɖò gbɛtɔ́ livi mɔkpan mɔ wɛ, bɔ ye na ɖò nǔwiwa taji enɛ sín domɛ yì wɛ é. Biblu ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ: “Un lɛ́ kpɔ́n bo mɔ mɛ wɔbuwɔbu ɖé: mɛɖebǔ sixu xà mɛ e ɖò ahwan ɔ mɛ lɛ bǐ ǎ. Ye gosin tò lɛ bǐ mɛ, bo gosin akɔta lɛ bǐ mɛ, bo gosin togun lɛ bǐ mɛ, bo gosin gbè e è nɔ dó lɛ bǐ mɛ.” Ye na súxó ɖɔ: “Hwlɛngán mǐtɔn gosin Mawu mǐtɔn e jinjɔn axɔsuzinkpo jí ɔ gɔ́n, bo gosin Lɛngbɔví ɔ gɔ́n!” (Nǔɖe. 7:9, 10) Kpɔ́n lee é jiwǔ sɔ ɖɔ è nɔ sɔ́ Jehovah kpo Jezu kpo sù gbɔn nǔwiwa xwewu xwewu tɔn enɛ e nyí Flǐn é biblo gblamɛ sɔ́ é!

3. Nùkanbyɔ tɛ lɛ xota elɔ ka na na xósin na?

 3 Nùkanbyɔ ɖé lɛ ɖò atɛ jí bɔ xota elɔ na na xósin na. (1) Nɛ̌ mǐɖesunɔ mɛtún ɔ ka sixu sɔnǔ nú Flǐn ɔ, bo lɛ́ ɖu lè tɛn tɔn mɛ yiyi tɔn gbɔn? (2) Ali tɛ lɛ nu Flǐn ɔ ka sixu gɔ́ sò nú bǔninɔ e ɖò togun Mawu tɔn mɛ é ɖè? (3) Nɛ̌ mǐɖesunɔ mɛtún ɔ ka sixu gɔ́ sò nú bǔninɔ gbɔn? (4) Flǐn gudo tɔn ɖé ka na tíìn gbè ɖokpo à? Nú é nyí mɔ̌ ɔ, hwetɛnu ka wɛ?

LEE MǏ NA SƆNǓ NÚ FLǏN Ɔ BO LƐ́ ÐU LÈ TƐN TƆN MƐ YIYI TƆN GBƆN É

4. Etɛwu é ka ɖò taji ɖɔ mǐ ni wà nǔ e wu mǐ kpé é bǐ bo yì Flǐn ɔ sín tɛnmɛ?

4 Lin tamɛ dó lee é ɖò taji sɔ ɖɔ è ni yì Flǐn ɔ tɛnmɛ é jí. Flín ɖɔ kplé agun tɔn lɛ nyí akpáxwé sinsɛn-biblo mǐtɔn tɔn. É ɖò gaàn ɖɔ Jehovah kpo Jezu kpo nɔ ɖó ayi mɛ ɖěɖee nɔ dó gǎn bo nɔ yì kplé taji hugǎn xwemɛ xwemɛ tɔn enɛ domɛ lɛ é wu. È na ɖɔ xó jɔ xó ɔ, mǐ jló ɖɔ ye ni mɔ ɖɔ nú é ma sín lanmɛ ma ɖò ganji alǒ ninɔmɛ taji ɖé wu ǎ ɔ, mǐ na ɖò Flǐn ɔ tɛnmɛ. Nú mǐ xlɛ́ gbɔn nǔwiwa mǐtɔn lɛ gblamɛ ɖɔ kplé e mǐ nɔ bló dó sɛ̀n Mawu lɛ é nyí nǔ taji nú mǐ ɔ, xlɛ́xlɛ́ Jehovah wɛ mǐ lɛ́ ɖè gɔ́ na ɖɔ é ni hɛn nyikɔ mǐtɔn ɖó ‘flǐn wema’ tɔn mɛ, enɛ wɛ nyí “gbɛwema” e mɛ è wlan nyikɔ mɛ ɖěɖee ɖò gbɛ̀ mavɔmavɔ li jí lɛ é tɔn dó é.​—Mal. 3:16; Nǔɖe. 20:15.

5. Ðò azǎn e jɛ nukɔn nú Flǐn ɔ lɛ é mɛ ɔ, nɛ̌ mǐ ka sixu ‘kije ayi mǐtɔn kpɔ́n bo kpɔ́n ɖɔ mǐ nɔ zán gbɛ̀ ɖò nùɖiɖi mɛ à jí’ gbɔn?

5 Ðò azǎn e jɛ nukɔn nú Flǐn ɔ lɛ é mɛ ɔ, mǐ sixu ba hwenu, bo xoɖɛ lobo xwè sɔ bo gbéjé kancica e ɖò mǐ kpo Jehovah kpo tɛntin é kpɔ́n ganji. (Xà 2 Kɔlɛntinu lɛ 13:5.) Nɛ̌ mǐ ka sixu wà enɛ gbɔn? Gbɔn ‘ayi mǐtɔn kije kije kpɔ́n bo kpɔ́n ɖɔ mǐ nɔ zán gbɛ̀ ɖò nùɖiɖi mɛ à jí’ gblamɛ. Bonu mǐ na kpéwú ɔ, mǐ ɖó na kanbyɔ mǐɖée ɖɔ: ‘Un ka ɖi nǔ dóó ɖɔ un ɖò tutoblonunu ɖokpo géé e Jehovah yí gbè na b’ɛ nɔ wà jlǒ tɔn é mɛ à? Un ka ɖò nǔ e wu un kpé lɛ é bǐ xwii wà wɛ bo nɔ jla wɛnɖagbe Axɔsuɖuto ɔ tɔn lobo nɔ lɛ́ kplɔ́n nǔ mɛ lɛ d’ewu à? Nǔwiwa ce lɛ ka nɔ xlɛ́ ɖɔ un ɖi nǔ nugbǒ ɖɔ mǐ ɖò azǎn gudogudo tɔn lɛ mɛ, bɔ acɛkpikpa Satáan tɔn ko xwè vivɔnu à? Jiɖe e un ɖó dó Jehovah kpo Jezu kpo wu hwenu e un zé gbɛzán ce jó nú Jehovah Mawu é ɖó wɛ jɛn un lɛ́ kpò ɖè dìn à?’ (Mat. 24:14; 2 Tim. 3:1; Ebl. 3:14) Tamɛ linlin dó xósin nùkanbyɔ enɛ lɛ tɔn jí na d’alɔ mǐ, bɔ mǐ na kpó ɖò mǐɖée kije kpɔ́n wɛ, bo na tuùn mɛ alɔkpa e mǐ nyí é.

6. (a) Ali ɖokpo tɛ ka sixu kplá mɛ yì gbɛmɛ? (b) Nɛ̌ mɛxo ɖé ka nɔ sɔnǔ nú Flǐn ɔ gbɔn ɖò xwewu xwewu? Nɛ̌ mǐ ka sixu wà nǔ mɔhun gbɔn?

6 Xà wema jinjɔn Biblu jí ɖěɖee xlɛ́ lee Flǐn ɔ nyí nǔ taji gbɔn é, lobo lin tamɛ dó ye jí. (Xà Jaan 3:16; 17:3.) Ali ɖokpo e mǐ sixu gbɔn bo mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ é wɛ nyí ɖɔ mǐ “ni tuùn” Jehovah lobo “ɖi nǔ” nú Jezu e nyí Vǐɖokponɔ tɔn é. Bo na dó sɔnǔ nú Flǐn ɔ, etɛwu a ma ka na bló tuto nùkplɔnkplɔn tɔn e na d’alɔ we bɔ a na sɛkpɔ Jehovah kpo Jezu kpo d’eji é ɖé lɛ ǎ? Ðǒ ayi nǔ e mɛxo agun tɔn hwenu línlín tɔn ɖé nɔ wà é wu. Xwè lɛ vlamɛ ɔ, é xò xota Atɔxwɛ tɔn ɖěɖee ɖɔ xó dó Flǐn ɔ kpo wanyiyi e Jehovah kpo Jezu kpo ɖexlɛ́ mǐ é kpo wu tawun lɛ é kplé. Aklunɔzán gblamɛ e jɛ nukɔn nú Flǐn ɔ lɛ é mɛ ɔ, é nɔ vɔ́ xota enɛ lɛ xà, lobo nɔ lin tamɛ dó lee nǔwiwa enɛ nyí nǔ taji sɔ́ é wu. Hweɖelɛnu ɔ, é nɔ sɔ́ xota mɔhun e tɔ́n gbɔn gudo lɛ é ɖokpo alǒ wè gɔ́ na. Mɛxo enɛ mɔ ɖɔ gbɔn xota enɛ lɛ vívɔ́ xà gɔ́ nú wemafɔ Biblu tɔn e è sɔnǔ na nú Flǐn ɔ lɛ é xixa kpo tamɛ linlin dó ye jí kpo gblamɛ ɔ, emi nɔ lɛ́ kplɔ́n nǔ yɔyɔ̌ lɛ xwewu xwewu. Taji hugǎn ɔ wɛ nyí ɖɔ, é mɔ ɖɔ wanyiyi e ɖò Jehovah, Jezu kpo emi kpo tɛntin é nɔ gɔ́ngɔ́n d’eji ɖò xwè lɛ bǐ mɛ. Tuto nùkplɔnkplɔn tɔn mɔhun biblo sixu d’alɔ we bɔ wanyiyi e a ɖó nú Jehovah kpo Jezu kpo é na gɔ́ngɔ́n, bɔ nǔ e ye wà nú we é na lɛ́ sù nukún towe mɛ d’eji, enɛ sixu d’alɔ we bɔ a na ɖu lè Flǐn ɔ tɔn bǐ mlɛ́mlɛ́.

 FLǏN Ɔ NƆ GƆ́ SÒ NÚ BǓNINƆ MǏTƆN

7. (a) Etɛ Jezu ka xoɖɛ bo byɔ ɖò zǎn e mɛ é ɖó Aklunɔ Sín Nùɖuɖu ɔ ayǐ é? (b) Etɛ ka xlɛ́ ɖɔ Jehovah na sìnkɔn nú ɖɛ e Jezu xò é?

7 Ðò zǎn e mɛ Jezu bló nǔwiwa Aklunɔ Sín Nùɖuɖu ɔ tɔn azɔn nukɔntɔn é ɔ, é xoɖɛ ɖɔ ahwanvu emitɔn lɛ bǐ ni nɔ bǔ bo lɛ́ ɖu vivǐ bǔninɔ ɖokpo ɔ e xɔ akwɛ nú emi kpo Tɔ́ emitɔn kpo é tɔn. (Xà Jaan 17:20, 21.) Nugbǒ ɔ, Jehovah na sìnkɔn nú ɖɛ enɛ e Vǐ tɔn vívɛ́ná ɔ xò sɛ́dó è é, bɔ dìn ɔ, gbɛtɔ́ livi mɔkpan ɖi nǔ ɖɔ Jehovah sɛ́ Vǐ tɔn dó. Flǐn ɔ cí kplé e togun Mawu tɔn nɔ bló lɛ é ɖɔhun kpowun ǎ, ɖó é nɔ xlɛ́ nyì wɛn ɖɔ bǔninɔ ɖò Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɛntin bɔ mɛɖebǔ sixu dɔn ǎ. Gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ ɔ, gbɛtɔ́ e gosin tò vovo mɛ bo lɛ́ ɖó sinmɛ agbaza tɔn vovo lɛ é nɔ kplé ɖó kpɔ́ ɖò fí e mǐ nɔ bló kplé ɖè lɛ é. Ðò fí ɖé lɛ ɔ, é nɔ yá bonu mɛ e ɖó sinmɛ agbaza tɔn vovo lɛ é nɔ kplé ɖó kpɔ́ ɖó kplé sinsɛn tɔn ɖé wu ǎ, alǒ mɛ ɖevo lɛ nɔ kpɔ́n mɔ̌ wiwa dó mɔ nǔmasɔgbe. Amɔ̌, bǔninɔ mɔhun nɔ nyɔ́ Jehovah kpo Jezu kpo nukúnmɛ kpɔ́n!

8. Wɛn tɛ Jehovah ka dó Ezekiyɛli bɔ é kúnkplá bǔninɔ?

8 Ðó mǐ nyí togun Jehovah tɔn wutu ɔ, bǔninɔ e sín vivǐ mǐ nɔ ɖu é nɔ kpaca mǐ ǎ. Jehovah ko ɖɔ ɖ’ayǐ wutu wɛ. Ðǒ ayi wɛn e é dó gbeyiɖɔ Ezekiyɛli bɔ é kúnkplá kpò wè cícá ɖó kpɔ́ é wu; kpò enɛ lɛ wɛ nyí kpò “Judáa tɔn” kpo ‘Jozɛfu tɔn’ kpo. (Xà Ezekiyɛli 37:15-17.) Xota “Nǔ E Nǔxatɔ́ lɛ Kanbyɔ lɛ É” ee tɔ́n ɖò Atɔxwɛ Juillet 2016 tɔn mɛ é tinmɛ ɖɔ: “Jehovah dó wɛn nukúnɖiɖo tɔn ɖé Ezekiyɛli bo d’akpá ɖɔ akɔta Izlayɛli tɔn ɔ na nɔ bǔ hwenu e ye na yì Akpádídó Yikúngban ɔ jí gudo é. Wɛn enɛ lɛ́vɔ ɖɔ bǔninɔ togun Mawu tɔn tɔn ɖ’ayǐ, bɔ nǔ ko ɖò mɔ̌ nyí wɛ ɖò azǎn gudogudo tɔn lɛ mɛ.”

9. Nɛ̌ mǐ ka nɔ mɔ kúnnuɖenú e xlɛ́ ɖɔ nǔɖɔɖ’ayǐ Ezekiyɛli tɔn jɛnu é tɔn xwewu xwewu ɖò Flǐn hwenu gbɔn?

9 Sín 1919 ɖido ɔ, Jehovah jɛ tuto bló nú mɛ yí ami dó ɖè lɛ jí kpɛɖé kpɛɖé, bo vɔ́ ye xokplé, mɛ enɛ lɛ wɛ è sɔ́ jlɛ́ dó kpò “Judáa tɔn” ɔ wu. Enɛ gudo ɔ, ee mɛ e ɖó nukúnɖiɖo ayikúngban jí tɔn, bo xò kpóɖó nú mɛ yí ami dó ɖè lɛ bɔ è sɔ́ ye jlɛ́ dó kpò ‘Jozɛfu tɔn’ wu lɛ é fɔ́n bo ɖò jijɛji wɛ é ɔ, gbɛ̌nu wè enɛ lɛ huzu “lɛngbɔhwan . . . ɖokpo.” (Jaan 10:16; Zak. 8:23) Jehovah d’akpá ɖɔ emi na xò kpò wè lɛ kplé, bɔ ye na huzu ɖokpo géé ɖò alɔ emitɔn mɛ. (Ezek. 37:19) Égbé dìn ɔ, gbɛ̌nu wè enɛ lɛ ɖò Mawu sɛ̀n wɛ ɖò bǔ ɖò axɔsu susunɔ ɔ Jezu Klisu, ee wu è ɖɔ ɖ’ayǐ dó ɖɔ é nyí ‘Davidi mɛsɛntɔ́’ Mawu tɔn é glɔ. (Ezek. 37:24, 25) Bǔninɔ xɔ akwɛ e xó è ɖɔ ɖò wema Ezekiyɛli tɔn mɛ é nɔ jɛ wě xwewu xwewu hwenu e mɛ yí ami dó ɖè e kpò lɛ é kpo “lɛngbɔ̌ ɖevo lɛ” kpo nɔ kplé bo nɔ bló Flǐn kú Jezu tɔn tɔn é! Amɔ̌, etɛ mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo ka sixu wà bo cyɔn alɔ bǔninɔ enɛ jí bo lɛ́ gɔ́ sò na?

ALI ÐĚÐEE NU MǏÐESUNƆ MƐTÚN Ɔ SIXU GƆ́ SÒ NÚ BǓNINƆ ÐÈ LƐ É

10. Nɛ̌ mǐ ka sixu gɔ́ sò nú bǔninɔ e ɖò togun Mawu tɔn mɛ é gbɔn?

10 Ali nukɔntɔn e nu mǐ sixu gɔ́ sò nú bǔninɔ togun Mawu tɔn tɔn ɖè é wɛ nyí gbɔn nǔsisɔ nú mɛɖesɔhwe gblamɛ. Hwenu e Jezu ɖò ayikúngban jí é ɔ, é gb’akpá nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ni nɔ sɔ́ yeɖée hwe. (Mat. 23:12) Nú mǐ nɔ sɔ́ mǐɖée hwe ɖò ayi mɛ ɔ, mǐ na lɔn nú gbigbɔ gbɛ̀ ɔ tɔn e nyí mɛɖée sɔ́ sù é na wà nǔ dó mǐ wu ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, mɛɖesɔhwe na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na nɔ hwíhwɛ́ mǐɖée dó mɛ e ɖò ali xlɛ́ mǐ wɛ lɛ é glɔ, tónúsíse mɔhun ka ɖò dandan cobɔ bǔninɔ na tíìn ɖò agun ɔ mɛ. Ðò taji bǐ ɔ, mɛɖesɔhwe mǐtɔn nɔ hun xomɛ nú Jehovah, ɖó é “nɔ ɖè kɔ dó goyitɔ́ lɛ; loɔ, é nɔ nyɔ́ xomɛ dó mɛ e nɔ sɔ́ yeɖée hwe lɛ wu.”—1 Pi. 5:5.

11. Nɛ̌ tamɛ linlin dó tinmɛ e wɔxúxú ɔ kpo vɛɛn ɔ kpo ɖó é jí ka sixu d’alɔ mǐ, bɔ mǐ na gɔ́ sò nú bǔninɔ gbɔn?

11 Ali wegɔ e nu mǐ sixu gɔ́ sò nú bǔninɔ ɖè é wɛ nyí gbɔn tamɛ linlin dó tinmɛ e wɔxúxú  Flǐn tɔn ɔ kpo vɛɛn ɔ kpo ɖó é jí. Jɛ nukɔn nú zǎn bunɔ enɛ ɔ, lin tamɛ tawun dó nǔ e wɔxúxú e mɛ è ma dó tɔ́n ǎ é kpo vɛɛn vɔvɔ ɔ kpo nɔte na é wu; é lɛ́ ɖò taji tawun ɖɔ a ni wà mɔ̌ ɖò zǎn enɛ ɖesu mɛ. (1 Kɔ. 11:23-25) Wɔxúxú ɔ nɔte nú agbaza maɖóblɔ̌ Jezu tɔn e é sɔ́ jó dó xɔ gbɛ̀ nú mǐ é, bɔ vɛɛn ɔ nɔte nú hun tɔn e kɔn nyì ayǐ é. Amɔ̌, mǐ ɖó na wà nǔ hú nukúnnúmɔjɛnǔmɛ nukɔntɔn enɛ ɖiɖó kpowun dó nǔ e wɔxúxú ɔ kpo vɛɛn ɔ kpo nɔte na é wu. Flín ɖɔ vɔsisa gbɛxɔnumɛ tɔn Jezu tɔn ɔ, wanyiyi ɖaxó hugǎn wè e è ɖexlɛ́ mǐ lɛ é wɛ ɖ’emɛ: wanyiyi e Jehovah ɖexlɛ́ mǐ gbɔn Vǐ tɔn sísɔ́ jó dó takún mǐtɔn mɛ é kpo wanyiyi e Jezu ɖexlɛ́ gbɔn jlǒ sísɔ́ dó sɔ́ gbɛ̀ tɔn jó nú mǐ é kpo. Tamɛ linlin dó wanyiyi yetɔn jí ɖó na sísɛ́ mǐ bɔ mǐ lɔ na yí wǎn nú ye. Wanyiyi e mǐ kpo Mawu sɛntɔ́ hàtɔ́ mǐtɔn lɛ kpo ɖó nú Jehovah é cí kàn ɖé ɖɔhun, bo sìn mǐ ɖó kpɔ́, bo nɔ zɔ́n bɔ bǔninɔ mǐtɔn nɔ syɛn.

Nú mǐ ɖò hwɛ sɔ́ kɛ mɛ wɛ ɔ, bǔninɔ kàn xò wɛ mǐ ɖè nɛ (Kpɔ́n akpáxwé 12gɔ́ ɔ kpo 13gɔ́ ɔ kpo)

12. Ðò nùjlɛdonǔwu Jezu tɔn e ɖɔ xó dó axɔsu ɖé kpo kannumɔ tɔn kpo wu é mɛ ɔ, nɛ̌ Jezu ka tinmɛ nyì wɛn ɖɔ Jehovah nɔ ɖó nukún hwɛ sísɔ́ kɛ mɛ ɖevo lɛ ɖò mǐ sí gbɔn?

12 Ali atɔngɔ e nu mǐ sixu gɔ́ sò nú bǔninɔ ɖè é wɛ nyí gbɔn hwɛ sísɔ́ kɛ mɛ ɖevo lɛ kpo jlǒ kpo gblamɛ. Enyi mǐ sɔ́ hwɛ kɛ mɛ ɖěɖee jɛ agɔ dó mǐ lɛ é ɔ, mǐ nɔ xlɛ́ ɖɔ hwɛ mǐɖesunɔ tɔn e Klisu sɔ́ kɛ mǐ gbɔn vɔsisa gbɛxɔnumɛ tɔn ɔ gblamɛ lɛ é sù nukún mǐtɔn mɛ. Ðǒ ayi nùjlɛdonǔwu Jezu tɔn e ɖò Matie 18:23-34 mɛ é wu. Kanbyɔ hwiɖée ɖɔ: ‘Akpàkpà ka nɔ sɔ́ mì bɔ un nɔ zán nǔ e Jezu kplɔ́n mɛ lɛ é à? Un ka nɔ xlɛ́ ɖɔ un nɔ ɖó suúlu dó Mawu sɛntɔ́ hàtɔ́ ce lɛ wu, bo nɔ lɛ́ mɔ nǔ jɛ ninɔmɛ yetɔn mɛ à? Un ka ɖò gbesisɔmɛ bo na sɔ́ hwɛ kɛ mɛ ɖěɖee nɔ wà nǔ nyì dò dó mì lɛ é à?’ Nugbǒ wɛ ɖɔ nùwanyido lɛ ɖě nɔ syɛn hú ɖě, bɔ ɖé lɛ tíìn bɔ é nɔ vɛwǔ tawun ɖɔ gbɛtɔ́ hwɛhutɔ́ lɛ ni sɔ́ kɛ mɛ. Amɔ̌, nùjlɛdonǔwu enɛ kplɔ́n nǔ e ɖó nukún wɛ Jehovah ɖè ɖò mǐ sí é mǐ. (Xà Matie 18:35.) Jezu tinmɛ nyì wɛn ɖɔ enyi mǐ ma sɔ́ hwɛ kɛ nɔví mǐtɔn lɛ hwenu e hwɛjijɔ ɖagbe ɖé tíìn bɔ mǐ na wà mɔ é ǎ ɔ, Jehovah kún na sɔ́ hwɛ kɛ mǐ lɔ ó. Xó enɛ zɔ́n tamɛ lin mɛ tawun! Mǐ nɔ cyɔn alɔ bǔninɔ xɔ akwɛ enɛ jí, hwenu e mǐ sɔ́ hwɛ kɛ mɛ ɖevo lɛ lee Jezu kplɔ́n mǐ gbɔn é é.

13. Nɛ̌ mǐ ka nɔ gɔ́ sò nú bǔninɔ, gbɔn fífá kàn xixo gblamɛ gbɔn?

 13 Enyi mǐ sɔ́ hwɛ kɛ mɛ ɖevo lɛ ɔ, mǐ nɔ xlɛ́ ɖɔ mǐ nyí fífá-kàn-xotɔ́. Flín wě elɔ e mɛsɛ́dó Pɔlu ɖè xá mɛ é, é ɖɔ ɖɔ mǐ ɖó na “dó gǎn, bo sɔ́ fífá e dɔn mi cá, bɔ mi nyí ɖokpo ɔ dó hɛn buténinɔ e [gbigbɔ mímɛ́] na mi ɔ ɖó te.” (Efɛ. 4:3) Ðò Flǐn sín táan elɔ mɛ, ɖò taji ɔ, zǎn e mɛ è na bló Flǐn ɔ é ɔ, lin tamɛ tawun dó lee a nɔ wà nǔ xá mɛ ɖevo lɛ gbɔn é wu. Kanbyɔ hwiɖée ɖɔ: ‘Un ka nɔ xlɛ́ nyì wɛn ɖɔ un kún nɔ hɛn mɛ dó xomɛ ó à? È ka tuùn mì ɖɔ un nɔ dó gǎn tawun bo nɔ gɔ́ sò nú fífá kpo bǔninɔ kpo à?’ Nùkanbyɔ taji tawun e jí mǐ na lin tamɛ dó ɖò táan elɔ mɛ ɖò xwè ɔ mɛ lɛ é nɛ.

14. Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖexlɛ́ ɖɔ mǐ ‘nɔ mɔ mǐɖée gbɔ ɖò wanyiyi mɛ’ gbɔn?

14 Ali ɛnɛgɔ e nu mǐ nɔ gɔ́ sò nú bǔninɔ ɖè é wɛ nyí gbɔn wanyiyi ɖiɖexlɛ́ Jehovah, Mawu wanyiyinɔ ɔ ɖɔhun gblamɛ. (1 Jaan 4:8) Mǐ na jló gbeɖé bo na ɖɔ dó Mawu sɛntɔ́ hàtɔ́ mǐtɔn lɛ wu ɖɔ, “Un ɖó na yí wǎn nú ye, ɖó ye nyí nɔví ce lɛ wutu, amɔ̌ nú è na ɖɔ nugbǒ ɔ, un yí wǎn nú ye ǎ”! Tamɛ linlin gbɔn mɔ̌ sɔgbe xá wě e Pɔlu ɖè xá mɛ, bo ɖɔ ɖɔ mǐ ɖó na “nɔ mɔ miɖée gbɔ ɖò wanyiyi mɛ” é ǎ. (Efɛ. 4:2) Ðǒ ayi wu ɖɔ é kún ɖɔ kpowun ɖɔ mǐ ɖó na “nɔ mɔ miɖée gbɔ” ó. Loɔ, é ɖɔ gɔ́ na ɖɔ mǐ ɖó na nɔ wà mɔ̌ “ɖò wanyiyi mɛ.” Vogbingbɔn ɖé ɖ’emɛ. Ðò agun mǐtɔn lɛ mɛ ɔ, gbɛtɔ́ alɔkpa lɛ bǐ wɛ Jehovah dɔn wá éɖée gɔ́n. (Jaan 6:44) Ðó Jehovah ko dɔn ye wutu ɔ, é ɖò wɛn ɖɔ é yí wǎn nú ye. Etɛwu mǐ ka na ɖɔ ɖɔ Mawu sɛntɔ́ hàtɔ́ mǐtɔn ɖé kún jɛxa wanyiyi mǐtɔn ó lo? Mǐ ɖó na cí wanyiyi e Jehovah ɖegbe nú mǐ ɖɔ mǐ ni ɖexlɛ́ é jí ǎ!​—1 Jaan 4:20, 21.

HWETƐNU È KA NA BLÓ FLǏN GUDO TƆN Ɔ?

15. Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn ɖɔ è na wá bló Flǐn gudo tɔn ɖé?

15 Gbè ɖokpo na wá sù bɔ è na bló Flǐn azɔn gudo tɔn ɔ. Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn mɔ̌? Ðò wema nukɔntɔn e Pɔlu sɛ́dó Kɔlɛntinu lɛ é mɛ ɔ, é ɖɔ nú Klisanwun yí ami dó ɖè lɛ ɖɔ, nú ye nɔ flín kú Jezu tɔn xwewu xwewu ɔ, “kú e Aklunɔ kú ɔ jla wɛ [ye] ɖè” “kaka jɛ hwenu e [é] na wá dó ɔ.” (1 Kɔ. 11:26) Xókwin “wá” ɔ nyí nǔ ɖokpo ɔ kpo “jawě” e xó Jezu ɖɔ ɖò nǔɖɔɖ’ayǐ tɔn e kúnkplá vivɔnu ɔ sín hwenu é mɛ é kpo. É ɖɔ dó ya ɖaxó e jawě zaanɖé dìn é wu ɖɔ: “Wuntun e na xlɛ́ ɖɔ nyɛ Gbɛtɔ́ví ɔ ko ja ɔ na tɔ́n ɖò jinukúnsin, bɔ akɔta e ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ bǐ na jɛ alě na jí, bɔ ye na mɔ nyɛ Gbɛtɔ́ví ɔ ɖò akpɔ́kpɔ́ jí jawě kpodo hlɔnhlɔn kpo, kpodo susu ɖaxó kpo; bɔ un na sɛ́ wɛnsagun ce lɛ dó, bonu ahwankpɛn ɖaxó ɔ ɖɔ nǔ ɔ, ye na kplé mɛ e Mawu cyan lɛ sín wɛkɛzo ɛnɛ lɛ bǐ mɛ, sín fí e jinukúnsin ɔ ko bɛ́sín ɔ, kaka yì jɛ fí e é kponu dó ɔ.” (Mat. 24:29-31) ‘Mɛ e Mawu cyan lɛ é xixokplé’ enɛ ɖò gesí dó hwenu e Klisanwun yí ami dó ɖè ɖěɖee kpò ɖò ayikúngban ɔ jí lɛ é bǐ na mɔ ajɔ jixwé tɔn yetɔn yí é wɛ. Nǔ enɛ na jɛ ɖò ya ɖaxó ɔ sín akpáxwé nukɔntɔn ɔ gudo; amɔ̌, é na jɛ jɛ nukɔn nú ahwan Haamagedɔni tɔn. Enɛ gudo ɔ, gbɛtɔ́ 144 000 lɛ na gɔ́ nú Jezu bo na fun ahwan xá axɔsu ayikúngban ɔ jí tɔn lɛ bo ɖu ɖ’eji. (Nǔɖe. 17:12-14) Flǐn gudo tɔn e è na bló jɛ nukɔn nú mɛ yí ami dó ɖè lɛ xixokplé dó jixwé é wɛ na nyí gudo tɔn ɔ, ɖó Jezu na ko “wá.”

16. Etɛwu a ka kanɖeji bo na wá Flǐn xwè elɔ mɛ tɔn tɛnmɛ?

16 Mi nú mǐ ni kanɖeji bo na ɖu lè Flǐn ɔ tɔn gbɔn tɛn tɔn mɛ yiyi ɖò 31 mars 2018 gblamɛ. Mi nú mǐ ni byɔ Jehovah ɖɔ é ni d’alɔ mǐ bonu mǐ ni kpó ɖò bǔninɔ e ɖò togun tɔn mɛ e gɔ́ sò na wɛ! (Xà Ðɛhan 133:1.) Flín ɖɔ gbè ɖokpo na wá sù bɔ mǐ na bló Flǐn gudo tɔn ɔ. Amɔ̌ dìn hwɛ̌ ɔ, mi nú mǐ ni wà nǔ e wu mǐ kpé é bǐ bo yì tɛn tɔn mɛ; mi nú bǔninɔ e sín vivǐ è nɔ ɖu ɖò Flǐn ɔ hwenu é ni xɔ akwɛ nú mǐ.