Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Mɔ Vogbingbɔn ɔ Ðò Gbɛtɔ́ lɛ Tɛntin

Mɔ Vogbingbɔn ɔ Ðò Gbɛtɔ́ lɛ Tɛntin

“Mi na . . . mɔ vogbingbɔn e ɖò hwɛjijɔnɔ lɛ kpodo mɛdídá lɛ kpo tɛntin é.”​—MAL. 3:18.

HAN LƐ: 127, 101

1, 2. Tagba tɛ togun Mawu tɔn ka nɔ mɔ ɖò égbé? (Kpɔ́n fɔtóo e ɖò bǐbɛ̌mɛ lɛ é.)

DOTÓOGÁN gègě nɔ w’azɔ̌ ɖò fí e jɛmɛji ɖò nǔ gbà ɖè wɛ lɛ é. Ye nɔ kpé nukún dó azinzɔnnɔ lɛ wu, ɖó ye ba na d’alɔ ye wutu. É ɖò mɔ̌ có, nú ye ɖò mɔ̌ wà wɛ ɔ, ye ɖó na cyɔn alɔ yeɖée jí, bo ma wá sɔ́ azɔn e gblé wɛ ye ɖè é ó. Ðò ali ɖokpo ɔ nu ɔ, mǐ mɛ gègě ɖò kpɔ́ lobo lɛ́ ɖò azɔ̌ wà xá mɛ ɖěɖee linlin yetɔn kpo jijɔ yetɔn lɛ kpo ma sɔgbe xá jijɔ Mawu tɔn lɛ ǎ é wɛ. Enɛ nɔ dó tagba nú mǐ tawun.

2 Ðò azǎn gudogudo tɔn elɔ lɛ mɛ ɔ, gbɛ̀ ɔ gblé tawun ɖò walɔ ɖagbe linu. Ðò wema wegɔ e Pɔlu sɛ́dó Timɔtée é mɛ ɔ, é tinmɛ jijɔ e nɔ dó gesí mɛ ɖěɖee jɛ zɔ nú Mawu lɛ é é, ɖɔ jijɔ enɛ lɛ na fɔ́n bo na ɖò jijɛji wɛ ɖò azǎn gudogudo tɔn lɛ mɛ. (Xà 2 Timɔtée 3:1-5, 13.) Nugbǒ wɛ ɖɔ ɖó jijɔ enɛ lɛ fɔ́n bo ɖò jijɛji wɛ wutu ɔ, é sixu cí kliwun nú mǐ, amɔ̌, nùwalɔ kpo linlin mɛ ɖěɖee ɖó jijɔ mɔhun lɛ é tɔn kpo sixu wà nǔ dó mǐ wu. (Nùx. 13:20) Ðò xota elɔ mɛ ɔ, mǐ na ɖɔ xó dó lee jijɔ e nɔ ɖè gbɛtɔ́ lɛ xlɛ́ ɖò azǎn gudogudo tɔn elɔ lɛ mɛ é nyí flijɛ jijɔ e togun Mawu tɔn ɖó lɛ é tɔn gbɔn é wu. Mǐ na lɛ́ mɔ lee mǐ sixu ɖò alɔ dó mɛ ɖevo lɛ wɛ ɖò gbigbɔ lixo fɛɛ cobo ka na lɛ́ cyɔn alɔ mǐɖée ji, bonu jijɔ  yetɔn nyanya lɛ ma wá wà nǔ dó mǐ wu ó gbɔn é.

3. Mɛ ɖětɛ lɛ dó gesí wɛ jijɔ e xó è ɖɔ ɖò 2 Timɔtée 3:2-5 mɛ lɛ é ka ɖè?

3 Mɛsɛ́dó Pɔlu wlan ɖɔ: “Hwenu vɛwǔ lɛ na tíìn ɖò azǎn gudogudo tɔn lɛ mɛ.” Enɛ gudo ɔ, é slɛ́ jijɔ nyanya ɖěɖee na dó gesí mɛ lɛ ɖò táan enɛ lɛ mɛ é 19. Nǔ e mɛsɛ́dó Pɔlu slɛ́ ɖò wema e é sɛ́dó Timɔtée é mɛ é ɖɔhun lɛ́ tɔ́n ɖò Hlɔmanu lɛ 1:29-31 mɛ, amɔ̌, jijɔ ɖěɖee é slɛ́ dó wema e é sɛ́dó Timɔtée é mɛ é ɔ, jijɔ ɖěɖee è ma sɔ́ mɔ ɖò fí ɖevo ɖebǔ ɖò Akpáxwé Biblu Tɔn E È Wlan Dó Glɛkigbe Mɛ É mɛ ǎ lɛ é ɖ’emɛ. Pɔlu bɛ́ jijɔ e ma nyí Mawu tɔn ǎ lɛ é síslɛ́ kpo xógbe elɔ kpo, “gbɛtɔ́ lɛ na nɔ . . .” Enɛ xlɛ́ ɖɔ sunnu kpo nyɔnu kpo bǐ wɛ nɔ ɖè jijɔ mɔhun lɛ xlɛ́. É ɖò mɔ̌ có, gbɛtɔ́ lɛ wɛ nɔ ɖó jijɔ mɔhun lɛ ǎ. Klisanwun nugbǒ lɛ ɖó jijɔ e gbɔn vo tawun lɛ é.​—Malacíi 3:18.

LINLIN E MǏ NƆ ÐÓ DÓ MǏÐESUNƆ WU É

4. Nɛ̌ a ka sixu jlɛ́ mɛ ɖěɖee nɔ yigo zɛ xwé wu lɛ é gbɔn?

4 Ee Pɔlu ɖɔ ɖɔ mɛ gègě na nɔ yí wǎn nú yeɖée, bo na nɔ yí wǎn nú akwɛ gudo é ɔ, é wlan ɖɔ gbɛtɔ́ lɛ na nɔ mɔ yeɖée, ye na nɔ yigo bo na nɔ yigo zɛ xwé wu; jijɔ enɛ lɛ nɔ xlɛ́ hwɛhwɛ ɖɔ mɛɖé lin ɖɔ emi hugǎn mɛ ɖevo lɛ, ɖó nǔwukpikpé, ɖɛkpɛ, dɔkun alǒ tɛn e mɛ é ɖè é wu. Gbɛtɔ́ alɔkpa mɔhun lɛ nɔ jló ɖesu ɖɔ è ni nɔ sí emi bo lɛ́ sɛ̀n emi. Akɔwé ɖé wlan dó mɛ e goyiyi gɔ́ ayi tɔn mɛ é ɖé wu ɖɔ: “Vɔsakpe kpɛví ɖé ɖò ayi tɔn mɛ, bɔ é nɔ ɖèkɔ́ nú éɖée ɖò finɛ.” Mɛɖé lɛ ɖɔ ɖɔ goyiyi zɛ xwé wu nyla tawun, kaka bɔ mɛ e tlɛ nyí goyitɔ́ e mɔ goyiyi mɔhun ɖò mɛɖé sí ɔ, é nɔ vɛ́ mɔ n’i.

5. Nɛ̌ mɛ e tlɛ nyí gbejinɔtɔ́ lɛ é ka sixu huzu goyitɔ́ gbɔn?

5 É ɖò wɛn ɖɔ Jehovah nɔ gbɛ́ wǎn nú goyiyi. É gbɛ́ wǎn nú “nyiɖokpo wɛ tíìn” sín linlin ɖiɖó. (Nùx. 6:16-19) Goyiyi nɔ sú ali dó mɛ bɔ è nɔ sixu sɛkpɔ Mawu ǎ. (Ðɛh. 10:4) Jijɔ Awovi tɔn wɛ. (1 Tim. 3:6) É blawu ɖɔ Jehovah sɛntɔ́ gbejinɔtɔ́ ɖé lɛ tlɛ wá huzu goyitɔ́. Oziyasi e nyí axɔsu Judáa tɔn ɖé é nɔ gbeji nú xwè mɔkpan. “Loɔ,” Biblu ɖɔ ‘ee acɛkpikpa tɔn jinjɔn ayǐ mɔ̌ ɔ, é jɛ gò yí jí, bo sɔ́ éɖée nyì gbě. É sɔ́ nɔ nɔ gbeji nú Jehovah, Mawu tɔn ǎ. É wá jɛ gbè ɖokpo, bɔ é hun kaka yì Jehovah xwégbe, bo jló na dó zalinkpɔ́n zo ɖò vɔsakpe jí.’ Nukɔnmɛ ɔ, Axɔsu Ezekiyasi ɖesu jɛ afɔ tɛ ayǐ jí, amɔ̌, táan klewun ɖé jɛn é wà mɔ̌ na.​—2 Tan 26:16; 32:25, 26.

6. Etɛ lɛ ka sixu zɔ́n bɔ Davidi na huzu goyitɔ́? Amɔ̌, etɛwu é ma ka yigo ǎ?

6 Mɛɖé lɛ nɔ huzu goyitɔ́ ɖó ye nyɔ́ ɖɛkpɛ, mɛ gègě tuùn ye, ye ɖó nǔwukpikpé hanjiji tɔn, agbɔ̌n ɖò ye wu, alǒ, ye ɖò tɛn ɖaxó mɛ wutu. Davidi ɖó nǔwukpikpé enɛ lɛ ɖokpo kpowun ǎ, bǐ wɛ é ɖó, amɔ̌, é sɔ́ éɖée hwe ɖò gbɛzán tɔn bǐ mɛ. Ee é hu Goliyati gudo bɔ Axɔsu Sawulu sɔ́ vǐ nyɔnu tɔn na ɛ, bonu é na nyí asì tɔn é ɔ, Davidi ɖɔ: “Un nyí mɛɖé ǎ. Daa ce xwédo ɔ kpo hɛnnu tɔn kpo nyí nǔtí ɖò Izlayɛli ǎ. Mɛ̌ nyɛ ka nyí bo na da axɔsu sín vǐ?” (1 Sam. 18:18) Etɛ ka d’alɔ Davidi bɔ é sɔ́ éɖée hwe? Enyi Davidi ɖó jijɔ, nǔwukpikpé kpo wǔjɔmɛ lɛ kpo ɔ, Mawu “nya” alǒ sɔ́ éɖée hwe bo ɖ’ayi wutu tɔn wutu wɛ. (Ðɛh. 113:5-8) Davidi tuùn ɖɔ Mawu wɛ nyí tɔn, bɔ emi ɖó nǔ ɖagbe lɛ bǐ.​—Sɔ́ jlɛ́ dó 1 Kɔlɛntinu lɛ 4:7 wu.

7. Etɛ ka na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na ɖè mɛɖesɔhwe xlɛ́?

7 Davidi ɖɔhun ɔ, mɛ Jehovah tɔn lɛ nɔ dó gǎn égbé, bo na ɖè mɛɖesɔhwe xlɛ́. Tuùn e mǐ tuùn ɖɔ Jehovah, Mɛ e hugǎn mɛ bǐ ɖò wɛkɛ ɔ mɛ é nɔ ɖè jijɔ e nɔ dɔn mɛ bo nyí mɛɖesɔhwe é xlɛ́ é nɔ jiwǔ nú mǐ. (Ðɛh. 18:35, nwt) Mǐ nɔ hɛn wěɖexámɛ elɔ e Mawu sɔ́ d’ayi mɛ nú Pɔlu é ayi mɛ: “Sɔ́ nùblawukúnúmɛ, xomɛnyínyɔ́, mɛɖesɔhwe, xomɛfífá kpo suúlu kpo dó awu ɖɔhun.” (Kolo.  3:12) Mǐ lɛ́ tuùn ɖɔ wanyiyi ‘kún nɔ jla ajɔ nú éɖée ó; é kún ka nɔ yigo ó.’ (1 Kɔ. 13:4) Enyi mǐ nɔ sɔ́ mǐɖée hwe ɔ, enɛ sixu zɔ́n bɔ mɛ ɖevo lɛ na sɛkpɔ Jehovah. Lee asì lɛ na gɔn nu kɛ cobɔ walɔ yetɔn ka na dɔn asú yetɔn nùmaɖitɔ́ lɛ gbɔn é ɔ, mɔ̌ jɛn mɛɖesɔhwe e togun Mawu tɔn nɔ ɖexlɛ́ é sixu dɔn mɛ ɖevo lɛ wá gɔ̌n tɔn é nɛ.​—1 Pi. 3:1.

LEE MǏ NƆ WÀ NǓ XÁ MƐ ÐEVO LƐ GBƆN É

8. (a) Nɛ̌ mɛɖé lɛ ka nɔ kpɔ́n tótlítlí nú mɛjitɔ́ lɛ gbɔn ɖò égbé? (b) Etɛ Mawuxówema ɔ ka byɔ vǐ lɛ ɖɔ ye ni wà?

8 Pɔlu tinmɛ lee mɛ e ɖò gbɛ̀ ɖò azǎn gudogudo tɔn lɛ mɛ é na nɔ wà nǔ xá yeɖée gbɔn é. É wlan ɖɔ ɖò azǎn gudogudo tɔn lɛ mɛ ɔ, vǐ lɛ na nɔ vɛtoli nú mɛjitɔ́ lɛ. Nugbǒ wɛ ɖɔ hweɖelɛnu ɔ, wema lɛ, fímu lɛ kpo tuto televiziɔn jí tɔn égbé tɔn lɛ kpo nɔ yí gbè nú nùwalɔ mɔhun lɛ, bo tlɛ nɔ dó wusyɛn tɔn lanmɛ nú mɛ, amɔ̌, tótlítlí nɔ vɔ́da nú xwédo e nyí tuto Mawu tɔn taji ɖé, bo nɔ dɔn gbɛtɔ́ ɖó bǔ hugǎn é. É ko nɔ zaan dìn bɔ è mɔ nǔ jɛ nugbodòdó enɛ wu. É jɛxa ɖɔ è ni ɖó ayi wu ɖɔ ɖò Glɛki hwexónu tɔn ɔ, nú mɛɖé xò mɛjitɔ́ tɔn lɛ ɔ, è nɔ yí acɛ toví tɔn e é ɖó é bǐ sín así tɔn; sɛ́n Hlɔma tɔn xlɛ́ ɖɔ mɛjitɔ́ mɛtɔn lɛ xixo nyla tawun bo cí mɛhuhu ɖɔhun. Akpáxwé Biblu Tɔn E È Wlan Dó Ebléegbe Mɛ É kpo ee è wlan dó Glɛkigbe mɛ é kpo bǐ wɛ byɔ vǐ lɛ ɖɔ ye ni sí mɛjitɔ́ yetɔn lɛ.​—Tín. 20:12; Efɛ. 6:1-3.

9. Etɛ ka na d’alɔ mɛ winnyawinnya lɛ bɔ ye na setónú nú mɛjitɔ́ yetɔn lɛ?

9 Vǐ lɛ sixu nya xɛ ɖò yeɖée jí bonu linlin tótlítlí tɔn ɔ ni ma wà nǔ dó ye wu ó gbɔn nǔ e mɛjitɔ́ yetɔn lɛ ko wà nú ye lɛ é jí linlin tamɛ dó gblamɛ. Nukúnnú mimɔ jɛ wu ɖɔ Mawu e nyí Tɔ́ nú mǐ bǐ é wɛ byɔ ɖɔ mǐ ni setónú na bló bɔ nùsumɛkúnmɛ mǐtɔn na lɛ́ jɛji. Nú mɛ winnyawinnya lɛ nɔ ɖɔ xó ɖagbe dó mɛjitɔ́ yetɔn lɛ wu ɔ, é sixu d’alɔ mɛ winnyawinnya ɖevo lɛ bɔ ye lɔ na ɖó linlin e sɔgbe é dó mɛjitɔ́ ye lɔ tɔn lɛ wu. É ɖò wɛn ɖɔ nú mɛjitɔ́ lɛ ma ɖó wanyiyi jɔwamɔ tɔn nú vǐ yetɔn lɛ ǎ ɔ, é na vɛwǔ ɖɔ vǐ lɛ ni setónú nú ye sín ayi mɛ. Ðò alɔ ɖevo mɛ ɔ, nú mɛ winnyawinnya ɖé ɖó ayi wu ɖɔ mɛjitɔ́ emitɔn lɛ ɖó wanyiyi adodwé nú emi ɔ, é nɔ sísɛ́ ɛ bɔ é nɔ wà nǔ e nɔ hɛn xomɛ yetɔn hun lɛ é, é na bo tlɛ nyí hwenu e è tɛ́n ɛ kpɔ́n bonu é na tlitó é ɔ nɛ. Austin yí gbè ɖɔ: “Un nɔ tɛ́n kpɔ́n hwɛhwɛ bo na kpá kɛ́n nú nǔ e è ɖó na wà lɛ é có, mɛjitɔ́ ce lɛ ka nɔ na mì alixlɛ́mɛ e ɖò jlɛ̌ jí lɛ é, bo nɔ tinmɛ hwɛjijɔ e wu sɛ́n lɛ dó ɖò ayǐ é, lobo nɔ hun xóɖɔɖókpɔ́ sín ali nyite vaàn. Enɛ nɔ d’alɔ mì bɔ un nɔ setónú. Un nɔ mɔ ɖɔ ye nɔ kpé nukún dó wutu ce, bɔ enɛ nɔ zɔ́n bɔ nyì lɔ nɔ ba na hɛn xomɛ yetɔn hun.”

10, 11. (a) Jijɔ nyanya tɛ lɛ ka nɔ xlɛ́ ɖɔ gbɛtɔ́ lɛ kún ɖó wanyiyi nú nɔzo yetɔn lɛ ó? (b) Bǎ tɛ mɛ Klisanwun nugbǒ lɛ ka nɔ yí wǎn nú nɔzo yetɔn lɛ ɖó?

10 Pɔlu slɛ́ jijɔ nyanya ɖevo ɖěɖee xlɛ́ ɖɔ mɛ lɛ kún nɔ yí wǎn nú nɔzo yetɔn lɛ ó é. É sɔgbe ɖɔ alɔgudokpɛ didó nú mɛ wɛ bɔ dó ‘tólivívɛ́ nú mɛjitɔ́ lɛ’ wu, ɖó jijɔ enɛ nɔ ɖè mɛ ɖěɖee xomɛ e mɛ ɖevo lɛ nyɔ́ dó ye wu é ma nɔ sù nukún yetɔn mɛ ǎ lɛ é xlɛ́. Gbɛtɔ́ lɛ na nɔ lɛ́ nɔ gbeji ǎ. Ye na nɔ kú nǔblawu nú mɛ ǎ, lobo na nɔ xlɛ́ ɖɔ emi kún ɖó jlǒ bo na dóhwɛ gbɔ xá mɛ ɖevo lɛ ó. Ye na nɔ nyla nu dó Mawu wu bo na nɔ sà mɛ ɖu, ye nɔ dó xógbe e zɛkpá lɛ é alǒ mɛzunzun xógbe lɛ nú gbɛtɔ́ lɛ kaka jɛ Mawu jí. Ye na ɖɔ mɛ nǔ alǒ dó jì mɛ; mɛ e nɔ ɖɔ xó dó hɛn mɛ gblé lɛ é nɔ wà mɔ̌ bo na dó hɛn nyikɔ ɖagbe mɛ ɖevo lɛ tɔn gblé. *

11 Mɛ ɖěɖee nɔ sɛ̀n Jehovah lɛ é cí mɛ ɖěɖee ma ɖó wanyiyi égbé ǎ lɛ é ɖɔhun ǎ, ɖó Jehovah sɛntɔ́ lɛ ɖó wanyiyi adodwé nú nɔzo yetɔn lɛ. Hwebǐnu wɛ nǔ enɛ nyí  nugbǒ. Jezu ɖɔ ɖɔ wǎn yíyí nú nɔzo, ee nyí wanyiyi agapê sín alɔkpa ɖé é wɛ nyí sɛ́n taji hugǎn wegɔ e ɖò Mɔyizi Sɛ́n ɔ mɛ é, é nyí wegɔ ɔ ɖó wǎn yíyí nú Mawu wɛ jɛ nukɔn. (Mat. 22:38, 39) Jezu lɛ́ ɖɔ ɖɔ wǎn yíyí nú nɔzo wɛ nyí jujɔ e na ɖè Klisanwun nugbǒ lɛ xlɛ́ é. (Xà Jaan 13:34, 35.) Wanyiyi Klisanwun tɔn mɔhun ɖó na gbló ada, bɔ è tlɛ na ɖó nú kɛntɔ́ mɛtɔn lɛ ɖesu.​—Mat. 5:43, 44.

12. Nɛ̌ Jezu ka ɖè wanyiyi xlɛ́ mɛ ɖevo lɛ gbɔn?

12 Jezu ɖè wanyiyi ɖaxó xlɛ́ mɛ ɖevo lɛ. É jla wɛnɖagbe e kúnkplá Axɔsuɖuto Mawu tɔn é nú mɛ lɛ sín toxo ɖé mɛ jɛ ɖevo mɛ. É gbɔ azɔn nú nukúntɔ́nnɔ lɛ, afɔkponɔ lɛ, gudunɔ lɛ kpo tókúnɔ lɛ kpo. É fɔ́n mɛkúkú lɛ. (Luk. 7:22) Mɛ gègě gbɛ́ wǎn nú Jezu có, é ka sɔ́ gbɛ̀ éɖesunɔ tɔn jó dó takún yetɔn mɛ. Wanyiyi maɖóblɔ̌ e Jezu ɖó é cí wanyiyi e tɔ́ tɔn ɖexlɛ́ é ɖɔhun pɛ́pɛ́pɛ́. Gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ ɖè wanyiyi Mawu tɔn ɖɔhun xlɛ́ mɛ ɖevo lɛ.

13. Nɛ̌ wanyiyi e mǐ nɔ ɖexlɛ́ mɛ ɖevo lɛ é ka sixu d’alɔ ye bɔ ye na sɛkpɔ Jehovah gbɔn?

13 Wanyiyi e mǐ nɔ ɖexlɛ́ mɛ ɖevo lɛ é nɔ dɔn ye wá Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ gɔ́n. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, nya ɖé ɖò Thaïlande bɔ wanyiyi e é mɔ ɖò nɔví lɛ tɛntin ɖò kpléɖókpɔ́ ɖaxó ɖé hwenu é dɔn ɛ tawun. Ee é lɛkɔ bo xwè xwé é ɔ, é byɔ ɖɔ è ni nɔ wá kplɔ́n Biblu xá emi azɔn wè ɖò aklunɔzán gbla ɖokpo mɛ. É jla Mawuxó nú hɛnnumɔ tɔn lɛ bǐ, bɔ sun ayizɛ́n ɖò kpléɖókpɔ́ ɔ gudo ɔ, è ɖè azɔ̌ n’i bɔ é xà Biblu azɔn nukɔntɔn ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn mɛ. Bo na dó gbéjé bǎ e mɛ mǐ nɔ yí wǎn nú mɛ ɖevo lɛ ɖó é kpɔ́n ɔ, mǐ sixu kanbyɔ mǐɖée ɖɔ: ‘Un ka nɔ dó gǎn bo na d’alɔ mɛ ɖevo lɛ ɖò xwédo ce, agun ce kpo sinsɛnzɔ́ ce kpo mɛ à? Un ka nɔ dó gǎn bo nɔ kpɔ́n mɛ ɖevo lɛ lee Jehovah nɔ wà gbɔn é à?’

HLA LƐ KPO LƐNGBƆVÍ LƐ KPO

14, 15. Kanlin jijɔ tɛ lɛ mɛ gègě ka nɔ ɖexlɛ́ ɖò égbé? Nɛ̌ mɛɖé lɛ ka huzu yeɖée dó ɖagbe jí gbɔn?

14 Jijɔ ɖěɖee mɛ lɛ nɔ ɖexlɛ́ ɖò azǎn gudogudo tɔn lɛ mɛ lɛ é nyí hwɛjijɔ ɖevo ɖěɖee wu Klisanwun lɛ ɖó na nɔ zɔ nú mɛ mɔhun lɛ é. Mɛ ɖěɖee ma nyí Mawu gbɛ́tɔ́ ǎ lɛ é na nɔ gbɛ́ wǎn nú ɖagbe wiwa, alǒ, lee lilɛdogbeɖevomɛ ɖevo lɛ lilɛ gbɔn é ɔ, ye na “nɔ  gbɛ́ wǎn nú ɖagbe” alǒ “jɛ agɔ dó nǔɖagbewiwa lɛ bǐ.” Ye na nɔ ɖu ɖò yeɖée jí ǎ, bo na nɔ nylahun. Mɛɖé lɛ na nɔ lin tamɛ kpɔ́n cobo na nɔ wà nǔ ǎ, alǒ zɔn kplakpla jí bo wà nǔ.

15 Mɛ gègě ko ɖó kanlin jijɔ mɔhun lɛ wá yì, amɔ̌ dìn ɔ, ye ko huzu gbɛzán yetɔn, bo ɖó jijɔ ɖagbe lɛ. Huzuhuzu ɖagbeɖagbe enɛ ɔ, Biblu ko ɖɔ ɖ’ayǐ. (Xà Ezayíi 11:6, 7.) Ðò wemafɔ enɛ lɛ mɛ ɔ, è ɖɔ xó dó kanlin zunkan mɛ tɔn lɛ wu, ɖi hla lɛ kpo kinnikinni lɛ kpo, bɔ ye ɖò fífá mɛ lɛngbɔví kpo nyibuví kpo ee nyí xwégbe kanlin lɛ é ɖɔhun. Ðǒ ayi wu ɖɔ fífá mɛ e ye ɖè é na gbakpé fí bǐ, ‘ɖó Jehovah tuùntuùn na gɔ́ tò ɔ.’ (Eza. 11:9) Ðó kanlin lɛ ma sixu kplɔ́n nǔ dó Jehovah wu ǎ wutu ɔ, gbɛtɔ́ lɛ wɛ nǔɖɔɖ’ayǐ enɛ sín jijɛnu ɖò gbigbɔ kpáxwé kàn.

Nugbodòdó Biblu tɔn lɛ zinzan nɔ huzu gbɛzán mɛtɔn! (Kpɔ́n akpáxwé 16gɔ́ ɔ)

16. Nɛ̌ Biblu ka d’alɔ gbɛtɔ́ lɛ bɔ ye huzu mɛ alɔkpa e ye nyí é gbɔn?

16 Mɛ gègě tíìn bo nylahun hla ɖɔhun ɖ’ayǐ, amɔ̌ dìn ɔ, ye nɔ nɔ fífá mɛ xá mɛ ɖevo lɛ. A sixu xà nǔ dó ye wu ɖò xota ɖebɔdoɖewu e nɔ nyí “Biblu Nɔ Huzu Gbɛzán Mɛtɔn,” bɔ è nɔ mɔ ɖò jw.org jí é mɛ. Mɛ ɖěɖee wá tuùn Jehovah bo nɔ sɛ̀n ɛ lɛ é cí mɛ ɖěɖee nyí Mawu sɛntɔ́ ɖò nukúnta bo ka nɔ gbɛ́ nǔ e nyí hlɔnhlɔn titewungbe nú sinsɛn ɔ, bo nɔ wà nǔ cí ɖɔ ye ɖò Mawu sɛ̀n wɛ bɔ nùwalɔ yetɔn ka nɔ xlɛ́ nǔ vo lɛ é ɖɔhun ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, mɛ ɖěɖee nylahun ɖ’ayǐ lɛ é “sɔ́ mɛ yɔyɔ̌ e Mawu bló, bɔ é cí éɖesunɔ ɖɔhun ɔ dó. Mɛ yɔyɔ̌ enɛ nɔ ɖè éɖee xlɛ́ ɖò gbɛ̀ jlɔjlɔ, gbɛ̀ mímɛ́ e nugbǒ nɔ sɔ́ dó ayi mɛ nú mɛ ɔ mɛ.” (Efɛ. 4:23, 24) Nǔ e mɛ lɛ nɔ kplɔ́n dó Mawu wu é nɔ zɔ́n bɔ ye nɔ mɔ ɖɔ emi ɖó na huzu sɔgbe xá nugbodòdó tɔn lɛ. É nɔ sísɛ́ ye bɔ ye nɔ huzu nǔ e ye ko ɖi nǔ na lɛ é, jijɔ yetɔn lɛ kpo nùwalɔ yetɔn kpo. Huzuhuzu enɛ lɛ nɔ bɔkun ǎ, amɔ̌, gbigbɔ mímɛ́ Mawu tɔn sixu d’alɔ mɛ ɖěɖee jló nugbǒ nugbǒ bo na wà jlǒ Mawu tɔn lɛ é.

“LƐKƆ SÍN GBƐTƆ́ MƆHUN LƐ GUDO”

17. Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖó wǔ zɔ nú mɛ ɖěɖee ma ɖó jijɔ Mawu tɔn ǎ lɛ é bonu ye ma wà nǔ dó mǐ wu ó gbɔn?

17 Vogbingbɔn e ɖò mɛ ɖěɖee nɔ sɛ̀n Mawu kpo mɛ e ma nɔ wà mɔ̌ ǎ lɛ é kpo tɛntin é fɔ́n bo ɖò wě jɛ wɛ. Mǐ mɛ ɖěɖee ɖò Mawu sɛ̀n wɛ lɛ é ɖó na cɔ́ mǐɖée bonu jijɔ gblégblé mɛ ɖevo lɛ tɔn ni ma wá wà nǔ dó mǐ wu ó. Mǐ nɔ wà nùnywɛnú bo nɔ xwedó wěɖexámɛ e gosin Mawu gɔ́n, bo ɖɔ ɖɔ mǐ ni lɛkɔ sín gbɛtɔ́ ɖěɖee xó è ɖɔ ɖò 2 Timɔtée 3:2-5 mɛ lɛ é gudo é. É ɖò wɛn ɖɔ mǐ kún sixu nyì alɔ nú mɛ ɖěɖee ma ɖó jijɔ Mawu tɔn ǎ lɛ é bǐ mlɛ́mlɛ́ ó. É sixu byɔ ɖɔ mǐ ni w’azɔ̌ kpo ye kpo, yì wemaxɔmɛ xá ye, alǒ, nɔ kpɔ́ kpo ye kpo. Amɔ̌, mǐ sixu nyì alɔ nú dɔn e linlin yetɔn lɛ sixu dɔn mǐ é kpo nǔ wiwa ye ɖɔhun kpo. Mǐ nɔ wà mɔ̌ gbɔn kancica ɖagbe ɖé ɖiɖó xá Jehovah gblamɛ. Cobonu mǐ ka na ɖó kancica mɔhun ɔ, mǐ ɖó na nɔ kplɔ́n Biblu bo na nɔ dó gbɛ̌ xá mɛ ɖěɖee kanɖeji bo na sɛ̀n Jehovah lɛ é.

18. Nɛ̌ lee mǐ nɔ ɖɔ xó gbɔn é kpo nùwalɔ mǐtɔn kpo ka nɔ hɛn lè wá nú mɛ ɖevo lɛ ɖò gbigbɔ lixo gbɔn?

18 Mǐ ɖó na lɛ́ dó gǎn bo d’alɔ mɛ ɖevo lɛ ɖò gbigbɔ lixo. Nɔ zán ali e hun nú we lɛ é dó ɖekúnnu, byɔ Jehovah ɖɔ é ni d’alɔ we nú a na ɖɔ nǔ e sɔgbe é ɖò hwetɔnnu. Mǐ ɖó na nɔ ɖexlɛ́ mɛ ɖevo lɛ ɖɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ wɛ nú mǐ. Nú mǐ nɔ wà mɔ̌ ɔ, walɔ ɖagbe mǐtɔn lɛ na kpa susu nú Mawu, é na nyí mǐɖesu ǎ. È ko kplɔ́n mǐ ɖɔ “mǐ ni jó gbɛ̀ nyanya zinzan kpo jlǒ gbɛmɛ fí tɔn lɛ kpo dó, bo nɔ wà nǔ e sɔgbe é, bo na nɔ zán gbɛ̀ jlɔjlɔ, lobo na nɔ gbeji nú Mawu.” (Ti. 2:11-14) Enyi mǐ nɔ zán gbɛ̀ ɖò ali e nɔ nyɔ́ Mawu nukúnmɛ é nu ɔ, mɛ ɖevo lɛ na ɖó ayi mǐ wu, bɔ ɖé lɛ ɖò ye mɛ tlɛ sixu ɖɔ: “Mǐ jló na xwedó mi, ɖó mǐ sè ɖɔ Mawu ɖò kpɔ́ xá mi.”​—Zak. 8:23.

^ akpá. 10 Xókwin Glɛkigbe tɔn e è lilɛ dó “jidómɛ” alǒ “hwɛdómɛ” é wɛ nyí di·aʹbo·los; è zán xókwin enɛ ɖò Biblu mɛ bɔ é nyí tɛnmɛ nyikɔ ɖé nú Satáan ee nyí jidómawutɔ́ ɔ é.