Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

ATƆXWƐ: NÙKPLƆNKPLƆN TƆN Janvier 2018

Xota ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò 26 Février jɛ 1er Avril 2018 lɛ é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

YE ZÉ YEƉÉE JÓ KPO JLǑ KPO

Ye Zé Yeɖée Jó kpo Jlǒ Kpo—Ðò Madagascar

Kpɔ́n sinsɛnzɔ́watɔ́ ɖěɖee zé yeɖée jó bo d’alɔ bonu wɛn Axɔsuɖuto ɔ tɔn na dó gbakpé Madagascar tò ɖaxó enɛ mɛ é ɖé lɛ.

“É Nɔ Na Hlɔnhlɔn Ðevo Mɛ E Nǔ Cikɔ Na É”

Ðó vivɔnu ɔ ɖò sisɛkpɔ wɛ wutu ɔ, mǐ sixu ɖó nukún ɖɔ gbɛmɛ tagba lɛ na fɔ́n bo ɖò jijɛji wɛ. Xota xwè 2018 tɔn tɔn flín mǐ ɖɔ mǐ ni ba hlɔnhlɔn ɖò Jehovah gɔ́n

Flǐn ɔ Nɔ Zɔ́n Bɔ Togun Mawu Tɔn Nɔ Nɔ Bǔ

Ali tɛ lɛ nu mɔ̌ Flǐn ɔ ka nɔ na hlɔnhlɔn bǔninɔ mǐtɔn ɖò togun Mawu tɔn mɛ ɖè? Hwetɛnu mǐ ka na bló Flǐn azɔn gudo tɔn ɔ?

Etɛwu È ka Na Na Nǔ Mɛ E Ko Ðó Nǔ Bǐ É?

Ali e nu mǐ nɔ xlɛ́ wǎn e mǐ yí nú Mawu é ɖè é ɖokpo wɛ nyí gbɔn nǔ nina ɛ gblamɛ. Nɛ̌ mǐ ka nɔ ɖu lè nǔɖokan mǐtɔn lɛ sísɔ́ dó kpa susu nú Jehovah tɔn gbɔn?

Wanyiyi Alɔkpa Tɛ ka Nɔ Na Awǎjijɛ Adodwé ɔ Mɛ?

Nɛ̌ wanyiyi e Mawu ba ɖɔ mǐ ni ɖó é ka nyí flijɛ wanyiyi e xó 2 Timɔtée 3:2-4 ɖɔ é tɔn gbɔn? Xósin lɛ sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na mɔ awǎjijɛ jɔ awǎjijɛ.

Mɔ Vogbingbɔn ɔ Ðò Gbɛtɔ́ lɛ Tɛntin

Vogbingbɔn tɛ ka ɖò jijɔ e nɔ ɖè gbɛtɔ́ lɛ xlɛ́ ɖò azǎn gudogudo tɔn lɛ mɛ é kpo jijɔ e togun Mawu tɔn nɔ ɖexlɛ́ lɛ é kpo mɛ?

A ka Tuùn À?

Izlayɛli hwexónu tɔn ka nɔ zán nugbodòdó e ɖò Mɔyizi Sɛ́n ɔ mɛ lɛ é dóó dó gbò adɔn ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn lɛ à?