Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

A ka Tuùn À?

A ka Tuùn À?

Nɛ̌ è ka nɔ hɛn myɔ dó mɛɖée jí ɖò hwexónu gbɔn?

TAN Biblu tɔn e mǐ mɔ ɖò Bǐbɛ̌mɛ 22:6 mɛ é ɖɔ ɖɔ, bo na dó sixu sɔnǔ bo yì savɔ̌ ɖé ɖò fí línlín ɖé ɔ, Ablaxamu “ɖiɖa naki e é na dó dó vɔ̌ zo ɔ vǐ tɔn Izaki, bo hɛn myɔ kpodo jivǐ kpo alɔ mɛ, bɔ ye mɛ wè lɛ zɔn kpɔ́ ɖidó.”

Akpáxwé ɖebǔ ɖò Mawuxówema ɔ mɛ bo tinmɛ lee mɛ lɛ nɔ bɔ myɔ gbɔn ɖò hwexónu é ǎ. É hwe bǐ ɔ, nǔtinmɛtɔ́ ɖokpo ɖɔ dó tan e xó ɖɔ wɛ mǐ ɖè dìn é wu ɖɔ “é na vɛwǔ ɖɔ è ni hɛn [myɔ ɖé] dó mɛɖé jí bo zɔn ali gaga mɔhun” e Ablaxamu kpo Izaki kpo zɔn é. Enɛ wu ɔ, é sixu ko nyí nǔ e sín hudo Ablaxamu ɖó bo na bɔ myɔ ɔ é xó ɖɔ wɛ tan ɔ na ko ɖè.

É ɖò mɔ̌ có, mɛ ɖevo lɛ ɖɔ ɖɔ myɔ bibɔ kún nɔ bɔwǔ ɖebǔ ɖò hwexónu ó. Ðò fí e é nyɔ́ bló ɖè lɛ é ɔ, mɛ lɛ na ko mɔ ɖɔ enyi emi wún akán zozo ɖò nɔzo emitɔn lɛ gɔ́n ɔ, é nyɔ́ hú emiɖesunɔ ni flɔ́ myɔ ɖé. Enɛ wu ɔ, akɔwé gègě ɖi ɖɔ agbǎn ɖé wɛ Ablaxamu hɛn, vlafo zɛ̌nví ɖé bɔ è dó cɛ́ni kɔ tɔn, lobɔ é cyan myɔ e ye bɔ wá yì zǎnmɛ é sín akán d’emɛ. (Eza. 30:14) È hɛn ɔ, è na zán akán e ɖò zozo bɔ è hɛn dó nǔ mɛ mɔ̌ bo ɖò yiyi wɛ lɛ é kpo naki xúxú yɔywɛ ɖé lɛ kpo bo dó bɔ myɔ na, ɖò hweɖebǔnu ɖò tomɛyiyi ɔ hwenu.