Skip to content

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

‘Ðeji Dó Jehovah Wu, Bo Nɔ Wà Ðagbe’

‘Ðeji Dó Jehovah Wu, Bo Nɔ Wà Ðagbe’

‘Ðeji dó Jehovah wu, bo nɔ wà ɖagbe.’ÐƐH. 37:3.

HAN LƐ: 133, 63

1. Nǔwukpikpé jiwǔ tɛ lɛ Jehovah ka na gbɛtɔ́ lɛ?

JEHOVAH dá gbɛtɔ́ lɛ bo na nǔwukpikpé jiwǔ lɛ ye. É na mǐ nǔwukpikpé tamɛ linlin dó ɖeɖɛ tagba lɛ kpo tuto biblo dó sɔgudo wu kpo tɔn. (Nùx. 2:11) É na mǐ nǔwukpikpé bɔ mǐ nɔ wà nǔ sɔgbe xá tuto mǐtɔn, bo nɔ w’azɔ̌ bá kpé nǔ e sɔgbe bɔ mǐ ɖò gbě yetɔn nya wɛ lɛ é wu. (Fili. 2:13) É lɛ́vɔ na mǐ ayixa, é wɛ nyí nǔ e nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ tuùn nǔ e nyɔ́ é kpo nǔ e nyla é kpo ɖò jɔwamɔ lixo é, bɔ é nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ nyì alɔ nú nǔnyanyawiwa, lobo nɔ jla nǔ lɛ ɖó hwenu e mǐ wà nǔ nyì dò é.Hlɔ. 2:15.

2. Nɛ̌ Jehovah ka jló ɖɔ mǐ ni nɔ zán nǔwukpikpé mǐtɔn lɛ gbɔn?

2 Jehovah nɔ ɖó nukún ɖɔ mǐ ni zán nǔwukpikpé mǐtɔn lɛ dó wà nǔ ɖagbe lɛ na. Etɛwu? Ðó é yí wǎn nú mǐ, bo tuùn ɖɔ enyi mǐ zán nùnina enɛ lɛ ganji ɔ, é nɔ na awǎjijɛ mǐ. Gbɔn Xó tɔn gblamɛ ɔ, Jehovah ɖegbe nú mǐ azɔn mɔkpan ɖɔ mǐ ni nɔ zán nǔwukpikpé mǐtɔn lɛ dó wà nǔ ɖagbe na. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, ɖò Akpáxwé Biblu Tɔn E È Wlan Dó Ebléegbe Mɛ É mɛ ɔ, mǐ xà ɖɔ:  “Mɛ e nɔ kú hǔn bo nɔ tò nǔ e wà gbé é ja ɔ, nɔ mɔ nǔ gègě ɖ’emɛ”; bo lɛ́ xà ɖɔ: “Alɔ towe jɛ nǔ ɖebǔ wu hǔn, zě hlɔnhlɔn towe bǐ dó bló.” (Nùx. 21:5; Nùt. 9:10) Ðò Akpáxwé Biblu Tɔn E È Wlan Dó Glɛkigbe Mɛ É mɛ ɔ, è ɖɔ nú mǐ ɖɔ: “Enyi mǐ mɔ ɖagbewiwa sín ali hweɖebǔnu hǔn, mǐ ni nɔ wà nú mɛ bǐ”; bɔ è lɛ́ ɖɔ nú mǐ ɖɔ: “Mɛ ɖokpo ɖokpo ɖó na nyí nǔjikpɔntɔ́ ɖagbe nùnina e Mawu na ɛ tɔn, bo ɖó na zán nú ɖagbe mɛ bǐ tɔn.” (Ga. 6:10; 1 Pi. 4:10) É ɖò wɛn ɖɔ Jehovah jló ɖɔ mǐ ni wà nǔ e wu mǐ kpé é bo na wà ɖagbe nú mǐɖesunɔ kpo mɛ ɖevo lɛ kpo.

3. Etɛ lɛ wu gbɛtɔ́ ma ka kpé ǎ?

3 Hwe ɖokpo ɔ nu ɔ, Jehovah tuùn ɖɔ gbɛtɔ́ lɛ kún kpé nǔ bǐ wu ó. Mǐɖesu sixu ɖè blɔ̌, hwɛhuhu kpo kú kpo síìn ǎ; mɔ̌ jɛn mǐ ma ka sixu ɖó acɛ dó lee mɛ ɖevo lɛ nɔ wà nǔ gbɔn é jí ǎ é nɛ, ɖó mǐ mɛ bǐ wɛ ɖó mɛɖesúsínínɔ. (1 Axɔ. 8:46) Gɔ́ na ɔ, enyi mǐ na bo tlɛ tuùn nǔ gbɔn ɖebǔ alǒ ko mɔ nǔ gègě kpɔ́n ɔ, yɔkpɔvu lɛ ɖɔhun jɛn mǐ na cí ɖò Jehovah kpá tɛgbɛ.Eza. 55:9.

Hwenu e a ɖò xwi ɖí xá tagba lɛ wɛ ɔ, ‘ɖeji dó Jehovah wu, bo nɔ wà ɖagbe’

4. Etɛ mǐ ka na kplɔ́n ɖò xota elɔ mɛ?

4 Ðò ninɔmɛ lɛ bǐ mɛ ɔ, mǐ ɖó na nɔ ganjɛ Jehovah wu bonu é na xlɛ́ ali mǐ, bo ɖeji dó wǔ tɔn ɖɔ é na nɔ gudo nú mǐ bo wà nǔ e mǐ ma sixu wà nú mǐɖée ǎ é nú mǐ. Hwe ɖokpo ɔ nu ɔ, mǐ ɖó na wà nǔ e wu mǐ kpé é, bo ɖè afɔ e jɛxa lɛ é dó ɖeɖɛ tagba lɛ lobo d’alɔ mɛ ɖevo lɛ. (Xà Ðɛhan 37:3.) Ðò klewun mɛ ɔ, mǐ ɖó na ‘ɖeji dó [Jehovah] wu lobo nɔ ɖagbe.’ Ðò ali enɛ nu ɔ, mi nú mǐ ni kpɔ́n nǔ e kpɔ́ndéwú Nɔwée, Davidi, kpo Mawu sɛntɔ́ ɖevo e ɖeji dó Jehovah wu lobo wà nǔ e sɔgbe lɛ é kpo tɔn sixu kplɔ́n mǐ é. Lee mǐ na mɔ gbɔn é ɔ, mi na kplɔ́n nǔ dó vogbingbɔn e ɖò nǔ e ye ma sixu wà ǎ é kpo nǔ e ye sixu wà é kpo tɛntin é wu, bɔ enɛ gudo ɔ, mǐ na kpɔ́n lee mǐ na wà nǔ sɔgbe xá vogbingbɔn enɛ gbɔn é.

HWENU E NǓ NYANYA LƐLƐ̌ DÓ MǏ É

5. Tinmɛ ninɔmɛ e Nɔwée kpannukɔn é.

5 Ðò Nɔwée hwenu ɔ, “daka kpé ayikúngban ɔ bǐ jí” bɔ nùblibliwiwa kpé fí bǐ. (Bǐb. 6:4, 9-13) É tuùn ɖɔ Jehovah na sú kún dó nú gbɛ̀ nyanya enɛ ɔ jɛn wɛ. É ɖò mɔ̌ có, gbɛ̀ enɛ mɛ e sísí ɖó nú Mawu ma ɖè ǎ é na ko nɔ doya nú Nɔwée. Ðò ninɔmɛ enɛ ɔ mɛ ɔ, Nɔwée mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ nùɖé lɛ tíìn bɔ emi kún sixu bló ó, bɔ ɖevo lɛ ka tíìn bɔ emi sixu bló.

È gbɛ̀ Mawuxóɖiɖɔzɔ́ mǐtɔn (Kpɔ́n akpáxwé 6-9)

6, 7. (a) Etɛ Nɔwée ma ka sixu wà ǎ? (b) Nɛ̌ ninɔmɛ mǐtɔn ka cí Nɔwée tɔn ɖɔhun gbɔn?

 6 Nǔ e Nɔwée ma sixu wà ǎ é: Nɔwée jla akpágbánúmɛ sín wɛn Jehovah tɔn mɛ lɛ kpo gbejininɔ kpo có, é sixu gbidi kɔ nú mɛ nyanya e lɛlɛ̌ dó é lɛ é bonu ye na yí wɛn ɔ ǎ, é ka sixu lɛ́ sɛ̀ Sìnvɔgbɛ ɔ sín wìwá dó asá mɛ ǎ. Nɔwée ɖó na ɖi nǔ ɖɔ Jehovah na ɖè akpá e É dó ɖɔ emi na ɖè nǔnyanyawiwa síìn é, ɖɔ é na wà mɔ̌ ɖò hwetɔnnu pɛ́ɛ́.Bǐb. 6:17.

7 Mǐ lɔ ɖò gbɛ̀ e mɛ nǔnyanyawiwa gɔ́ é ɖé mɛ, bɔ mǐ tuùn ɖɔ Jehovah d’akpá ɖɔ emi na sú kún tɔn dó. (1 Jaan 2:17) Hwe ɖokpo ɔ nu ɔ, mǐ sixu gbidi kɔ nú mɛ lɛ ɖɔ ye ni yí “axɔsuɖuɖu Mawu tɔn sín wɛnɖagbe” ɔ ǎ. Mǐ ka sixu lɛ́ wà nǔ ɖě bonu “ya ɖaxó ɔ” na yawǔ bɛ́ ǎ. (Mat. 24:14, 21, nwt) Nɔwée ɖɔhun ɔ, mǐ ɖó hudo nùɖiɖi ɖaxó tɔn, bo na ɖeji ɖɔ Mawu na bló nùɖé ɖò malin-malin mɛ. (Ðɛh. 37:10, 11) Mǐ kudeji ɖɔ Jehovah kún na lɔn bonu gbɛ̀ nyanya elɔ na nɔ ayǐ nú kéze ɖokpo dó azǎn e é ko ɖó é jí ó.Xab. 2:3.

8. Nɛ̌ Nɔwée ka sɔ́ ayi tɔn bǐ ɖó nǔ e é sixu wà é jí gbɔn? (Kpɔ́n ɖiɖe e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.)

8 Nǔ e Nɔwée sixu wà é: Nɔwée xò nǔ kplá ɖó nǔ e é ma sixu wà é ǎ wu ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, é sɔ́ ayi tɔn ɖó nǔ e é sixu wà é jí. Ðó Nɔwée nyí “Mawuxóɖɔtɔ́ nǔjlɔjlɔwiwa tɔn ɖé” wutu ɔ, é jla akpágbánúmɛ sín wɛn e è sɔ́ d’así n’i é kpo gbejininɔ kpo. (2 Pi. 2:5, nwt) É ɖò wɛn ɖɔ nǔ enɛ e Nɔwée bló é hɛn nùɖiɖi tɔn lidǒ. Gɔ́ nú Mawuxóɖiɖɔzɔ́ ɔ, é zán nǔwukpikpé agbaza tɔn kpo taglomɛ tɔn kpo e é ɖó lɛ é dó wà tɔjihun biblo sín azɔ̌ e Mawu zɔ́n ɛ é.Eblée lɛ 11:7.

9. Nɛ̌ mǐ ka sixu wà nǔ Nɔwée ɖɔhun gbɔn?

9 Nɔwée ɖɔhun ɔ, mǐ nɔ tɛnkpɔn bo na “nɔ ɖò bibǐ dó Aklunɔ sín azɔ̌ ɔ wu d’eji wɛ.” (1 Kɔ. 15:58) Azɔ̌ mɔhun lɛ sixu nyí sinsɛn-biblo sín xɔ lɛ gbigbá kpo ye jijlaɖó kpo, mɛɖée zízé jó bo d’alɔ ɖò kpléɖókpɔ́ lɛ jí, azɔ̌ ɖé wiwa ɖò alaxɔ mɛ alǒ ɖò azɔ̌xɔsa lilɛdogbeɖevomɛ tɔn e ma ɖò Betɛli ǎ é ɖé. Ðò taji hú bǐ ɔ, mǐ nɔ hɛn alɔnu mǐtɔn ján ɖò Mawuxóɖiɖɔzɔ́ ɔ mɛ, bo tuùn ɖɔ azɔ̌ enɛ ɔ nɔ hɛn nukúnɖiɖo mǐtɔn lidǒ dó sɔgudo wu. Nǔ e nɔví nyɔnu gbejinɔtɔ́ ɖé ɖɔ é ɖíe: “Enyi a ɖɔ nyɔna e Axɔsuɖuto Mawu Tɔn na hɛn wá lɛ é sín xó nú mɛ ɖevo lɛ ɔ, a na ɖ’ayi wu ɖɔ tóɖówetɔ́ lɛ kún ɖó nukúnɖiɖo ɖebǔ dó sɔgudo wu ó, ɖɔ ye nɔ kpɔ́n tagba yetɔn lɛ  dó mɔ nǔ e na nɔ ayǐ kaka sɔyi lɛ é.” Nugbǒ ɔ, alɔɖiɖo ɖò Mawuxóɖiɖɔzɔ́ ɔ mɛ nɔ hɛn nukúnɖiɖo ɖagbe e mǐ ɖó dó sɔgudo wu é lidǒ d’eji, bo nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ xò nǔ kplá ɖò gbɛ̀ wezun e kán wɛ mǐ ɖè é mɛ ǎ.1 Kɔ. 9:24.

HWENU MǏ WÀ NǓ NYÌ DÒ É

10. Tinmɛ ninɔmɛ e Davidi kpannukɔn é.

10 Jehovah ɖɔ dó Davidi wu ɖɔ “mɛɖé wɛ é nyí, bɔ jijɔ tɔn nyɔ́ nukún [emitɔn] mɛ.” (Mɛ. 13:22) Ðò gbɛzán Davidi tɔn bǐ mɛ ɔ, gbejininɔ sín gbɛ̀ wɛ é zán. É ɖò mɔ̌ có, ɖò hweɖenu ɔ, é hu hwɛ syɛnsyɛn ɖé. É dó afɔ gbě nú Bɛtisabe. É lɛ́vɔ hɛn nǔ ɔ nyla d’eji, bo ɖè wě bonu è na hu Ulíi Bɛtisabe’sú ɔ ɖò ahwangbenu, bonu hwɛ e é hu é ni ma jɛ wěxo ó. Bɔ Lee è na hu Ulíi gbɔn é ɔ, Ulíi ɖesu jí wɛ Davidi wlan nǔ mɔhunkɔtɔn gbɔn bo sɛ́dó! (2 Sam. 11:1-21) Ðěwagbɛn ɖè ǎ, hwɛ Davidi tɔn lɛ wá jɛ wěxo. (Mak. 4:22) Ee nǔ cí mɔ̌ é ɔ, nɛ̌ Davidi ka wà nǔ gbɔn?

Hwɛ e è hu wá yì lɛ é (Kpɔ́n akpáxwé 11-14)

11, 12. (a) Davidi hu hwɛ gudo é ɔ, etɛ é ma ka sixu wà ǎ? (b) Enyi mǐ hu hwɛ syɛnsyɛn lɛ bonu ye vɛ́ nú mǐ bɔ mǐ lɛkɔ sín ye gudo ɔ, etɛ mǐ ka sixu ɖeji ɖɔ Jehovah na wà nú mǐ?

11 Nǔ e Davidi ma sixu wà ǎ é: Davidi sixu súnsún nǔ e é ko dosin é ǎ. É ka sixu lɛ́ hɔn nú nǔ e nùwanyido tɔn lɛ jì lɛ é ǎ. Nugbǒ ɔ, Davidi sè xɔxɔ nùwanyido enɛ tɔn ɖé lɛ kaka jɛ kú. (2 Sam. 12:10-12, 14) Enɛ wu ɔ, é ɖó hudo nùɖiɖi tɔn. É ɖó na ɖeji ɖɔ ɖó hwɛ emitɔn lɛ vɛ́ nú emi bɔ emi lɛkɔ sín ye gudo wutu ɔ, Jehovah na sɔ́ kɛ emi bo na d’alɔ emi bɔ emi na dɛ ɖò nǔ e walɔ emitɔn lɛ dɔn kɔn nyì ayǐ lɛ é nu.

12 Ðó mǐ lɔ ɖu gǔ hwɛhuhu tɔn wutu ɔ, mǐ bǐ wɛ nɔ wà nǔ nyì dò. Nùwanyido ɖě nɔ nyla hú ɖě. Ðò ninɔmɛ ɖé lɛ mɛ ɔ, mǐ sixu súnsún nǔ e mǐ wà nyì dó lɛ é ǎ. Dɛ jɛn mǐ na sixu dɛ ɖò nǔ e ye jì lɛ é nu. (Ga. 6:7) Loɔ, mǐ nɔ ɖeji dó nǔ e Mawu ɖɔ é wu, bo nɔ ɖi nǔ ɖɔ enyi hwɛ mǐtɔn lɛ vɛ́ nú mǐ nugbǒ bɔ mǐ lɛkɔ sín ye gudo jɛn wɛ ɔ, Jehovah na nɔ gudo nú mǐ ɖò hwenu vɛwǔ lɛ mɛ, bo na wà mɔ̌, enyi mǐɖesu wɛ tlɛ dɔn wuvɛ̌ enɛ lɛ wà ɔ nɛ.Ezayíi 1:18, 19; Mɛsɛ́dó 3:19.

13. Nɛ̌ Davidi ka mɔ éɖée mɛ ɖò gbigbɔ lixo gbɔn?

13 Nǔ e Davidi sixu wà é: Davidi yí gbè bɔ Jehovah d’alɔ ɛ bɔ é mɔ éɖée mɛ ɖò gbigbɔ lixo. Ali e nu é wà mɔ̌ ɖè é ɖokpo wɛ nyí hwɛgbe e é yí hwenu e gbeyiɖɔ Natáan, afɔsɔ́ɖótetɔ́ Jehovah tɔn ɔ gbɛ́ nǔ n’i é. (2 Sam. 12:13) Gɔ́ na ɔ, Davidi xoɖɛ sɛ́dó Jehovah, bo ɖɔ hwɛ e é hu lɛ é n’i, lobo ɖexlɛ́ ɖɔ emi jló ɖɔ Jehovah ni lɛ́vɔ nyɔ́ xomɛ dó emi wu. (Ðɛ. 51:3-19) Davidi lɔn bonu ayixa tɔn e ɖò hwɛ dó è wɛ é túntún awakanmɛ n’i ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, nùwanyido tɔn lɛ kplɔ́n nǔ i. Nugbǒ ɔ, é sɔ́ dó nǔ mɔhun lɛ sìn gbeɖé kpɔ́n ǎ. Xwè mɔkpan gudo ɔ, é ɖò gbeji bo kú; bɔ gbejininɔ tɔn cí flǐn Jehovah tɔn mɛ kpánwúnkpánwún.Ebl. 11:32-34.

14. Etɛ kpɔ́ndéwú Davidi tɔn ka sixu kplɔ́n mǐ?

14 Etɛ kpɔ́ndéwú Davidi tɔn ka sixu kplɔ́n mǐ? Enyi mǐ jɛ hwɛ syɛnsyɛn lɛ mɛ ɔ, é ɖó na vɛ́ nú mǐ bɔ mǐ na lɛkɔ sín ye gudo lobo ba hwɛsɔkɛ mɛ Jehovah tɔn. Mǐ ɖó na ɖɔ hwɛ mǐtɔn lɛ n’i. (1 Jaan 1:9) Mǐ ɖó na sɛkpɔ mɛxo agun tɔn lɛ lɔmɔ̌, bɔ ye na d’alɔ mǐ ɖò gbigbɔ lixo. (Xà Jaki 5:14-16.) Enyi mǐ xwedó tuto Jehovah tɔn lɛ ɔ, mǐ nɔ ɖexlɛ́ ɖɔ mǐ ɖeji dó akpá e é dó ɖɔ emi na gbɔ azɔn nú mǐ lobo sɔ́ hwɛ kɛ mǐ é wu. Enɛ wu ɔ, mi nú nùwanyido mǐtɔn lɛ ni nɔ kplɔ́n nǔ mǐ, bonu mǐ na kpó ɖò nukɔn yì wɛ ɖò sinsɛnzɔ́ Jehovah tɔn mɛ, lobo ɖò sɔgudo ɖó nukún wɛ kpo jiɖiɖe kpo.Ebl. 12:12, 13.

ÐÒ NINƆMƐ ÐEVO LƐ MƐ

Lanmɛ na nɔ ganji sín tagba lɛ (Kpɔ́n akpáxwé 15gɔ́ ɔ)

15. Etɛ kpɔ́ndéwú Ana tɔn ka kplɔ́n mǐ?

15 A sixu ko flín Jehovah sɛntɔ́ gbejinɔtɔ́ hwexónu tɔn e ɖeji dó wǔ tɔn, bo wà nǔ e sɔgbe é ɖé lɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Ana sixu ɖu ɖò  vǐmaji sín tagba e mɔ wɛ é ɖè é jí éɖokponɔ ǎ. Amɔ̌ é ɖeji ɖɔ Jehovah na dó gbɔ nú emi, enɛ wu ɔ, é kpó ɖò Mawu sɛ̀n wɛ ɖò goxɔ ɔ mɛ bo nɔ xoɖɛ vívɛ́ sɛ́dó è. (1 Sam. 1:9-11) Kpɔ́ndéwú ɖagbe ɖé wɛ nyí enɛ nú mǐ à cé? Hwenu e mǐ ɖò xwi ɖí xá tagba lanmɛ na nɔ ganji tɔn lɛ alǒ tagba ɖevo e hugǎn mǐ lɛ é wɛ é ɔ, mǐ nɔ zlɔ́n linkpɔ́n mǐtɔn lɛ dó Jehovah jí, bo nɔ ɖeji ɖɔ é ɖò nukún kpé dó mǐ wu wɛ. (1 Pi. 5:6, 7) Gɔ́ na ɔ, mǐ nɔ wà nǔ e wu mǐ kpé é bǐ, bo nɔ ɖu lè kplé Klisanwun tɔn lɛ kpo nùɖuɖu gbigbɔ tɔn e è sɔnǔ na nú mǐ lɛ é kpo tɔn.Ebl. 10:24, 25.

Vǐ e jɛ gbě lɛ é (Kpɔ́n akpáxwé 16gɔ́ ɔ)

16. Etɛ kpɔ́ndéwú mɛxomɔ Samuwɛli tɔn ka sixu kplɔ́n mɛjitɔ́ lɛ?

16 Mɛjitɔ́ ɖěɖee vǐ yetɔn lɛ jɛ gbě lɛ é ka lo? Samuwɛli e nyí mɛxomɔ é sixu gbidi kɔ nú vǐ sunnu tɔn mɛxo lɛ bonu ye na xwedó nǔjlɔjlɔwiwa sín kplɔ́n e é na ye é ǎ. (1 Sam. 8:1-3) É ɖó na jó xó ɔ dó alɔ mɛ nú Jehovah. Nǔ nyí mɔ̌ có, Samuwɛli hɛn gbejininɔ éɖesunɔ tɔn wu bo hɛn Tɔ́ tɔn jixwé tɔn ɔ, Jehovah sín xomɛ hun. (Nùx. 27:11) Égbé ɔ, mɛjitɔ́ gègě nɔ mɔ yeɖée ɖò ninɔmɛ mɔhun lɛ mɛ. Ye ɖeji ɖɔ, ɖi tɔ́ e xó vǐ ɖuvanɔ ɔ sín lǒ ɖɔ é ɖɔhun ɔ, Jehovah nɔ ɖò nukún ɖó wɛ hwebǐnu bo na vɔ́ mɛ ɖěɖee hwɛ yetɔn lɛ vɛ́ nú ye bɔ ye lɛkɔ sín ye gudo lɛ é yí. (Luk. 15:20) Hwe ɖokpo ɔ nu ɔ, mɛjitɔ́ mɔhun lɛ nɔ dó gǎn tawun bo nɔ nɔ gbeji nú Jehovah, bo nɔ ɖó nukún ɖɔ kpɔ́ndéwú emitɔn na d’alɔ vǐ emitɔn bɔ é na lɛkɔ wá wutó ɔ mɛ.

Akwɛyózó (Kpɔ́n akpáxwé 17gɔ́ ɔ)

17. Etɛwu kpɔ́ndéwú asúkúsi wamamɔnɔ ɔ tɔn ka dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ?

17 Lɛ̌vɔ lin tamɛ kpɔ́n dó asúkúsi wamamɔnɔ e nɔ gbɛ̀ ɖò Jezu hwenu é jí. (Xà Luki 21:1-4.) É sixu wà nǔ ɖebǔ dó nǔ agɔ e mɛ lɛ nɔ wà ɖò tɛmpli ɔ mɛ é wu ǎ. (Mat. 21:12, 13) Bɔ é lɛ́ cí ɖɔ é kún sixu wà nǔ ɖebǔ bonu ninɔmɛ tɔn kpɔ́n te ɖò akwɛ linu ó ɖɔhun. É ɖò mɔ̌ có, é na “gankwɛ kpɛví kpɛví wè” enɛ lɛ e nyí “nǔ e ɖò así tɔn, bɔ é na ɖu, bo nɔ gbɛ̀ ɔ bǐ” é. Nyɔnu gbejinɔtɔ́ enɛ ɖeji dó Jehovah wu bǐ mlɛ́mlɛ́, bo tuùn ɖɔ enyi emi sɔ́ nǔ gbigbɔ tɔn lɛ ɖó tɛn nukɔntɔn ɔ mɛ jɛn wɛ ɔ, é na na nǔ e sín hudo emi ɖó ɖò agbaza lixo lɛ é emi. Jiɖe e asúkúsi enɛ ɖó é zɔ́n bɔ é nɔ gudo nú sinsɛn-biblo nugbǒ ɔ sín tuto e ɖò ayǐ hwenɛnu é. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, mǐ ɖeji ɖɔ enyi mǐ sɔ́ Axɔsuɖuto ɔ ɖó tɛn nukɔntɔn ɔ mɛ ɔ, Jehovah na kpé nukún dó nǔ e hudo mǐ lɛ é wu.Mat. 6:33.

18. Nǎ kpɔ́ndéwú Mawu sɛntɔ́ égbé tɔn e ɖó linlin e sɔgbe é ɖé tɔn.

18 Nùɖitɔ́ hàtɔ́ mǐtɔn égbé tɔn lɛ gègě ɖó jiɖe mɔhun dó Jehovah wu, bo wà nǔ e sɔgbe é. Kpɔ́n kpɔ́ndéwú nɔví e nɔ nyí Malcolm, bo nɔ gbeji kaka jɛ kú ɖò 2015 é tɔn. Ðò xwè mɔkpan e é kpo asì tɔn kpo sɛ̀n Jehovah na lɛ é mɛ ɔ, awě gègě wɛ xò ye. É ɖɔ: “Hweɖelɛnu ɔ, gbɛ̀ ɔ nɔ wá bú vo dó mɛ, bo tlɛ sixu vɛwǔ tawun. Amɔ̌, Jehovah nɔ kɔn nyɔna tɔn dó mɛ ɖěɖee ɖeji dó wǔ tɔn lɛ é jí.” Etɛ Malcolm ka kplɔ́n mɛ? “Nɔ xoɖɛ bo nɔ byɔ ɖɔ emi ni kpó ɖò azɔ̌ wà wɛ, bo kpó ɖò kàn ɖó dó nǔ wǔ wɛ ɖò sinsɛnzɔ́ Jehovah tɔn mɛ, lee emi kpéwú gbɔn é. Nɔ sɔ́ ayi towe bǐ ɖó nǔ e a sixu wà é jí, ni ma nyí ɖó ee a ma sixu wà ǎ é jí ó.” *

19. (a) Etɛwu xwè 2017 tɔn sín xota mǐtɔn ɔ ka sɔgbe? (b) Nɛ̌ hwɛ ka na zán xwè 2017 tɔn sín xota ɔ ɖò gbɛzán towe mɛ gbɔn?

19 Ee gbɛ̀ elɔ fɔ́n bo ‘ɖò nylanyla d’eji wɛ’ é ɔ, mǐ sixu ɖó nukún wuvɛ̌ gègě d’eji. (2 Tim. 3:1, 13) Enɛ wu ɔ, é ɖò taji tawun ɖɔ mǐ ni ma lɔn gbeɖé bonu tagba mɔhun lɛ ni túntún awakanmɛ nú mǐ ó. É nyɔ́ wà ɔ, mǐ ɖó na ɖeji dó Jehovah wu bǐ mlɛ́mlɛ́, lobo wà nǔ e sɔgbe bɔ mǐ sixu wà lɛ é bǐ. Enɛ wu ɔ, xwè 2017 tɔn sín xota mǐtɔn ɔ sɔgbe tawun, é ɖɔ: ‘Ðeji dó Jehovah wu, bo nɔ wà ɖagbe.’Ðɛh. 37:3.

Xwè 2017 tɔn sín xota: ‘Ðeji Dó Jehovah Wu,Bo Nɔ Wà Ðagbe’Ðɛhan 37:3

^ akpá. 18 Kpɔ́n Atɔxwɛ 15 Octobre 2013, wex. 17-20.