Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Yì Nukɔn, Bo Huzu Gbɛtɔ́ Gbigbɔ Tɔn Ðé!

Yì Nukɔn, Bo Huzu Gbɛtɔ́ Gbigbɔ Tɔn Ðé!

“Mi ni jó miɖée dó nú [gbigbɔ] ni xlɛ́ ali mi.”​—GA. 5:16.

HAN LƐ: 22, 75

1, 2. Etɛ nɔví sunnu ɖokpo ka mɔ ɖɔ é hwedo emi ɖò gbigbɔ lixo? Etɛ é ka wà?

ROBERT bló baptɛm hwenu e é ɖó xwè 15 é, amɔ̌, é ka sɔ́ nugbǒ ɔ ylɔ ɖɔ nùjɔnǔ ganji ǎ. É ɖɔ: “Un wà nǔ nyanya ɖě gbeɖé ǎ, amɔ̌, nǔ gbigbɔ tɔn lɛ ɔ, mɔ̌ tɔn mɔ̌ tɔn wɛ un nɔ bló. Un nyí gbɛtɔ́ gbigbɔ tɔn ɖò nukúnta, bo nɔ yì kplé lɛ bǐ, bo nɔ nyí gbexosin-alijitɔ́ alɔgɔtɔ́ tɔn ɖò hweɖelɛnu ɖò xwemɛ xwemɛ. Amɔ̌, nùɖé hwedo mì.”

2 Robert ɖesunɔ ɖ’ayi wu ɖɔ nùɖé jɛ dò kaka cobo wá wlí alɔ ǎ. É kpo asì tɔn kpo nɔ zán hwenu ɖó kpɔ́, dó kàn nǔ byɔ yeɖée dó xota Biblu tɔn lɛ jí. É nɔ vɛwǔ nú asì tɔn e nyí gbɛtɔ́ gbigbɔ tɔn ɖé é cobonu é nɔ na xósin lɛ ǎ, loɔ, winnya nɔ ɖò Robert hu wɛ magbokɔ, ɖó é tuùn xósin e é na nɔ na lɛ é ǎ wutu. É ɖɔ: “É cí ɖɔ un tuùn nǔ ɖě ǎ ɖɔhun. Un nɔ ɖɔ nú nyiɖée ɖɔ: ‘Nú un na nyí tatɔ́ ɖò gbigbɔ lixo nú asì ce ɔ, un ɖó na wà nùɖé.’” É ka wà mɔ̌ nugbǒ. É ɖɔ: “Un nɔ kplɔ́n Biblu, bo nɔ kplɔ́n, lobo nɔ lɛ́ kplɔ́n, bo jɛ nukúnnú mɔ jɛ nǔ e mɛ un ma ko mɔ nǔ jɛ ɖ’ayǐ ǎ lɛ é wu jí. Un wá ɖó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ, bɔ ɖò taji bǐ ɔ, un vɛ́ tawun kpo Jehovah kpo.”

3. (a) Etɛ nǔ e jɛ dó Robert wu é ka sixu kplɔ́n mǐ? (b) Nǔ taji tɛ lɛ wu mǐ ka na ɖɔ xó dó?

3 Nǔ e jɛ dó Robert wu é sixu kplɔ́n nǔ taji ɖé lɛ mǐ. Mǐ sixu ko ɖó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ ɖé lɛ dó Biblu jí, bo nɔ yì kplé Klisanwun tɔn lɛ  ɖò gbesisɔmɛ, amɔ̌, nǔ enɛ lɛ ko xlɛ́ dandan ɖɔ mǐ nyí gbɛtɔ́ gbigbɔ tɔn ǎ. Alǒ, mǐ sixu ko yì nukɔn, bɔ enyi mǐ ka gbéjé mǐɖée kpɔ́n ganji ɔ, mǐ nɔ mɔ ɖɔ huzuhuzu ɖé lɛ kpò nú mǐ ɖò gbigbɔ lixo. (Fili. 3:16) Bo na dó d’alɔ mǐ bonu mǐ na kpó ɖò nukɔn yì wɛ ɔ, mǐ na ba xósin nú nùkanbyɔ taji atɔn ɖò xota elɔ mɛ: (1) Etɛ ka na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na gbéjé ninɔmɛ e mɛ mǐ ɖè tawun ɖò gbigbɔ lixo é kpɔ́n? (2) Nɛ̌ mǐ ka sixu tɛ́n kpɔ́n bo nyí gbɛtɔ́ gbigbɔ tɔn, bo na kpó ɖò nukɔn yì wɛ gbɔn mɔ̌ gbɛn? (3) Nɛ̌ gbɛtɔ́ gbigbɔ tɔn nyínyí ka sixu d’alɔ mǐ ɖò gbɛzinzan mǐtɔn ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn mɛ gbɔn?

MǏÐÉE GBÍGBÉJÉ KPƆ́N

4. Mɛ̌ mɛ̌ e wěɖexámɛ e ɖò Efɛzinu lɛ 4:23, 24 mɛ é ka kàn?

4 Hwenu e mǐ jɛ Mawu sɛ̀n jí é ɔ, mǐ bló huzuhuzu ɖé lɛ. Huzuhuzu enɛ lɛ wà ɖagbe nú mǐ ɖò gbɛzán mǐtɔn sín akpáxwé lɛ bǐ mɛ. Dìn e mǐ bló baptɛm é ɔ, huzuhuzu lɛ ko vɔ ǎ. È ɖɔ nú mǐ ɖɔ mǐ ni ‘kpó ɖò ayixa mǐtɔn kpodo linlin mǐtɔn kpo huzu wɛ.’ (Efɛ. 4:23, 24) Ðó mǐ ma nyí gbɛtɔ́ maɖóblɔ̌ ǎ wutu ɔ, mǐ bǐ ɖó na kpó ɖò huzuhuzu lɛ bló wɛ. Jehovah sɛntɔ́ hwenu línlín tɔn lɛ lɔ tlɛ ɖó na dó gǎn, bo kpó ɖò gbɛtɔ́ gbigbɔ tɔn nyí wɛ.​—Fili. 3:12, 13.

5. Nùkanbyɔ tɛ lɛ ka sixu d’alɔ mǐ, bɔ mǐ na gbéjé mǐɖée kpɔ́n?

5 Bonu mǐ na kpó ɖò te kpɔ́n wɛ ɖò gbigbɔ lixo ɔ, mǐ ɖó na gbéjé mǐɖée kpɔ́n ganji. Mɛ winnyawinnya wɛ mǐ nyí à, alǒ, mɛxo wɛ mǐ nyí ɔ, mǐ sixu kàn nǔ elɔ lɛ byɔ mǐɖée: ‘Un ka ɖó ayi huzuhuzu ɖé lɛ wu ɖò gbɛzán ce mɛ bɔ ye xlɛ́ ɖɔ un ɖò nukɔn yì wɛ, bá nyí gbɛtɔ́ gbigbɔ tɔn à? Gbɛzán ce ka ɖò Klisu tɔn ɖɔhun cí wɛ à? Etɛ ninɔmɛ e un nɔ ɖó ɖò kplé Klisanwun tɔn lɛ jí é kpo nùwalɔ ce kpo ka nɔ xlɛ́ dó bǎ e mɛ un nyí gbɛtɔ́ gbigbɔ tɔn ɖó é wu? Etɛ xóɖɔɖókpɔ́ ce lɛ ka nɔ xlɛ́ dó nǔ e nɔ jló mì lɛ é wu? Etɛ aca nùkplɔnkplɔn tɔn, nǔsisɔ tɔn kpo acɔ́biba tɔn ce kpo, alǒ lee un nɔ yí wěɖexámɛ lɛ gbɔn é ka nɔ xlɛ́ dó wǔ yè? Enyi mɛtɛnkpɔn lɛ wá kpannukɔn mì ɔ, nɛ̌ un ka nɔ wà nǔ gbɔn? Un ka ko yì nukɔn zɛ nùkplɔnmɛ nukɔntɔn lɛ wu, bo huzu Klisanwun e zin tawun é ɖé à?’ (Efɛ. 4:13) Tamɛ linlin dó xósin nùkanbyɔ enɛ lɛ tɔn jí sixu d’alɔ mǐ, bɔ mǐ na da bǎ e mɛ mǐ yì nukɔn ɖó é kpɔ́n.

6. Enyi mǐ na gbéjé bǎ e mɛ mǐ nyí gbɛtɔ́ gbigbɔ tɔn ɖó é kpɔ́n ɔ, etɛ sín hudo mǐ ka sixu lɛ́ ɖó?

6 Bonu mǐ na dó gbéjé bǎ e mɛ mǐ nyí gbɛtɔ́ gbigbɔ tɔn ɖó é kpɔ́n ɔ, mǐ sixu ɖó hudo alɔdo mɛ ɖevo lɛ tɔn tɔn ɖò hweɖelɛnu. Mɛsɛ́dó Pɔlu xlɛ́ ɖɔ gbɛtɔ́ agbaza tɔn sixu nɔ ma tuùn ɖɔ emi jɛ dò ɖò Mawu nukɔn. Loɔ, gbɛtɔ́ gbigbɔ tɔn tuùn linlin Mawu tɔn kpo nùwanyido sín gbɛzán e gbɛtɔ́ agbaza tɔn nɔ zán é kpo. (1 Kɔ. 2:14-16; 3:1-3) Mɛxo agun tɔn e ɖó linlin Klisu tɔn lɛ é nɔ yawu ɖó ayi wuntun akpágbánúmɛ tɔn e nɔ xlɛ́ linlin agbaza tɔn lɛ é wu. Enyi ye dɔn ayi mǐtɔn wá wuntun enɛ lɛ jí ɔ, mǐ ka nɔ yí gbè bo nɔ lɛ́ xwedó wěɖexámɛ yetɔn lɛ à? Mɔ̌ wiwa na xlɛ́ ɖɔ mǐ jló na tɛ́n kpɔ́n bo nyí gbɛtɔ́ gbigbɔ tɔn.​—Nùt. 7:5, 9.

TINTƐNKPƆN BO NYÍ GBƐTƆ́ GBIGBƆ TƆN

7. Etɛwu nukúnnúmɔjɛnǔmɛ Biblu tɔn ɖiɖó ma ka ko kpé bonu è na nyí gbɛtɔ́ gbigbɔ tɔn ǎ?

7 Hɛn dó ayi mɛ ɖɔ nukúnnúmɔjɛnǔmɛ Biblu tɔn ɖiɖó kún ko kpé nú è na nyí gbɛtɔ́ gbigbɔ tɔn ɖé ó. Axɔsu Salomɔ́ɔ hwexónu tɔn tuùn nǔ gègě dó Jehovah wu. È wá wlan xó tɔn lɛ dó akpáxwé Biblu tɔn ɖé lɛ mɛ. Amɔ̌, ɖò vivɔnu gbɛzán tɔn tɔn ɔ, é sɔ́ nɔ gbeji nú Jehovah bo nyí gbɛtɔ́ gbigbɔ tɔn ɖé ǎ. (1 Axɔ. 5:9, 10; 11:4-6) Enɛ wu ɔ, gbɔn vo nú nukúnnúmɔjɛnǔmɛ Biblu tɔn ɖiɖó ɔ, etɛ sín hudo mǐ ka lɛ́ ɖó? É byɔ ɖɔ mǐ ni kpó ɖò nukɔn yì wɛ ɖò gbigbɔ lixo. (Kolo. 2:6, 7) Nɛ̌ mǐ ka na wà mɔ̌ gbɔn?

8, 9. (a) Etɛ ka na d’alɔ mǐ, bɔ mǐ na ɖó nùɖiɖi e ma na xò ǎ é? (b) Etɛ gbé mǐ ka ɖó na nya hwenu e mǐ ɖò nǔ kplɔ́n wɛ, bo lɛ́ ɖò tamɛ lin d’eji wɛ é? (Kpɔ́n fɔtóo e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.)

8 Pɔlu byɔ Klisanwun xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn lɛ ɖɔ ye ni “sù ɖò nùɖiɖi mɛ.” (Ebl. 6:1) Bonu mǐ na dó sixu zán wěɖexámɛ  Pɔlu tɔn ɖò égbé ɔ, afɔ tɛ lɛ mǐ ka sixu ɖè? Afɔ taji ɖokpo wɛ nyí ɖɔ è ni kplɔ́n wema Mi Hɛn Miɖée Ðò Wanyiyi Mawu Tɔn Mɛ.” Wema enɛ kpinkplɔn fó na d’alɔ we bɔ a na tuùn lee a na zán nugbodòdó Biblu tɔn lɛ gbɔn ɖò gbɛzán towe mɛ é. Enyi a ko kplɔ́n wema enɛ fó ɔ, a sixu lɛ́ kplɔ́n wema ɖevo ɖěɖee sixu d’alɔ we bɔ nùɖiɖi towe ma na xò ǎ lɛ é. (Kolo. 1:23) A ka nɔ xoɖɛ, bo nɔ lin tamɛ kpɔ́n dó lee a sixu zán nǔ e kplɔ́n wɛ a ɖè lɛ é ɖò gbɛzán towe mɛ gbɔn é jí à?

9 Mǐ ni hɛn dó ayi mɛ ɖɔ enyi mǐ ɖò nǔ kplɔ́n wɛ, bo lɛ́ ɖò tamɛ lin dó nǔ e kplɔ́n wɛ mǐ ɖè é jí ɔ, nǔ e gbé mǐ ɖó na nya é wɛ nyí ɖɔ mǐ na tɛ́n kpɔ́n bo ɖó jlǒ syɛnsyɛn e na sísɛ́ mǐ bɔ mǐ na hɛn xomɛ Jehovah tɔn hun, bo na nɔ nyì sɛ́n tɔn lɛ é. (Ðɛh. 40:9; 119:97) Ðò hwe ɖokpo ɔ nu ɔ, mǐ nɔ dó gǎn, bo nɔ nyì alɔ nú nǔ ɖěɖee na glɔ́n ali nú mǐ bɔ mǐ ma na yì nukɔn ɖò gbigbɔ lixo ǎ lɛ é.​—Ti. 2:11, 12.

10. Etɛ mɛ winnyawinnya lɛ ka sixu wà, bo na tɛ́n kpɔ́n bo na nyí gbɛtɔ́ gbigbɔ tɔn?

10 Enyi mɛ winnyawinnya ɖé wɛ nú we ɔ, a ka ɖó nùɖé lɛ bo ɖò gbě yetɔn nya wɛ ɖò gbigbɔ lixo à? Nɔví sunnu e nɔ w’azɔ̌ ɖò Betɛli é ɖé sɔ́ dó ɖó aca bo nɔ ɖɔ xó xá mɛ ɖěɖee jló na bló Baptɛm lɛ é ɖò kpléɖókpɔ́ lɛdo tɔn lɛ jí, jɛ nukɔn nú tuto ɔ sín bǐbɛ̌. Gègě mɛ enɛ lɛ tɔn nyí mɛ winnyawinnya. Nɔví ɔ nɔ kàn nǔ e gbé ye jló na nya ɖò gbigbɔ lixo lɛ é byɔ ye. Xósin mɛ gègě tɔn nɔ xlɛ́ ɖɔ ye tuùn nǔ e ye jló na wà dó sɛ̀n Jehovah lɛ é céɖécéɖé; vlafo ye na byɔ sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn alɔkpa ɖé mɛ, alǒ, ye na wà sinsɛnzɔ́ ɖò fí e hudo wɛnjlatɔ́ tɔn sukpɔ́ ɖè é. Amɔ̌, hweɖelɛnu ɔ, é nɔ cí ɖɔ mɛ winnyawinnya ɖé lɛ kún ɖó xósin ɖě nú nùkanbyɔ enɛ lɛ ó ɖɔhun. Enɛ xlɛ́ vlafo ɖɔ ye kún ko kú dó nǔ e gbé ye na nya ɖò gbigbɔ lixo é jí ganji ɖò ayi yetɔn mɛ ó wɛ à? Ðó a nyí mɛ winnyawinnya ɖé wutu ɔ, kanbyɔ hwiɖée ɖɔ: ‘Un nɔ ɖ’alɔ ɖò nǔ gbigbɔ tɔn lɛ mɛ kpowun, ɖó mɛjitɔ́ ce lɛ nɔ ɖó nukún ɖɔ nyì ni wà mɔ̌ wutu wɛ à? Un ka nɔ sɛkpɔ Jehovah hugǎn ɖó nyiɖesu tɛ́n kpɔ́n bo ɖó kancica ɖé xá ɛ wutu wɛ à?’ É ɖò wɛn ɖɔ, é kún nyí mɛ winnyawinnya lɛ kɛɖɛ wɛ wěɖexámɛ e ɖɔ ɖɔ è ni nya nǔ gbigbɔ tɔn lɛ gbé é kàn ó. Nǔ enɛ lɛ gbé nyinya na d’alɔ mǐ mɛ e ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ lɛ é bǐ, bɔ mǐ na nyí gbɛtɔ́ gbigbɔ tɔn hugǎn.​—Nùt. 12:1, 13.

11. (a) Bonu mǐ na dó sixu yì nukɔn ganji ɖò gbigbɔ lixo ɔ, etɛ mǐ ka ɖó na wà? (b) Kpɔ́ndéwú Biblu tɔn tɛ mǐ ka sixu xwedó?

11 Enyi mǐ sɔ́ kɛ́n fí ɖěɖee mǐ ɖó na lɛ́ kpɔ́n te d’eji ɖè lɛ é tɔn gudo ɔ, mǐ ɖó na ɖè afɔ e sɔgbe, bo na d’alɔ mǐ, bɔ mǐ na yì nukɔn lɛ é. Gbɛtɔ́ gbigbɔ tɔn nyínyí nyí nǔ taji. Kú kpo gbɛ̀ kpo sín xó wɛ. (Hlɔ. 8:6-8) Amɔ̌, é byɔ ɖɔ mǐ ni nyí gbɛtɔ́ maɖóblɔ̌ cobo zin ɖò gbigbɔ lixo ǎ. Gbigbɔ Jehovah tɔn sixu d’alɔ mǐ, bɔ mǐ na yì nukɔn. É ɖò mɔ̌ có, mǐ ɖó na lɛ́ dó gǎn. Xwè ɖé lɛ ɖíe wá yì ɔ, Nɔví John Barr e nɔ Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖò xó ɖɔ dó Luki 13:24 jí wɛ, bo xlɛ́ ɖɔ “Mɛ gègě nɔ hwe d’ewu ɖó ye nɔ jɛ tagba kaka ɖé bo na yì nukɔn ǎ.” Mǐ ɖó na cí Jakɔbu ɖɔhun, hwenu e é ɖò alɔ dó xá wɛnsagun ɖé wɛ é ɔ, é jó gbè ǎ kaka jɛ hwenu e é mɔ nyɔna ɖé é. (Bǐb. 32:26-28) Nugbǒ wɛ ɖɔ è sixu mɔ vivǐ Biblu xixa tɔn, amɔ̌, mǐ ɖó na xà Biblu ɔ wema ayiɖeɖayi tɔn ɖé ɖɔhun kpowun ǎ. Mǐ ɖó na dó gǎn bo mɔ nǔ xɔ akwɛ gbigbɔ tɔn ɖěɖee na d’alɔ mǐ lɛ é.

12, 13. (a) Etɛ ka na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na zán 1 Kɔlɛntinu lɛ 2:16? (b) Nɛ̌ kpɔ́ndéwú mɛsɛ́dó Piyɛ́ɛ tɔn kpo wěɖexámɛ tɔn kpo ka sixu d’alɔ mǐ gbɔn? (c) Etɛ a ka sixu wà, bo na tɛ́n kpɔ́n bo nyí gbɛtɔ́ gbigbɔ tɔn? (Kpɔ́n gbàví “ Afɔ Ðěɖee A Sixu Ðè, Bo Yì Nukɔn Ðò Gbigbɔ Lixo lɛ É.”)

12 Ee mǐ na ɖò tintɛnkpɔn wɛ bo na nyí gbɛtɔ́ gbigbɔ tɔn é ɔ, gbigbɔ mímɛ́ na na hlɔnhlɔn mǐ, bɔ mǐ na huzu linlin mǐtɔn. Kpo alɔdo gbigbɔ ɔ tɔn kpo ɔ, kpɛɖé kpɛɖé ɔ, mǐ sixu jɛ tamɛ lin jí Jezu ɖɔhun. (1 Kɔ. 2:16) Gɔ́ na ɔ, é na lɛ́ d’alɔ mǐ, bɔ mǐ na ɖè jlǒ nyanya lɛ sín ayi mǐtɔn mɛ, bo na ɖó jijɔ ɖěɖee na hɛn xomɛ Mawu tɔn hun lɛ é. (Ga. 5:16, 22, 23) Enyi mǐ mɔ ɖɔ linlin mǐtɔn nɔ sísɛ́ mǐ dó agbaza sín nǔ lɛ, alǒ, jlǒ nyanya lɛ kɔn ɔ, mǐ ɖó na  jó gbè ǎ. Kpò ɖò gbigbɔ mímɛ́ byɔ wɛ, Jehovah na d’alɔ we, bɔ a na ɖè linlin towe sín nǔ enɛ lɛ jí, bo sɔ́ ɖó nǔ e sɔgbe lɛ é jí. (Luk. 11:13) Flín mɛsɛ́dó Piyɛ́ɛ. Azɔn gègě ɖò gbɛzán tɔn mɛ ɔ, é wà nǔ gbɛtɔ́ gbigbɔ tɔn ɖɔhun ǎ. (Mat. 16:22, 23; Luk. 22:34, 54-62; Ga. 2:11-14) Amɔ̌, é ka jó gbè ǎ. Jehovah d’alɔ Piyɛ́ɛ bɔ kpɛɖé kpɛɖé ɔ, é tɛ́n kpɔ́n bo ɖó linlin Klisu tɔn. Mǐ lɔ sixu wà mɔ̌.

13 Nukɔnmɛ ɔ, Piyɛ́ɛ ɖɔ nǔ tawun tawun ɖěɖee mǐ sixu wà lɛ é. (Xà 2 Piyɛ́ɛ 1:5-8.) Ee mǐ na ɖò ‘hlɔnhlɔn e ɖò mǐ wu é bǐ zán’ wɛ, bo na ɖò nǔ sɔ́ nú mɛɖéejiɖuɖe, didɛ kpo wǎn yíyí nú nɔví kpo wɛ é ɔ, Mawu na d’alɔ mǐ, bɔ mǐ na yì nukɔn, bo na nyí gbɛtɔ́ gbigbɔ tɔn. É na nyɔ́ ɖɔ a ni nɔ kàn nǔ elɔ byɔ hwiɖée gbè bǐ gbè, ‘Etɛ jí un ka na w’azɔ̌ dó égbé bo na yì nukɔn ɖò gbigbɔ lixo?’

NUGBODÒDÓ BIBLU TƆN LƐ ZINZAN ÐÒ GBƐZÁN MƐTƆN AYIHƆNGBE AYIHƆNGBE TƆN MƐ

14. Nɛ̌ gbɛtɔ́ gbigbɔ tɔn nyínyí ka na d’alɔ mǐ ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ gbɔn?

14 Linlin Klisu tɔn e mǐ ɖó é na d’alɔ mǐ, ɖò xó e mǐ nɔ ɖɔ ɖò azɔ̌ mǐtɔn jí, alǒ, wemaxɔmɛ lɛ é kpo walɔ e mǐ nɔ zán ɖò fí enɛ lɛ é kpo mɛ. É na lɛ́ d’alɔ mǐ ɖò gbeta e kɔn mǐ nɔ wá gbè bǐ gbè lɛ é mɛ. Gbeta enɛ lɛ na xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖò gǎn dó wɛ, bo na nyí ahwanvu Klisu tɔn lɛ. Ðó mǐ nyí gbɛtɔ́ gbigbɔ tɔn lɛ wutu ɔ, mǐ nɔ ba ɖɔ nǔ ɖebǔ ni hɛn kancica e ɖò mǐ kpo Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ kpo tɛntin é gblé ǎ. Enyi mɛtɛnkpɔn lɛ wá ba mǐ ɔ, linlin Klisu tɔn e mǐ ɖó é na sísɛ́ mǐ, bɔ mǐ na ɖí xwi xá. Cobonu mǐ na wá gbeta lɛ kɔn ɔ, mǐ ɖó na nɔte, bo lin nǔ kpɔ́n dó nùkanbyɔ elɔ lɛ jí: ‘Nugbodòdó Biblu tɔn tɛ lɛ ka na d’alɔ mì bɔ un na wá gbeta ɖé kɔn? Etɛ Klisu ka na wà ɖò ninɔmɛ elɔ mɛ? Gbeta tɛ ka na hɛn xomɛ Jehovah tɔn hun?’ Bo na dó kplɔ́n mǐɖée bo na nɔ lin nǔ gbɔn mɔ̌ ɔ, mǐ ni kpɔ́n ninɔmɛ klewun ɖé lɛ. Ðò ninɔmɛ ɖokpo ɖokpo mɛ ɔ, mǐ na ba nugbodòdó Biblu tɔn e sixu d’alɔ mǐ, bɔ mǐ na wá gbeta e nùnywɛ kpé é ɖé kɔn é ɖokpo.

15, 16. Ðɔ lee linlin Klisu tɔn nɔ d’alɔ mǐ gbɔn hwenu e mǐ ɖò gbeta lɛ kɔn wá wɛ dó (a) mɛ e mǐ na da é wu é. (b) mɛ e mǐ na dó gbɛ̌ xá lɛ é wu é.

15 Mɛ e è na da é biba. Nugbodòdó ɔ tɔ́n ɖò 2 Kɔlɛntinu lɛ 6:14, 15 mɛ. (Xà.) Xó Pɔlu tɔn lɛ xlɛ́ céɖécéɖé ɖɔ gbɛtɔ́ gbigbɔ tɔn ɖé kún sixu ɖu vivǐ nǔ wiwa ɖó kpɔ́ mlɛ́mlɛ́ tɔn xá gbɛtɔ́ agbaza tɔn ɖé ó. Nɛ̌ è ka sixu zán xó enɛ ɖò hwenu e è ɖò mɛ e è na da é ba wɛ é gbɔn?

16 Gbɛ̌dido lɛ. Ðǒ ayi nugbodòdó e ɖò 1 Kɔlɛntinu lɛ 15:33 mɛ é wu. (Xà.) Gbɛtɔ́ gbigbɔ tɔn ɖé na dó gbɛ̌ xá mɛ ɖěɖee sixu wà nǔ dó wutu tɔn ɖò gbigbɔ lixo lɛ é ǎ. Nùkanbyɔ tɛ lɛ ka sixu d’alɔ we, bɔ a na zán nugbodòdó enɛ ganji? Ði kpɔ́ndéwú ɔ, nɛ̌ è ka sixu zán hwenu e è ɖò tɛn ɛntɛnɛti tɔn e jí è nɔ zun xɔ́ntɔn ɖè lɛ é zán wɛ é gbɔn? Alǒ, etɛ a ka ɖó na wà hwenu e mɛ e a ma tuùn ǎ lɛ é ɖɔ hwi ni wá d’ayihun video jí tɔn lɛ xá emi é?

Gbeta e kɔn un nɔ wá lɛ é ka na d’alɔ mì, bɔ un na sù ɖò gbigbɔ lixo à? (Kpɔ́n akpáxwé 17gɔ́ ɔ)

17-19. Nɛ̌ linlin gbigbɔ tɔn ɖiɖó ka nɔ d’alɔ mǐ (a) bɔ mǐ nɔ nyì alɔ nú gbemanɔkpɔ́ e ma hwɛ́n nùɖé ǎ lɛ é gbɔn? (b) bɔ mǐ nɔ nya nǔ gbigbɔ tɔn lɛ gbé ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ gbɔn? (c) bɔ mǐ nɔ ɖeɖɛ gbemanɔkpɔ́ lɛ gbɔn?

17 Azɔ̌ ɖěɖee na glɔ́n ali nú mǐ bɔ mǐ ma na yì nukɔn ɖò gbigbɔ lixo ǎ lɛ é. Akpágbánúmɛ ɖé ɖò xó e Pɔlu ɖɔ sɛ́dó Klisanwun hàtɔ́ tɔn lɛ é mɛ. (Xà Eblée lɛ 6:1.) “Azɔ̌ e ma nyí nùɖewánu  ǎ” é tɛ lɛ mǐ ka ɖó na nyì alɔ na? Ye wɛ nyí azɔ̌ ɖebǔ e sixu hɛn nǔ gblé dó mɛ wu ɖò gbigbɔ lixo, nyí nǔ yayǎ, alǒ, ma hwɛ́n nùɖé ǎ lɛ é. Nugbodòdó enɛ sixu d’alɔ mǐ ɖò nùkanbyɔ ɖebǔ e sixu wá kpannukɔn mǐ ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ é kɔn, ɖi: ‘Azɔ̌ elɔ wiwa ka na cí ɖɔ è ɖò azɔ̌ agbaza tɔn lɛ wà wɛ ɖɔhun vlafo à cé? Un ka ɖó na w’azɔ̌ elɔ e na hɛn akwɛ wá tawun bɔ è ɖò xwíxwlé mì wɛ é wɛ à? Etɛwu un ma ka ɖó na xò kpóɖó nú tutomɛ e ɖò gǎn dó wɛ bo na jla ninɔmɛ gbɛ̀ ɔ tɔn ɖó lɛ é ǎ?’

Gbeta e kɔn un nɔ wá lɛ é ka na d’alɔ mì bɔ un na nya nǔ gbigbɔ tɔn lɛ gbé à? (Kpɔ́n akpáxwé 18gɔ́ ɔ)

18 Nǔ gbigbɔ tɔn lɛ gbé nyinya. Ðò Mawuxóɖiɖɔ só jí tɔn ɔ mɛ ɔ, Jezu xlɛ́ ali mɛ céɖécéɖé dó nǔ gbigbɔ tɔn lɛ gbé nyinya wu. (Mat. 6:33) Gbɛtɔ́ gbigbɔ tɔn ɔ, nǔ gbigbɔ tɔn lɛ gbé wɛ é nɔ nya. Nugbodòdó enɛ hinhɛn dó ayi mɛ na d’alɔ mǐ, bɔ mǐ na na xósin nú nùkanbyɔ lehun lɛ: ‘Un ka ɖó na yì kplɔnyiji-alavɔ wɛ à? Un ka ɖó na yí gbè nú azɔ̌ e xwlé mì wɛ è ɖè é wɛ à?’

Gbeta e kɔn un nɔ wá lɛ é ka na d’alɔ mì bɔ un na “ɖè fífá sín ali lɛlɛ̌ dó” nyiɖée à? (Kpɔ́n akpáxwé 19gɔ́ ɔ)

19 Gbemanɔkpɔ́ lɛ. Nɛ̌ wě e Pɔlu ɖè xá agun Hlɔma tɔn é ka nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ ɖeɖɛ gbemanɔkpɔ́ lɛ gbɔn? (Hlɔ.12:18) Ðó mǐ nyí ahwanvu Klisu tɔn lɛ wutu ɔ, mǐ nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ “nɔ fífá mɛ xá gbɛtɔ́ lɛ bǐ.” Enyi gbemanɔkpɔ́ lɛ wá tíìn ɔ, nɛ̌ mǐ ka nɔ wà nǔ gbɔn? É nɔ vɛwǔ nú mǐ bɔ mǐ na jó xó dó wɛ à, alǒ è tuùn mǐ ɖɔ mǐ nyí gbɛtɔ́ e “nɔ ɖè fífá sín ali lɛlɛ̌ dó” éɖée é wɛ à?​—Ja. 3:18.

20. Etɛwu a ka jló na yì nukɔn ɖò gbigbɔ lixo?

20 Kpɔ́ndéwú klewun ɖé kpowun wɛ nyí enɛ, bo xlɛ́ lee tamɛ linlin dó nugbodòdó Mawu tɔn lɛ jí sixu d’alɔ mǐ gbɔn, bɔ mǐ na wá gbeta e è nɔ ɖó nukún ɖɔ gbɛtɔ́ gbigbɔ tɔn ɖé na wá kɔn lɛ é kɔn. Gbɛtɔ́ gbigbɔ tɔn nyínyí sixu d’alɔ mǐ, bɔ mǐ na ɖó awǎjijɛ hugǎn ɖò gbɛ̀ e mǐ nɔ zán ayihɔngbe ayihɔngbe é mɛ. Robert e xó mǐ ɖɔ ɖò bǐbɛ̌mɛ xota elɔ tɔn é ɖɔ: “Ee un tɛ́n kpɔ́n bo ɖó kancica ɖagbe ɖé xá Jehovah gudo é ɔ, un wá nyí asú ɖagbe hugǎn ɖé, bo lɛ́ nyí tɔ́ ɖagbe hugǎn ɖé. Un ɖó awǎjijɛ.” Enyi mǐ nɔ nya nukɔnyiyi ɖò gbigbɔ lixo sín gbě ɔ, mǐ lɔ sixu ɖu vivǐ nyɔna ɖokpo ɔ tɔn. Enyi mǐ nyí gbɛtɔ́ gbigbɔ tɔn ɔ, mǐ na ɖó awǎjijɛ hugǎn ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ dìn, bo na lɛ́ ɖu vivǐ “gbɛ̀ jɔ gbɛ̀ ɔ” tɔn ɖò sɔgudo.​—1 Tim. 6:19.