Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Awǎjijɛ: Jijɔ E Mawu Nɔ Na Mɛ É Ðé

Awǎjijɛ: Jijɔ E Mawu Nɔ Na Mɛ É Ðé

GBƐTƆ́ lɛ nɔ jló bo na zán gbɛzán awǎjijɛnɔ ɖé, b’ɛ ka sɔgbe. Amɔ̌, ɖò azǎn gudogudo tɔn elɔ lɛ mɛ ɔ, mɛ lɛ bǐ nɔ mɔ mɛtɛnkpɔn ɖěɖee vɛwǔ bɔ è na ɖí xwi xá lɛ é. (2 Tim. 3:1) Nǔagɔwaxámɛ, lanmɛ ma ɖò ganji, azɔ̌mamɔ, aluwɛ alǒ nǔ ɖevo ɖěɖee nɔ ɖó adohu adohu kpo wuvɛ̌ kpo nú mɛ lɛ é sixu zɔ́n bɔ kpɛɖé kpɛɖé ɔ, mɛɖé lɛ sɔ́ nɔ ɖó awǎjijɛ ǎ. Awakanmɛ tlɛ sixu kú mɛsɛntɔ́ Mawu tɔn lɛ lɔ, bɔ ye na mɔ ɖɔ emi kún sɔ́ ɖó awǎjijɛ ó. Enyi nǔ mɔhun ko wà we ɔ, nɛ̌ a ka sixu lɛ́ ɖó awǎjijɛ gbɔn?

Bo na dó na xósin nú nùkanbyɔ enɛ ɔ, é byɔ ɖɔ mǐ ni mɔ nǔ jɛ nǔ e awǎjijɛ jɔ awǎjijɛ nyí é kpo lee mɛ ɖevo lɛ kpó ɖò awǎjijɛ ɖó wɛ ɖò mɛtɛnkpɔn lɛ mɛ gbɔn é kpo wu jɛ nukɔn. Enɛ gudo ɔ, mǐ na kplɔ́n nǔ e mǐ sixu wà, bo na kpó ɖò awǎjijɛ ɖó wɛ é kpo lee mǐ sixu gɔ́ sò na gbɔn é kpo.

ETƐ KA NYÍ AWǍJIJƐ?

Mǐ ɖó na wlú awǎjijɛ ɖó kpɔ́ xá nǔkiko alǒ xomɛhunhun tófwé ǎ. Kpɔ́ndéwú ɖé ɖíe: Ahannumunɔ e nu ahan syɛnsyɛn ganji é ɖé sixu ɖò nǔ ko wɛ magbokɔ. Amɔ̌, nú ahan ɔ hɔ́n n’i ɔ, é sɔ́ nɔ ko nǔ ǎ, é sixu lɛ́ byɔ aluwɛ alǒ wuvɛ̌ ɖaxó ɖé mɛ. Jo e é ki nú táan kpɛɖé é nyí awǎjijɛ jɔ awǎjijɛ ǎ.​—Nùx. 14:13.

Amɔ̌, awǎjijɛ nyí jijɔ ɖé bo ɖò ayi gɔngɔn mɛtɔn mɛ. È tinmɛ ɖɔ é nyí “akpàkpà e nɔ sɔ́ mɛ ɖó nǔ ɖagbe e è mɔ alǒ ee ɖó nukún wɛ è ɖè é wu é.” Awǎjijɛ nyí xomɛhunhun ɖé, bo nɔ nɔ ayǐ, enyi ninɔmɛ e mɛ è ɖè é nyɔ́ kpo é gbɔ kpo ɔ nɛ. (1 Tɛ. 1:6) Enɛ wu ɔ, nùɖé sixu ɖò ya dó nú mɛɖé wɛ có, é lɛ́ ɖó awǎjijɛ ɖò ayi mɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, è xò mɛsɛ́dó lɛ ɖó ye ɖɔ xó dó Klisu wu wutu. Amɔ̌, ye “gosin toxóɖɔgbɛ́ ɔ nukɔn, bɔ xomɛ hun ye tlala, ɖó ye mɔ ɖɔ Mawu mɔ emi dó mɔ mɛ e jɛxa ya jì dó Jezu nyikɔ mɛ é.” (Mɛ. 5:41) É ɖò wɛn ɖɔ é kún nyí xò e è xò ye é wɛ ɖò vivivíví nú ye wɛ ó. Amɔ̌, ɖó ye nyí mɛsɛntɔ́ Mawu tɔn wutu ɔ, gbeji e ye nɔ n’i é wɛ zɔ́n, bɔ ye ɖó awǎjijɛ jɔ awǎjijɛ.

È nɔ jì mǐ kpo awǎjijɛ jɔ awǎjijɛ mɔhun kpo ǎ; mɔ̌ jɛn é ma ka nɔ lɛ́ wá kpowun ǎ é nɛ. Etɛwu? Ðó awǎjijɛ ɖò sínsɛ́n e gbigbɔ mímɛ́ Mawu tɔn nɔ na mɛ é mɛ. Kpo alɔdo gbigbɔ Mawu tɔn tɔn kpo ɔ, mǐ sixu “sɔ́ mɛ yɔyɔ̌ . . . ɔ dó,” akpáxwé tɔn ɖé wɛ ka nyí awǎjijɛ alǒ xomɛhunhun. (Efɛ. 4:24; Ga. 5:22) Nú mǐ sɔnǔ nú awǎjijɛ ɔ, mǐ na kpé nǔ wu hugǎn, bo na ɖí xwi xá nǔ e nɔ ɖó linkpɔ́n nú mǐ ɖò gbɛmɛ lɛ é.

KPƆ́NDÉWÚ ÐĚÐEE MǏ JLÓ NA XWEDÓ LƐ É

Jehovah jló ɖɔ nǔ ɖagbe lɛ kɛɖɛ ni gɔ́ ayikúngban ɔ jí, é nyí nǔ nyanya e mɔ wɛ mǐ nɔ ɖè hwɛhwɛ égbé dìn lɛ é ǎ. Amɔ̌, nǔ nyanya e wà wɛ mɛ ɖevo lɛ ɖè é nɔ xò awǎjijɛ Jehovah tɔn yí ǎ. Xó Mawu tɔn ɖɔ: “Hlɔnhlɔn kpo awǎjijɛ kpo wɛ ɖò nɔtɛn tɔn.” (1 Tan. 16:27) Gɔ́ na ɔ, nǔ ɖagbe ɖěɖee wà wɛ mɛsɛntɔ́ Jehovah tɔn lɛ ɖè é nɔ hɛn xomɛ hun i.​—Nùx. 27:11.

Jehovah ɖɔhun ɔ, mǐ na tɛ́n kpɔ́n bɔ nǔ e ɖó nukún wɛ mǐ ɖè bɔ ye ma ɖò jijɛnu wɛ ǎ lɛ é na ɖó adohuhu nú mǐ zɛ xwé wu ǎ. Mǐ na lɔn bo jó awǎjijɛ mǐtɔn dó ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, mǐ sixu sɔ́ ayi ɖó  nǔ ɖagbe e mǐ ɖó dìn lɛ é jí, bo ɖó suúlu bo nɔte kpɔ́n nǔ ɖagbe e ja ɖò sɔ lɛ é. *

Mǐ sixu lɛ́ mɔ kpɔ́ndéwú mɛ ɖěɖee xó Biblu ɖɔ, bɔ ye ɖó awǎjijɛ ɖò ninɔmɛ vɛwǔ lɛ mɛ é gègě tɔn. Ablaxamu nyí ɖokpo ɖò mɛ e dɛ ɖò ninɔmɛ e nɔ sɔ́ gbɛ̀ mɛtɔn ɖó axɔ́ nu é kpo wuvɛ̌ e mɛ ɖevo lɛ nɔ dó nú mɛ é kpo nu é mɛ. (Bǐb. 12:10-20; 14:8-16; 16:4, 5; 20:1-18; 21:8, 9) Wuvɛ̌ enɛ lɛ ɖò finɛ có, Ablaxamu ka kpò ɖò awǎjijɛ ɖó ɖò ayi mɛ wɛ. Nɛ̌ é ka wà mɔ̌ gbɔn? É hɛn nukúnɖiɖo tɔn ayi mɛ ganji, é wɛ nyí ɖɔ é na nɔ gbɛ̀ ɖò gbɛ̀ yɔyɔ̌ e nu Mɛsiya ɔ na kp’acɛ dó é mɛ. (Bǐb. 22:15-18; Ebl. 11:10) Jezu ɖɔ: “Awǎjijɛ ɖaxó wɛ é nyí nú tɔ́gbó mitɔn Ablaxamu, ɖó é ɖò nukún ɖó wìwá ce wɛ.” (Jaan 8:56) Mǐ sixu xwedó kpɔ́ndéwú Ablaxamu tɔn gbɔn tamɛ linlin dó nǔ e na dó awǎjijɛ nú mǐ bo ɖò nukɔn ja lɛ é jí gblamɛ.​—Hlɔ. 8:21.

Ablaxamu ɖɔhun ɔ, mɛsɛ́dó Pɔlu kpo hagbɛ̌ tɔn Silasi kpo sɔ́ ayi yetɔn ɖó akpá Mawu tɔn lɛ jí. Ye ɖó nùɖiɖi syɛnsyɛn, bo hɛn awǎjijɛ yetɔn ɖó gbɛ̀ ɖò wuvɛ̌ e ye mɔ lɛ é mɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, ee ye dɛ ɖò xò e è xò ye dó adaka mɛ, bo sɔ́ ye dó gankpa mɛ é nu gudo é ɔ, “zǎnvlɔɖówe mɔ̌ ɔ, [ye] kpó ɖò ɖɛ xò wɛ, bo ɖò han jì mlá Mawu wɛ.” (Mɛ. 16:23-25) Gɔ́ na ɔ, bonu Pɔlu kpo Silasi kpo na dó mɔ hlɔnhlɔn ɖò nǔ e ɖó nukún wɛ ye ɖè é mɛ ɔ, ye ɖó awǎjijɛ, ɖó ye sè wuvɛ̌ ɖó nyikɔ Klisu tɔn wu wutu. Mǐ sixu xwedó kpɔ́ndéwú yetɔn gbɔn ayi sísɔ́ ɖó ɖagbe e ɖò Mawu sínsɛ́n kpo gbejininɔ kpo mɛ é jí gblamɛ.​—Fili. 1:12-14.

Égbé ɔ, ɖò kplékplé nɔví lɛ tɔn mǐtɔn mɛ ɔ, mǐ ɖó kpɔ́ndéwú ɖagbe mɛ ɖěɖee ɖó awǎjijɛ ɖò mɛtɛnkpɔn lɛ mɛ é tɔn gègě. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, ɖò novembre 2013 ɔ, jɔhɔn ɖaxó ɖé gbà nǔ ɖò Philippines sín tɛntin, bo hɛn xwé Kúnnuɖetɔ́ lɛ tɔn 1 000 gblé. Xwé George tɔn e ɖò toxo Tacloban tɔn mɛ é gblé bǐ. É ɖɔ: “Nǔ enɛ jɛ có, nɔví lɛ ɖò awǎjijɛ mɛ. Un sixu ɖɔ awǎjijɛ e mǐ ɖó é ǎ.” Enyi mǐ nɔ lin tamɛ dó nǔ e Jehovah ko wà nú mǐ lɛ é jí kpo nùsumɛnukúnmɛ kpo ɔ, hweɖebǔnu e mǐ na ɖò wuvɛ̌ syɛnsyɛn mɛ é ɔ, mǐ na kpó ɖò awǎjijɛ ɖó wɛ. Nǔ ɖevo tɛ lɛ Jehovah ka ko na mǐ, bɔ é na sín ye wu bɔ mǐ na ɖò awǎjijɛ mɛ?

HWƐJIJƆ E WU MǏ NA ÐÓ AWǍJIJƐ LƐ É

Hwɛjijɔ ɖaxó tɛ mǐ ka sixu lɛ́ ɖó, bɔ é na zɔ́n bɔ mǐ na ɖò awǎjijɛ mɛ hú kancica e mǐ ɖó xá Mawu é? Lin tamɛ dó nǔ elɔ jí: Mǐ tuùn Nǔbǐwukpétɔ́ Wɛkɛ ɔ tɔn. É wɛ nyí Tɔ́ mǐtɔn, Mawu mǐtɔn, kpo Xɔ́ntɔn mǐtɔn kpo!​—Ðɛh. 71:17, 18.

Gbɛ̀ e é na mǐ é kpo nǔwukpikpé e é na mǐ bɔ mǐ na ɖu vivǐ tɔn é kpo lɔ xɔ akwɛ nú mǐ. (Nùt. 3:12, 13) Ðó mǐ nyí nùɖíɖó e ɖó nùnywɛ bɔ Jehovah dɔn dó wǔ lɛ é wutu ɔ, mǐ mɔ nukúnnú jɛ jlǒ e é ɖó nú mǐ é wu. (Kolo. 1:9, 10) Enɛ wu ɔ, mǐ nɔ mɔ alixlɛ́mɛ ɖagbe lɛ ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ. Amɔ̌, mɛ e ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é gègě mɔ nǔ jɛ linlin e wu mǐ ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ é wu ganji ǎ. Hwenu e Pɔlu ɖò vogbingbɔn e ɖò mǐ kpo ye kpo tɛntin é xlɛ́ wɛ é ɔ, é wlan ɖɔ: “‘Nǔ e mɛɖebǔ ma mɔ kpɔ́n gbeɖé, bo ma ka sè kpɔ́n gbeɖé ǎ ɔ, nǔ e mɛɖebǔ ma lin kpɔ́n gbeɖé ǎ ɔ, Mawu bló nǔ enɛ ɖ’ayǐ nú mɛ e yí wǎn n’i lɛ é.’ Mǐdɛɛ lɛ wɛ ka nyí mɛ e Mawu ɖè nùbudo enɛ xlɛ́ gbɔn [gbigbɔ] jí é.” (1 Kɔ. 2:9, 10) Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e mǐ ɖó dó jlǒ Jehovah tɔn kpo linlin tɔn kpo wu é nɔ dó awǎjijɛ nú mǐ à cé?

Mǐ ni ɖɔ xó dó nǔ ɖevo e Jehovah ko bló nú mɛ tɔn lɛ é jí. Xomɛ nɔ hun mǐ ɖɔ é sixu sɔ́ hwɛ mǐtɔn lɛ kɛ mǐ à cé? (1 Jaan 2:12) Ðó nùblawukúnnúmɛ Mawu tɔn wutu ɔ, mǐ ɖó nukúnɖiɖo gbɛɖe ɖé ɖɔ gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɖé na tíìn ɖò malin-malin mɛ. (Hlɔ. 12:12) É na bo tlɛ nyí ɖò dìn hwɛ̌ ɔ, Jehovah na mǐ Mawu sɛntɔ́ hàtɔ́ lɛ sín kplékplémɛ ɖagbe ɖé. (Ðɛh. 133:1) Xó Mawu tɔn lɛ́ na jiɖe mǐ ɖɔ Jehovah na cyɔn alɔ mǐ jí sín Satáan kpo awovi tɔn lɛ kpo sí. (Ðɛh. 91:11) Enyi mǐ lin tamɛ dó nyɔna enɛ lɛ e Mawu na mǐ é bǐ jí ɔ, mǐ na mɔ ɖɔ awǎjijɛ mǐtɔn na gɔ́ngɔ́n.​—Fili. 4:4.

 LEE È NA BLÓ GBƆN BƆ AWǍJIJƐ MƐTƆN NA LƐ́ JƐJI É

Klisanwun e ko nɔ nɔ awǎjijɛ mɛ é ɔ, awǎjijɛ tɔn ka sixu lɛ́ jɛji à? Jezu ɖɔ: “Un ɖɔ mɔ̌ nú mi, bonu xomɛ ni hun mi, lee xomɛ nɔ hun nyɛ gbɔn é, bonu awǎjijɛ mitɔn ɔ, nǔ bǐ ni vɔ ɖ’ewu.” (Jaan 15:11) Enɛ xlɛ́ ɖɔ mǐ sixu bló bɔ awǎjijɛ mǐtɔn na lɛ́ jɛji vlafo à cé? A sixu jlɛ́ gǎn e dó wɛ a ɖè bonu awǎjijɛ towe na jɛji é dó myɔ fiflɔ́ wu. A ɖó na ba nakí dó myɔ ɔ mɛ, bonu é na lɛ́ jì hugǎn. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, a ɖó na na nùɖuɖu hwiɖée ɖò gbigbɔ lixo bonu awǎjijɛ towe na dó jɛji. Flín nǔ elɔ: Gbigbɔ mímɛ́ wɛ nɔ na hlɔnhlɔn awǎjijɛ. Enɛ wu ɔ, enyi awǎjijɛ towe na jɛji ɔ, a ɖó na nɔ byɔ alɔdo gbigbɔ Mawu tɔn tɔn ɖò gbesisɔmɛ, bo na nɔ xoɖɛ bo lin tamɛ dó Xó tɔn e gbigbɔ ɔ d’alɔ bɔ è wlan é jí.​—Ðɛh. 1:1, 2; Luk. 11:13.

Kanɖiɖó dó azɔ̌ e nɔ hun xomɛ nú Jehovah lɛ é wiwa wu na lɛ́ d’alɔ we bɔ awǎjijɛ towe na lɛ́ jɛji. (Ðɛh. 35:27; 112:1) Etɛwu? Ðó è dá mǐ, bonu mǐ na “[ɖó] sísí nú Mawu bo bló nǔ e é zɔ́n lɛ; nǔ e ɖò taji bɔ gbɛtɔ́ bǐ ɖó na wà é nɛ.” (Nùt. 12:13) Ðò xógbe ɖevo mɛ ɔ, è dá mǐ nú mǐ na wà jlǒ Mawu tɔn. Enɛ wu ɔ, mǐ ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ ɔ, mǐ nɔ ɖó awǎjijɛ ɖaxó hugǎn ɔ. *

ÐAGBE E NƆ TƆ́N SÍN AWǍJIJƐ MƐ LƐ É

Ee a na ɖò nǔ sɔ́ nú awǎjijɛ wɛ é ɔ, a na ɖu lè gègě sín vivǐ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, nǔ mǐtɔn na lɛ́ nyɔ́ Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ nukúnmɛ hugǎn hwenu e é na mɔ bɔ tagba lɛ na bo syɛn gbɔn ɖebǔ ɔ, mǐ nɔ ɖò sinsɛn ɛ wɛ kpo awǎjijɛ kpo é. (Sɛ́n. 16:15; 1 Tɛ. 5:16-18) Gɔ́ na ɔ, lè ɖevo e nɔ tɔ́n sín awǎjijɛ jɔ awǎjijɛ mɛ é wɛ nyí ɖɔ mǐ na nyì alɔ nú wezun kínkán ɖò nǔ agbaza tɔn lɛ gudo, bɔ é lɛ́ nyɔ́ wà ɔ, mǐ na lɛ́ ba na savɔ̌ ɖaxó ɖé lɛ dó Axɔsuɖuto Mawu tɔn takúnmɛ. (Mat. 13:44) Enyi mǐ mɔ nǔ ɖagbe ɖěɖee nɔ tɔ́n sín mɔ̌ wiwa mɛ lɛ é ɔ, awǎjijɛ mǐtɔn na lɛ́ jɛji, bɔ mǐ na mɔ ɖɔ mǐ lɛ́ ɖò ganji hugǎn, é nɔ lɛ́ gɔ́ sò nú awǎjijɛ mɛ ɖevo lɛ tɔn.​—Mɛ. 20:35; Fili. 1:3-5.

“Enyi a ɖó awǎjijɛ kpo xomɛhunhun kpo ɖò gbɛzán towe mɛ dìn ɔ, lanmɛ towe na ɖibla nɔ ganji hugǎn ɖò sɔ.” Nǔ e kplɔnyiji-alavɔxwé Nebraska tɔn e ɖò États-Unis é sín nǔdobatɔ́ ɖé wlan hwenu e é gbéjé nùɖé lɛ kpɔ́n dó lanmɛ na nɔ ganji wu gudo é nɛ. Xó enɛ sɔgbe xá nǔ elɔ e Biblu ɖɔ é: “Ayi jɛ ayǐ nú mɛ ɔ, azɔn nɔ yawu gbɔ.” (Nùx. 17:22) Nugbǒ ɔ, enyi awǎjijɛ towe ɖò jijɛji wɛ ɔ, lanmɛ towe na ɖibla wá nɔ ganji hugǎn.

Enɛ wu ɔ, mǐ ɖò hwenu vɛwǔ lɛ mɛ có, mǐ sixu tɛ́n kpɔ́n bo ɖó awǎjijɛ jɔ awǎjijɛ e na nɔ ayǐ é; cobonu nǔ ka na nyí mɔ̌ ɔ, gbigbɔ mímɛ́ e mǐ na mɔ gbɔn ɖɛxixo, nùkpinkplɔn kpo tamɛ linlin dó Xó Jehovah tɔn jí kpo gblamɛ é jɛn na nyí tɔn. Enyi mǐ nɔ lin tamɛ dó nyɔna e jí mǐ ɖɔ xó dó wá yì lɛ é jí, bo xwedó nùɖiɖi mɛ ɖevo lɛ tɔn sín kpɔ́ndéwú, lobo tɛ́n kpɔ́n bo wà jlǒ Mawu tɔn ɔ, awǎjijɛ mǐtɔn na lɛ́ jɛji. Ðò ali enɛ lɛ bǐ nu ɔ, mǐ lɔ sixu yí gbè nú nugbǒ e ɖò Ðɛhan 64:11 mɛ é; finɛ ɖɔ: ‘Nǔjlɔjlɔwatɔ́ lɛ ni j’awǎ ɖò Jehovah mɛ, ye ni bɛ̀ ta ɖò gɔ̌n tɔn.’

^ akpá. 10 Mǐ na gbéjé jijɔ e nyí suúlu é kpɔ́n ɖò nukɔnmɛ ɖò xota ɖebɔdoɖewu elɔ e ɖɔ xó dó “nǔ e [gbigbɔ] nɔ na mɛ ɔ” jí é mɛ.

^ akpá. 20 Nú a na mɔ nǔ ɖevo e na lɛ́ na hlɔnhlɔn awǎjijɛ towe é hǔn, kpɔ́n gbàví “ Ali Ðevo Ðěɖee Nu A Na Bló Bɔ Awǎjijɛ Towe Na Lɛ́ Jɛji Ðè É.”