Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 XÓTA NǓKPLƆNKPLƆN TƆN 6

Zunfan Gbejininɔ Towe!

Zunfan Gbejininɔ Towe!

“Kaka nú un na kú ɔ, un na jó gbejininɔ ce dó ǎ!”—JƆB. 27:5, nwt.

HAN 34 Gbɛ̀ Zinzan kpo Gbejininɔ Kpo

XÓNUSƆ́ÐÓTE *

1. Nɛ̌ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn atɔn e sín xó è ɖɔ ɖò akpáxwé elɔ mɛ lɛ é ka nɔ gbeji nú Jehovah gbɔn?

DǑ NUKÚN mɛ bo kpɔ́n kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn atɔn ɖò ninɔmɛ elɔ lɛ mɛ. (1) Ðyɔvǐ ɖé ɖò wemaxɔmɛ gbè ɖokpo bɔ mɛ̌si ɔ byɔ wemaxɔmɛví e ɖò klasi ɔ lɛ é bǐ ɖɔ ye na ɖ’alɔ ɖò xwèɖuɖu ɖé mɛ. Dyɔvǐ ɔ tuùn ɖɔ xwè enɛ kún nyɔ́ Mawu nukúnmɛ ó, enɛ wu ɔ, é gbɛ́ kpo sísí kpo ɖɔ emi kún na gɔ́ nú ye ó. (2) Dɔnkpɛvu e nɔ kú winnya é ɖé ɖò wɛn jla wɛ sín xwé ɖé gbè jɛ xwé ɖé gbè. Bo mɔ ɖɔ azɔ̌mɛvígbɛ́ emitɔn e ko ɖɔ slamɛ kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ wu ɖ’ayǐ é ɖokpo nɔ nɔ xwé e bɔ d’ewu é gbè. Amɔ̌, dɔnkpɛvu ɔ ka yì xwé ɔ gbè bo xúxú hɔn ɔ. (3) Nya ɖé nɔ dó gǎn tawun bo na kpé nukún dó xwédo tɔn wu, amɔ̌, gbè ɖokpo sù bɔ gǎn tɔn byɔ ɛ ɖɔ é ni wà adingbanɖiɖó sín nǔɖe alǒ wà nǔ e ma sɔgbe xá sɛ́n ǎ é ɖé. Azɔ̌ sixu gblé dó nya ɔ có, é ka ɖɔ ɖɔ emi ɖó na ɖɔ nǔgbo bo setónú nú sɛ́n, ɖó Mawu wɛ byɔ mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ ɖɔ ye ni wà mɔ̌.—Hlɔ. 13:1-4; Ebl. 13:18.

2. Nǔkanbyɔ tɛ lɛ jí mǐ ka na ɖɔ xó dó? Etɛwu?

2 Jijɔ tɛ a ka mɔ ɖɔ mɛ atɔn enɛ lɛ ɖó? A sixu ko ɖó ayi gegě wu, ɖi akɔ́nkpinkpan kpo nǔgboɖiɖɔ kpo mɔ̌. Amɔ̌, ye bǐ ɖè jijɔ e xɔ akwɛ tawun é ɖé xlɛ́, é wɛ nyí gbejininɔ. Ye mɛ atɔn lɛ ɖokpo ɖokpo xlɛ́ gbeji e ye ɖè nú Jehovah é. Ye mɛ ɖokpo ɖokpo gbɛ́ ɖɔ emi kún na xò nǔgbododó Mawu tɔn lɛ nyi kɛ́n ó. Gbejininɔ sísɛ́ mɛ enɛ lɛ bɔ ye wà nǔ gbɔn mɔ̌. É ɖò wɛn ɖɔ enyi ɖokpo ɖokpo yetɔn ɖè jijɔ enɛ xlɛ́ ɔ, Jehovah na nɔ gó ɖó ye wu. Mǐ lɔ nɔ ba na bló bɔ Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ na nɔ gó ɖó mǐ wu. Enɛ wu ɔ, mi nú mǐ ni ɖɔ xó dó nǔkanbyɔ elɔ lɛ jí: Etɛ ka nyí gbejininɔ? Etɛwu mǐ ka ɖó hudo gbejininɔ tɔn? Nɛ̌ mǐ ka sixu na hlɔnhlɔn kán e mǐ kánɖeji bo na kpó ɖò gbeji ɖò táan vɛwǔ elɔ lɛ mɛ é gbɔn?

 ETƐ KA NYÍ GBEJININƆ?

3. (a) Tinmɛ nǔ e gbejininɔ nyí é. (b) Kpɔ́ndéwú tɛ lɛ ka sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na mɔ nǔ jɛ nǔ e gbejininɔ nyí é mɛ?

3 Enyi è zán xókwín gbejininɔ ɔ dó mǐ mɛsɛntɔ́ Mawu tɔn lɛ wu ɔ, tinmɛ tɔn nɔ nyí ɖɔ mǐ ni ɖó wanyiyi nú Jehovah kpo ayi mǐtɔn bǐ kpo, bo zé mǐɖée bǐ jó n’i mlɛ́mlɛ́, bonu jlǒ tɔn wiwa ni jɛ nukɔn ɖò gbeta e kɔn mǐ na wá lɛ é bǐ mɛ. Mǐ ni kpɔ́n lee è zán xókwín gbejininɔ ɔ gbɔn ɖò Biblu mɛ é. Tinmɛ dodó e xókwín Biblu tɔn “gbejininɔ” ɔ ɖó é ɖíe: blebu, maɖóblɔ̌ alǒ bǔté. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Izlayɛli-ví lɛ nɔ sɔ́ kanlin lɛ dó savɔ̌ nú Jehovah, bɔ Sɛ́n ɔ ɖɔ ɖɔ kanlin enɛ lɛ kún ɖó na ɖó blɔ̌ ó. * (Lev. 22:21, 22) Mawu yí gbè nú togun tɔn na sɔ́ kanlin afɔkponɔ ɖé, tókúnɔ ɖé alǒ nukúntíntɔ́nnɔ ɖé dó savɔ̌ n’i ǎ; mɔ̌ jɛn ye ma ka ɖó na lɛ́ sɔ́ kanlin azinzɔnnɔ ɖé dó savɔ̌ n’i ǎ é nɛ. É ɖò taji nú Jehovah ɖɔ kanlin ɔ ni ɖò blebu, ma ɖó blɔ̌ ó alǒ ni ɖò bǔté. (Mal. 1:6-9) Mǐ sixu mɔ nǔ jɛ nǔ e wu Jehovah nɔ ba ɖɔ kanlin ɖé ni ma ɖó blɔ̌ ó alǒ ni ɖò blebu é mɛ. Enyi mǐ jló na xɔ nǔɖe, ɖi atín sínsɛ́n ɖé, wema ɖé alǒ azɔ̌wanú ɖé mɔ̌ ɔ, mǐ nɔ sɔ́ ee ɖó akpa ɖaxó ɖò wǔtu, alǒ ee akpáxwé tɔn ɖé hwe é ǎ. Ee ɖò blebu, ma ɖó blɔ̌ ǎ alǒ ɖò bǔté é wɛ mǐ nɔ ba. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, Jehovah lɔ nɔ ba ɖɔ wǎn e mǐ yí nú emi é kpo gbejininɔ mǐtɔn kpo lɔ ni cí mɔ̌. É ɖó na ɖò blebu, ɖó blɔ̌ ǎ alǒ ɖò bǔté.

4. (a) Etɛwu gbɛtɔ́ hwɛhutɔ́ ɖé ka sixu nɔ gbeji? (b) Sɔgbe xá Ðɛhan 103:12-14 ɔ, etɛ Jehovah ka nɔ ɖó nukún ɖò mǐ sí?

4 Mǐ ka ɖó na lin ɖɔ cobonu mǐ na nɔ gbeji ɔ, mǐ ɖó na nyí mɛ maɖóblɔ̌ wɛ à? Mǐ sixu mɔ ɖɔ mǐ nɔ wà nǔ gegě nyi dò. Mǐ ni kpɔ́n hwɛjijɔ e wu mǐ ma ɖó na ɖi xɛsi ǎ é we. Nukɔntɔn ɔ, Jehovah nɔ sɔ́ ayi ɖó nǔwanyido mǐtɔn lɛ jí ǎ. Xó tɔn ɖɔ nú mǐ ɖɔ: ‘Jehovah, enyi a na kpɔ́n dó hwɛ e mǐ nɔ hu lɛ wu ɔ, mɛ̌ ka na gán ɖ’emɛ?’ (Ðɛh. 130:3) É tuùn ɖɔ mǐ ɖó blɔ̌, bo nyí hwɛhutɔ́, lobo nɔ sɔ́ hwɛ kɛ mǐ kpo xomɛnyínyɔ́ kpo. (Ðɛh. 86:5) Wegɔ́ ɔ, Jehovah tuùn dogbó mǐtɔn lɛ, bo nɔ ɖó nukún ɖɔ mǐ ni wà nǔ e hugǎn mǐ é ǎ. (Xà Ðɛhan 103:12-14.) Enɛ wu ɔ, ali tɛ nu mǐ ka sixu nɔ blebu, ɖó blɔ̌ ǎ alǒ nɔ bǔté ɖò nukún tɔn mɛ ɖè?

5. Nú mɛsɛntɔ́ Jehovah tɔn lɛ ɔ, nɛ̌ wanyiyi ka nyí cávi gbejininɔ tɔn gbɔn?

5 Nú mɛsɛntɔ́ Jehovah tɔn lɛ ɔ, wanyiyi wɛ nyí cávi gbejininɔ tɔn. Wǎn e mǐ yí nú Mawu é kpo zě e mǐ zé mǐɖée jó n’i bǐ mlɛ́mlɛ́ ɖɔ é nyí Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ é kpo ɖó na ɖò blebu, ɖó blɔ̌ ǎ alǒ ɖò bǔté. Enyi mǐ na bo tlɛ mɔ tɛnkpɔn lɛ, bonu wanyiyi mǐtɔn ka cí ee mǐ ɖɔ wá yì dìn é ɖɔhun hǔn, mǐ nɔ gbeji nɛ. (1 Tan 28:9; Mat. 22:37) Mǐ ni lɛ́ lin tamɛ dó Kúnnuɖetɔ́ atɔn e xó mǐ ɖɔ ɖò bǐbɛ̌mɛ lɛ é jí. Etɛwu ye ka wà nǔ gbɔn mɔ̌? Ðyɔvǐ ɔ nɔ ba na d’ayihun ɖò azɔ̌mɛ ǎ wɛ à? Dɔnkpɛvu ɔ ba ɖɔ è ni dó winnya emi ɖò hɔn ɖé kɔn wɛ à? Alǒ, tatɔ́ xwédo tɔn ɔ ba ɖɔ azɔ̌ ni gblé dó emi wɛ à? Ye ɖě ba mɔ̌ ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, ye tuùn ɖɔ Jehovah ɖó nǔgbododó jlɔjlɔ lɛ, bɔ nǔ e nɔ nyɔ́ Tɔ́ yetɔn jixwé tɔn ɔ nukúnmɛ lɛ é jí wɛ ayi yetɔn ɖè. Wǎn e ye yí n’i é sísɛ́ ye bɔ ye sɔ́ ɛ ɖó nukɔn ɖò gbeta e kɔn ye nɔ wá lɛ é bǐ mɛ. Mɔ̌ mɛ ɔ, ye nɔ xlɛ́ ɖɔ emi ɖò gbeji.

NǓ E WU MǏ ÐÓ NA NƆ GBEJI É

6. (a) Etɛwu mǐ ka ɖó na nɔ gbeji? (b) Nɛ̌ Adamu kpo Ɛvu kpo ka gɔn gbeji nɔ gbɔn?

6 Etɛ ka zɔ́n bɔ gbejininɔ ɖò taji sɔmɔ̌, bɔ mǐ bǐ ɖó hudo tɔn? A ɖó na nɔ gbeji, ɖó Satáan huzu kpannukɔn Jehovah, bo ka lɛ́ huzu kpannukɔn hwi lɔ. Wɛnsagun gǔfɔntɔ́ enɛ ɖesu jló bo huzu Satáan, alǒ “Gbeklánxámɛtɔ́” ɖò jikpá Edɛni tɔn mɛ. É kɔn cí dó  nyikɔ ɖagbe Jehovah tɔn wu, gbɔn ɖiɖɔ ɖɔ Mawu nyí Acɛkpatɔ́ nyanya, cejɛnnabinɔ kpo adingbannɔ ɖé kpo gblamɛ. É blawǔ ɖɔ Adamu kpo Ɛvu kpo xò kpóɖó nú Satáan bo fɔ́n gǔ dó Jehovah jí. (Bǐb. 3:1-6) Gbɛ̀ ninɔ ɖò jikpá Edɛni tɔn mɛ hun ali maxamaxa lɛ nú ye, bɔ ye na na hlɔnhlɔn wanyiyi e ye ɖó nú Jehovah é. Amɔ̌, hwenu e Satáan tɛ́n ye kpɔ́n gudo é ɔ, wanyiyi yetɔn sɔ́ ɖò blebu ǎ, ɖó blɔ̌, alǒ ɖò bǔté ǎ. Nǔkanbyɔ ɖevo wá atɛ jí: Gbɛtɔ́ ɖě ka na wá nɔ gbeji nú Jehovah Mawu ɖó é yí wǎn n’i wu à? Ðò xógbe ɖevo mɛ ɔ, gbɛtɔ́ lɛ ka hɛn ɔ, ye na nɔ gbeji à? Ðò ninɔmɛ Jɔbu tɔn mɛ ɔ, nǔkanbyɔ enɛ wá atɛ jí.

7. Lee Jɔbu 1:8-11 xlɛ́ gbɔn é ɔ, nɛ̌ gbeji e Jɔbu nɔ é ka cí nú Jehovah? Nɛ̌ é ka cí nú Satáan?

7 Hwenu e Izlayɛli-ví lɛ ɖò Ejipu é wɛ Jɔbu nɔ gbɛ̀. Gbejininɔ tɔn kpé we ǎ. É nyí hwɛhutɔ́ mǐ ɖɔhun. É nɔ wà nǔ nyi dò. É ɖò mɔ̌ có, Jehovah yí wǎn nú Jɔbu ɖó gbejininɔ tɔn wu. É cí ɖɔ Satáan ko ɖɔ slamɛ Jehovah wu ɖó gbejininɔ gbɛtɔ́ lɛ tɔn wutu ɖɔhun. Enɛ wu ɔ, Jehovah dɔn ayi Satáan tɔn wá Jɔbu jí. Gbɛzán nya enɛ tɔn xlɛ́ ɖɔ Satáan nyí adingbannɔ! Satáan byɔ ɖɔ emi na tɛ́n gbejininɔ Jɔbu tɔn kpɔ́n. Jehovah ɖeji dó xɔ́ntɔn tɔn Jɔbu wu, bo tin bɔ Satáan tɛ́n ɛ kpɔ́n.—Jɔbu 1:8-11.

8. Nɛ̌ Satáan ka tɔ́n ahwan Jɔbu gbɔn?

8 Satáan nyí dakaxotɔ́, bo lɛ́ nyí mɛhutɔ́. É tɔ́ dó nǔɖokan Jɔbu tɔn lɛ wu, hɛn dɔkun tɔn lɛ gblé, hu mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ bo hɛn nyikɔ ɖagbe tɔn gblé. É lɛ́ tɔ́ dó xwédo Jɔbu tɔn wu, bo hu vǐ vívɛ́ tɔn wǒ lɛ. Enɛ gudo ɔ, é tɔ́ dó agbaza Jɔbu tɔn wu, bo dó wǔtuzɔn baɖabaɖa ɖé è sín ta kaka yì afɔ. Asì Jɔbu tɔn flú bǐ, bɔ wuvɛ̌ ɖi bú i; bɔ é byɔ Jɔbu ɖɔ  é ni jó gbè, bo dónu Mawu bá kú. Jɔbu ɖesunɔ ba na kú, amɔ̌, é kpó ɖò gbeji nɔ wɛ. Enɛ gudo ɔ, Satáan zán wlɛnwín ɖevo. É zán xɔ́ntɔn Jɔbu tɔn atɔn. Ye wá ba Jɔbu kpɔ́n xɔ azǎn, amɔ̌, ye dó gbɔ n’i ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, ye mɔ xó ɖɔ dó wǔtu tɔn dó adaka mɛ. Ye ɖɔ ɖɔ Mawu wɛ zɔ́n tagba e mɛ é ɖè lɛ é, bo kún ɖò ya ɖě ké nú gbejininɔ tɔn wɛ ó. Ye tlɛ ɖɔ ɖɔ Jɔbu nyí mɛ nyanya ɖé, bo jɛxa nǔ nyanya e ɖò gbigbo è wɛ lɛ é!—Jɔb. 1:13-22; 2:7-11; 15:4, 5; 22:3-6; 25:4-6.

9. Mɛtɛnkpɔn lɛ ɖò finɛ có, etɛ Jɔbu ka gbɛ́ ɖɔ emi kún na wà ó?

9 Nɛ̌ Jɔbu ka wà nǔ gbɔn ɖó nǔ enɛ e ɖò gbigbo è wɛ lɛ é bǐ wu? É nyí mɛ maɖóblɔ̌ ǎ. Kpodo xomɛsin kpo wɛ é gbɛ́ nǔ nú gbɔdónúmɛtɔ́ nyijɛtɔ́ enɛ lɛ, bo tlɛ ɖɔ xó ɖé lɛ bo wá mɔ ɖò nukɔnmɛ ɖɔ é kún sɔgbe ó. É jɛhun dó lee hwɛ tɔn jɔ gbɔn é jí hú hwɛjijɔ Mawu tɔn. (Jɔb. 6:3; 13:4, 5; 32:2; 34:5) Amɔ̌, ninɔmɛ lɛ wá nyla bǐ có, Jɔbu gbɛ́ ɖɔ emi kún na huzu kpannukɔn Jehovah Mawu ó. É gbɛ́ bo ɖi nǔ nú adingban e xɔ́ntɔn tɔn enyíì enɛ lɛ ɖó é ǎ. É ɖɔ: “É sixu wá linlin ce mɛ gbeɖé bonu má ɖɔ ɖɔ mi nyí hwɛjijɔnɔ ǎ! Kaka nú un na kú ɔ, un na jó gbejininɔ ce dó ǎ!” (Jɔb. 27:5, nwt) Xóɖiɖɔ ɖé wɛ nyí enɛ bo ɖò taji tawun. Jɔbu gbɛ́ ɖɔ emi kún na jó gbè ó; mǐ lɔ sixu wà nǔ ɖokpo ɔ.

10. Nɛ̌ xó e Satáan ɖɔ dó Jɔbu wu é ka kan hwi lɔ gbɔn?

10 Satáan nɔ dóhwɛ ɖokpo ɔ mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo ɖò égbé. Nɛ̌ hwɛdómɛ tɔn ka kan we gbɔn? É ɖɔ ɖɔ hwi kún yí wǎn nú Jehovah Mawu dóo ɖě ó, lé hwi na gbɔ sinsɛn ɛ bo hwlɛn hwiɖée, bo kún na zunfan gbejininɔ hwi tɔn ó! (Jɔb. 2:4, 5; Nǔɖe. 12:10) Nɛ̌ enɛ ka cí nú we? É vɛ́ nú we, kabǐ? Amɔ̌, lin tamɛ dó nǔ elɔ wu: Jehovah ɖeji dó wǔ we kaka bo hun ali jiwǔ ɖé nú we. É tin bɔ Satáan na tɛ́n gbejininɔ towe kpɔ́n. Jehovah ɖeji ɖɔ hwi hɛn ɔ, hwi na zunfan gbejininɔ towe, bo na ɖexlɛ́ ɖɔ Satáan nyí adingbannɔ. Bo d’akpá ɖɔ Emi na d’alɔ we, bɔ hwi na wà mɔ̌. (Ebl. 13:6) Wǔjɔmɛ ɖaxó tɛ ɖíe ɖɔ Nǔbǐwukpétɔ́ wɛkɛ ɔ tɔn ni ɖeji dó mɛ wu! A mɔ nǔ e wu gbejininɔ ɖò taji tawun é à? É nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ gbɛ́ adingban Satáan tɔn lɛ, bo nɔ tɛ́ dó nyikɔ ɖagbe Tɔ́ mǐtɔn tɔn wu, lobo nɔ nɔ gudo nú ali e nu é nɔ kp’acɛ ɖè é. Nɛ̌ mǐ ka sixu na hlɔnhlɔn jijɔ taji enɛ gbɔn?

LEE MǏ SIXU ZUNFAN GBEJININƆ MǏTƆN ÐÒ ÉGBÉ GBƆN É

11. Etɛ tan Jɔbu tɔn ka sixu kplɔ́n mǐ?

11 Ðò “azǎn gudogudo tɔn” elɔ lɛ mɛ ɔ, Satáan gbló ada nú mɛgbenyinya tɔn. (2 Tim. 3:1) Ðò hwenu vɛwǔ elɔ lɛ mɛ ɔ, nɛ̌ mǐ ka sixu na hlɔnhlɔn mǐɖée, bo na dó kpó ɖò gbeji gbɔn? Tan Jɔbu tɔn sixu lɛ́ kplɔ́n nǔ gegě mǐ. Xwè gegě jɛ nukɔn nú tɛnkpɔn enɛ e kpannukɔn Jɔbu é ɔ, é ko ɖè gbejininɔ xlɛ́ azɔn gegě wá yì. Mi nú mǐ ni kpɔ́n nǔ e tan Jɔbu tɔn sixu kplɔ́n mǐ dó hlɔnhlɔn nina mǐɖée, bo na dó zunfan gbejininɔ mǐtɔn wu é atɔn.

Ali tɛ lɛ nu mɔ̌ mǐ ka sixu na hlɔnhlɔn mǐɖée, bo zunfan gbejininɔ mǐtɔn ɖè? (Kpɔ́n akpáxwé 12gɔ́ ɔ) *

12. (a) Lee è ɖɔ gbɔn ɖò Jɔbu 26:7, 8, 14 mɛ é ɔ, nɛ̌ Jɔbu ka bló gbɔn bɔ nǔɖiɖó lɛ jiwǔ n’i, bɔ é nɔ lɛ́ ɖó sísí nú Jehovah? (b) Nɛ̌ mǐ ka sixu wà gbɔn bɔ lee nǔwiwa Jehovah tɔn lɛ nɔ jiwǔ ɖò nukún mǐtɔn mɛ gbɔn é na lɛ́ jɛji?

12 Ðó nǔ e Jehovah bló lɛ é bǐ jiwǔ nú Jɔbu wutu ɔ, wanyiyi e é ɖó n’i é syɛn d’eji. Jɔbu nɔ zán hwenu dó kpɔ́n nǔɖiɖó jiwǔ Jehovah tɔn lɛ. (Xà Jɔbu 26:7, 8, 14.) Hwenu e é lin tamɛ dó ayikúngban, jinukúnsin, akpɔ́kpɔ́ kpo xɛbyoso kpo jí é ɔ, é jiwǔ n’i; amɔ̌, é tuùn ɖɔ nǔ klewun ɖé jɛn emi tuùn dó nǔ e Jehovah ɖó lɛ é bǐ wu. Xó e Jehovah nɔ ɖɔ lɛ é lɔ nɔ xɔ akwɛ n’i. Jɔbu ɖɔ dó xó Mawu tɔn lɛ wu ɖɔ: “Nǔ e é ɖɔ ɔ bǐ ɖò ayi ce mɛ.” (Jɔb. 23:12) Nǔwiwa Jehovah tɔn lɛ jiwǔ nú Jɔbu, bɔ é nɔ ɖó sísí ɖaxó  n’i. É yí wǎn nú Tɔ́ tɔn, bo jló na hɛn xomɛ tɔn hun. Jɔbu kánɖeji bo na bló bɔ lee é zunfan gbejininɔ tɔn gbɔn é na syɛn d’eji. Mǐ ɖó na wà nǔ Jɔbu ɖɔhun. Nǔ e mǐ tuùn dó nǔjiwǔ e ɖò nǔɖiɖó lɛ mɛ é wu é zɛ ee mɛ e nɔ gbɛ̀ ɖò Jɔbu sín táan mɛ lɛ é tuùn é wu flaflá tɔn. Mǐ lɛ́ ɖó Xó Mawu tɔn Biblu ɔ blebu, bɔ é nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ tuùn mɛ alɔkpa e Jehovah nyí tawun é. Nǔ e mǐ kplɔ́n lɛ é bǐ sixu bló bɔ lee nǔwiwa Jehovah tɔn lɛ nɔ jiwǔ ɖò nukún mǐtɔn mɛ gbɔn é na lɛ́ jɛji. Nǔwiwa Jehovah tɔn e nɔ jiwǔ nú mǐ lɛ é kpo sísí e mǐ nɔ ɖó n’i é kpo na wá sísɛ́ mǐ bɔ mǐ na yí wǎn n’i, bo lɛ́ setónú n’i, bɔ jlǒ syɛnsyɛn e mǐ ɖó bo na zunfan gbejininɔ mǐtɔn é na jɛji.—Jɔb. 28:28.

Mǐ nɔ na hlɔnhlɔn mǐɖée, bo zunfan gbejininɔ mǐtɔn gbɔn alɔ nyinyi nú fɔtóo nǔbliblíwiwa tɔn kpinkpɔn gblamɛ (Kpɔ́n akpáxwé 13gɔ́ ɔ) *

13-14. Lee è ɖɔ gbɔn ɖò Jɔbu 31:1 mɛ é ɔ, nɛ̌ Jɔbu ka xlɛ́ ɖɔ emi nɔ setónú gbɔn? Nɛ̌ mǐ ka sixu xwedó kpɔ́ndéwú Jɔbu tɔn gbɔn?

13 Tónú e Jɔbu nɔ sè ɖò nǔ lɛ bǐ mɛ é zɔ́n bɔ é zunfan gbejininɔ tɔn. Jɔbu tuùn ɖɔ gbejininɔ nɔ byɔ ɖɔ è ni setónú. Nǔgbo ɔ, nǔwiwa tónúsíse tɔn ɖokpo ɖokpo nɔ na hlɔnhlɔn kán e mǐ kánɖeji, bo na zunfan gbejininɔ mǐtɔn é. Jɔbu dó gǎn tawun bo setónú nú Mawu ɖò gbɛzán tɔn ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn mɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, é nɔ cɔ́ éɖée dó lee é nɔ wà nǔ xá nyɔnu lɛ gbɔn é wu. (Xà Jɔbu 31:1.) Ðó é nyí asisúnɔ ɖé wutu ɔ, é tuùn ɖɔ é kún sɔgbe bonu emi na ɖó linlin xóɖóxámɛ tɔn dó nyɔnu ɖevo e ma nyí asì emitɔn ǎ é wu ó. Égbé ɔ, mǐ ɖò gbɛ̀ e mɛ mɛtɛnkpɔn xóɖóxámɛ tɔn vunbla mǐ ɖè é ɖé mɛ. Jɔbu ɖɔhun ɔ, mǐ ka na gbɛ́ ɖɔ mǐ kún na sɔ́ ayi ɖó mɛ e mǐ ma wlí alɔ xá ǎ é ɖé jí ɖò ali agɔ nu ó à? Mǐ ka na lɛ́ gbɛ́ ɖɔ mǐ kún na kpɔ́n fɔtóo nǔbliblíwiwa tɔn alɔkpa ɖebǔ ó à? (Mat. 5:28) Enyi mǐ nɔ ɖu ɖò mǐɖée jí ayihɔngbe ayihɔngbe ɖò ali enɛ lɛ nu ɔ, mǐ na na hlɔnhlɔn mǐɖée bo na zunfan gbejininɔ mǐtɔn.

Mǐ nɔ na hlɔnhlɔn mǐɖée, bo zunfan gbejininɔ mǐtɔn gbɔn linlin e ɖò jlɛ̌ jí é ɖé ɖiɖó dó nǔ agbaza tɔn lɛ wu gblamɛ (Kpɔ́n akpáxwé 14gɔ́ ɔ) *

14 Jɔbu lɛ́ setónú nú Jehovah ɖò lee é nɔ kpɔ́n nǔ agbaza tɔn lɛ gbɔn é mɛ. Jɔbu tuùn ɖɔ enyi emi ɖeji dó nǔɖokan emitɔn  lɛ wu ɔ, emi na wà nǔ syɛnsyɛn ɖé nyi dò bɔ è na dɔn tó nú emi. (Jɔb. 31:24, 25, 28) Égbé ɔ, nǔ agbaza tɔn lɛ nɔ mya nukún nú mɛ lɛ tawun. Enyi mǐ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ ɖó linlin e ɖò jlɛ̌ jí é dó akwɛ kpo nǔɖokan lɛ kpo wu, lee Biblu byɔ mǐ gbɔn é ɔ, mǐ na na hlɔnhlɔn kán e mǐ kánɖeji bo na zunfan gbejininɔ mǐtɔn é.—Nǔx. 30:8, 9; Mat. 6:19-21.

Mǐ nɔ na hlɔnhlɔn mǐɖée, bo zunfan gbejininɔ mǐtɔn gbɔn nukúnɖiɖó mǐtɔn hinhɛn ɖó gbɛ̀ gblamɛ (Kpɔ́n akpáxwé 15gɔ́ ɔ) *

15. (a) Ajɔ tɛ ɖó nukún wɛ Jɔbu ka ɖè, b’ɛ d’alɔ ɛ bɔ é zunfan gbejininɔ tɔn? (b) Etɛwu enɛ ka sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na hɛn nukúnɖiɖó e Jehovah sɔ́ ɖó te nú mǐ é d’ayi mɛ?

15 Jɔbu zunfan gbejininɔ tɔn gbɔn ayi sísɔ́ ɖó nukúnɖiɖó ɔ jí ɖɔ Mawu na d’ajɔ emi gblamɛ. É tuùn ɖɔ gbejininɔ emitɔn xɔ akwɛ ɖò Mawu nukúnmɛ. (Jɔb. 31:6) Mɛtɛnkpɔn lɛ ɖò finɛ có, Jɔbu kúdeji ɖɔ Jehovah na wá d’ajɔ emi. É ɖò wɛn ɖɔ jiɖe enɛ zɔ́n bɔ é zunfan gbejininɔ tɔn. Xomɛ hun Jehovah tawun dó gbeji e Jɔbu nɔ é wu, bɔ É d’ajɔ ɛ tawun, hwenu e é tlɛ kpò ɖò gbɛtɔ́ hwɛhutɔ́ ɖé nyí wɛ é! (Jɔb. 42:12-17; Ja. 5:11) Ajɔ e tlɛ hú mɔ̌ lɛ é lɛ́ ɖò te kpɔ́n Jɔbu. A ka kúdeji tawun ɖɔ Jehovah na d’ajɔ we ɖó gbejininɔ towe wu à? Mawu mǐtɔn ko huzu ǎ. (Mal. 3:6) Enyi mǐ flín ɖɔ gbejininɔ mǐtɔn nɔ xɔ akwɛ nú Mawu ɔ, mǐ sixu bló bɔ nukún e ɖó sɔgudo jiwǔ ɖé wɛ mǐ ɖè é na ɖò gbɛ̀ ɖò ayi mǐtɔn mɛ.—1 Tɛ. 5:8, 9.

16. Etɛ jí mǐ ka ɖó na kú dó bo na wà?

16 Enɛ wu ɔ, mǐ ni kánɖeji bo na zunfan gbejininɔ mǐtɔn hwebǐnu! Hweɖelɛnu ɔ, a sixu mɔ ɖɔ emi ɖò emiɖokpo ɖò ali enɛ nu, amɔ̌, a na ɖò hwiɖokpo gbeɖé ǎ. A na ɖò gbɛtɔ́ livi maxamaxa e zunfan gbejininɔ yetɔn gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ lɛ é mɛ. A na byɔ ahwan sunnu kpo nyɔnu kpo e ɖó nǔɖiɖi, bo zunfan gbejininɔ yetɔn wá yì, hwenu e è tlɛ gblɔ́n kúdán nú ye é tɔn mɛ. (Ebl. 11:36-38; 12:1) Mi nú mǐ bǐ ni kánɖeji bo zán gbɛ̀ sɔgbe xá xó Jɔbu tɔn elɔ: “Un na jó gbejininɔ ce dó ǎ!” Gbejininɔ mǐtɔn ni bo kpa susu nú Jehovah kaka sɔyi!

HAN 124 Nɔ Gbeji Hwebǐnu

^ akpá. 5 Etɛ ka nyí gbejininɔ? Enyi mɛsɛntɔ́ Jehovah tɔn lɛ ɖó jijɔ enɛ ɔ, etɛwu é ka nɔ sù nukún tɔn mɛ? Etɛwu gbejininɔ ka ɖò taji nú ɖokpo ɖokpo mǐtɔn? Xóta elɔ na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na mɔ xósin e Biblu na dó nǔkanbyɔ enɛ lɛ wu é. É na lɛ́ d’alɔ mǐ bɔ mǐ na mɔ lee mǐ sixu na hlɔnhlɔn mǐɖée bo na dó kpó ɖò gbeji nɔ wɛ ayihɔngbe ayihɔngbe gbɔn é céɖécéɖé. Mɔ̌ wiwa na hɛn nyɔna ɖaxó lɛ wá nú mǐ.

^ akpá. 3 Xókwín Ebléegbe tɔn e è lilɛ dó “maɖóblɔ̌,” bɔ é kúnkplá kanlin ɖé é sɔgbe xá xókwín “gbejininɔ” e è zán bɔ é kúnkplá gbɛtɔ́ é.

^ akpá. 50 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Jɔbu ɖò nǔ kplɔ́n vǐ tɔn ɖé lɛ wɛ dó nǔjiwǔ e ɖò nǔɖiɖó Jehovah tɔn lɛ mɛ é wu.

^ akpá. 52 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Nɔví sunnu ɖé gbɛ́ ɖɔ emi kún na gɔ́ nú azɔ̌gbɛ́ emitɔn lɛ bo na kpɔ́n fɔtóo nǔbliblíwiwa tɔn ó.

^ akpá. 54 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Nɔví sunnu ɖé gbɛ́ kɔ e gbidí n’i wɛ è ɖè bonu é na xɔ televiziɔn e d’agba bo v’axi b’ɛ ma ɖó hudo tɔn ǎ, bɔ akwɛ tɔn ma ka lɛ́ ɖò así tɔn ǎ é é.

^ akpá. 56 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Nɔví sunnu ɖé ɖò hwenu zán dó lin tamɛ dó nukúnɖiɖó Palaɖisi tɔn wu wɛ ɖò ɖɛ mɛ.