Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 XÓTA NǓKPLƆNKPLƆN TƆN 7

Ba Xomɛfífá Bo Hɛn Xomɛ Jehovah Tɔn Hun

Ba Xomɛfífá Bo Hɛn Xomɛ Jehovah Tɔn Hun

‘Mi ba Jehovah, mi mɛ xomɛfátɔ́ e ɖò ayikúngban ɔ jí lɛ é bǐ. Mi ba xomɛfífá.’—SOF. 2:3, nwt.

HAN 80 ‘Ðɔ̌ Jehovah Kpɔ́n Bo Kpɔ́n Lee É Nyɔ́ Sɔ́ É’

XÓNUSƆ́ÐÓTE *

1-2. (a) Nɛ̌ è ka jlɛ́ Mɔyizi gbɔn? Etɛ é ka wà? (b) Etɛ ka na sísɛ́ mǐ bɔ mǐ na sɔnǔ nú xomɛfífá?

BIBLU jlɛ́ Mɔyizi ɖɔ é nyí mɛɖé bo “nɔ [fá xomɛ] hú gbɛtɔ́ e ɖò ayikúngban jí lɛ bǐ.” (Kɛ́n. 12:3) Enɛ xlɛ́ ɖɔ é kún ɖó gǎn ɖě ó, nɔ ɖi xɛsi dó gbeta lɛ kɔn wiwá kpo didɛ ɖò gbeklánxámɛ lɛ kpo nukɔn wu wɛ à? Lee mɛɖé lɛ sixu jlɛ́ gbɛtɔ́ xomɛfátɔ́ ɖé gbɔn é nɛ. Amɔ̌, é ka nyí mɔ̌ ɖebǔ ǎ. Mɔyizi nyí mɛsɛntɔ́ Mawu tɔn e ɖó hlɔnhlɔn, nɔ wá gbeta lɛ kɔn, bo lɛ́ nyí akɔ́nkpantɔ́ ɖé é. Kpo alɔdó Jehovah tɔn kpo ɔ, é kpannukɔn axɔsu hlɔnhlɔnnɔ Ejipu tɔn, kplá gbɛtɔ́ 3 000 000 mɔ̌ gbɔn gbetótló mɛ, bo d’alɔ akɔta Izlayɛli tɔn bɔ é ɖu ɖò kɛntɔ́ tɔn lɛ jí.

2 Mǐ nɔ mɔ wuvɛ̌ e jí Mɔyizi ɖu ɖè lɛ é ǎ, amɔ̌, ayihɔngbe ayihɔngbe ɔ, mǐ ɖó na kpé nǔ xá gbɛtɔ́ ɖé lɛ, alǒ ɖí xwi xá ninɔmɛ e nɔ zɔ́n bɔ é nɔ vɛwǔ bɔ mǐ na nyí xomɛfátɔ́ lɛ é. É ɖò mɔ̌ có, mǐ ɖó hlɔnhlɔn e na sísɛ́ mǐ bɔ mǐ na sɔnǔ nú jijɔ enɛ é. Jehovah d’akpá ɖɔ: ‘Ayikúngban ɔ na nyí xomɛfátɔ́ lɛ tɔn.’ (Ðɛh. 37:11) A ka nɔ mɔ hwiɖée dó mɔ xomɛfátɔ́ ɖé à? Mɛ ɖevo lɛ ka nɔ lin nǔ ɖokpo ɔ dó wǔ we à? Cobonu mǐ na sixu na xósin nú nǔkanbyɔ taji enɛ lɛ ɔ, mǐ ɖó na tuùn nǔ e è ni nyí xomɛfátɔ́ nyí é hwɛ̌.

ETƐ KA NYÍ XOMƐFÍFÁ?

3-4. (a) Etɛ wu è ka sixu jlɛ́ xomɛfífá dó? (b) Enyi mǐ jló na nyí xomɛfátɔ́ ɔ, jijɔ ɛnɛ tɛ lɛ mǐ ka ɖó na ɖó? Etɛwu?

3 Xomɛfífá * cí desɛ́ɛn ɖagbeɖagbe ɖé ɖɔhun. Ðò ali tɛ nu?  Lee desɛ́ɛnɖetɔ́ ɖé nɔ sá sɛn sinmɛ e dɔn mɛ lɛ é vovo dó desɛ́ɛn ɖé mɛ bɔ é nɔ nyɔ́ kpɔ́n gbɔn é ɔ, mǐ ɖó na xò jijɔ e dɔn mɛ lɛ é gegě kplé cobo na nyí xomɛfátɔ́. Ðé lɛ ɖò jijɔ enɛ lɛ mɛ wɛ nyí mɛɖéesɔ́hwe, tónúsíse, xomɛnyínyɔ́, kpo akɔ́nkpinkpan kpo. Enyi mǐ jló na hɛn xomɛ Jehovah tɔn hun ɔ, etɛwu mǐ ka ɖó hudo jijɔ enɛ lɛ tɔn?

4 Mɛɖéesɔ́hwetɔ́ lɛ kɛɖɛ wɛ na sɔ́ yeɖée hwe bo wà jlǒ Mawu tɔn. Jlǒ Mawu tɔn sín akpáxwé ɖé wɛ nyí ɖɔ mǐ ni nɔ fá xomɛ. (Mat. 5:5; Ga. 5:23) Nú mǐ wà jlǒ Mawu tɔn ɔ, mǐ nɔ dó xomɛsin nú Satáan. Enɛ wu ɔ, enyi mǐ tlɛ nɔ sɔ́ mǐɖée hwe bo nɔ fá xomɛ ɔ, mɛ e ɖò gbɛ̀ Satáan tɔn sín akpáxwé lɛ é gegě na gbɛ́ wǎn nú mǐ. (Jaan 15:18, 19) Enɛ wu ɔ, mǐ ɖó hudo akɔ́nkpinkpan tɔn bo na dó gbí dɔn ɖò Satáan nukɔn.

5-6. (a) Etɛwu Satáan ka gbɛ́ wǎn nú xomɛfátɔ́ lɛ? (b) Nǔkanbyɔ tɛ lɛ mǐ ka na mɔ xósin na?

5 Mɛ e nɔ fá xomɛ é ɖé sín flíjɛ wɛ nyí mɛ e nɔ yigo, nɔ sin xomɛ gblagbla, bo ma nɔ setónú nú Jehovah ǎ é. Jijɔ enɛ lɛ xlɛ́ mɛ alɔkpa e Satáan nyí é bɔ nǔ bǐ vɔ ɖ’ewu. Wǎn e é nɔ gbɛ́ nú xomɛfátɔ́ lɛ é kpaca mǐ ǎ! Ye nɔ ɖè lě dò jijɔ tɔn lɛ nyla sɔ́ é xlɛ́. Ee lɛ́ nyla bǐ é wɛ nyí ɖɔ ye nɔ xlɛ́ ɖɔ Satáan nyí adingbannɔ. Etɛwu? Ðó enyi Satáan na bo ɖɔ, alǒ wà nǔ ɖebǔ ɔ, é sixu sú ali dó xomɛfátɔ́ lɛ bonu ye gɔn Jehovah sɛn ǎ!—Jɔb. 2:3-5.

6 Hwetɛnu é ka sixu vɛwǔ nú mǐ bɔ mǐ na fá xomɛ? Etɛwu mǐ ka ɖó na kpó ɖò nǔ sɔ́ nú xomɛfífá wɛ? Bo na dó mɔ xósin nú nǔkanbyɔ enɛ lɛ ɔ, mǐ na vɔ́ kpɔ́ndéwú Mɔyizi, Eblée atɔn e è kplá yì kannumɔgbenu ɖò Babilɔnu lɛ é kpo Jezu kpo tɔn gbéjé kpɔ́n.

HWETƐNU É KA NƆ VƐWǓ BƆ È NA NYÍ XOMƐFÁTƆ́?

7-8. Nɛ̌ Mɔyizi ka wà nǔ gbɔn hwenu e è ma wà nǔ xá ɛ kpo sísí kpo ǎ é?

7 Hwenu e mǐ ɖó acɛ dó mɛ ɖevo lɛ jí é: é sixu vɛwǔ nú mɛ e ɖó acɛ dó mɛ ɖevo lɛ jí lɛ é, bɔ ye na fá xomɛ ɖò taji ɔ, hwenu e mɛ e nu ye ɖè lɛ é ɖé ma wà nǔ xá ye kpo sísí kpo ǎ, alǒ mɔ xó ɖɔ dó gbeta e kɔn ye wá lɛ é wu é. Nǔ enɛ ko jɛ dó wǔ we kpɔ́n à? Nú hagbɛ̌ xwédo towe tɔn ɖé wà nǔ gbɔn mɔ̌ ɔ ka ló? Nɛ̌ a ka na wà nǔ gbɔn? Mǐ ni kpɔ́n lee Mɔyizi wà nǔ gbɔn ɖò ninɔmɛ mɔhun mɛ é.

8 Jehovah sɔ́ Mɔyizi nukɔntɔ́ Izlayɛli tɔn,  bo yí gbè bɔ é na wlan sɛ́n ɖěɖee na xlɛ́ ali togun ɔ é. É ɖò wɛn ɖɔ Jehovah ɖò gudo nú Mɔyizi. É ɖò mɔ̌ có, nɔví nyɔnu Mɔyizi tɔn Miliamu kpo nɔví sunnu tɔn Aalɔ́ɔn kpo mɔ xó ɖɔ dó wǔtu tɔn, bo lɛ́ ɖɔ ɖɔ é kún ɖó na ko da asì e é da é ó. Enyi mɛɖé lɛ ɖò Mɔyizi tɛnmɛ ɔ, ye sixu ko sin xomɛ bo ba hlɔn, amɔ̌, Mɔyizi ka wà mɔ̌ ǎ. É sin xomɛ gblagbla ǎ. É tlɛ savo nú Jehovah ɖɔ é ni ɖó tó e dɔn nú Miliamu wɛ é ɖè é te. (Kɛ́n. 12:1-13) Etɛwu Mɔyizi ka wà nǔ gbɔn mɔ̌?

Mɔyizi savo nú Jehovah ɖɔ é ni ɖó tó e dɔn nú Miliamu wɛ é ɖè é te (Kpɔ́n akpáxwé 8gɔ́ ɔ)

9-10. (a) Etɛ mɛ Jehovah ka d’alɔ Mɔyizi bɔ é mɔ nukúnnú jɛ? (b) Etɛ kpɔ́ndéwú Mɔyizi tɔn ka sixu kplɔ́n tatɔ́ xwédo tɔn lɛ kpo mɛxo agun tɔn lɛ kpo?

9 Mɔyizi jó éɖée dó bɔ Jehovah wà azɔ̌ ɖò wǔ tɔn. Hwenu e Mɔyizi nyí hagbɛ̌ xwédo Axɔsu Ejipu tɔn tɔn ɖé ɖò xwè 40 mɔ̌ ɖíe é ɔ, é nyí xomɛfátɔ́ ǎ. Nǔgbo ɔ, xomɛ nɔ yawǔ sin i sɔmɔ̌ bɔ é hu nya ɖé, ɖó é wà nǔ kpo hwɛjijɔ kpo ɖò nukún tɔn mɛ ǎ wu. Mɔyizi mɔ ɖɔ Jehovah na yí gbè nú nǔwiwa emitɔn lɛ. Jehovah zán xwè 40 dó d’alɔ Mɔyizi bonu é na mɔ ɖɔ emi ɖó hudo nǔ ɖevo tɔn hugǎn akɔ́nkpinkpan cobo na nɔ nukɔn nú Izlayɛli-ví lɛ; é ɖó na nɔ fá xomɛ. Bo na dó fá xomɛ ɔ, é ɖó na nɔ lɛ́ sɔ́ éɖée hwe, setónú, bo lɛ́ nyɔ́ xomɛ. É mɔ nukúnnú jɛ nǔkplɔnmɛ ɔ wu ganji bo huzu nukúnkpénuwutɔ́ ɖagbe hugǎn ɖé.—Tín. 2:11, 12; Mɛ. 7:21-30, 36.

10 Égbé ɔ, tatɔ́ xwédo tɔn lɛ kpo mɛxo agun tɔn lɛ kpo ɖó na xwedó kpɔ́ndéwú Mɔyizi tɔn. Nú è ma wà nǔ xá we kpo sísí kpo ǎ hǔn, ma yawǔ sin xomɛ ó. Yǐ gbè nú nǔwanyido towe lɛ kpo mɛɖéesɔ́hwe kpo. (Nǔt. 7:9, 20) Xwedó alixlɛ́mɛ Jehovah tɔn lɛ dó lee è na ɖeɖɛ tagba lɛ gbɔn é wu kpo tónúsíse kpo. Nɔ na xósin kpo gbè fífá kpo hwebǐnu. (Nǔx. 15:1) Tatɔ́ xwédo tɔn kpo nukúnkpénuwutɔ́ kpo ɖěɖee nɔ wà nǔ gbɔn mɔ̌ lɛ é nɔ hɛn xomɛ hun Jehovah, nɔ xò fífá kan bo nɔ lɛ́ sɔ́ kpɔ́ndéwú xomɛfífá tɔn ɖagbe ɖé ɖ’ayǐ.

11-13. Kpɔ́ndéwú tɛ Eblée atɔn lɛ ka sɔ́ ɖ’ayǐ nú mǐ?

11 Hwenu e è dóya nú mǐ é: Ðò hwenuxó mɛ ɔ, acɛkpatɔ́ lɛ dóya nú togun Jehovah tɔn. Ye dóhwɛ gegě mǐ, amɔ̌, hwɛjijɔ e wu é sín tawun é wɛ nyí ɖɔ mǐ ɖɔ ɖɔ mǐ “ɖó na setónú nú Mawu; é nyɔ́ hú è setónú nú gbɛtɔ́.” (Mɛ. 5:29) Ye sixu cá mǐ ko, wlí mǐ dó ganmɛ, bo tlɛ lɛ́ xò daka mǐ wu. Amɔ̌, kpo alɔdó Jehovah tɔn kpo ɔ, mǐ na wà adǎn ǎ, loɔ mǐ na fá xomɛ.

12 Mǐ ni kpɔ́n kpɔ́ndéwú e Eblée atɔn e yì kannumɔgbenu lɛ é sɔ́ ɖ’ayǐ nú mǐ é; ye wɛ nyí Hananiya, Micaɛli, kpo Azalya kpo. * Axɔsu Babilɔnu tɔn ɖegbe nú ye ɖɔ ye ni  jɛkpo ɖò bocyɔ ɖaxó e è sɔ́ sikánú dó bló é ɖé nukɔn. Ye tinmɛ nǔ e wu ye ma na sɛn bocyɔ ɔ ǎ é nú axɔsu ɔ kpo gbè fífá kpo. Axɔsu ɔ ván nukún dó ye ɖɔ emi na bɛ́ ye dó myɔkpó ɖé mɛ có, ye kpó ɖò tónú sè nú Mawu wɛ. Jehovah wá gbeta ɔ kɔn bo hwlɛn ye tlolo, Eblée lɛ ka t’afɔ jí ɖɔ é na hwlɛn emi ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, ye sɔ́ jlǒ dó yí gbè nú nǔ ɖebǔ e Jehovah na tin bɔ é na jɛ é. (Dan. 3:1, 8-28) Ye xlɛ́ ɖɔ xomɛfátɔ́ lɛ nɔ kpankɔ́n nǔgbo; axɔsu ɖě, adǎngblɔ́nnúmɛ ɖě, kpo tódɔnnúmɛ ɖebǔ kpo sixu zɔ́n bonu mǐ ‘sɛn nǔ ɖevo zɛ Jehovah wu ǎ.’—Tín. 20:4, 5.

13 Enyi gbeji e mǐ ɖè nú Mawu é gbɔn tɛnkpɔn nu ɔ, nɛ̌ mǐ ka sixu wà nǔ Eblée atɔn lɛ ɖɔhun gbɔn? Mǐ nɔ sɔ́ mǐɖée hwe bo nɔ ɖeji ɖɔ Jehovah na kpé nukún mǐ wu. (Ðɛh. 118:6, 7) Mǐ nɔ na xósin mɛ ɖěɖee dóhwɛ mǐ ɖɔ mǐ ɖò nǔ nyanya wà wɛ lɛ é kpo gbè fífá kpo kpodo sísí kpan. (1 Pi. 3:15, 16a) Mǐ nɔ gbɛ́ nǔ ɖebǔ e na wà nǔ dó kancica e ɖò mǐ kpo Tɔ́ mǐtɔn wanyiyinɔ ɔ kpo tɛntin é wu é.

Nú mɛ ɖevo lɛ klán gbè xá mǐ ɔ, mǐ nɔ na xósin kpo sísí kpo (Kpɔ́n akpáxwé 13gɔ́ ɔ)

14-15. (a) Etɛ ka sixu jɛ hwenu e ado hu mǐ é? (b) Sɔgbe xá Ezayíi 53:7, 10 ɔ, etɛwu mǐ ka sixu ɖɔ ɖɔ Jezu wɛ nyí kpɔ́ndéwú nukúnɖeji hugǎn mɛ e fá xomɛ ɖò adohu adohu nukɔn é tɔn?

14 Hwenu e mǐ ɖò xwi ɖí xá adohu adohu lɛ wɛ é: Mǐ bǐ wɛ ado nɔ hu ɖó hwɛjijɔ vovo wu. Nǔ sixu ko cí mɔ̌ nú mǐ hwenu e mǐ ɖó tɛnkpɔn wemaxɔmɛ tɔn ɖé, alǒ ɖò azɔ̌ bǔnɔ ɖé wà wɛ ɖò azɔ̌ mǐtɔn jí é. Enyi mǐ lin tamɛ dó nukúnkpédómɛwu dotóoxwé tɔn e sín hudo mǐ ɖó é yayǎnɔ wu ɔ, ado sixu lɛ́ hu mǐ. Nú ado ɖò mǐ hu wɛ ɔ, é na vɛwǔ bɔ mǐ na fá xomɛ. Nǔ e nɔ jɛ ayǐ vɔ̌ gbè bo ma nɔ ɖɔ nǔ ɖě nú mǐ ǎ lɛ é sixu jɛ akpɔ ɖó nú mǐ jí. Xógbe mǐtɔn lɛ sixu wá syɛn bɔ kɔnugbe mǐtɔn nya mɛ dó gbě. Nú ado ko hu we kpɔ́n hǔn, gbějé kpɔ́ndéwú Jezu tɔn kpɔ́n.

15 Ðò sun gudo tɔn e Jezu bló ɖò ayikúngban jí cobo kú lɛ é mɛ ɔ, ado hu i tawun. É tuùn ɖɔ è na hu emi bɔ emi na sè wuvɛ̌ syɛnsyɛn. (Jaan 3:14, 15; Ga. 3:13) Sun ɖé lɛ jɛ nukɔn nú kú tɔn ɔ, é ɖɔ ɖɔ hǔn emitɔn ɖò aga. (Luk. 12:50) Bɔ azǎn yɔywɛ ɖé jɛ nukɔn nú kú tɔn ɔ, é ɖɔ: “Ayi ce bǐ wɛ gbadó.” Xógbe e é zán bo ɖɔ lee nǔ cí n’i é bǐ dó ɖɛ mɛ é xlɛ́ ɖɔ é sɔ́ éɖée hwe bo setónú nú Mawu. É ɖɔ: “Daa, xɔ mì ɖò wuvɛ̌ e jawě nú mì é sí wɛ un ka na ɖɔ à? Eǒ, un na ɖɔ mɔ̌ ǎ; enɛ wutu wɛ un wá. Hǔn Daa, bo sɔ́ nyikɔ towe sù.” (Jaan 12:27, 28) Hwenu e gan ɔ xò é ɔ, Jezu kpankɔ́n bo sɔ́ éɖée dó kɛntɔ́ Mawu tɔn lɛ sín alɔ mɛ, bɔ ye xò daka wǔtu tɔn syɛnsyɛn lobo dó winnya ɛ tawun cobo hu i. Adohu adohu lɛ kpo wuvɛ̌ lɛ kpo ɖò finɛ có, Jezu wà jlǒ Mawu tɔn kpodo xomɛfífá kpan. É ɖò wɛn ɖɔ, mǐ sixu ɖɔ ɖɔ Jezu wɛ nyí kpɔ́ndéwú nukúnɖeji hugǎn mɛ e fá xomɛ ɖò adohu adohu nukɔn é tɔn!—Ezayíi 53:7, 10.

Jezu wɛ nyí kpɔ́ndéwú ɖaxó hugǎn xomɛfífá tɔn (Kpɔ́n akpáxwé 16-17) *

16-17. (a) Nɛ̌ xɔ́ntɔn Jezu tɔn lɛ ka tɛ́n xomɛfífá tɔn kpɔ́n gbɔn? (b) Nɛ̌ mǐ ka sixu xwedó kpɔ́ndéwú Jezu tɔn gbɔn?

16 Ðò zǎn e jɛ nukɔn nú kú Jezu tɔn é mɛ ɔ, xɔ́ntɔn vívɛ́ tɔn lɛ tɛ́n xomɛfífá tɔn kpɔ́n. Dǒ nukún mɛ bo kpɔ́n adohu adohu e jí Jezu nɔ ɖò zǎn enɛ mɛ é. É ka na nɔ gbeji bɔ nǔ bǐ na vɔ ɖ’ewu kaka yì kú à? Gbɛtɔ́ liva mɔkpan sín gbɛ̀ ɖò axɔ nu. (Hlɔ. 5:18, 19) Ee lɛ́ ɖò taji hugǎn bǐ é wɛ nyí ɖɔ gbejininɔ tɔn kúnkplá nyikɔ ɖagbe e Tɔ́ tɔn ɖó é. (Jɔb. 2:4) Enɛ gudo ɔ, ɖò nǔɖuɖu gudo tɔn e é ɖu xá xɔ́ntɔn tɔn vívɛ́ ee nyí mɛsɛ́dó lɛ é hwenu ɔ, xóɖɔɖókpɔ́ mɛsɛ́dó lɛ tɔn wá huzu ‘nǔdindɔn’ bɔ ye nɔ ɖɔ ɖɔ “mɛ̌ ka ɖó na nyí nǔɖaxó ɖò emi mɛ à jí.” Jezu ko gbɛ́ nǔ nú ahwanvu tɔn lɛ dó xó enɛ jí azɔn mɔkpan, kaka bo lɛ́ gbɛ́ nú ye  gbadanu cawun enɛ. É jiwǔ ɖɔ akpɔ kún ɖó Jezu ó. É nyɔ́ wà ɔ, é ɖɔ xó nú ye kpo gbè fífá kpo. Jezu tinmɛ linlin e ye ɖó na ɖó é nú ye azɔn ɖevo kpo xomɛnyínyɔ́ kpo, bo ka wà mɔ̌ dó nǔjɔnǔ mɛ. Enɛ gudo ɔ, é kpa xɔ́ntɔn tɔn lɛ, ɖó tɛ́ e ye tɛ́ dó wǔtu tɔn kpo gbejininɔ kpo é wu.—Luk. 22:24-28; Jaan 13:1-5, 12-15.

17 Enyi nǔ mɔhun jɛ dó wǔ we ɔ, nɛ̌ a ka na ko wà nǔ gbɔn? Mǐ sixu xwedó kpɔ́ndéwú Jezu tɔn bo fá xomɛ, enyi mǐ na bo tlɛ ɖò adohu adohu jí ɔ nɛ. Mǐ na sɔ́ jlǒ dó setónú nú gbeɖiɖe Jehovah tɔn e ɖɔ ɖɔ “mi nɔ mɔ miɖée gbɔ” é. (Kolo. 3:13) Enyi mǐ flín ɖɔ mǐ bǐ nɔ ɖɔ xó bo nɔ wà nǔ e nɔ ɖ’akpɔ nú mɛ ɖevo lɛ é ɔ, mǐ na kpéwú bo setónú nú gbeɖiɖe enɛ. (Nǔx. 12:18; Ja. 3:2, 5) Nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ kpa mɛ ɖevo lɛ ɖó jijɔ ɖagbe yetɔn wu.—Efɛ. 4:29.

ETƐWU MǏ KA ÐÓ NA KPÓ ÐÒ XOMƐFÍFÁ BA WƐ?

18. Nɛ̌ Jehovah ka nɔ d’alɔ xomɛfátɔ́ lɛ bɔ ye nɔ wá gbeta ɖagbe lɛ kɔn gbɔn? Etɛ ye ka ɖó na wà?

18 Mǐ na wá gbeta ɖagbe hugǎn lɛ kɔn. Nú mǐ nyí xomɛfátɔ́ ɔ jɛn Jehovah na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na wá gbeta ɖagbe lɛ kɔn ɖò ninɔmɛ syɛnsyɛn lɛ mɛ. É d’akpá ɖɔ “[xomɛfátɔ́] lɛ ɔ, [emi] nɔ sè ɖɛ yetɔn.” (Ðɛh. 10:17) É ka na lɛ́ wà nǔ hú ɖɛ mǐtɔn lɛ sise. Biblu d’akpá ɖɔ: “É nɔ kplá [xomɛfátɔ́] lɛ gbɔn hwɛjijɔ li jí; é nɔ kplɔ́n jlǒ tɔn ye.” (Ðɛh. 25:9) Jehovah nɔ na alixlɛ́mɛ enɛ lɛ gbɔn Biblu, wema lɛ, * kpo tuto e “[deví] gbejinɔtɔ́, ayiɖotenanɔ” ɔ nɔ sɔnǔ na lɛ é kpo jí. (Mat. 24:45-47) Mǐ ɖó na yí gbè nú alɔdó Jehovah tɔn, bo na sɔ́ mǐɖée hwe lobo yí gbè ɖɔ mǐ ɖó hudo alɔdó tɔn, gbɔn nǔ e Jehovah sɔnǔ na lɛ é kpinkplɔn gɔ́ nú nǔ e mǐ kplɔ́n lɛ é zinzan kpo ayi bǐ kpo gblamɛ.

19-21. Etɛ Mɔyizi ka wà nyi dò ɖò Kadɛci? Etɛ lɛ nǔ e jɛ é ka sixu kplɔ́n mǐ?

19 Mǐ na nyi alɔ nú nǔwanyido lɛ. Lɛ̌ lin tamɛ dó Mɔyizi jí. Nú xwè mɔkpan ɔ, é nyí xomɛfátɔ́ bo hɛn xomɛ Jehovah tɔn hun. Enɛ gudo ɔ, ɖò ɖibla yì fifónu xwè 40 ee vɛwǔ bɔ ye zán ɖò gbetótló mɛ é tɔn ɔ, Mɔyizi sɔ́ wá fá xomɛ ǎ. Nɔví nyɔnu tɔn (é na ɖibla nyí mɛ e d’alɔ bɔ è hwlɛn gbɛ̀ tɔn gán ɖò Ejipu é) wɛ kú bɔ è ɖi i dó Kadɛci bɔ é na nɔ zaan. Bɔ dìn ɔ, Izlayɛli-ví lɛ lɛ́ jɛ ɖiɖɔ jí ɖɔ è kún ɖò nukún kpé dó emi wu wɛ ganji ó. Dìn tɔn ɔ, ye “ba xó Mɔyizi  nu” ɖó sin ɖè ǎ wutu. Jehovah ko bló nǔjiwǔ tobutobu enɛ lɛ gbɔn Mɔyizi jí bɔ Mɔyizi lɛ́ nyí nukɔntɔ́ ee ma ɖó cejɛnnabi ǎ é nú xwè mɔkpan có, togun ɔ lɛ́ kpó ɖò nǔ hunhún ɖɔ wɛ. É nyí sin e ma ɖè ǎ é kɛɖɛ wu wɛ ye hunhún nǔɖɔ ǎ, loɔ, ye lɛ́ hunhún nǔɖɔ dó Mɔyizi wu, cí nǔ ɖɔ é wɛ zɔ́n bɔ kɔ xú ye ɖɔhun.—Kɛ́n. 20:1-5, 9-11.

20 Xomɛ sin Mɔyizi kaka bɔ é sɔ́ fá xomɛ ǎ. Mɔyizi ɖɔ xó nú só ɔ kpo nǔɖiɖi kpo lee Jehovah ɖɔ gbɔn n’i é ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, é ɖɔ xó nú togun ɔ kpo xomɛsin kpo bo xɔ susu nú éɖée. Enɛ gudo ɔ, é zin kpò dó só ɔ wu azɔn we bɔ sin gbà wu. Goyiyi kpo xomɛsin kpo zɔ́n bɔ é wà nǔ syɛnsyɛn ɖé nyi dò. (Ðɛh. 106:32, 33) Xomɛfífá e Mɔyizi ma ɖexlɛ́ ǎ nú táan klewun ɖé é zɔ́n bɔ è yí gbè bonu é yì Akpádídó Yikúngban ɔ jí ǎ.—Kɛ́n. 20:12.

21 Kpɔ́ndéwú enɛ kplɔ́n nǔ xɔ akwɛ ɖé lɛ mǐ. Nukɔntɔn ɔ, mǐ ɖó na dó gǎn bo na kpó ɖò xomɛfátɔ́ nyí wɛ hwebǐnu. Enyi mǐ dóvɛ̌ na kpɛví ɖé ɔ, goyiyi na yí tɛn bɔ mǐ na lin tamɛ kpɔ́n cobo ɖɔ xó bo lɛ́ wà nǔ ǎ. Wegɔ́ ɔ, adohu adohu sixu zɔ́n bɔ mǐ ba hlɔnhlɔn kpò, enɛ wu ɔ, mǐ ɖó na tɛ́n kpɔ́n bo na nɔ fá xomɛ, enyi è na bo tlɛ ɖò kɔ gbidí nú mǐ wɛ ɔ nɛ.

22-23. (a) Etɛwu mǐ ka ɖó na kpó ɖò xomɛfífá ba wɛ? (b) Etɛ xó e ɖò Sofoníi 2:3 mɛ é ka xlɛ́?

22 È na cyɔn alɔ mǐ jí. Zaanɖé dìn ɔ, Jehovah na sú mɛ nyanya lɛ sín kún dó sín ayikúngban ɔ jí, bɔ é na kpò xomɛfátɔ́ lɛ kɛɖɛ. Enɛ gudo ɔ, fífá nǔjɔnǔ tɔn na ɖò ayikúngban ɔ jí. (Ðɛh. 37:10, 11) A ka na ɖò xomɛfátɔ́ enɛ lɛ mɛ à? Enyi a wà nǔ sɔgbe xá nǔ e Jehovah byɔ we kpo akpakpa sɔ́ mɛ kpo bɔ gbeyiɖɔ Sofoníi wlan é ɔ, a sixu ɖò ye mɛ.—Sofoníi 2:3, nwt.

23 Etɛwu Sofoníi 2:3 ka ɖɔ: “Vlafo è na sɔ́ mi hwlá”? Xó enɛ xlɛ́ ɖɔ Jehovah kún kpéwú bo na cyɔn alɔ mɛ ɖěɖee nɔ hɛn xomɛ hun i, bɔ é yí wǎn na lɛ é jí ó ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, é xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖó na wà nǔɖe cobɔ é na cyɔn alɔ mǐ jí. Mǐ hɛn ɔ mǐ na gán ɖò “xomɛsinzán Jehovah tɔn gbè” bo na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi, enyi mǐ dó gǎn dìn bo ba xomɛfífá bo nyɔ́ ɖò Jehovah nukúnmɛ ɔ nɛ.

HAN 120 Nyǐ Mɛfífá Klisu Ðɔhun

^ akpá. 5 È nɔ jì mɛɖebǔ tlolo bɔ é nɔ nyí xomɛfátɔ́ ǎ. Kplɔ́n wɛ mǐ ɖó na kplɔ́n bo huzu xomɛfátɔ́. Mǐ sixu mɔ ɖɔ enyi mǐ ɖò nǔ wà ɖó kpɔ́ xá mɛfífá lɛ wɛ ɔ, mǐ hɛn ɔ mǐ na fá xomɛ, amɔ̌, mǐ sixu lɛ́ mɔ ɖɔ é vɛwǔ ɖɔ è ni nɔ fá xomɛ hwenu e è kpé nǔ xá goyitɔ́ lɛ é. Xóta elɔ na ɖɔ xó dó ɖé lɛ ɖò wuvɛ̌ ɖěɖee jí mǐ ɖó na ɖu ɖè, cobo na mɔ tɛn dó sɔnǔ nú jijɔ ɖagbeɖagbe e nyí xomɛfífá é é wu.

^ akpá. 3 TINMƐ ÐÉ LƐ: Xomɛfífá. Mɛ e nyí xomɛfátɔ́ lɛ é nɔ nyɔ́ xomɛ hwenu e ye ɖò nǔ wà xá mɛ ɖevo lɛ wɛ é, bo nɔ kpó ɖò mɛfífá nyí wɛ hwenu e è tlɛ ba nǔɖɔ ye é. Mɛɖéesɔ́hwe. Mɛ e nyí mɛɖéesɔ́hwetɔ́ lɛ é nɔ yigo, alǒ mɔ yeɖée ǎ; ye nɔ mɔ ɖɔ mɛ ɖevo lɛ hugǎn emi. Nú è ɖɔ Jehovah nɔ sɔ́ éɖée hwe ɔ, tinmɛ tɔn wɛ nyí ɖɔ é nɔ wà nǔ xá mɛ e hwe hú i lɛ é kpo wanyiyi kpo kpodo nǔblawukúnúmɛ kpan.

^ akpá. 12 Babilɔnunu lɛ wɛ na nyikɔ Cadlaki, Mɛcaki kpo Abɛdi-Nɛgo kpo ɔ Eblée atɔn lɛ.—Dan. 1:7.

^ akpá. 18 Ði kpɔ́ndéwú ɔ, kpɔ́n xóta “Nọ Basi Nudide He Nọ Gbògbéna Jehovah Lẹ” ee tɔ́n ɖò Atɔxwɛ (Gungbe) 15 avril 2011 tɔn mɛ é.

^ akpá. 59 ÐIÐE LƐ SÍN TINMƐ: Jezu fá xomɛ bo gbɛ́ nǔ nú ahwanvu tɔn lɛ dɛ̌dɛ̌ hwenu e ye dɔn nǔ dó mɛ e nyí nǔsuɖaxó ɖò ye mɛ é wu gudo é.