Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Nǔ E Nǔxatɔ́ lɛ Kanbyɔ lɛ É

Nǔ E Nǔxatɔ́ lɛ Kanbyɔ lɛ É

Mɛsɛ́dó Pɔlu wlan ɖɔ Jehovah “na lɔn bɔ tɛnkpɔn ɖé na wá nú mi bo hugǎn hlɔnhlɔn e mi ɖó é ǎ.” (1 Kɔ. 10:13) Enɛ xlɛ́ ɖɔ Jehovah nɔ da tɛnkpɔn lɛ kpɔ́n jɛ nukɔn bo nɔ tuùn ee nu mǐ sixu dɛ ɖè lɛ é, bo nɔ tin bɔ enɛ lɛ nɔ wá nú mǐ wɛ à?

Mǐ ni gbéjé nǔ ɖěɖee kúnkplá linlin mɔhun é kpɔ́n. Nɔví sunnu e vǐ tɔn hu éɖée é ɖé kanbyɔ ɖɔ: ‘Jehovah wɛ ka ko da kpɔ́n jɛ nukɔn bo mɔ ɖɔ enyi vǐ sunnu mǐtɔn hu éɖée ɔ, nyì kpo asì ce kpo kpéwú bo na dɛ ɖ’enu à? Nǔ nyí mɔ̌ ɖó Mawu ko mɔ ɖɔ mǐ kpéwú bo na dɛ ɖ’enu wu wɛ à?’ Hwɛjijɔ ɖé ka tíìn bo na zɔ́n bɔ mǐ na ɖi ɖɔ Jehovah nɔ tò nǔ e nɔ jɛ ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ lɛ é ɖò ali tawun tawun mɔhun ɖé nu wɛ à?

Nǔ e Pɔlu wlan ɖò 1 Kɔlɛntinu lɛ 10:13 mɛ é gbígbéjé kpɔ́n yì nukɔn zɔ́n bɔ mǐ wá gbeta elɔ kɔn: Hwɛjijɔ junjɔn Biblu jí ɖě tíìn bo na zɔ́n bɔ mǐ na ɖi ɖɔ Jehovah nɔ da tɛnkpɔn e nu mǐ sixu dɛ ɖè lɛ é kpɔ́n jɛ nukɔn, bo nɔ wá zɔ́n dó enɛ jí bo nɔ ɖɔ ee na wá nú mǐ lɛ é ǎ. Mi nú mǐ ni ɖɔ xó dó hwɛjijɔ e wu mǐ sixu wá gbeta enɛ kɔn é ɛnɛ jí.

Nukɔntɔn ɔ, Jehovah na nùnina mɛɖesúsínínɔ tɔn gbɛtɔ́ lɛ. É ba ɖɔ mǐ ni ɖɔ lee mǐ na zán gbɛ̀ mǐtɔn gbɔn é. (Sɛ́n. 30:19, 20; Joz. 24:15) Enyi mǐ ɖɔ ɖɔ mǐ na zán gbɛzán e sɔgbe é ɔ, mǐ sixu ɖó nukún ɖɔ Jehovah na xlɛ́ ali mǐ. Amɔ̌, enyi mǐ ɖɔ ɖɔ mǐ na zán gbɛzán e ma sɔgbe ǎ é ɔ, mǐ na ɖí xwi xá nǔ ɖěɖee é na jì lɛ é. (Ga. 6:7) Nú Jehovah wɛ nɔ ɖɔ tɛnkpɔn e na wá nú mǐ lɛ é ɔ, enɛ ma na xlɛ́ vlafo ɖɔ é ɖè acɛ e mɛɖesúsínínɔ mǐtɔn ɖó é kpò à cé?

Wegɔ ɔ, Jehovah nɔ ɖè mǐ sín “hwenu kpo nǔmaɖónukún lɛ kpo” mɛ ǎ. (Nùt. 9:11, nwt) Awě e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu tawun é ɖé sixu xò mǐ, ɖó bɔya mǐ yì fí e ma nyɔ́ ǎ é, ɖò hwenu e ma nyɔ́ ǎ é wutu. Jezu ɖɔ xó dó gbɛtɔ́ 18 ɖěɖee jí ahohó ɖé mu jɛ bɔ ye kú lɛ é wu, bo xlɛ́ ɖɔ adlà enɛ lɛ kún nyí jlǒ Mawu tɔn ó. (Luk. 13:1-5) Nǔ ma sɔgbe wɛ é na nyí ɖɔ è ni lin ɖɔ Mawu na ko ɖɔ mɛ ɖěɖee na gán lɛ é kpo mɛ ɖěɖee na kú ɖò awěxomɛ lɛ hwenu é kpo à cé?

Atɔngɔ ɔ, mǐ mɛ bǐ wɛ gbejininɔ xó e ɖò atɛ jí é kàn. Flín ɖɔ Satáan mɔ xó ɖɔ dó mɛ e ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ lɛ é sín gbejininɔ wu, bo ɖɔ ɖɔ mǐ kún na nɔ gbeji nú Jehovah hwenu e tɛnkpɔn lɛ na wá é ó. (Jɔb. 1:9-11; 2:4; Nǔɖe. 12:10) Enyi Jehovah nɔ xò  tɛnkpɔn ɖé lɛ nyì kɛ́n nú mǐ, ɖó é mɔ ɖɔ mǐ kún sixu dɛ ɖò ye nu ó wutu ɔ, enɛ ma na xlɛ́ vlafo ɖɔ é gɔ́ sò nú hwɛdómɛ Satáan tɔn e ɖɔ ɖɔ cejɛnnabi wu wɛ mǐ ɖò Mawu sɛ̀n wɛ é à cé?

Ɛnɛgɔ ɔ, é byɔ ɖɔ Jehovah ni tuùn nǔ e nɔ jɛ dó mǐ wu lɛ é bǐ jɛ nukɔn ǎ. Linlin e ɖɔ ɖɔ Mawu nɔ ɖɔ tɛnkpɔn e mǐ na mɔ lɛ é jɛ nukɔn é xlɛ́ ɖɔ é ɖó na tuùn nǔ lɛ bǐ dó sɔgudo mǐtɔn wu. Amɔ̌, linlin mɔhun junjɔn Biblu jí ǎ. Nugbǒ wɛ ɖɔ Mawu kpéwú bo na tuùn sɔgudo. (Eza. 46:10) Amɔ̌, Biblu xlɛ́ mǐ ɖɔ cyan wɛ é nɔ cyan nǔ e é na tuùn dó sɔgudo wu lɛ é. (Bǐb. 18:20, 21; 22:12) Mɔ̌ mɛ ɔ, é nɔ nɔ jlɛ̌ jí dó zán nǔwukpikpé e é ɖó bo na tuùn sɔgudo é bo nɔ ɖó sísí nú mɛɖesúsínínɔ mǐtɔn. Nǔ e mǐ na ɖó nukún ɖò Mawu e mɛɖesúsínínɔ mǐtɔn xɔ akwɛ n’i b’ɛ nɔ lɛ́ zán jijɔ tɔn lɛ ɖó jlɛ̌ jí bɔ nǔ bǐ nɔ vɔ ɖ’ewu é sí é nɛ à cé?Sɛ́n. 32:4; 2 Kɔ. 3:17.

Nɛ̌ mǐ ka sixu mɔ nukúnnú jɛ xó Pɔlu tɔn e ɖɔ: “Mawu . . . na lɔn bɔ tɛnkpɔn ɖé na wá nú mi bo hugǎn hlɔnhlɔn e mi ɖó é ǎ” é mɛ gbɔn lo? Ðò fí ɔ, nǔ e Jehovah nɔ wà ɖò tɛnkpɔn ɔ hwenu é xlɛ́ wɛ Pɔlu ɖè, é nyí é nɔ wà nùɖé jɛ nukɔn ɖɔ wɛ é ɖè ǎ. Xó mɛsɛ́dó ɔ tɔn lɛ na jiɖe mǐ ɖɔ tɛnkpɔn ɖebǔ na bo wá ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ ɔ, Jehovah na d’alɔ mǐ enyi mǐ ɖeji dó wutu tɔn ɔ nɛ. (Ðɛh. 55:23) Nugbǒ taji wè jí wɛ xógbe gbɔdónúmɛ tɔn Pɔlu tɔn lɛ junjɔn.

Nukɔntɔn ɔ, tɛnkpɔn e nɔ wá nú mǐ lɛ é nɔ “zɛ ee gbɛtɔ́ nɔ mɔ é wu ǎ.” Enɛ wu ɔ, tɛnkpɔn e mɛ bǐ nɔ mɔ é jɛn mǐ nɔ mɔ. Tɛnkpɔn mɔhun lɛ nɔ hugǎn nǔwukpikpé mǐtɔn ǎ, enyi mǐ ganjɛ Mawu wu ɔ nɛ. (1 Pi. 5:8, 9) Ðò xó e lɛlɛ̌ dó 1 Kɔlɛntinu lɛ 10:13 é mɛ ɔ, Pɔlu ɖɔ xó dó tɛnkpɔn ɖěɖee Izlayɛli-ví lɛ mɔ ɖò gbetótló mɛ lɛ é wu. (1 Kɔ. 10:6-11) Tɛnkpɔn enɛ lɛ ɖebǔ hugǎn nǔwukpikpé gbɛtɔ́ tɔn alǒ hugǎn nǔwukpikpé Izlayɛli-ví gbejinɔtɔ́ lɛ tɔn ǎ. Azɔn ɛnɛ wɛ Pɔlu ɖɔ ɖɔ “mɛɖé lɛ” tlitó “ɖò ye mɛ.” É blawu ɖɔ Izlayɛli-ví ɖé lɛ jó yeɖée dó nú jlǒ nyanya lɛ, ɖó ye sɔ́ ganjɛ Mawu wu ǎ wutu.

Wegɔ ɔ, “Mawu nɔ gɔn akpá e é dó lɛ ɖè ǎ.” Lee Mawu wà nǔ xá togun tɔn gbɔn é sín tan xlɛ́ ɖɔ é nɔ nyɔ́ xomɛ dó “mɛ e yí wǎn n’i bo nɔ nyì sɛ́n tɔn lɛ” é wu. (Sɛ́n. 7:9) Tan enɛ lɛ́ xlɛ́ ɖɔ Mawu nɔ ɖè akpá tɔn lɛ hwebǐnu. (Joz. 23:14) Tan gbeji enɛ e é ko nɔ wá yì é tɔn xlɛ́ ɖɔ mɛ ɖěɖee yí wǎn n’i bo setónú n’i lɛ é sixu ɖeji ɖɔ é na ɖè akpá wèɖobǔ elɔ e é dó dó tɛnkpɔn e ye sixu mɔ lɛ é wu é: (1) É na lɔn nú tɛnkpɔn ɖebǔ na syɛn kaka bɔ xwi ɖíɖí xá na gló ye ǎ, (2) “é na ɖè ali nú [ye] bɔ [ye] na tɔ́n sín mɛ.”

Jehovah “nɔ dó gbɔ nú mǐ, ɖò wuvɛ̌ e mǐ nɔ mɔ lɛ bǐ mɛ”

Nɛ̌ Jehovah ka nɔ ɖè ali nú mɛ ɖěɖee nɔ ganjɛ wutu tɔn lɛ é bɔ ye nɔ ɖí xwi xá tɛnkpɔn lɛ gbɔn? É ɖò wɛn ɖɔ é hɛn ɔ, é na ɖè tɛnkpɔn ɖé síìn kpowun, enyi é sɔgbe xá jlǒ tɔn ɔ nɛ. Amɔ̌, mǐ ni flín xógbe Pɔlu tɔn lɛ: “É [Jehovah] na ɖè ali nú mi bɔ mi na tɔ́n sín mɛ [alǒ ‘kpéwú bo dɛ ɖ’enu,’ nwt].” Enɛ wu ɔ, ɖò ninɔmɛ gègě mɛ ɔ, é nɔ “ɖè ali” ɔ gbɔn nǔ e hudo mǐ é nina mǐ gblamɛ bonu mǐ na dó sixu dɛ ɖò tɛnkpɔn lɛ nu bo na ɖu ɖ’eji. Mǐ ni kpɔ́n lee Jehovah sixu ɖè ali nú mǐ gbɔn é ɖé lɛ:

  • “É nɔ dó gbɔ nú mǐ, ɖò wuvɛ̌ e mǐ nɔ mɔ lɛ bǐ mɛ.” (2 Kɔ. 1:3, 4) Jehovah sixu xò hwìhwɛ́ linlin mǐtɔn, ayi mǐtɔn kpo lee nǔ nɔ cí nú mǐ é kpo gbɔn Xó tɔn, gbigbɔ mímɛ́ tɔn, kpo nùɖuɖu gbigbɔ tɔn e deví gbejinɔtɔ́ ɔ nɔ na mǐ é kpo gblamɛ.Mat. 24:45; Jaan 14:16; Hlɔ. 15:4.

  • É sixu xlɛ́ ali mǐ gbɔn gbigbɔ mímɛ́ ɔ gblamɛ. (Jaan 14:26) Nú tɛnkpɔn lɛ wá ɔ, gbigbɔ mímɛ́ sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na flín tan Biblu tɔn kpo nugbodòdó ɖěɖee na zɔ́n bɔ mǐ na tuùn afɔ e mǐ ɖè kpo nùnywɛ kpo é.

  • É sixu zán wɛnsagun tɔn lɛ bɔ ye na d’alɔ mǐ.Ebl. 1:14.

  • É sixu d’alɔ mǐ gbɔn Klisanwun hàtɔ́ ɖěɖee nɔ ɖɔ xó bo nɔ wà nǔ dó “dó wusyɛn lanmɛ nú [mǐ]” lɛ é gblamɛ.Kolo. 4:11.

Gbeta tɛ kɔn mǐ ka sixu wá dó tinmɛ e xó ɖěɖee Pɔlu ɖɔ ɖò 1 Kɔlɛntinu lɛ 10:13 mɛ é ɖó é wu? Jehovah nɔ ɖɔ tɛnkpɔn e na wá nú mǐ lɛ é ǎ. Loɔ, enyi tɛnkpɔn lɛ wá nú mǐ ɔ, mǐ sixu kú dó nǔ elɔ jí: Enyi mǐ ɖeji dó Jehovah wu bǐ mlɛ́mlɛ́ ɔ, é na lɔn gbeɖé bonu tɛnkpɔn mǐtɔn lɛ na syɛn kaka bo zɛ ee nu gbɛtɔ́ sixu dɛ ɖè é wu ǎ; é na ɖè ali nú mǐ hwebǐnu bɔ mǐ na dɛ ɖò ye nu. Linlin enɛ dó gbɔ nú mɛ tawun!