Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Gbɛxixɔ ɔ, “Nùnamɛ E Nǔ Vɔ Ð’ewu” É ɖé Sín Mawu Gɔ́n

Gbɛxixɔ ɔ, “Nùnamɛ E Nǔ Vɔ Ð’ewu” É ɖé Sín Mawu Gɔ́n

“Nùnina ɖagbeɖagbe bǐ, kpo nùnamɛ e nǔ vɔ ɖ’ewu ɔ bǐ kpo . . . nɔ jɛte sín Mawu . . . gɔ́n.”JA. 1:17.

HAN LƐ: 148, 109

1. Nyɔna tɛ lɛ tuto gbɛxixɔ tɔn ɔ ka hɛn wá?

NYƆNA gègě wɛ vɔsisa gbɛxɔnumɛ tɔn Jezu Klisu tɔn zɔ́n bɔ è sixu mɔ. Tuto gbɛxixɔ ɔ tɔn hun ali nú vǐ Adamu tɔn ɖěɖee yí wǎn nú hwɛjijɔ lɛ é bǐ, bɔ ye na wá huzu xwédo Mawu tɔn sín hagbɛ̌. Gbɛxixɔ ɔ lɛ́ hun ali nú mǐ bɔ mǐ na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi ɖò awǎjijɛ mɛ. Amɔ̌, gbɛxixɔ Klisu tɔn ɔ wà nǔ zɛ nyɔna sɔgudo tɔn ɔ hinhɛn wá nú gbɛtɔ́ tónúsétɔ́ lɛ wu. Gbesisɔmɛ e Jezu ɖè bo kú hwenu e é jɛhun dó hwɛjijɔ Jehovah tɔn jí é na xósin nú nǔ taji ɖěɖee kàn gbɛ̀ ɔ bǐ lɛ é.Ebl. 1:8, 9.

2. (a) Nǔ taji e kàn gbɛ̀ ɔ bǐ é tɛ lɛ ka ɖò ɖɛ Jezu tɔn mɛ? (Kpɔ́n ɖiɖe e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.) (b) Etɛ mǐ ka na gbéjé kpɔ́n ɖò xota elɔ mɛ?

2 Xwè wè jɛ nukɔn nú kú Jezu tɔn ee sɔnǔ nú vɔsisa gbɛxixɔ tɔn ɔ é ɔ, é kplɔ́n ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ni nɔ xoɖɛ ɖɔ: “Tɔ́ mǐtɔn e ɖò [jixwé] ɔ, nyikɔ towe ni nyí nǔ sísí [alǒ nǔ mímɛ́]. Axɔsuɖuɖu towe ni wá; jlǒ towe ni nyí wiwa ɖò ayikúngban jí fí, lee é nɔ nyí wiwa ɖò [jixwé] ɔ ɖɔhun.” (Mat. 6:9, 10) Bonu gbɛxixɔ ɔ na dó sù nukún mǐtɔn mɛ gɔ́ na ɔ, mi nú mǐ ni gbéjé  lee é kúnkplá nǔ mímɛ́ e nyikɔ Mawu tɔn nyí é gbɔn é, acɛkpikpa Axɔsuɖuto Mawu tɔn tɔn gbɔn é kpo linlin Mawu tɔn sín jijɛnu gbɔn é kpo kpɔ́n.

“NYIKƆ TOWE NI NYÍ [NǓ MÍMƐ́]”

3. Nǔ ɖětɛ lɛ ka ɖò nyikɔ Jehovah tɔn mɛ? Nɛ̌ Satáan ka kɔn cí dó nyikɔ mímɛ́ enɛ wu gbɔn?

3 Nyikɔ Mawu tɔn ni nyí nǔ mímɛ́ wɛ nyí nǔ nukɔntɔn e Jezu byɔ ɖò ɖɛ sín kpɔ́ndéwú tɔn mɛ é. Nyikɔ Jehovah tɔn ɔ, nǔ elɔ lɛ bǐ sín doyidoslɔ́ wɛ ɖ’emɛ: Gǎnhúnǔ tɔn, agbadido tɔn kpo mimɛ̌ tɔn kpo. Ðò ɖɛ ɖevo mɛ ɔ, Jezu ylɔ Jehovah ɖɔ “Tɔ́ mímɛ́.” (Jaan 17:11) Ðó Jehovah nyí mimɛ̌ wutu ɔ, nugbodòdó kpo sɛ́n ɖěɖee gosin gɔ̌n tɔn lɛ é bǐ kpo nyí nǔ mimɛ̌. Nǔ ɖò mɔ̌ có, ɖò jikpá Edɛni tɔn mɛ ɔ, Satáan hɛn ayi bo mɔ xó ɖɔ dó acɛ e Mawu ɖó bo na na sɛ́n gbɛtɔ́ lɛ é wu. Ee Satáan ɖó adingban dó Jehovah kɔ é ɔ, é kɔn cí dó nyikɔ mímɛ́ tɔn wu.Bǐb. 3:1-5.

4. Nɛ̌ Jezu ka ɖ’alɔ ɖò nyikɔ Mawu tɔn na nyí nǔ mímɛ́ mɛ gbɔn?

4 Amɔ̌, Jezu ɔ, éyɛ yí wǎn nú nyikɔ Jehovah tɔn tawun. (Jaan 17:25, 26, nwt) É ɖ’alɔ ɖò nyikɔ Mawu tɔn na nyí nǔ mímɛ́ mɛ. (Xà Ðɛhan 40:9-11.) Gbɔn gbɛ̀ maɖóblɔ̌ e Jezu zán ɖò ayikúngban jí é gblamɛ ɔ, é ɖexlɛ́ ɖɔ é sɔgbe bo lɛ́ ɖò sɛ́n xwi jí ɖɔ Jehovah ni na nugbodòdó lɛ kpo sɛ́n lɛ kpo nùɖíɖó tɔn e nùnywɛ kpé lɛ é. Hwenu e Satáan tlɛ bló bɔ Jezu kú kú yadonumɛ tɔn ɖé é ɔ, Jezu nɔ gbeji bǐ mlɛ́mlɛ́ nú Tɔ́ tɔn jixwé tɔn ɔ. Gbejininɔ Jezu tɔn xlɛ́ ɖɔ gbɛtɔ́ maɖóblɔ̌ ɖé sixu setónú nú nugbodòdó jlɔjlɔ Mawu tɔn lɛ bɔ nǔ bǐ na vɔ ɖ’ewu.

5. Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖ’alɔ ɖò nyikɔ Mawu tɔn ni nyí nǔ mímɛ́ mɛ gbɔn?

5 Nɛ̌ mǐ ka sixu xlɛ́ ɖɔ mǐ yí wǎn nú nyikɔ Jehovah tɔn gbɔn? Gbɔn nǔwiwa mǐtɔn lɛ gblamɛ. Jehovah byɔ mǐ ɖɔ mǐ ni nyí mɛ mímɛ́. (Xà 1 Piyɛ́ɛ 1:15, 16.) Enɛ sín tinmɛ wɛ nyí ɖɔ mǐ ni sɛ̀n Jehovah kɛɖɛ bo setónú n’i kpo ayi mǐtɔn bǐ kpo. É tlɛ nyí hwenu e è klán gbè xá mǐ é ɔ, mǐ nɔ wà nǔ e wu mǐ kpé é bǐ bo nɔ zán gbɛ̀ sɔgbe xá nugbodòdó jlɔjlɔ tɔn lɛ kpo sɛ́n tɔn lɛ kpo. Gbɔn nǔ jlɔjlɔ lɛ wiwa gblamɛ ɔ, mǐ nɔ bló bɔ weziza mǐtɔn nɔ hɔ́n, bɔ mɔ̌ mɛ ɔ, mǐ nɔ kpa susu nú nyikɔ Jehovah tɔn. (Mat. 5:14-16) Ði togun mímɛ́ ɖé ɔ, mǐ nɔ xlɛ́ ɖò ali e nu mǐ nɔ zán gbɛ̀ mǐtɔn ɖè é ɖɔ sɛ́n Jehovah tɔn lɛ nyɔ́ bɔ hwɛdómɛ Satáan tɔn lɛ nyí adingban. Enyi mǐ wà nǔ nyì dò lee é nɔ nyí gbɔn nú mǐ bǐ é ɔ, nùwanyido mǐtɔn lɛ nɔ vɛ́ nú mǐ nugbǒ nugbǒ tɔn bɔ mǐ nɔ lɛkɔ sín nùwalɔ ɖěɖee nɔ kɔn cí dó Jehovah wu lɛ é gudo.Ðɛh. 79:9.

6. Mǐ nyí hwɛhutɔ́ có, etɛwu Jehovah ka sixu mɔ ɖɔ mǐ nyí hwɛjijɔnɔ?

6 Jehovah nɔ sɔ́ hwɛ kɛ mɛ ɖěɖee ɖè nùɖiɖi xlɛ́ lɛ é gbɔn vɔsisa Klisu tɔn gblamɛ. É nɔ yí mɛ ɖěɖee zé yeɖée jó n’i lɛ é bɔ ye nɔ nyí mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ. Jehovah ylɔ Klisanwun yí ami dó ɖè hwɛjijɔnɔ lɛ ɖɔ vǐ emitɔn lɛ, bo ylɔ “lɛngbɔ̌ ɖevo” hwɛjijɔnɔ “lɛ” ɖɔ xɔ́ntɔn emitɔn lɛ. (Jaan 10:16; Hlɔ. 5:1, 2; Ja. 2:21-25) É na bo tlɛ nyí ɖò dìn ɔ, gbɛxixɔ ɔ zɔ́n bɔ mǐ nyí hwɛjijɔnɔ ɖò Tɔ́ mǐtɔn nukɔn, bo na ɖ’alɔ ɖò blòbló bonu nyikɔ tɔn ni nyí nǔ mímɛ́ mɛ.

“AXƆSUÐUÐU TOWE NI WÁ”

7. Axɔsuɖuto ɔ sín nyɔna tɛ lɛ gbɛxixɔ ɔ ka zɔ́n bɔ mǐ na mɔ?

7 Ðò ɖɛ sín kpɔ́ndéwú ɔ mɛ ɔ, nǔ wegɔ e Jezu byɔ Mawu é wɛ nyí “Axɔsuɖuɖu towe ni wá.” Azɔ̌ tɛ gbɛxixɔ ɔ ka wà ɖò Axɔsuɖuto Mawu tɔn mɛ? Gbɛxixɔ ɔ zɔ́n bɔ è ɖò gbɛtɔ́ 144 000 lɛ xokplé wɛ bonu ye na ɖu axɔsu, bo lɛ́ wà vɔsanúxwlémawutɔ́zɔ́ xá  Klisu ɖò jixwé. (Nǔɖe. 5:9, 10; 14:1) Jezu kpo mɛ ɖěɖee na ɖu axɔsu xá ɛ bɔ ye nɔ kpɔ́ bo nyí Axɔsuɖuto Mawu tɔn lɛ é kpo na kɔn nyɔna gbɛxixɔ ɔ tɔn lɛ dó gbɛtɔ́ tónúsétɔ́ lɛ jí ɖò xwè afatɔ́n vlamɛ. Ayikúngban ɔ na huzu palaɖisi ɖé, bɔ kpɛɖé kpɛɖé ɔ gbɛtɔ́ gbejinɔtɔ́ lɛ bǐ na wá huzu mɛ maɖóblɔ̌, bɔ xwédo Mawu tɔn sín akpáxwé e ɖò jixwé é kpo ee ɖò ayikúngban jí é kpo na nɔ bǔ bǐ mlɛ́mlɛ́. (Nǔɖe. 5:13; 20:6) Jezu na nyínyɛ́ dan ɔ sín ta, bo na súnsún gǔfínfɔ́n Satáan tɔn sín wuntun lɛ bǐ sín wɛkɛ ɔ mɛ.Bǐb. 3:15 nwt.

8. (a) Nɛ̌ Jezu ka d’alɔ ahwanvu tɔn lɛ bɔ ye mɔ lee Axɔsuɖuto Mawu tɔn nyí nǔ taji sɔ́ é gbɔn? (b) Nɛ̌ mǐ ka nɔ xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖò gudo nú Axɔsuɖuto ɔ gbɔn égbé?

8 Hwenu e Jezu ɖò ayikúngban jí é ɔ, é d’alɔ ahwanvu tɔn lɛ bɔ ye mɔ lee Axɔsuɖuto Mawu tɔn nyí nǔ taji sɔ́ é. Ðò baptɛm Jezu tɔn gudo tlolo ɔ, é jla “axɔsuɖuɖu Mawu tɔn [sín] Wɛnɖagbe” gbɔn fí bǐ. (Luk. 4:43). Ðò xó gudogudo tɔn e Jezu ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ cobo lɛkɔ yì jixwé lɛ é mɛ ɔ, é kplɔ́n ye ɖɔ ye ni nyí kúnnuɖetɔ́ emitɔn lɛ “kaka yì jɛ fí e gbɛ̀ ɔ kponu ɖó é.” (Mɛ. 1:6-8) Gbɔn Axɔsuɖuto jijlazɔ́ ɔ gblamɛ ɔ, ali hun nú gbɛtɔ́ e ɖò ayikúngban ɔ jí lɛ é bǐ, bɔ ye na kplɔ́n nǔ dó gbɛxixɔ ɔ wu bo na wá huzu mɛ e jí Axɔsuɖuto Mawu tɔn na kp’acɛ dó lɛ é. Ðò égbé ɔ, mǐ nɔ xlɛ́ ɖɔ mǐ ɖò gudo nú Axɔsuɖuto ɔ gbɔn alɔ e mǐ nɔ dó nɔví Klisu tɔn e ɖò ayikúngban jí lɛ é gblamɛ, bonu ye na jla wɛnɖagbe Axɔsuɖuto ɔ tɔn gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ.Mat. 24:14; 25:40.

“JLǑ TOWE NI NYÍ WIWA”

9. Etɛwu mǐ ka sixu ganjɛwu ɖɔ linlin Jehovah tɔn nú gbɛtɔ́ lɛ na wá jɛnu?

9 Etɛ ɖɔ gbé Jezu ka ja hwenu e é ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Jlǒ towe ni nyí wiwa” é? Jehovah wɛ nyí Gbɛɖotɔ́ ɔ. É nyí xó ɖé tɔ́n sín nu tɔn mɛ ɔ, é nɔ cí ɖɔ é ko bló wɛ ɖɔhun. (Eza. 55:11) É na tin bonu gǔfínfɔ́n Satáan tɔn na lilɛ jɔ nú linlin Tɔn ǎ. Nǔ e Jehovah ba nú ayikúngban ɔ sín bǐbɛ̌mɛ é wɛ nyí ɖɔ vǐ maɖóblɔ̌ Adamu kpo Ɛvu kpo tɔn lɛ ni gɔ́ jí. (Bǐb. 1:28) Enyi Adamu kpo Ɛvu kpo nɔ vǐ ma jì bo kú ɔ, linlin e Mawu ɖó ɖɔ kúnkan yetɔn na gɔ́ ayikúngban ɔ jí é na jɛnu ǎ. Enɛ wu ɔ, ee Adamu kpo Ɛvu kpo hu hwɛ gudo é ɔ, Jehovah jó ye dó bɔ ye jì vǐ lɛ. Gbɔn gbɛxixɔ ɔ gblamɛ ɔ, Mawu hun ali nú mɛ ɖěɖee ɖè nùɖiɖi xlɛ́ lɛ é bɔ ye na wá nyí mɛ maɖóblɔ̌ bo na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi. Jehovah yí wǎn nú gbɛtɔ́ lɛ, bɔ jlǒ tɔn wɛ nyí ɖɔ mɛ ɖěɖee setónú lɛ é ni nɔ gbɛ̀ lee é lin gbɔn é.

10. Nɛ̌ mɛ e ko kú lɛ é ka na ɖu lè gbɛxixɔ ɔ tɔn gbɔn?

10 Bɔ gbɛtɔ́ liva mɔkpan e ko kú bɔ ali ma hun nú ye bonu ye tuùn Jehovah bo sɛ̀n ɛ ǎ lɛ é ka ló? Gbɛxixɔ ɔ zɔ́n bɔ fínfɔ́n sín kú tíìn. Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn wanyiyinɔ ɔ na lɛ́ na gbɛ̀ ye, bo na hun ali nú ye bɔ ye na kplɔ́n nǔ dó linlin tɔn wu, bo na mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ. (Mɛ. 24:15) Jehovah jló ɖɔ gbɛtɔ́ lɛ ni nɔ gbɛ̀, é jló ɖɔ ye ni kú ǎ. Ðó é wɛ nyí Jɔtɛn gbɛ̀ tɔn wutu ɔ, é na huzu Tɔ́ nú mɛ ɖěɖee na fɔ́n sín kú lɛ é bǐ. (Ðɛh. 36:10) Enɛ wu ɔ, é sɔgbe tawun ɖɔ Jezu kplɔ́n mǐ ɖɔ mǐ ni xoɖɛ ɖɔ: “Tɔ́ mǐtɔn e ɖò [jixwé] ɔ.” (Mat. 6:9) Jehovah jɔwu Jezu bɔ é na w’azɔ̌ taji ɖé ɖò mɛ fínfɔ́n sín kú xó ɔ mɛ. (Jaan 6:40, 44) Ðò Palaɖisi mɛ ɔ, Jezu na wà azɔ̌ e wu é nyí “fínfɔ́n sín kú, bo lɛ́ nyí gbɛ̀” é.Jaan 11:25.

11. Etɛ ka nyí jlǒ Mawu tɔn nú “mɛ wɔbuwɔbu” ɔ?

11 Jehovah sín xomɛnyínyɔ́ nɔte ɖó gbɛtɔ́ klewun ɖé kpowun jí ǎ, ɖó Jezu ɖɔ:  “Mɛɖebǔ e ko sixu bló jlǒ Mawu tɔn ɔ, mɛ enɛ ɔ wɛ nyí nɔví ce sunnu, bo nyí nɔví ce nyɔnu, bo nyí nɔ ce.” (Mak. 3:35) Jlǒ Mawu tɔn wɛ nyí ɖɔ “mɛ wɔbuwɔbu” e è ma sixu xà ǎ, b’ɛ gosin tò lɛ bǐ, akɔta lɛ bǐ, kpo gbè lɛ bǐ kpo mɛ é ni wá huzu mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ. Mɛ ɖěɖee ɖi nǔ nú gbɛxixɔ Klisu tɔn ɔ, bo nɔ wà jlǒ Mawu tɔn lɛ é sixu nɔ mɛ e na súxó ɖɔ: “Hwlɛngán mǐtɔn gosin Mawu mǐtɔn e jinjɔn axɔsuzinkpo jí ɔ gɔ́n, bo gosin Lɛngbɔví ɔ gɔ́n” lɛ é mɛ.Nǔɖe. 7:9, 10.

12. Nɛ̌ linlin Jehovah tɔn nú gbɛtɔ́ tónúsétɔ́ lɛ ka tɔ́n ɖò ɖɛ sín kpɔ́ndéwú ɔ mɛ gbɔn?

12 Linlin Jehovah tɔn nú gbɛtɔ́ tónúsétɔ́ lɛ tɔ́n ɖò nǔ e Jezu byɔ ɖò ɖɛ sín kpɔ́ndéwú ɔ mɛ lɛ é mɛ. Sɔgbe kpo ɖɛ enɛ kpo ɔ, mǐ jló na wà nǔ e wu mǐ kpé é bǐ bo na bló bɔ nyikɔ Jehovah tɔn na nyí nǔ mímɛ́. (Eza. 8:13) Jezu ɖesunɔ sín nyikɔ sín tinmɛ wɛ nyí ɖɔ “Jehovah nyí Hwlɛngán,” bɔ hwlɛngán e mǐ mɔ gbɔn gbɛxixɔ ɔ gblamɛ é nɔ na yɛ̌yi kpo susu kpo Jehovah sín nyikɔ. È na zán Axɔsuɖuto Mawu tɔn dó kɔn nyɔna gbɛxixɔ ɔ tɔn dó gbɛtɔ́ tónúsétɔ́ lɛ jí. Nugbǒ ɔ, ɖɛ sín kpɔ́ndéwú ɔ na ganjɛwu mǐ ɖɔ nǔ ɖebǔ kún sixu ɖó jlǒ Mawu tɔn wiwa te ó.Ðɛh. 135:6; Eza. 46:9, 10.

XLƐ́ ÐƆ GBƐXIXƆ Ɔ SÙ NUKÚN TOWE MƐ

13. Etɛ mǐ ka nɔ ɖexlɛ́ gbɔn baptɛm mǐtɔn gblamɛ?

13 Ali taji e nu mǐ sixu xlɛ́ ɖɔ gbɛxixɔ ɔ sù nukún mǐtɔn mɛ ɖè é ɖokpo wɛ nyí ɖɔ mǐ ni zé mǐɖée jó nú Jehovah, ɖó nùɖiɖi e mǐ ɖó nú gbɛxixɔ ɔ bo bló baptɛm é wu. Baptɛm mǐtɔn xlɛ́ ɖɔ “Aklunɔ tɔn wɛ mǐ nyí.” (Hlɔ. 14:8) É nɔte nú ayixa mímɛ́ ɖé e mǐ byɔ Mawu é. (1 Pi. 3:21) Jehovah na sìnkɔn nú nǔ enɛ e mǐ byɔ é bo bló bɔ mǐ ɖu lè hun vɔsisa Klisu tɔn tɔn e nɔ klɔ́ nǔ  b’ɛ nɔ mɛ́ é tɔn. Mǐ ɖeji bǐ mlɛ́mlɛ́ ɖɔ é na na mǐ nǔ e sín akpá é dó lɛ é bǐ.Hlɔ. 8:32.

Ali tɛ lɛ nu mǐ ka nɔ xlɛ́ ɖɔ gbɛxixɔ ɔ sù nukún mǐtɔn mɛ ɖè? (Kpɔ́n akpáxwé 13 kpo 14gɔ́ ɔ kpo)

14. Etɛwu è ka ɖegbe nú mǐ ɖɔ mǐ ni yí wǎn nú nɔzo mǐtɔn lɛ?

14 Ali ɖevo tɛ nu mǐ ka nɔ xlɛ́ ɖɔ gbɛxixɔ ɔ sù nukún mǐtɔn mɛ ɖè? Ðó wanyiyi wɛ nɔ sísɛ́ Jehovah b’ɛ nɔ wà nǔ lɛ bǐ wutu ɔ, jlǒ tɔn wɛ nyí ɖɔ mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ bǐ ni ɖè wanyiyi xlɛ́ bonu é ni nyí jijɔ yetɔn taji bǐ ɔ. (1 Jaan 4:8-11) Gbɔn wanyiyi ɖiɖó nú nɔzo mǐtɔn lɛ gblamɛ ɔ, mǐ nɔ ɖexlɛ́ ɖɔ mǐ jló bo na nyí “Tɔ́ m[ǐ]tɔn e ɖò [jixwé] ɔ sín vǐ.” (Mat. 5:43-48) Sɛ́n e ɖɔ ɖɔ mǐ ni yí wǎn nú nɔzo mǐtɔn lɛ é jɛn bɔ dó ee ɖɔ ɖɔ mǐ ni yí wǎn nú Jehovah é wu. (Mat. 22:37-40) Ali taji e nu mǐ nɔ ɖexlɛ́ ɖɔ mǐ ɖó wanyiyi mɔhun nú nɔzo mǐtɔn lɛ ɖè é wɛ nyí tónúsíse nú gbeɖiɖe e ɖɔ ɖɔ è ni jla wɛnɖagbe Axɔsuɖuto Mawu tɔn tɔn é. Enyi mǐ ɖè wanyiyi xlɛ́ gbɛtɔ́ hàtɔ́ mǐtɔn lɛ hǔn, mǐ ɖè susu Mawu tɔn xlɛ́ nɛ. Nugbǒ ɔ, wǎn yíyí nú Mawu nɔ “sɔgbe ɖò mǐ mɛ bɔ nǔ bǐ [nɔ] vɔ ɖ’ewu” hwenu e mǐ nɔ setónú nú sɛ́n e ɖɔ ɖɔ è ni yí wǎn nú mɛ ɖevo lɛ é, ɖò taji ɔ, nɔví mǐtɔn lɛ é.1 Jaan 4:12, 20.

GBƐXIXƆ Ɔ NƆ ZƆ́N BƆ JEHOVAH NƆ SƐ́ “FÍFÁ SÍN HWENU LƐ” DÓ

15. (a) Nyɔna tɛ lɛ mǐ ka nɔ mɔ sín Jehovah sí dìn? (b) Nyɔna tɛ lɛ ka ɖò te kpɔ́n mǐ?

15 Mǐ nɔ mɔ hwɛsɔkɛ yí mlɛ́mlɛ́ hwenu e mǐ ɖó nùɖiɖi ɖò gbɛxixɔ ɔ mɛ é. Xó Mawu tɔn na mǐ ganjɛwu ɖɔ è sixu “súnsún” hwɛ mǐtɔn lɛ. (Xà Mɛsɛ́dó 3:19-21.) Lee mǐ ko ɖɔ gbɔn wá yì é ɔ, Jehovah sɔ́ mɛ yí ami dó ɖè lɛ dó ɖó vǐ tɔn lɛ, ɖó gbɛxixɔ ɔ wu. (Hlɔ. 8:15-17) Nú nǔ e kàn mǐ mɛ e nyí “lɛngbɔ̌ ɖevo lɛ” é ɔ, è na ɖɔ ɔ Jehovah nɔ bló kúnnuɖewema mɛ sísɔ́ dó ɖó vǐ tɔn ɖé ɖ’ayǐ bɔ nyikɔ mǐtɔn nɔ ɖ’eji. Enyi mǐ ko huzu mɛ maɖóblɔ̌ bo xò mɛtɛnkpɔn gudogudo tɔn ɔ zlɛ gudo ɔ, Jehovah na d’alɔ kúnnuɖewema ɔ mɛ kpo awǎjijɛ kpo, nú è na ɖɔ ɔ nɛ, bo na sɔ́ mǐ dó ɖó vǐ vívɛ́ná tɔn ayikúngban jí tɔn lɛ. (Hlɔ. 8:20, 21; Nǔɖe. 20:7-9) Wanyiyi e Jehovah ɖó nú vǐ vívɛ́ná tɔn lɛ é ɖò ayǐ sɔyi. Nyɔna e gbɛxixɔ ɔ hɛn wá lɛ é ɖò ayǐ sɔyi. (Ebl. 9:12) Akwɛ e nùnina enɛ xɔ é na bú gbeɖé ǎ. Gbɛtɔ́ ɖebǔ alǒ hlɔnhlɔn ɖebǔ sixu yí sín mǐ sí ǎ.

16. Nɛ̌ gbɛxixɔ ɔ ka ɖè mǐ sín kannumɔgbenu nugbǒ nugbǒ gbɔn?

16 Awovi sixu bló nǔ ɖebǔ bo na sú ali dó mɛ ɖěɖee lɛkɔ sín hwɛ yetɔn lɛ gudo nugbǒ nugbǒ lɛ é bǐ, bonu ye na gɔn hagbɛ̌ xwédo Jehovah tɔn tɔn huzu ǎ. Jezu wá ayikúngban jí bo kú “azɔn ɖokpo géé . . . bɔ xó fó.” Enɛ wu ɔ, è sú gbɛxixɔ kwɛ ɔ azɔn ɖokpo bɔ xó fó. (Ebl. 9:24-26) É súnsún hwɛɖónúmɛ e sín gǔ mǐ ɖu ɖò Adamu gɔ́n é bǐ mlɛ́mlɛ́. Gbɔn vɔsisa Klisu tɔn gblamɛ ɔ, mǐ sɔ́ nyí kannumɔ nú gbɛ̀ elɔ e ɖò Satáan sín acɛ glɔ é ǎ, mǐ ka sɔ́ nɔ lɛ́ ɖi xɛsi nú kú ǎ.Ebl. 2:14, 15.

17. Etɛ wanyiyi Jehovah tɔn ka na hɛn wá nú we?

17 Mǐ sixu ɖeji dó akpá Jehovah tɔn lɛ wu bǐ mlɛ́mlɛ́. Lee sɛ́n nùɖíɖó tɔn Jehovah tɔn lɛ ma nɔ huzu ǎ gbɔn é ɔ, mɔ̌ jɛn Jehovah ma na flú mǐ gbeɖé ǎ é nɛ. É nɔ huzu ǎ. (Mal. 3:6) Nǔ e Jehovah na mǐ é zɛ nùnina gbɛ̀ tɔn wu flàflá tɔn. É yí wǎn nú mǐ. “Mǐ tuùn wanyiyi e Mawu ɖó nú mǐ ɔ, bo ɖi nǔ na. Mawu ɔ, wanyiyi wɛ é nyí.” (1 Jaan 4:16) Ayikúngban ɔ bǐ na huzu palaɖisi ɖagbeɖagbe ɖé, bɔ gbɛtɔ́ lɛ bǐ na nɔ ɖè wanyiyi Mawu tɔn xlɛ́. Mi nú mǐ ni gɔ́ nú nùɖíɖó jixwé tɔn gbejinɔtɔ́ Mawu tɔn lɛ bo ɖɔ: “Kpikpa, susu, nùnywɛ, kúdidó, yɛ̌yi, acɛ, kpodo hlɔnhlɔn kpan ni nyí Mawu mǐtɔn tɔn kaka sɔyi! Amǐ!”Nǔɖe. 7:12.