Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Nǔ E Nǔxatɔ́ lɛ Kanbyɔ lɛ É

Nǔ E Nǔxatɔ́ lɛ Kanbyɔ lɛ É

Ali tɛ nu è ka “sɔ́” mɛsɛ́dó Pɔlu “yì jixwé atɔngɔ́ ɔ,” bo lɛ́ sɔ́ ɛ yì “palaɖisi mɛ” ɖè?—2 Kɔ. 12:2-4, nwt.

Ðò 2 Kɔlɛntinu lɛ 12:2, 3 mɛ ɔ, Pɔlu ɖɔ nya ɖé xó, bɔ è “sɔ́ ɛ yì jixwé atɔngɔ́ ɔ.” Mɛ̌ ka wɛ? Agun Kɔlɛnti tɔn wlan wema sɛ́dó wɛ Pɔlu ɖè, bo tɛɖɛ̌ jí ɖɔ emi nyí mɛsɛ́dó Mawu tɔn ɖé, bɔ é ɖò emi zán wɛ. (2 Kɔ. 11:5, 23) Enɛ gudo ɔ, é ɖɔ xó dó “nǔmimɔ kpodo nǔɖexlɛ́mɛ kpan e Aklunɔ na [ɛ] ɔ” wu. Pɔlu ɖɔ xó dó nɔví ɖevo lɛ wu ɖò ninɔmɛ enɛ mɛ ǎ. Enɛ wu ɔ, é sɔgbe ɖɔ éɖesunɔ wɛ nyí nya e mɔ nǔmimɔ ɔ kpo nǔɖexlɛ́mɛ ɔ kpo é.—2 Kɔ. 12:1, 5.

Enɛ wu ɔ, Pɔlu wɛ nyí mɛ e è “sɔ́ . . . yì jixwé atɔngɔ́ ɔ” bo lɛ́ sɔ́ yì “palaɖisi mɛ” é. (2 Kɔ. 12:2-4, nwt) Xókwín “nǔmimɔ” e é zán é xlɛ́ ɖɔ è xlɛ́ ɛ nǔ e na wá jɛnu ɖò sɔgudo é.

Etɛ Pɔlu ka mɔ b’ɛ nyí “jixwé atɔngɔ́ ɔ”?

Ðò Biblu mɛ ɔ, “jixwé” sixu dó jinukúnsin e nukún nɔ mɔ é gesí. (Bǐb. 27:28; Mat. 6:26) Amɔ̌, è nɔ lɛ́ zán ɖò ali ɖevo nu. Hweɖelɛnu ɔ, é nɔ dó acɛkpikpa gbɛtɔ́ lɛ tɔn gesí. (Dan. 4:17-19) Alǒ, é sixu lɛ́ dó gesí acɛkpikpa Mawu tɔn e gblamɛ Axɔsuɖuto Mawu tɔn nɔ kp’acɛ gbɔn é.—Nǔɖe. 21:1.

Pɔlu mɔ “jixwé atɔngɔ́ ɔ.” Etɛ ɖɔ gbé é ka ja? Biblu nɔ vɔ́ nǔɖe ɖɔ azɔn atɔn hweɖelɛnu, bo nɔ dó tɛɖɛ̌ nǔɖe jí, alǒ bo nɔ dó na hlɔnhlɔn nǔ ɔ. (Eza. 6:3; Nǔɖe. 4:8) É cí ɖɔ hwenu e Pɔlu ɖò xó ɖɔ dó “jixwé atɔngɔ́ ɔ” jí wɛ é ɔ, ɖɛ̌ tɛ lee acɛkpikpa ɖé yì jǐ sɔ, bo lɛ́ ɖó susu sɔ é jí wɛ é ɖè ɖɔhun; acɛkpikpa enɛ wɛ nyí Axɔsuɖuto Mɛsiya tɔn e nu Jezu Klisu kpo 144 000 lɛ kpo ɖè é. (Kpɔ́n Études perspicaces des Écritures, Akpá. 1 wex. 473-477.) Axɔsuɖuto Mɛsiya tɔn enɛ wɛ nyí “jinukúnsin yɔyɔ̌” e ɖó nukún wɛ mǐ ɖè bɔ mɛsɛ́dó Piyɛ́ɛ ɖɔ xó tɔn é.—2 Pi. 3:13.

Bɔ “palaɖisi” e xó Pɔlu ɖɔ é ka lo?

Xókwín “palaɖisi” ɔ lɔ sixu dó nǔ vovo gesí: (1) Enyi è hɛn xwé gbɛtɔ́ tɔn dodó ɔ ayi mɛ ɔ, é sɔgbe ɖɔ “palaɖisi” ni dó gesí Palaɖisi ayikúngban jí tɔn e ɖò nukɔn ja é. (2) É sixu dó gesí ninɔmɛ gbigbɔ tɔn e sín vivǐ togun Mawu tɔn na ɖu ɖò gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɔ mɛ é. (3) Gɔ́ na ɔ, é sixu lɛ́ dó gesí ninɔmɛ jiwǔ ɖěɖee ɖò jixwé lɛ é, enɛ wɛ nyí “Mawu sín jikpá [alǒ ‘palaɖisi Mawu tɔn,’ nwt]” e xó Nǔɖexlɛ́mɛ 2:7 ɖɔ é.—Kpɔ́n Atɔxwɛ (Gungbe) 15 juillet 2015, wex. 8, akpá. 8.

Pɔlu sixu ko ɖò nu kɛ dó akpáxwé atɔn enɛ lɛ bǐ wu wɛ ɖò 2 Kɔlɛntinu lɛ 12:4 mɛ, hwenu e é ɖò nǔ e é mɔ é tinmɛ wɛ é.

Sin sɛ̀ xwè na tɔn:

“Jixwé atɔngɔ́ ɔ” e xó 2 Kɔlɛntinu lɛ 12:2 ɖɔ é na ɖibla ɖò gesí dó Axɔsuɖuto Mɛsiya tɔn e ɖò Jezu Klisu kpo 144 000 lɛ kpo lɔ mɛ é wɛ, enɛ wɛ nyí “jinukúnsin yɔyɔ̌” ɔ.—2 Pi. 3:13.

É nyí “jixwé atɔngɔ́ ɔ,” ɖó Axɔsuɖuto ɔ yì jǐ bo hugǎn acɛkpikpa bǐ wutu.

“Palaɖisi” e mɛ è “sɔ́” Pɔlu “yì” ɖò nǔmimɔ ɔ mɛ é na ɖibla ɖò gesí dó nǔ elɔ lɛ wɛ: (1) Palaɖisi e ja ayikúngban jí ɖò sɔgudo é, (2) palaɖisi gbigbɔ tɔn e na wá tíìn, bo na gbló ada hú palaɖisi gbigbɔ tɔn e tíìn dìn é é, (3) “palaɖisi Mawu tɔn” e ɖò jixwé bo na tíìn ɖò hwe ɖokpo ɔ nu ɖò gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɔ mɛ é.

Sɔgbe xá enɛ ɔ, gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɔ na nyí bǔninɔ jinukúnsin yɔyɔ̌ ɔ kpo ayikúngban yɔyɔ̌ ɔ kpo tɔn. Tuto yɔyɔ̌ ɖé wɛ é na nyí, bɔ acɛkpikpa Axɔsuɖuto jixwé tɔn tɔn kpo mɛ ɖěɖee nɔ sɛn Jehovah ɖò palaɖisi mɛ ɖò ayikúngban jí é kpo na ɖ’emɛ.