Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Alɔdlɛndónǔ Xóta lɛ Tɔn nú Atɔxwɛ 2018 Tɔn Lɛ

Alɔdlɛndónǔ Xóta lɛ Tɔn nú Atɔxwɛ 2018 Tɔn Lɛ

Ee mɛ xóta ɖokpo ɖokpo tɔ́n ɖè é

ATƆXWƐ NǓKPLƆNKPLƆN TƆN

BIBLU

 • Blǒ Bonu Biblu Kplɔnkplɔn Towe Na Ðò Gbɛ̀, Bo Na Lɛ́ Víví, Juil.

GBƐZÁN KLISANWUN TƆN KPO JIJƆ TƆN LƐ KPO

 • Awǎjijɛ: Mawu Wɛ Nɔ Na Mɛ, Fév.

 • Fífá: Nɛ̌ A ka Sixu Mɔ Gbɔn? Mai

 • Hlɔnhlɔn Gbedómɛ Tɔn, Juin

 • ‘Nǔjlɔjlɔwatɔ́ lɛ Ni J’awǎ Ðò Jehovah Mɛ,’ Déc.

 • Suúluɖiɖó: Didɛ Ðó Linlin ɖé Wu, Août

 • Tɛ́n Kpɔ́n Bo Nɔ Sè Wuvɛ̌ Xá Gbɛtɔ́ Lɛ, Juil.

 • Xomɛnyínyɔ́: È Nɔ Ðexlɛ́ Ðò Xó kpo Nǔwiwa kpo Mɛ, Nov.

KÚNNUÐETƆ́ JEHOVAH TƆN LƐ

 • 1918: Xwè Kanweko Ðíe, Oct.

 • Agbanɖotananɔ lɛ Emi—Kpɔ́ndéwú Timɔtée Tɔn Ni Kplɔ́n Nǔ Mi, Avril

 • Kwín Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Nukɔntɔn Lɛ (Portugal), Août

 • Mɛxomɔ lɛ Emi, Gbejininɔ Mitɔn Xɔ Akwɛ nú Jehovah, Sept.

 • Nǔkún-Yiya Wɔbuwɔbu Ðé! (Ukraine), Mai

 • Nǔnina Tɛ Mǐ ka Sixu Na Jehovah? (nǔnina lɛ), Nov.

 • Xóɖiɖɔ nú Mɛ Bǐ lɛ Vúnvún Wɛnɖagbe ɔ Kpé (Irlande), Fév.

 • Ye Zé Yeɖée Jó kpo Jlǒ kpo Ðò Birmanie, Juil.

 • Ye Zé Yeɖée Jó kpo Jlǒ kpo Ðò Madagascar, Jan.

NǓ E NǓXATƆ́ LƐ KANBYƆ LƐ É

 • Etɛwu è ka nɔ ɖè Pɔlu bɔ é nɔ sún ta? Mars

 • Etɛwu è ka vɔ́ Ðɛhan 144:12-15 jlaɖó? Avril

 • Etɛwu è ma ka na gbè ɖɔ è ni sɔ́ wema mǐtɔn lɛ ɖó ɛntɛnɛti jí ǎ? Avril

 • Mɛ̌ mɛ̌ e ka nyí Ðagbewatɔ́ e xó Jezu ɖɔ é? Nov.

 • Nɛ̌ è ka “sɔ́” Pɔlu “yì jixwé atɔngɔ́ ɔ,” bo lɛ́ sɔ́ ɛ yì “palaɖisi mɛ” gbɔn? (2Kɔ 12:2-4), Déc.

 • Nú mɛ e ma wlí alɔ ǎ é we dɔ́ xɔ ɖokpo ɔ mɛ ɔ, é byɔ ɖɔ è ni ɖó wěɖegbɛ́ hwɛɖiɖɔ tɔn ɖé ayǐ wɛ à? Juil.

TAN GBƐZÁN TƆN LƐ

 • Jehovah Dó nú Gbeta E Kɔn Un Wá É Tawun (C. Molohan), Oct.

 • Jehovah Flú Mì Gbeɖé Ǎ! (E. Bright), Mars

 • Jehovah Kpé Nǔ Bǐ Wu (B. Berdibaev), Fév.

 • ‘Jehovah Wà Nǔ Xá Mǐ kpo Xomɛnyínyɔ́ Kpo’ (J. Bockaert), Déc.

 • Nǔ lɛ Bɛ́ Wǔɖéwúɖé, Bɔ Vivɔnu Tɔn ka Wá Nyɔ́ Tawun (S. Herd), Mai

 • Un Kánɖeji Bɔ Awakanmɛ Kú Mì Ǎ (M. Danyleyko), Août

 • Un Mɔ Gbɔdónúmɛ Ðò Wuvɛ̌ Ce lɛ Bǐ Mɛ (E. Bazely), Juin

XÓTA ÐEVO LƐ

 • È ka Nɔ Zán Mɔyizi Sɛ́n ɔ Dó Gbò Adɔn lɛ À? Jan.

 • É Na Ko Bló Bɔ Nǔ Tɔn Na Nyɔ́ Mawu Nukúnmɛ (Hlobowamu), Juin

 • Etyɛni Cí Xwíi Hwenu E È Dóya N’i É, Oct.

 • Ganmɛ Ðiɖɔ Ðò Biblu Sín Táan Mɛ, Sept.

XÓTA NǓKPLƆNKPLƆN TƆN LƐ

 • A ka Ðó Kúnnuɖenú lɛ À? Août

 • A ka Ðò Linlin Jehovah Tɔn lɛ Sɔ́ Dó Ðó Towe Wɛ À? Nov.

 • A ka Tuùn Jehovah Lee Nɔwée, Daniyɛli kpo Jɔbu kpo Tuùn I Gbɔn É À? Fév.

 • Ali E È Na Gbɔn Dó Jɛ Mɛɖée Kannu Nǔgbo Nǔgbo É, Avril

 • Awǎjijɛnɔ Wɛ Nyí Mɛ E Nɔ Na Nǔ Mɛ lɛ É, Août

 • Awǎjijɛnɔ Wɛ Nyí Mɛ Ðěɖee Nɔ Sɛn “Mawu Awǎjijɛnɔ ɔ” É, Sept.

 • “Axɔsuɖuɖu Ce Nyí Gbɛmɛ Fí Tɔn Ǎ,” Juin

 • Baptɛm: Nǔ E È Byɔ Ðò Klisanwun lɛ Sí É Ðé, Mars

 • Ðeji Dó Jehovah Wu Bá Nɔ Gbɛ̀! Nov.

 • Ðeji Dó Klisu Gǎn Mǐtɔn E Ðò Azɔ̌ Wu É Wu, Oct.

 • Ði Nǔ, Bo Lɛ́ Setónú Nɔwée, Daniyɛli kpo Jɔbu kpo Ðɔhun, Fév.

 • Ðǒ Sísí nú “Nǔ E Mawu Dɔn Cá É,” Déc.

 • “É Nɔ Na Hlɔnhlɔn Ðevo Mɛ E Nǔ Cikɔ Na É,” Jan.

 • É Nyí Nǔbǐwukpétɔ́ Có, Nǔ Mɛtɔn ka Nɔ Ðu Ayi Mɛ N’i, Sept.

 • Etɛ ka Nyí Tinmɛ È Ni Nyí Gbɛtɔ́ Gbigbɔ Tɔn Tɔn? Fév.

 • Etɛwu È ka Na Na Nǔ Mɛ E Ko Ðó Nǔ Bǐ É? Jan.

 • Fitɛ Kpɔ́n Wɛ Nukún Towe lɛ ka Ðè? Juil.

 • Flǐn ɔ Nɔ Zɔ́n Bɔ Togun Mawu Tɔn Nɔ Nɔ Bǔ, Jan.

 • Jehovah Ðɔhun ɔ, Nǔ Mɛ Tɔn Ni Nɔ Ðu Ayi Mɛ nú We, Sept.

 • Jehovah Tɔn Wɛ Mǐ Nyí, Juil.

 • Jehovah Yí Wǎn nú Mɛ Ðěɖee “Linsyɛnsyɛn Yetɔn Nɔ Zɔ́n, Bɔ Ye Nɔ Na Sínsɛ́n” lɛ É, Mai

 • Kpò Ðò Wanyiyi Ðexlɛ́ Wɛ, É Nɔ Hɛn Mɛ Lidǒ, Sept.

 • Mɛ̌ A ka Ba Ðɔ É Ni Tuùn We? Juil.

 • Mɛjitɔ́ lɛ Emi, Mi ka Nɔ D’alɔ Vǐ Mitɔn lɛ Bonu Ye Na Yì Nukɔn Bo Bló Baptɛm À? Mars

 • Mɛ̌ ka Ðò Linlin Towe Huzu Wɛ? Nov.

 • Mɛ̌ Mɛ̌ E ka Ðò Jehovah Sín Ahwan Mɛ? Juil.

 • Mɛ Winnyawinnya lɛ Emi, Gbɛɖotɔ́ Mitɔn Jló Ðɔ Mi Ni Ðó Awǎjijɛ, Déc.

 • Mɛ Winnyawinnya lɛ Emi, Mi Gbí Dɔn Ðò Awoví Nukɔn, Mai

 • Mɛ Winnyawinnya lɛ Emi, Mi ka Ðò Ayi Mitɔn Sɔ́ Ðó Nǔ Gbigbɔ Tɔn lɛ Gbé Nyinya Jí Wɛ À? Avril

 • Mɛ Winnyawinnya lɛ Emi, Mi Sixu Ðó Gbɛzán Awǎjijɛ Tɔn Ðé, Déc.

 • Mɛ Yíyí: È Ðó Hudo Tɔn Tawun! Mars

 • Mǐ Bǐ Ni Nyí Ðokpo Lee Jehovah kpo Jezu kpo Nyí Ðokpo Gbɔn É, Juin

 • “Mi Ðótó Nǔ E Un Kplɔ́n Mi lɛ; Enɛ ɔ, Mi Na Nyɔ̌nùí,” Mars

 • Mi Ma Nɔ Zɔn Dó Nǔ E Ðò Wěxo É Jí Dó Dá Hwɛ Ó, Août

 • “Mǐ Na Kpé Ðò Palaɖisi Mɛ!” Déc.

 • Mi Nɔ Dó Wusyɛn Lanmɛ nú Miɖée Dìn Hú Ð’ayǐ Tɔn lɛ Bǐ, Avril

 • Mɔ Vogbingbɔn ɔ Ðò Gbɛtɔ́ lɛ Tɛntin, Jan.

 • Ninɔmɛ lɛ Na Bo Ðò Huzuhuzu Wɛ Hǔn, Kpò Ðò Fífá Ayi Mɛ Tɔn Ðó Wɛ, Oct.

 • Nɔ Ðɔ Nǔgbo, Oct.

 • Nɔ Kplɔ́n Nǔgbo ɔ Mɛ, Oct.

 • Nɔ W’azɔ̌ Ðó Kpɔ́ Xá Jehovah Gbè Bǐ Gbè, Août

 • Nǔ E Wu Mǐ Nɔ “Na Sínsɛ́n Gegě” É, Mai

 • Nǔgbɛnúmɛ Nyí Xlɛ̌ Wanyiyi Mawu Tɔn Tɔn, Mars

 • “Nǔ lɛ Bǐ Mɛ Nɛ Mi Mɔ Nukúnnú Jɛ Nɛ; Enyi Mi Bló Ð’eji ɔ, É Na Nyɔ́ nú Mi,” Sept.

 • Nǔ Sɛ́n Mawu Tɔn lɛ kpo Nǔgbododó Tɔn lɛ kpo Ni Kplɔ́n Ayixa Towe, Juin

 • Sɛn Jehovah, Mawu E Nɔ Na Mɛɖéekannuninɔ Mɛ É, Avril

 • Tuùn Kɛntɔ́ Towe, Mai

 • ‘Un Na Xwedó Nǔgbo Towe Dó Wà Nǔ Na,’ Nov.

 • Wà Nǔ Jehovah, Mawu E Nɔ Dó Wusyɛn Lanmɛ nú Mɛ É Ðɔhun, Avril

 • Wanyiyi Alɔkpa Tɛ ka Nɔ Na Awǎjijɛ Adodwé ɔ Mɛ? Jan.

 • “Weziza Mitɔn Ni Bo Hɔ́n” Bo Kpa Susu nú Jehovah, Juin

 • “Xɔ Nǔgbo, Bo Ma Sà Gbeɖé Ó” Nov.

 • Yì Nukɔn, Bo Huzu Gbɛtɔ́ Gbigbɔ Tɔn Ðé! Fév.

ATƆXWƐ MƐ BǏ TƆN

 • Biblu Kpò Ðò Taji Égbé Wɛ À? No. 1

 • Etɛ Sɔgudo ka Hɛn Nu? No. 2

 • Mawu ka Nɔ Kpé Nukún Dó Wǔ We À? No. 3