ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN Décembre 2018

Xóta ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò 4 février jɛ 3 mars 2019 lɛ é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

“Mǐ Na Kpé Ðò Palaɖisi Mɛ!”

Etɛ ka nyí tinmɛ Palaɖisi tɔn bɔ a lin? A ka ɖò nukún ɖó wɛ à?

Nǔ E Nǔxatɔ́ lɛ Kanbyɔ lɛ É

Etɛ ka nyí tinmɛ “jixwé atɔngɔ́ ɔ” e xó 2 Kɔlɛntinu lɛ 12:2 ɖɔ é tɔn?

A ka Flín À?

A ka ɖu vivǐ Atɔxwɛ yaɖeyaɖe e tɔ́n wá yì lɛ é xixa tɔn à? Kpɔ́n nǔ e a flín lɛ é.

Ðǒ Sísí nú “Nǔ E Mawu Dɔn Cá É”

Hwɛjijɔ junjɔn Biblu jí ɖokpo géé tɛ wu è ka sixu gbɛ́ mɛɖée, bo vɔ́ alɔ wlí?

‘Jehovah Wà Nǔ Xá Mǐ kpo Xomɛnyínyɔ́ Kpo’

Xà tan gbɛzán tɔn Jean-Marie Bockaert tɔn; é wà sinsɛnzɔ́ ɖò alaxɔ France tɔn mɛ xá asì tɔn Danièle nú xwè 50 jɛji.

Mɛ Winnyawinnya lɛ Emi, Gbɛɖotɔ́ Mitɔn Jló Ðɔ Mi Ni Ðó Awǎjijɛ

Nǔ ɛnɛ tɛ lɛ ka sixu d’alɔ mɛ winnyawinnya ɖé, b’ɛ na ɖó awǎjijɛ kpo nukɔnyiyi kpo ɖò gbɛmɛ?

Mɛ Winnyawinnya lɛ Emi, Mi Sixu Ðó Gbɛzán Awǎjijɛ Tɔn Ðé

Nɛ̌ xó e ɖò Ðɛhan 16gɔ́ ɔ mɛ lɛ é ka sixu zɔ́n bɔ mɛ winnyawinnya lɛ na ɖó awǎjijɛ ɖò gbɛzán yetɔn mɛ dìn, bo na lɛ́ ɖó ɖò sɔgudo gbɔn?

‘Nǔjlɔjlɔwatɔ́ lɛ Ni J’awǎ Ðò Jehovah Mɛ’

Enyi ninɔmɛ e nɔ zɔ́n bɔ awakanmɛ nɔ kú mɛ lɛ é tlɛ wá kpannukɔn mǐ ɔ, nɛ̌ mǐ ka sixu kpó ɖò awǎjijɛ ɖó wɛ gbɔn?

Alɔdlɛndónǔ Xóta lɛ Tɔn nú Atɔxwɛ 2018 Tɔn Lɛ

Alɔdlɛndónǔ xóta e tɔ́n ɖò Atɔxwɛ 2018 tɔn lɛ mɛ lɛ é tɔn bǐ wɛ è slɛ́ dó fí sɔgbe xá xóta taji lɛ.