Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Mɛ Winnyawinnya lɛ Emi, “Mi Wà Azɔ̌ . . . nú Hwlɛngán Mitɔn”

Mɛ Winnyawinnya lɛ Emi, “Mi Wà Azɔ̌ . . . nú Hwlɛngán Mitɔn”

‘Lee mi nɔ setónú gbɔn tɛgbɛ é ɔ, mi nɔ wà azɔ̌ kpo xɛsi kpo, kpodo sísɔ́sísɔ́ kpan nú hwlɛngán mitɔn na nyí hwlɛngán kpíkpé.’​—FILI. 2:12.

HAN LƐ: 133, 135

1. Etɛwu baptɛm ka nyí afɔ taji ɖé bɔ è ɖó na ɖè? (Kpɔ́n fɔtóo e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.)

XWEWU XWEWU ɔ, Biblu kplɔntɔ́ afatɔ́n donu mɔkpan nɔ bló baptɛm. Gègě ye mɛ enɛ lɛ tɔn sín xwè ɖò 9 jɛ 19 vlamɛ. Vlafo è kplɔ́n ye bɔ ye sù dó nugbǒ ɔ mɛ. Hwi lɔ ɖò ye mɛ wɛ à? Enyi mɔ̌ hǔn, é jɛxa ɖɔ è ni kpa we. Baptɛm nyí dandan sín nǔ ɖé nú Klisanwun lɛ bǐ, afɔ taji ɖé wɛ bɔ è ɖó na ɖè cobo mɔ hwlɛngán.​—Mat. 28:19, 20; 1 Pi. 3:21.

2. Etɛwu è ma ka ɖó na ɖi xɛsi dó mɛɖée zízé jó nú Jehovah wu alǒ hɔn na ǎ?

2 Nugbǒ wɛ ɖɔ baptɛm nɔ hun ali nú nyɔna gègě, amɔ̌, é lɛ́ byɔ azɔ̌. Ðò ali tɛ nu? Ðò baptɛm towe sín azǎn gbè ɔ, a na xósin ɛɛn nú nùkanbyɔ elɔ, “Sɔgbe kpodo vɔsisa Jezu Klisu tɔn kpo ɔ, a ka ko lɛkɔ sín hwɛ towe lɛ gudo lobo ko zé hwiɖée jó nú Jehovah bo na wà jlǒ tɔn à?” Baptɛm towe xlɛ́ zě e a zé hwiɖée jó nú Jehovah é. Akpá ɖé wɛ bɔ a dó dó nùjɔnǔ mɛ ɖɔ emi na yí wǎn nú Jehovah, bɔ jlǒ tɔn wiwa na jɛ nukɔn nú nǔ bǐ ɖò gbɛzán towe mɛ. Enyi akpá vlɛkɛsɛ́ɛ ɖé ǎ. É ka na wá vɛ́ nú we wɛ à? É ɖò wɛn ɖɔ nǔ kún ɖó na nyí mɔ̌ ó. Hwiɖée sísɔ́ dó alɔ mɛ nú Jehovah nyí  nùɖé bonu a wà nyì dò gbeɖé ǎ. Lin tamɛ dó nǔ e mɔ̌ ma wà nyí é jí! Mɛ e ma ɖò Jehovah glɔ ǎ é ɖò Satáan sín acɛ mɛ. Hwlɛngán towe wɛ mya nukún nú Awovi ǎ. È na ɖɔ xó jɔ xó ɔ, enyi a nɔ ahwan tɔn mɛ, bo gbɛ́ Nǔbǐwukpétɔ́ e Jehovah nyí é, bo xò gbɛ̀ mavɔmavɔ kpò ɔ, é na víví n’i tawun.

3. Nyɔna tɛ lɛ hwiɖée zízé jó nú Jehovah ka nɔ hɛn wá?

3 Gudo ninɔ nú Jehovah ka cí mɔ̌ ǎ; lin tamɛ dó nyɔna ɖěɖee a mɔ ɖó a zé hwiɖée jó n’i bo bló baptɛm wu é jí. Dìn e a ko zé gbɛ̀ towe jó nú Jehovah é ɔ, a sixu ɖɔ kpo jiɖiɖe ɖaxó kpo hú ɖ’ayǐ tɔn ɖɔ: ‘Jehovah ɖò jǐ ce, un ɖi xɛsi ǎ. Etɛ gbɛtɔ́ ka sixu wà nú mì?’ (Ðɛh. 118:6) A sɔ́ sixu ɖó wǔjɔmɛ ɖaxó ɖevo hugǎn ɖò gbɛmɛ hú ɖɔ a ni nɔ ahwan Mawu tɔn mɛ bonu nǔ towe ni nyɔ́ nukún tɔn mɛ ǎ.

HWIÐESUNƆ SÍN XÓ WƐ

4, 5. (a) Ali tɛ nu mɛɖée zízé jó nú Jehovah ka nyí mɛɖesunɔ sín xó ɖè? (b) Wuvɛ̌ tɛ lɛ ma ka nyí mɛ winnyawinnya lɛ kɛɖɛ tɔn ǎ?

4 Ðó a bló baptɛm bo nyí Klisanwun ɖé wutu ɔ, kancica e a ɖó xá Jehovah é nyí xwédo sín nǔɖokan ɖé kabǐ ayikúngban ɖé bɔ a na ɖu gǔ tɔn ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, hwiɖesu lɔ mɛ wɛ hwlɛngán towe ɖè dìn, enyi a na bo kpò ɖò mɛjitɔ́ towe lɛ lɔ mɛ ɔ nɛ. Etɛwu é ka nyí nǔ taji ɖɔ è ni flín enɛ? Ðó a sixu tuùn wuvɛ̌ e mɛ a na wá gbɔn dín ɖò sɔgudo lɛ é hwebǐnu ǎ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, enyi a bló baptɛm hwenu e xwè towe ɖò 9 jɛ 13 vlamɛ é ɔ, linlin yɔyɔ̌ lɛ kpo kɔgbidinúmɛ yɔyɔ̌ ɖevo lɛ kpo na wá nú we hwenu e a na ɖò winnyawinnya xwè lɛ xò zlɛ wɛ é. Vǐ nyɔnu e ɖó xwè 18 é tinmɛ xó enɛ gbɔn lě: “Nú è ma na gatóo jijizán sín xwè tɔn vǐ ɖé ɖò wemaxɔmɛ ǎ, ɖó é nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn wutu ɔ, é na yá bonu é na vɛ́ n’i ǎ. Amɔ̌, ɖò xwè yɔywɛ ɖé lɛ gudo hwenu e jlǒ xóɖóxámɛ tɔn na wá syɛn n’i hugǎn é ɔ, é na byɔ ɖɔ é ni kudeji hugǎn ɖɔ tónúsíse nú sɛ́n Jehovah tɔn lɛ wɛ nyí nǔ ɖagbe hugǎn e jí é na site dó hwebǐnu é.”

5 É ɖò wɛn ɖɔ é kún nyí mɛ winnyawinnya lɛ kɛɖɛ wɛ wuvɛ̌ yɔyɔ̌ lɛ nɔ kpannukɔn ó. Mɛxo ɖěɖee bló baptɛm lɛ é gègě nɔ wá mɔ bɔ nǔ e ye ma ɖó nukún ǎ lɛ é nɔ tɛ́n nùɖiɖi yetɔn kpɔ́n. Mɛtɛnkpɔn mɔhun lɛ sixu nyí alɔwliwli tɔn, lanmɛ na nɔ ganji tɔn, alǒ azɔ̌ tɔn. É ɖò wɛn ɖɔ mɛ lɛ bǐ wɛ ninɔmɛ ɖěɖee na byɔ ɖɔ è ni nɔ gbeji nú Jehovah é na wá ba jonɔ, ye na bo ɖó xwè ɖebǔ ɔ nɛ.​—Ja. 1:12-14.

6. (a) Ali tɛ nu zě e a zé hwiɖée jó nú Jehovah é ma ka nyí hwenu e gbɛ̀ na nyɔ́ dó é kɛɖɛ xó ǎ ɖè? (b) Etɛ Filipunu lɛ 4:11-13 ka sixu kplɔ́n we?

6 Bonu a na nɔ gbeji ɖò ninɔmɛ ɖebǔ mɛ ɔ, flín ɖɔ emi dó akpá nú Jehovah ɖɔ gbɛ̀ na bo gbɔn ɖebǔ ɔ, emi na sɛ̀n ɛ. Enɛ xlɛ́ ɖɔ a ɖɔ nú Nǔbǐwukpétɔ́ wɛkɛ ɔ tɔn ɖɔ enyi xɔ́ntɔn emitɔn lɛ kpo mɛjitɔ́ emitɔn lɛ kpo na bo ma sɔ́ ɖò sinsɛn ɛ wɛ ǎ ɔ, emilɛ na kpò ɖ’ewu. (Ðɛh. 27:10) Ðò ninɔmɛ lɛ bǐ mɛ ɔ, a sixu ba hlɔnhlɔn ɖò Jehovah gɔ́n, bo na zán gbɛ̀ sɔgbe xá zě e a zé hwiɖée jó n’i é.​—Filipunu lɛ 4:11-13.

7. Etɛ ka nyí tinmɛ a ni w’azɔ̌ nú hwlɛngán hwiɖesunɔ tɔn “kpo xɛsi kpo, kpodo sísɔ́sísɔ́ kpan” tɔn?

7 Jehovah ba ɖɔ a ni nyí xɔ́ntɔn emitɔn. Amɔ̌, xɔ́ntɔn tɔn nyínyí sɔyi kpo azɔ̌wiwa nú hwlɛngán hwiɖesunɔ tɔn kpo byɔ gǎndido. Enɛ wu wɛ Filipunu lɛ 2:12 ɖɔ: “Mi nɔ wà azɔ̌ kpo xɛsi kpo, kpodo sísɔ́sísɔ́ kpan nú hwlɛngán mitɔn na nyí hwlɛngán kpíkpé.” Xó enɛ lɛ xlɛ́ ɖɔ a ɖó na gbéjé lee a na lébe nú kancica e ɖò hwi kpo Jehovah kpo tɛntin é gbɔn é kpɔ́n, bo nɔ gbeji n’i, nú a na bo tlɛ ɖò mɛtɛnkpɔn ɖebǔ mɔ wɛ ɔ nɛ. A sixu ɖeji dó hwiɖée wu dín ǎ. Mɛ e tlɛ ko sɛ̀n Mawu nú xwè gègě lɛ é ɖé lɛ tlɛ wá zɛ gbě. Enɛ wu ɔ, afɔ tɛ lɛ a ka sixu ɖè bo na w’azɔ̌ nú hwlɛngán hwiɖesunɔ tɔn?

 BIBLU KPLƆNKPLƆN ÐÒ TAJI

8. Etɛ nùkplɔnkplɔn mɛɖesunɔ tɔn ka byɔ? Etɛwu é ka nyí nǔ taji?

8 Xɔ́ntɔn zunzun xá Jehovah nɔ byɔ xóɖɔɖókpɔ́: è na ɖótó è, bo lɛ́ ɖɔ xó n’i. Biblu kplɔnkplɔn mɛɖesunɔ tɔn wɛ nyí ali taji e nu mǐ nɔ ɖótó Jehovah ɖè é. Enɛ nɔ byɔ ɖɔ è ni ba nukúnnúmɔjɛnǔmɛ gbɔn Xó Mawu tɔn kpo wema junjɔn Biblu jí lɛ xixa bo lin tamɛ kpɔ́n dó ye jí kpo gblamɛ. Ee a na ɖò mɔ̌ wà wɛ é ɔ, flín ɖɔ Biblu kpinkplɔn enɛ kún nyí wemaxɔmɛ sín nùkplɔnkplɔn ɖé kpowun ó. É ɖó na cí ɖɔ a ɖò nǔ kplɔ́n dó tamɛ wɛ, bo na mɔ tɛn dó dín nú tɛnkpɔn wemaxɔmɛ tɔn ɖé ɖɔhun ǎ. Nùkplɔnkplɔn e nɔ hɛn lè wá é cí tomɛyiyi e hwenu a sixu ba dò nú nǔ bo mɔ jijɔ Jehovah tɔn yɔyɔ̌ lɛ é ɖɔhun. Enɛ na d’alɔ we bɔ a na sɛkpɔ Mawu bɔ é lɔ na sɛkpɔ we.​—Ja. 4:8.

Nɛ̌ a ka nɔ ɖɔ xó ɖó kpɔ́ xá Jehovah ganji gbɔn? (Kpɔ́n akpáxwé 8-11)

9. Azɔ̌wanú tɛ lɛ ka ko d’alɔ we ɖò nùkplɔnkplɔn mɛɖesunɔ tɔn kɔn?

9 Tutoblonunu Jehovah tɔn na azɔ̌wanú ɖé lɛ mǐ, bo na dó d’alɔ we bonu a na ɖu lè tuto nùkplɔnkplɔn tɔn ɖagbe ɖé tɔn. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, “Explore la Bible” e è nɔ mɔ ɖò “Adolescents” glɔ ɖò jw.org jí é sixu d’alɔ we bɔ a na kplɔ́n nǔ tawun tawun ɖé lɛ ɖò tan Biblu tɔn lɛ mɛ. Ðò jw.org jí ɔ, alixlɛ́mɛ nùkplɔnkplɔn tɔn “Etɛ Biblu ka Kplɔ́n Mɛ Tawun?” tɔn lɛ sixu lɛ́ d’alɔ we bɔ a na kú dó nǔ e a ɖi nǔ na lɛ é jí. Alixlɛ́mɛ nùkplɔnkplɔn tɔn enɛ lɛ sixu d’alɔ we bɔ a na tuùn lee a na tinmɛ nǔ e a ɖi nǔ na lɛ é nú mɛ ɖevo lɛ gbɔn é. A sixu lɛ́ mɔ nǔ ɖevo lɛ kplɔ́n ɖò xota Les jeunes s’interrogent . . . Comment trouver du plaisir à lire la Bible? e tɔ́n ɖò Réveillez-vous! avril 2009 tɔn mɛ é mɛ. Nùkplɔnkplɔn kpo tamɛ linlin kpo nɔ wà nǔ taji ɖé ɖò azɔ̌wiwa dó hwlɛngán towe takúnmɛ mɛ.​—Ðɛhan 119:105.

ÐƐXIXO ÐÒ TAJI

10. Etɛwu ɖɛxixo ka nyí nǔ taji nú mɛ e ko bló baptɛm bo nyí Klisanwun é ɖé?

10 Nùkplɔnkplɔn mɛɖesunɔ tɔn wɛ nyí ali e nu mǐ nɔ ɖótó Jehovah ɖè é ɖokpo, bɔ ɖɛxixo ka nyí ali e nu mǐ nɔ ɖɔ xó n’i ɖè é. Klisanwun ɖé ɖó na kpɔ́n ɖɛxixo dó mɔ nǔ e è na bló mɔ̌ tɔn mɔ̌ tɔn kpowun é ǎ, mɔ̌ jɛn ɖɛxixo ma ka lɛ́ nyí ‘taɖagbe sín bǒ’ e na zɔ́n bɔ è na ɖó taɖagbe, bɔ gǎn e dó wɛ è ɖè ɖò ali ɖé lɛ nu é na kpa mɛ ǎ é nɛ. É nyɔ́ wà ɔ, xóɖiɖɔ dó nùjɔnǔ mɛ xá Gbɛɖotɔ́ mǐtɔn wɛ é nyí. Jehovah jló na ɖótó we. (Xà Filipunu lɛ 4:6.) Enyi a ɖò linkpɔ́n  alɔkpa ɖé ɖó wɛ ɔ, wěɖexámɛ Biblu tɔn e nùnywɛ kpé ɖò ali enɛ nu é wɛ nyí ɖɔ a ni ‘sɔ́ nǔ linlin towe dó alɔ mɛ nú Jehovah.’ (Ðɛh. 55:23) A ka ganjɛwu dóó ɖɔ enɛ na d’alɔ à? Nɔví mǐtɔn livi mɔkpan sixu na jiɖe we ɖɔ enɛ ko d’alɔ emi. É sixu d’alɔ hwi lɔ!

11. Etɛwu a ka ɖó na nɔ dokú nú Jehovah hwebǐnu?

11 Ðɛxixo nɔ hun ali nú we bɔ a na wà nǔ zɛ alɔdo byɔbyɔ Jehovah wu. Biblu ɖɔ: “Mi tuùn nǔ e Mawu wà nú mi ɔ n’i.” (Kolo. 3:15) Hweɖelɛnu ɔ, tagba mǐtɔn lɛ sixu gbà ayi dó nú mǐ sɔmɔ̌, bɔ mǐ na wɔn nyɔna tobutobu e mǐ ko mɔ lɛ é. Etɛwu a ma ka na tɛ́n kpɔ́n bɔ ayihɔngbe ayihɔngbe ɔ, a na ɖó kɛ́n nǔ e Mawu wà nú we bɔ a sixu dokú tɔn n’i é atɔn vɔ́vɔ́ jí ǎ? Enɛ gudo ɔ, a na xoɖɛ dó dokú n’i ɖó nyɔna enɛ lɛ wu. Abigail e ɖó xwè 18 bo ko bló baptɛm hwenu e é ɖó xwè 12 é ɖɔ: “Un mɔ ɖɔ Jehovah jɛxa kú e mǐ nɔ dó n’i lɛ é hú mɛ ɖevo ɖebǔ ɖò wɛkɛ ɔ mɛ. Mǐ ɖó na dokú n’i hwenu e ali tɔn hun lɛ é bǐ, ɖó nǔ e é na mǐ lɛ é wu. Un sè nùflínmɛ ɖagbe elɔ gbè ɖokpo: Enyi mǐ fɔ́n sɔ bo ɖ’ayi wu ɖɔ mǐ ba nǔ e tamɛ mǐ ma dokú nú Jehovah dó égbé ǎ lɛ é bǐ kpò ɔ, etɛ ka na kpò nú mǐ?”

LEE NǓ E MƐÐESUNƆ MƆ KPƆ́N LƐ É XƆ AKWƐ GBƆN É

12, 13. Etɛwu é ka nyí nǔ taji ɖɔ a ni lin tamɛ dó lee hwiɖesunɔ mɛtún ɔ ɖɔ́ ɖagbewiwa Jehovah tɔn kpɔ́n gbɔn é jí?

12 Axɔsu Davidi hwexónu tɔn e Mawu hwlɛn sín mɛtɛnkpɔn syɛnsyɛn gègě mɛ é ɖɔ xó elɔ lɛ dó han mɛ: ‘Mi ɖɔ́ Jehovah kpɔ́n bo kpɔ́n lee é nyɔ́ sɔ́ é. Nǔ nyɔ́ nú mɛ e nɔ hɔn yì sù Jehovah é.’ (Ðɛh. 34:9) Wemafɔ enɛ xlɛ́ lee nǔ e mɛɖesunɔ mɔ kpɔ́n é xɔ akwɛ gbɔn é. Hwenu e a nɔ xà Biblu kpo wema mǐtɔn lɛ kpo, bo nɔ yì kplé Klisanwun tɔn lɛ é ɔ, a nɔ sè wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ xó lɛ dó lee Mawu d’alɔ mɛ ɖevo lɛ bɔ ye nɔ gbeji gbɔn é wu. Amɔ̌, ee a na ɖò susu wɛ ɖò gbigbɔ lixo é ɔ, é na byɔ ɖɔ hwiɖesunɔ ni ɖó ayi lee Jehovah d’alɔ we ɖò gbɛzán towe mɛ gbɔn é wu. Nɛ̌ hwiɖesunɔ mɛtún ɔ ka ko ɖɔ́ ɖagbewiwa Jehovah tɔn kpɔ́n gbɔn?

13 Klisanwun lɛ bǐ ko ɖɔ́ ɖagbewiwa Jehovah tɔn kpɔ́n ɖò ali ɖé nu. Enɛ wɛ nyí ɖɔ Mawu ylɔ ye bɔ ye sɛkpɔ é kpo vǐ tɔn kpo. Jezu ɖɔ: “Enyi Tɔ́ e sɛ́ mì dó ɔ ma dɔn mɛɖé wá nú mì ǎ ɔ, é sixu wá gɔ̌n ce ǎ.” (Jaan 6:44) A ka mɔ ɖɔ xó enɛ lɛ ɖu we à? Mɛ winnyawinnya ɖé sixu lin ɖɔ: ‘Jehovah dɔn mɛjitɔ́ ce lɛ, bɔ nyɛ ɖò ye gudo kpowun wɛ.’ Amɔ̌, hwenu e a sɔ́ hwiɖée jó nú Jehovah bo bló baptɛm é ɔ, a xlɛ́ ɖɔ emi ɖó wǔjɔmɛ ɔ, bo na ɖó kancica ɖé xá ɛ. Dìn ɔ, é wá tuùn we tawun. Biblu na jiɖe mǐ ɖɔ: “Mɛ e yí wǎn nú Mawu ɔ, Mawu tuùn i.” (1 Kɔ. 8:3) Nɔ tɛ́n kpɔ́n hwebǐnu bonu tɛn e mɛ a ɖè ɖò tutoblonunu Jehovah tɔn mɛ é ni xɔ akwɛ nú we, bo lɛ́ sù nukún towe mɛ.

14, 15. Nɛ̌ sinsɛnzɔ́ ɔ ka sixu d’alɔ we bɔ nùɖiɖi towe na syɛn gbɔn?

14 Ali ɖevo e nu a sixu ɖɔ́ ɖagbewiwa Jehovah tɔn kpɔ́n ɖè é wɛ nyí ɖɔ, a ni ɖó ayi lee é nɔ nɔ gudo nú we gbɔn, hwenu e a ɖò nǔ e a ɖi nǔ na lɛ é ɖɔ nú mɛ ɖevo lɛ wɛ é wu. A sixu wà enɛ ɖò kúnnuɖegbe kpo wemaxɔmɛ kpo. É nɔ vɛwǔ nú mɛɖé lɛ bɔ ye na ɖekúnnu nú gbɛ̌ yetɔn lɛ ɖò wemaxɔmɛ. Vlafo a sixu tuùn nǔ e wu wɛ é. A tuùn lee ye na yí wɛn ɔ gbɔn é ǎ. É sixu vɛwǔ bɔ è na ɖɔ xó nú ahwan ɖaxó ɖé hú ɖɔ è na ɖɔ xó nú azɔ̌mɛvigbɛ́ ɖokpo ɖokpo. Etɛ ka sixu d’alɔ we?

15 Nukɔntɔn ɔ, lin tamɛ dó nǔ e wu a kú dó nǔ e a ɖi nǔ na lɛ é jí é wu. Alixlɛ́mɛ nùkplɔnkplɔn tɔn e ɖò jw.org jí lɛ é ka ɖò gbè towe mɛ à? Enyi a ma ganjɛwu ǎ hǔn,  zǎn hwenu bo kije kpɔ́n. È sɔnǔ nú alixlɛ́mɛ enɛ lɛ bonu ye na d’alɔ we, nú a na lin tamɛ dó nǔ e a ɖi nǔ na lɛ é, nǔ e wu a ɖi nǔ nú ye é kpo lee a sixu tín ye mɛ nú mɛ ɖevo lɛ gbɔn é kpo jí. Enyi nǔ e jí a kú dó lɛ é syɛn ganji, bonu a lɛ́ sɔnǔ ganji ɔ, enɛ na sísɛ́ we bɔ a na ɖekúnnu dó nyikɔ Jehovah tɔn takúnmɛ.​—Jel. 20:8, 9.

16. Etɛ ka sixu d’alɔ we bɔ a na ɖu ɖò nǔ e a nɔ xò kpɔ́n bo ma nɔ ɖɔ xó dó nùɖiɖi towe lɛ wu ǎ é jí?

16 Amɔ̌, enyi a na bo tlɛ sɔnǔ ɔ, é sixu wá jɛ bɔ a lɛ́ xò nǔ kpɔ́n dó nǔ e a ɖi nǔ na lɛ é ɖiɖɔ nú mɛ ɖevo lɛ wu. Nɔví nyɔnu e ɖó xwè 18, bo bló baptɛm hwenu e é ɖó xwè 13 é yí gbè nú xó enɛ ɖɔ: “Un tuùn nǔ e un ɖi nǔ na é, amɔ̌ hweɖelɛnu ɔ, é nɔ vɛwǔ nú mì bɔ un na ɖɔ nǔ e un lin lɛ é.” Nɛ̌ é ka ɖí xwi xá enɛ gbɔn? É ɖɔ: “Un nɔ tɛ́n kpɔ́n kpowun bo sɔ́ nɔ linkpɔ́n dín ǎ. Azɔ̌mɛvigbɛ́ ce lɛ nɔ ɖɔ nǔ e ye nɔ wà lɛ é faà kpowun. Nyì lɔ ɖó na vo bo na wà nǔ ɖokpo ɔ. Enɛ wu ɔ, un na ɖɔ nǔ lehun ɖé: ‘Hwenu e un ɖò Biblu kplɔ́n wɛ ɖò azǎn ɖě ɔ wu, bo . . .’ Enɛ gudo ɔ, un nɔ gbɛkan dó xó e ɖɔ wɛ un ɖè é nu. Un bɛ́ xó ɔ tlolo ɔ, é nɔ nyí Biblu xó ǎ, amɔ̌, hwɛhwɛ ɔ, mɛɖé lɛ nɔ ba nǔ dò dó nǔ e un nɔ wà hwenu e un ɖò Biblu kplɔ́n wɛ é jí. Hweɖelɛnu ɔ, ye nɔ kàn nǔ byɔ d’ewu. Ee un fɔ́n bo ɖò mɔ̌ wà wɛ é ɔ, é wá bɔwǔ nú mì bǐ. Bɔ nukɔnmɛ ɔ, un nɔ vo ganji!”

17. Nɛ̌ linlin e a nɔ ɖó dó nùɖiɖi towe wu é ka sixu d’alɔ we bɔ a na ɖɔ xó nú mɛ ɖevo lɛ gbɔn?

17 Ee a na ɖò sísí ɖó nú mɛ ɖevo lɛ wɛ bɔ nǔ yetɔn na ɖò ayi mɛ ɖu nú we wɛ é ɔ, é na wá bɔkun nú ye hugǎn bɔ ye na ɖótó we. Olivia e ɖó xwè 17 bo bló baptɛm hwenu e xwè tɔn ɖò 9 jɛ 13 vlamɛ é ɖɔ: “Ð’ayǐ ɔ, xɛsi nɔ ɖi mì hwebǐnu ɖɔ enyi un dɔn Biblu dó xóɖɔɖókpɔ́ ɖé mɛ ɔ, mɛ lɛ na kpɔ́n mì dó mɔ Mawuví kɔxée.” Enɛ gudo ɔ, é sɔ́ nɔ lin nǔ kpɔ́n gbɔn mɔ̌ ǎ. Olivia sɔ́ nɔ sɔ́ ayi dó xɛsi tɔn jí sɔmɔ̌ ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, é lin tamɛ gbɔn lě: “Mɛ winnyawinnya gègě tuùn nǔ ɖebǔ dó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ wu ǎ. Mǐdɛɛ lɛ kɛɖɛ wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ e ye nɔ mɔ é. Enɛ wu ɔ, lee mǐ nɔ wà nǔ gbɔn é wɛ sixu ɖɔ lee ye na yí wɛn ɔ gbɔn é. Enyi mǐ nɔ kú winnya, nɔ ɖi xɛsi kabǐ é nɔ vɛwǔ nú mǐ bonu mǐ na ɖɔ xó dó nùɖiɖi mǐtɔn wu, alǒ, mǐ nɔ sísɔ́ hwenu e mǐ ɖò xó ɖɔ nú ye wɛ é ɔ, nɛ̌ é ka na nyí gbɔn? Nǔ nyí mɔ̌ ɔ, ye sixu mɔ ɖɔ mǐ kún nɔ gó ɖó mɛ e mǐ nyí é wutu ó. Ye tlɛ sixu gbɛ́ wɛn mǐtɔn ɖó mǐ kú dó nǔ e ɖɔ wɛ mǐ ɖè é jí ǎ wutu. Amɔ̌, enyi mǐ nɔ vo bo nɔ ɖɔ xó kpo jiɖiɖe kpo dó nǔ e mǐ ɖi nǔ na é wu, bonu xóɖɔɖókpɔ́ mǐtɔn nɔ cí mɔ̌ hwebǐnu ɔ, ye na ɖibla ɖó sísí nú mǐ hugǎn.”

NƆ ÐÒ AZƆ̌ WÀ NÚ HWLƐNGÁN TOWE WƐ

18. Etɛ lɛ azɔ̌wiwa nú hwlɛngán towe ka byɔ?

18 Lee mǐ ko mɔ gbɔn é ɔ, azɔ̌wiwa nú hwlɛngán mɛtɔn nyí nǔ taji ɖé. Nǔ ɖěɖee é byɔ lɛ é ɖé lɛ wɛ nyí Xó Mawu tɔn xixa kpo tamɛ linlin d’eji kpo, ɖɛxixo sɛ́dó Jehovah, kpo tamɛ linlin kpɔ́n dó ali ɖěɖee nu é ko dó nú hwiɖesunɔ mɛtún ɔ ɖè é jí kpo. Hwiɖée zízé jó nú nǔ enɛ lɛ na dó hlɔnhlɔn hlɔnhlɔn jí nú jiɖe e a ɖó dó wǔ e è jɔ we bɔ a na zun xɔ́ntɔn xá Jehovah é wu. Enɛ na wá sísɛ́ we bɔ a na tín nǔ e a ɖi nǔ na lɛ é mɛ nú mɛ ɖevo lɛ.​—Ðɛhan 73:28.

19. Etɛwu gǎn e a nɔ dó dó hwlɛngán towe tamɛ é ka xɔ akwɛ?

19 Jezu ɖɔ: “Enyi mɛɖé jló na xwedó mì hǔn, ni jó tito éɖesunɔ tɔn lɛ dó, bo ɖíɖá [yatín] tɔn, bo xwedó mì.” (Mat. 16:24) É ɖò wɛn ɖɔ ahwanvu nyínyí ee byɔ ɖɔ è na zé mɛɖée jó nú Mawu bo bló baptɛm é ɖò dandan. Amɔ̌, é nɔ hun ali nú nyɔna gègě dìn, bo na lɛ́ zɔ́n bɔ a na mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ ɖò gbɛ̀ yɔyɔ̌ Mawu tɔn mɛ. Enɛ wu ɔ, a ɖó hwɛjijɔ lɛ bǐ bo na ɖò azɔ̌ wà nú hwlɛngán towe wɛ!