Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Atɔxwɛ: Nùkplɔnkplɔn Tɔn  |  Décembre 2017

Alɔdlɛndonǔ Xota lɛ Tɔn nú Atɔxwɛ 2017 Tɔn Lɛ

Alɔdlɛndonǔ Xota lɛ Tɔn nú Atɔxwɛ 2017 Tɔn Lɛ

Ee mɛ xota ɖokpo ɖokpo tɔ́n ɖè é

BIBLU

 • Elias Hutter kpo Biblu Tɔn Ebléegbe Tɔn lɛ Kpo, No. 4

 • Etɛwu É ka Sukpɔ́ Sɔmɔ̌? No. 6

 • Kúnnuɖenú Kpɛví Ðevo (Tatunayi nɔ gbɛ̀), No. 3

 • Mɔ Nǔ Gègě Ðò Biblu Xixa Mɛ, No. 1

 • Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ Agɔ Ðiɖó Dó, No. 1

BIBLU NƆ HUZU GBƐZÁN MƐTƆN

 • Nú Nyɛ ɔ, Mawu Tíìn Ǎ (A. Golec), No. 5

 • Un Jló Na Kú Ǎ! (Y. Quarrie), No. 1

 • Un Yí Wǎn nú Baseball Hú Nǔ Bǐ! (S. Hamilton), No. 3

GBƐZÁN KLISANWUN TƆN KPO JIJƆ TƆN LƐ KPO

 • Dandan Wɛ Sinsɛnzɔ́watɔ́ Klisanwun lɛ Na Nɔ Tlɛnmɛ À? No. 2

 • Ðeɖɛ Hwɛgbe lɛ Lobo Xò Fífá Kàn, Juin

 • Ðu Ðò Hun E Xò Dó Ayi Towe Tamɛ Wɛ A Ðè É Jí, Juil.

 • Hwenu E Xɔ́ntɔn Nyínyí ɖé Jló Na Gblé É, Mars

 • Klisanwun lɛ ka Ðó Na Ðu Natáaxwe Wɛ À? No. 6

 • Lè E Nùnamɛ Nɔ Hɛn Wá lɛ É, No. 2

 • Linlin E Sɔgbe É Ðiɖó Dó Nùwanyido lɛ Wu, No. 6

 • Wanyiyi, Jijɔ Xɔ Akwɛ Ðé, Août

JEHOVAH

 • A ka Na Yí Gbè nú Nùnina Ðaxó Hugǎn Mawu Tɔn À? No. 2

 • Satáan Wɛ Nɔ Zɔ́n Wuvɛ̌ Mimɔ lɛ À? No. 1

JEZU KLISU

 • Nɛ̌ Jezu ka Na Ko Cí Tawun? No. 6

 • Nùjlɛdonǔwu E Kúnkplá “Cuku lɛ” É ɔ, Mɛzunzun Wɛ À? No. 5

KÚNNUÐETƆ́ JEHOVAH TƆN LƐ

 • ‘Ali Ðebǔ Nɔ Gblé Dín Alǒ Lín Dín Ǎ’ (Australie), Fév.

 • Awǎjijɛ E È Nɔ Mɔ Ðò Gbɛzán E Bɔkun É ɖé Zinzan Mɛ É, Mai

 • Huzu Sɔgbe Xá Agun Towe Yɔyɔ̌ Ɔ, Nov.

 • “Hwetɛnu Mǐ ka Na Lɛ́ Bló Kpléɖókpɔ́ Ðevo?” (Mexico), Août

 • ‘Kanɖodonǔwu kpo Wanyiyi kpo Hú Ð’ayǐ Tɔn’ (kpléɖókpɔ́ ɖaxó 1922 tɔn), Mai

 • “Mɛ E Nɔ Na Nǔ Mɛ ɔ, È Na Na Nǔ I Bɔ É Na Sukpɔ́” (nùnina), Nov.

 • Xomɛnyínyɔ́ Klisanwun Tɔn Sín Nǔwiwa Ðokpo, Oct.

 • Ye Zé Yeɖée Jó Ðò Turquie, Juil.

 • Ye Zé Yeɖée Jó kpo Jlǒ kpo (nɔví nyɔnu tlɛnnɔ lɛ), Jan.

NǓ E NǓXATƆ́ LƐ KANBYƆ LƐ É

 • Aniwu tan e Matie kpo Luki kpo ka kpi dó bǐbɛ̌mɛ gbɛzán Jezu tɔn wu é ka gbɔn vovo? Août

 • Jehovah “na lɔn bɔ tɛnkpɔn ɖé na wá nú mi bo hugǎn hlɔnhlɔn e mi ɖó é ǎ” (1Kɔ 10:13), Fév.

 • Klisanwun ɖé sixu ɖó adǎnwanu ɖé dó nya xɛ ɖò éɖée jí à? Juil.

 • Klisanwun lɛ ka sixu kpɔ́n DIU dó mɔ nǔ e sɔgbe xá Mawuxówema ɔ é à? Déc.

 • Mɛ ɖěɖee ɖó vǐ sunnu ɖaxó sín acɛ lɛ é kɛɖɛ sín kúnkan mɛ jɛn Mɛsiya ɔ gosin à? Déc.

TAN GBƐZÁN TƆN

 • Didɛ Ðò Mɛtɛnkpɔn lɛ Nu Nɔ Tɔ́n Kɔ Dó Nyɔna lɛ Mɛ (P. Sivulsky), Août

 • Mǐ Ðu Lè Fɛ́nú Mawu Tɔn Tɔn Ðò Ali Gègě Nu (D. Guest), Fév.

 • Nǔ E Jehovah Byɔ É Wiwa Nɔ Hɛn Nyɔna lɛ Wá (O. Matthews), Oct.

 • Tokunɔ E Un Nyí É Zɔ́n Bonu Un Gɔn Nǔ Kplɔ́n Mɛ Ðevo lɛ Ǎ (W. Markin), Mai

 • Un Jó Nǔ lɛ Dó Nyì Gudo Bo Xwedó Aklunɔ Ɔ (F. Fajardo), Déc.

 • Un Kudeji Bo Na Nyí Ahwanfuntɔ́ Klisu Tɔn Ðé (D. Psarras), Avril

 • Un Mɔ Nyɔna Ðó Un W’azɔ̌ Xá Sunnu E Zin Ðò Gbigbɔ Lixo lɛ É Wutu (D. Sinclair), Sept.

 • Zɔnlin E Un Ði Xá Nùnywɛtɔ́ lɛ É Ðó Lè nú Mì (W. Samuelson), Mars

XOTA ÐEVO LƐ

 • Adohu Adohu, No. 4

 • “Azǎn Gudogudo Tɔn lɛ” Mɛ Wɛ Mǐ ka Ðè À? No. 2

 • Etɛ ka Nɔ Nyí Haamagedɔni? No. 6

 • Fífá ka Na Wá Tíìn Ðò Ayikúngban Jí Gbè Ðokpo À? No. 5

 • Hwenu E Mɛvívɛ́ ɖé Ðò Kúzɔn Jɛ Wɛ É, No. 4

 • Jozɛfu Alimatéenu Ɔ, Oct.

 • Kannumɔgbenu Gigosin, No. 2

 • Kpɔ́n Nǔ Zɛ Lee Mɛ lɛ Cí Ðò Wěxo É Wu, Juin

 • Lee Gayiwusi D’alɔ Nɔví Tɔn lɛ Gbɔn É, Mai

 • Mawu Ni Dó nú Ayi E A Ðó Te É (Abigayilu), Juin

 • Mawu Ylɔ Ɛ Ðɔ “Axɔví” (Sala), No. 5

 • Nɛ̌ È ka Nɔ Hɛn Myɔ Dó Mɛɖée Jí Ðò Hwexónu Gbɔn? Jan.

 • Nǔ E Biblu Ðɔ Dó Gbɛ̀ kpo Kú kpo Wu É, No. 4

 • Nǔjlɔjlɔwiwa ka Na Wá Nɔ Ayikúngban ɔ Jí Gbeɖé À? No. 3

 • Nùnina E Hugǎn Bǐ É, No. 6

 • Nǔsatɔ́ Ðěɖee Nɔ Sà Kanlin Ðò Tɛmpli ɔ Mɛ lɛ É Nyí “Ajotɔ́” Wɛ À? Juin

 • ‘Nǔ Tɔn Nyɔ́ Mawu Nukúnmɛ’ (Henɔci), No. 1

 • Nùwalɔ Jwifu lɛ Tɔn Tɛ ka Zɔ́n Bɔ Jezu Gbɛ́ Nǔ Xwíxwlé? Oct.

 • Nyikɔ Biblu Tɔn ɖé Ðò Zɛ̌n Hwexónu Tɔn ɖé Jí, Mars

 • Palaɖisi Ðò Ayikúngban Jí: Dlɔ̌ Alǒ Nùjɔnǔ? No. 4

 • Sɔ́xátɔ́ Ɛnɛ Lɛ, No. 3

 • “Un Tuùn Ðɔ A Nyɔ́ Ðɛkpɛ” (Sala), No. 3

 • Wě E Pɔlu Ðè Xá Mɛ Ðɔ È Ni Má Sún Tɔjihun Ó Ðò Tomɛyiyi ɖé Hwenu É (Mɛ 27), No. 5

 • Wekwín Ebléegbe Tɔn Kpɛví Bǐ Ɔ, No. 4

 • Wɛnsagun lɛ ka Tíìn Dóó À? No. 5

 • Wuvɛ̌ Mimɔ, No. 1

XOTA NÙKPLƆNKPLƆN TƆN LƐ

 • Ahwankɛkɛví lɛ kpo Axɔsugbakún ɖé kpo Nɔ Nya Xɛ Ðò Jǐ Towe, Oct.

 • A ka Ðò Gbesisɔmɛ, Bo Na Ðó Suúlu Bo Nɔte À? Août

 • A ka Ðó Linlin E Jehovah Nɔ Ðó Dó Nǔjlɔjlɔwiwa Wu É À? Avril

 • A ka Na Hɛn Nǔ E È Wlan Ð’ayǐ lɛ É Dó Ayi Mɛ À? Mars

 • A ka Nɔ Hɔn Yì Sù Jehovah À? Nov.

 • “Akpá E A Dó ɔ . . . Ðè,” Avril

 • Alɔdido “Jonɔ lɛ” nú Ye Na ‘Sɛ̀n Jehovah kpo Xomɛhunhun Kpo,’ Mai

 • Alɔdido Vǐ “Jonɔ lɛ” Tɔn, Mai

 • A Sixu Kpó Ðò Jlɛ̌ Jí Ðò Mɛtɛnkpɔn Hwenu, Jan.

 • “A Yí Wǎn nú Mì Hú Elɔ lɛ À?” Mai

 • Dɔkun Jɔ Dɔkun Lɛ, Juil.

 • ‘Ðeji Dó Jehovah Wu, Bo Nɔ Wà Ðagbe,’ Jan.

 • Ði Nǔ—Wà Nǔ kpo Nùnywɛ Kpo! Mars

 • “É Ni . . . Bló Bonu Nǔ E A Lin Na Wà lɛ Bǐ Ni Nyí Wiwa,” Juil.

 • Etɛ lɛ ka Na Wá Yì Hwenu E Axɔsuɖuto Mawu Tɔn Na Wá É? Avril

 • “Fífá Mawu Tɔn . . . Hugǎn Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ Gbɛtɔ́ Tɔn Bǐ,” Août

 • Gbɛ̌ Linlin Gbɛ̀ ɔ Tɔn Lɛ, Nov.

 • Gbɛxixɔ ɔ, “Nùnamɛ E Nǔ Vɔ Ð’ewu” É ɖé Sín Mawu Gɔ́n, Fév.

 • “Hwɛɖɔtɔ́ Gbɛ̀ ɔ Bǐ Tɔn” Nɔ Wà Nǔ Jlɔjlɔ Hwebǐnu, Avril

 • Jehovah Nɔ Dó Gbɔ nú Mǐ Ðò Mɛtɛnkpɔn Mǐtɔn lɛ Bǐ Mɛ, Juin

 • Jehovah Nɔ Xlɛ́ Ali Togun Tɔn, Fév.

 • Jihan kpo Awǎjijɛ Kpo! Nov.

 • “Kpan Akɔ́n Bo Jɛ Azɔ̌ Jí,” Sept.

 • Lee Mǐ Na Ðè Gbɛtɔ́ Xóxó ɔ Nyì Ayǐ Bo Sɛ̀ Ɛ Dó Zɔ nú Mǐɖée Gbɔn É, Août

 • Lee Mǐ Na Sɔ́ Gbɛtɔ́ Yɔyɔ̌ ɔ Dó, Bo Ma Na Ðè Nyì Ayǐ Ǎ Gbɔn É, Août

 • Linlin Jehovah Tɔn Na Jɛ Jlɔ́! Fév.

 • Ma Lɔn nú Nǔ Ðebǔ Xò Ajɔ ɔ Yí Sín Así Towe Ó, Nov.

 • Ma nú Wanyiyi Towe Ðekpo Ó, Mai

 • “Mawuxó ɔ . . . Ðó Hlɔnhlɔn,” Sept.

 • Mɛɖesúsínínɔ E È Na We É Ni Xɔ Akwɛ Ðò Nukún Towe Mɛ, Jan.

 • Mɛjitɔ́ lɛ Mi, Mi D’alɔ Vǐ Mitɔn lɛ nú Ye Ni Ðó ‘Nùnywɛ E Nɔ Kplá Mɛ, Bɔ È Nɔ Mɔ Hwlɛngán É,’ Déc.

 • Mɛ̌ ka Ðò Ali Xlɛ́ Togun Mawu Tɔn Wɛ Ðò Égbé? Fév.

 • Mɛ Winnyawinnya lɛ Emi, “Mi Wà Azɔ̌ . . . nú Hwlɛngán Mitɔn,” Déc.

 • ‘Mi Kpa Jah!’ Etɛwu? Juil.

 • Nɔ Ðɔhwɛ Jlɔjlɔ, Nɔ Kú Nǔblawu nú Mɛ Jehovah Ðɔhun, Nov.

 • Nɔ Gudo nú Nǔbǐwukpétɔ́ E Jehovah Nyí É! Juin

 • “Nɔ Ya Avǐ Xá Mɛ E Ðò Avǐ Ya Wɛ Lɛ,” Juil.

 • Nǔ E Wu Jlɛjininɔ Kpó Ðò Taji É, Jan.

 • Nugbǒ ɔ ‘Hɛn Fífá Wá Ǎ, Loɔ, Hwǐ Wɛ É Hɛn Wá,’ Oct.

 • Nǔ Linlin Mɛɖée Zízé Jó Tɔn Towe Ni Kpa Susu nú Jehovah! Avril

 • Nǔmimɔ Zakalíi Tɔn Lɛ: Nɛ̌ Ye ka Kàn We Gbɔn? Oct.

 • Sè Wuvɛ̌ Xá Mɛ Jehovah Ðɔhun, Sept.

 • Sɛ̀n Jehovah kpo Ayi Towe Bǐ Kpo! Mars

 • Sɔ́ Ayi Towe Ðó Dɔkun Gbigbɔ Tɔn lɛ Jí, Juin

 • Sɔ́ Ayi Towe Ðó Xó Ðaxó E Ðò Atɛ Jí É Jí, Juin

 • ‘Sɔ́ Nǔ Enɛ lɛ Dó Así nú Mɛ E Wu È Ðeji Dó lɛ É,’ Jan.

 • Sɔnǔ nú Mɛɖéejiɖuɖe, Sept.

 • ‘Un Ðò Nukún Ðó Mawu Wɛ,’ Déc.

 • “Un Tuùn Ðɔ É Na Fɔ́n,” Déc.

 • Wlǐ Yɛ̌yi nú Mɛ E É Jɛxa Ðɔ È Ni Wlí Na É, Mars

 • “Xó E Mawu Mǐtɔn Ðɔ ɔ Na Nɔ Ayǐ Kaka Sɔyi,” Sept.

 • Yǐ Wǎn Titewungbe nú Mɛ Ðò Nǔwiwa lɛ Mɛ, Oct.