Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Alɔdlɛndonǔ Xota lɛ Tɔn nú Atɔxwɛ 2017 Tɔn Lɛ

Alɔdlɛndonǔ Xota lɛ Tɔn nú Atɔxwɛ 2017 Tɔn Lɛ

Ee mɛ xota ɖokpo ɖokpo tɔ́n ɖè é

BIBLU

 • Elias Hutter kpo Biblu Tɔn Ebléegbe Tɔn lɛ Kpo, No. 4

 • Etɛwu É ka Sukpɔ́ Sɔmɔ̌? No. 6

 • Kúnnuɖenú Kpɛví Ðevo (Tatunayi nɔ gbɛ̀), No. 3

 • Mɔ Nǔ Gègě Ðò Biblu Xixa Mɛ, No. 1

 • Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ Agɔ Ðiɖó Dó, No. 1

BIBLU NƆ HUZU GBƐZÁN MƐTƆN

 • Nú Nyɛ ɔ, Mawu Tíìn Ǎ (A. Golec), No. 5

 • Un Jló Na Kú Ǎ! (Y. Quarrie), No. 1

 • Un Yí Wǎn nú Baseball Hú Nǔ Bǐ! (S. Hamilton), No. 3

GBƐZÁN KLISANWUN TƆN KPO JIJƆ TƆN LƐ KPO

 • Dandan Wɛ Sinsɛnzɔ́watɔ́ Klisanwun lɛ Na Nɔ Tlɛnmɛ À? No. 2

 • Ðeɖɛ Hwɛgbe lɛ Lobo Xò Fífá Kàn, Juin

 • Ðu Ðò Hun E Xò Dó Ayi Towe Tamɛ Wɛ A Ðè É Jí, Juil.

 • Hwenu E Xɔ́ntɔn Nyínyí ɖé Jló Na Gblé É, Mars

 • Klisanwun lɛ ka Ðó Na Ðu Natáaxwe Wɛ À? No. 6

 • Lè E Nùnamɛ Nɔ Hɛn Wá lɛ É, No. 2

 • Linlin E Sɔgbe É Ðiɖó Dó Nùwanyido lɛ Wu, No. 6

 • Wanyiyi, Jijɔ Xɔ Akwɛ Ðé, Août

JEHOVAH

 • A ka Na Yí Gbè nú Nùnina Ðaxó Hugǎn Mawu Tɔn À? No. 2

 • Satáan Wɛ Nɔ Zɔ́n Wuvɛ̌ Mimɔ lɛ À? No. 1

JEZU KLISU

 • Nɛ̌ Jezu ka Na Ko Cí Tawun? No. 6

 • Nùjlɛdonǔwu E Kúnkplá “Cuku lɛ” É ɔ, Mɛzunzun Wɛ À? No. 5

KÚNNUÐETƆ́ JEHOVAH TƆN LƐ

 • ‘Ali Ðebǔ Nɔ Gblé Dín Alǒ Lín Dín Ǎ’ (Australie), Fév.

 • Awǎjijɛ E È Nɔ Mɔ Ðò Gbɛzán E Bɔkun É ɖé Zinzan Mɛ É, Mai

 • Huzu Sɔgbe Xá Agun Towe Yɔyɔ̌ Ɔ, Nov.

 • “Hwetɛnu Mǐ ka Na Lɛ́ Bló Kpléɖókpɔ́ Ðevo?” (Mexico), Août

 • ‘Kanɖodonǔwu kpo Wanyiyi kpo Hú Ð’ayǐ Tɔn’ (kpléɖókpɔ́ ɖaxó 1922 tɔn), Mai

 • “Mɛ E Nɔ Na Nǔ Mɛ ɔ, È Na Na Nǔ I Bɔ É Na Sukpɔ́” (nùnina), Nov.

 • Xomɛnyínyɔ́ Klisanwun Tɔn Sín Nǔwiwa Ðokpo, Oct.

 • Ye Zé Yeɖée Jó Ðò Turquie, Juil.

 • Ye Zé Yeɖée Jó kpo Jlǒ kpo (nɔví nyɔnu tlɛnnɔ lɛ), Jan.

NǓ E NǓXATƆ́ LƐ KANBYƆ LƐ É

 • Aniwu tan e Matie kpo Luki kpo ka kpi dó bǐbɛ̌mɛ gbɛzán Jezu tɔn wu é ka gbɔn vovo? Août

 • Jehovah “na lɔn bɔ tɛnkpɔn ɖé na wá nú mi bo hugǎn hlɔnhlɔn e mi ɖó é ǎ” (1Kɔ 10:13), Fév.

 • Klisanwun ɖé sixu ɖó adǎnwanu ɖé dó nya xɛ ɖò éɖée jí à? Juil.

 • Klisanwun lɛ ka sixu kpɔ́n DIU dó mɔ nǔ e sɔgbe xá Mawuxówema ɔ é à? Déc.

 • Mɛ ɖěɖee ɖó vǐ sunnu ɖaxó sín acɛ lɛ é kɛɖɛ sín kúnkan mɛ jɛn Mɛsiya ɔ gosin à? Déc.

TAN GBƐZÁN TƆN

 • Didɛ Ðò Mɛtɛnkpɔn lɛ Nu Nɔ Tɔ́n Kɔ Dó Nyɔna lɛ Mɛ (P. Sivulsky), Août

 • Mǐ Ðu Lè Fɛ́nú Mawu Tɔn Tɔn Ðò Ali Gègě Nu (D. Guest), Fév.

 • Nǔ E Jehovah Byɔ É Wiwa Nɔ Hɛn Nyɔna lɛ Wá (O. Matthews), Oct.

 • Tokunɔ E Un Nyí É Zɔ́n Bonu Un Gɔn Nǔ Kplɔ́n Mɛ Ðevo lɛ Ǎ (W. Markin), Mai

 • Un Jó Nǔ lɛ Dó Nyì Gudo Bo Xwedó Aklunɔ Ɔ (F. Fajardo), Déc.

 • Un Kudeji Bo Na Nyí Ahwanfuntɔ́ Klisu Tɔn Ðé (D. Psarras), Avril

 • Un Mɔ Nyɔna Ðó Un W’azɔ̌ Xá Sunnu E Zin Ðò Gbigbɔ Lixo lɛ É Wutu (D. Sinclair), Sept.

 • Zɔnlin E Un Ði Xá Nùnywɛtɔ́ lɛ É Ðó Lè nú Mì (W. Samuelson), Mars

XOTA ÐEVO LƐ

 • Adohu Adohu, No. 4

 • “Azǎn Gudogudo Tɔn lɛ” Mɛ Wɛ Mǐ ka Ðè À? No. 2

 • Etɛ ka Nɔ Nyí Haamagedɔni? No. 6

 • Fífá ka Na Wá Tíìn Ðò Ayikúngban Jí Gbè Ðokpo À? No. 5

 • Hwenu E Mɛvívɛ́ ɖé Ðò Kúzɔn Jɛ Wɛ É, No. 4

 • Jozɛfu Alimatéenu Ɔ, Oct.

 • Kannumɔgbenu Gigosin, No. 2

 • Kpɔ́n Nǔ Zɛ Lee Mɛ lɛ Cí Ðò Wěxo É Wu, Juin

 • Lee Gayiwusi D’alɔ Nɔví Tɔn lɛ Gbɔn É, Mai

 • Mawu Ni Dó nú Ayi E A Ðó Te É (Abigayilu), Juin

 • Mawu Ylɔ Ɛ Ðɔ “Axɔví” (Sala), No. 5

 • Nɛ̌ È ka Nɔ Hɛn Myɔ Dó Mɛɖée Jí Ðò Hwexónu Gbɔn? Jan.

 • Nǔ E Biblu Ðɔ Dó Gbɛ̀ kpo Kú kpo Wu É, No. 4

 • Nǔjlɔjlɔwiwa ka Na Wá Nɔ Ayikúngban ɔ Jí Gbeɖé À? No. 3

 • Nùnina E Hugǎn Bǐ É, No. 6

 • Nǔsatɔ́ Ðěɖee Nɔ Sà Kanlin Ðò Tɛmpli ɔ Mɛ lɛ É Nyí “Ajotɔ́” Wɛ À? Juin

 • ‘Nǔ Tɔn Nyɔ́ Mawu Nukúnmɛ’ (Henɔci), No. 1

 • Nùwalɔ Jwifu lɛ Tɔn Tɛ ka Zɔ́n Bɔ Jezu Gbɛ́ Nǔ Xwíxwlé? Oct.

 • Nyikɔ Biblu Tɔn ɖé Ðò Zɛ̌n Hwexónu Tɔn ɖé Jí, Mars

 • Palaɖisi Ðò Ayikúngban Jí: Dlɔ̌ Alǒ Nùjɔnǔ? No. 4

 • Sɔ́xátɔ́ Ɛnɛ Lɛ, No. 3

 • “Un Tuùn Ðɔ A Nyɔ́ Ðɛkpɛ” (Sala), No. 3

 • Wě E Pɔlu Ðè Xá Mɛ Ðɔ È Ni Má Sún Tɔjihun Ó Ðò Tomɛyiyi ɖé Hwenu É (Mɛ 27), No. 5

 • Wekwín Ebléegbe Tɔn Kpɛví Bǐ Ɔ, No. 4

 • Wɛnsagun lɛ ka Tíìn Dóó À? No. 5

 • Wuvɛ̌ Mimɔ, No. 1

XOTA NÙKPLƆNKPLƆN TƆN LƐ

 • Ahwankɛkɛví lɛ kpo Axɔsugbakún ɖé kpo Nɔ Nya Xɛ Ðò Jǐ Towe, Oct.

 • A ka Ðò Gbesisɔmɛ, Bo Na Ðó Suúlu Bo Nɔte À? Août

 • A ka Ðó Linlin E Jehovah Nɔ Ðó Dó Nǔjlɔjlɔwiwa Wu É À? Avril

 • A ka Na Hɛn Nǔ E È Wlan Ð’ayǐ lɛ É Dó Ayi Mɛ À? Mars

 • A ka Nɔ Hɔn Yì Sù Jehovah À? Nov.

 • “Akpá E A Dó ɔ . . . Ðè,” Avril

 • Alɔdido “Jonɔ lɛ” nú Ye Na ‘Sɛ̀n Jehovah kpo Xomɛhunhun Kpo,’ Mai

 • Alɔdido Vǐ “Jonɔ lɛ” Tɔn, Mai

 • A Sixu Kpó Ðò Jlɛ̌ Jí Ðò Mɛtɛnkpɔn Hwenu, Jan.

 • “A Yí Wǎn nú Mì Hú Elɔ lɛ À?” Mai

 • Dɔkun Jɔ Dɔkun Lɛ, Juil.

 • ‘Ðeji Dó Jehovah Wu, Bo Nɔ Wà Ðagbe,’ Jan.

 • Ði Nǔ—Wà Nǔ kpo Nùnywɛ Kpo! Mars

 • “É Ni . . . Bló Bonu Nǔ E A Lin Na Wà lɛ Bǐ Ni Nyí Wiwa,” Juil.

 • Etɛ lɛ ka Na Wá Yì Hwenu E Axɔsuɖuto Mawu Tɔn Na Wá É? Avril

 • “Fífá Mawu Tɔn . . . Hugǎn Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ Gbɛtɔ́ Tɔn Bǐ,” Août

 • Gbɛ̌ Linlin Gbɛ̀ ɔ Tɔn Lɛ, Nov.

 • Gbɛxixɔ ɔ, “Nùnamɛ E Nǔ Vɔ Ð’ewu” É ɖé Sín Mawu Gɔ́n, Fév.

 • “Hwɛɖɔtɔ́ Gbɛ̀ ɔ Bǐ Tɔn” Nɔ Wà Nǔ Jlɔjlɔ Hwebǐnu, Avril

 • Jehovah Nɔ Dó Gbɔ nú Mǐ Ðò Mɛtɛnkpɔn Mǐtɔn lɛ Bǐ Mɛ, Juin

 • Jehovah Nɔ Xlɛ́ Ali Togun Tɔn, Fév.

 • Jihan kpo Awǎjijɛ Kpo! Nov.

 • “Kpan Akɔ́n Bo Jɛ Azɔ̌ Jí,” Sept.

 • Lee Mǐ Na Ðè Gbɛtɔ́ Xóxó ɔ Nyì Ayǐ Bo Sɛ̀ Ɛ Dó Zɔ nú Mǐɖée Gbɔn É, Août

 • Lee Mǐ Na Sɔ́ Gbɛtɔ́ Yɔyɔ̌ ɔ Dó, Bo Ma Na Ðè Nyì Ayǐ Ǎ Gbɔn É, Août

 • Linlin Jehovah Tɔn Na Jɛ Jlɔ́! Fév.

 • Ma Lɔn nú Nǔ Ðebǔ Xò Ajɔ ɔ Yí Sín Así Towe Ó, Nov.

 • Ma nú Wanyiyi Towe Ðekpo Ó, Mai

 • “Mawuxó ɔ . . . Ðó Hlɔnhlɔn,” Sept.

 • Mɛɖesúsínínɔ E È Na We É Ni Xɔ Akwɛ Ðò Nukún Towe Mɛ, Jan.

 • Mɛjitɔ́ lɛ Mi, Mi D’alɔ Vǐ Mitɔn lɛ nú Ye Ni Ðó ‘Nùnywɛ E Nɔ Kplá Mɛ, Bɔ È Nɔ Mɔ Hwlɛngán É,’ Déc.

 • Mɛ̌ ka Ðò Ali Xlɛ́ Togun Mawu Tɔn Wɛ Ðò Égbé? Fév.

 • Mɛ Winnyawinnya lɛ Emi, “Mi Wà Azɔ̌ . . . nú Hwlɛngán Mitɔn,” Déc.

 • ‘Mi Kpa Jah!’ Etɛwu? Juil.

 • Nɔ Ðɔhwɛ Jlɔjlɔ, Nɔ Kú Nǔblawu nú Mɛ Jehovah Ðɔhun, Nov.

 • Nɔ Gudo nú Nǔbǐwukpétɔ́ E Jehovah Nyí É! Juin

 • “Nɔ Ya Avǐ Xá Mɛ E Ðò Avǐ Ya Wɛ Lɛ,” Juil.

 • Nǔ E Wu Jlɛjininɔ Kpó Ðò Taji É, Jan.

 • Nugbǒ ɔ ‘Hɛn Fífá Wá Ǎ, Loɔ, Hwǐ Wɛ É Hɛn Wá,’ Oct.

 • Nǔ Linlin Mɛɖée Zízé Jó Tɔn Towe Ni Kpa Susu nú Jehovah! Avril

 • Nǔmimɔ Zakalíi Tɔn Lɛ: Nɛ̌ Ye ka Kàn We Gbɔn? Oct.

 • Sè Wuvɛ̌ Xá Mɛ Jehovah Ðɔhun, Sept.

 • Sɛ̀n Jehovah kpo Ayi Towe Bǐ Kpo! Mars

 • Sɔ́ Ayi Towe Ðó Dɔkun Gbigbɔ Tɔn lɛ Jí, Juin

 • Sɔ́ Ayi Towe Ðó Xó Ðaxó E Ðò Atɛ Jí É Jí, Juin

 • ‘Sɔ́ Nǔ Enɛ lɛ Dó Así nú Mɛ E Wu È Ðeji Dó lɛ É,’ Jan.

 • Sɔnǔ nú Mɛɖéejiɖuɖe, Sept.

 • ‘Un Ðò Nukún Ðó Mawu Wɛ,’ Déc.

 • “Un Tuùn Ðɔ É Na Fɔ́n,” Déc.

 • Wlǐ Yɛ̌yi nú Mɛ E É Jɛxa Ðɔ È Ni Wlí Na É, Mars

 • “Xó E Mawu Mǐtɔn Ðɔ ɔ Na Nɔ Ayǐ Kaka Sɔyi,” Sept.

 • Yǐ Wǎn Titewungbe nú Mɛ Ðò Nǔwiwa lɛ Mɛ, Oct.