Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

A ka Flín À?

A ka Flín À?

A ka xà Atɔxwɛ e tɔ́n wá yì lɛ é ganji à? É nyɔ́, kpɔ́n ɖɔ a ka sixu na xósin nú nùkanbyɔ elɔ lɛ à jí:

Enyi mɛjitɔ́ ee sɛ̀ tɛn sín jɔtɛn yetɔn lɛ é ɖò alɔ dó vǐ yetɔn lɛ wɛ ɖò gbigbɔ lixo ɔ, etɛwu ye ka ɖó na gbéjé gbè xó ɔ kpɔ́n ganji?

Vǐ lɛ sixu kplɔ́n gbè xá ɔ mɛ tɔn ɖò wemaxɔmɛ kpo fí e ye ɖè é kpo. Enyi vǐ ɖé sè gbè hú ɖokpo ɔ, é sixu hɛn lè wá n’i. Mɛjitɔ́ lɛ ɖó na kpɔ́n ɖɔ agun e nɔ dó gbè xá ɔ mɛ tɔn é ɖé alǒ agun e nɔ dó jonɔgbe é ɖé yiyi wɛ na d’alɔ mɛ winnyawinnya yetɔn lɛ, bɔ ye na ɖó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ nugbǒ ɔ tɔn hugǎn, bo lɛ́ yì nukɔn ɖò gbigbɔ lixo à jí. Mɛjitɔ́ Klisanwun lɛ nɔ sɔ́ ganjininɔ gbigbɔ tɔn vǐ yetɔn lɛ tɔn ɖó linkpɔ́n mɛ hú nùjlomɛ yeɖesunɔ tɔn lɛ.​—w17.05, wex. 9-11.

Etɛ dó gesí wɛ xógbe “elɔ lɛ” ɔ ka ɖè, hwenu e Jezu kanbyɔ Piyɛ́ɛ ɖɔ: “A yí wǎn nú mì hú elɔ lɛ à?” é? (Jaan 21:15, nwt)

É cí ɖɔ hweví e è ko wlí dó nǔ mɛ bɔ ye ɖò akpá yetɔn finɛ lɛ é, alǒ, hwehuhuzɔ́ ɔ dó gesí wɛ Jezu ɖè ɖɔhun. Ðò kú Jezu tɔn gudo ɔ, Piyɛ́ɛ lɛkɔ yì azɔ̌ tɔn xóxó ɔ kɔn, é wɛ nyí hwehuhu. Klisanwun lɛ ɖó na da tɛn e mɛ agbazazɔ́ yetɔn ɖè ɖò ayi yetɔn mɛ é kpɔ́n.​—w17.05, wex. 22-23.

Etɛwu Ablaxamu ka byɔ asì tɔn ɖɔ é ni ɖɔ ɖɔ é nyí nɔví nyɔnu emitɔn? (Bǐb. 12:10-13)

Nugbǒ ɔ, tɔ́ví Ablaxamu tɔn wɛ nyí Sala. Enyi Sala ko ɖɔ ɖɔ Ablaxamu nyí asú emitɔn wɛ ɔ, è sixu ko hu Ablaxamu, bɔ enɛ sixu zɔ́n bɔ kúnkan e sín akpá Mawu dó ɖɔ é na gbɔn jǐ tɔn é sɔ́ na jɛnu ǎ.​—wp17.3, wex. 14-15.

Wlɛnwín tɛ Elias Hutter ka zán dó d’alɔ mɛ ɖěɖee jló na kplɔ́n Ebléegbe lɛ é?

É ba na bló bɔ é na bɔkun nú wemaxɔmɛvi lɛ, bonu ye na tuùn wekwín kpɛví e ɖò bǐbɛ̌mɛ kpo fifonu xókwin lɛ tɔn é kpo ɖó vo nú xókwin dòdó Ebléegbe tɔn e ɖò Biblu mɛ lɛ é é. Enɛ wu ɔ, é zín xókwin dòdó lɛ bɔ ye tlí, bo ka zán wekwín e ma tlí ǎ lɛ é dó wlan bǐbɛ̌mɛ kpo fifonu xókwin lɛ tɔn kpo. Les Saintes Écritures. Traduction du monde nouveau (avec notes et références) lɔ zán wlɛnwín mɔhun ɖò tinmɛ e ɖò dò lɛ é mɛ.wp17.4, wex. 11-12.

Nú Klisanwun ɖé ɖò linlin wɛ bo na ɖó tú bo na dó cyɔn alɔ éɖée jí ɔ, etɛ lɛ é ka ɖó na hɛn dó ayi mɛ?

Ðé lɛ ɖíe: Mawu nɔ kpɔ́n gbɛ̀ dó mɔ nǔ mímɛ́. Jezu byɔ ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ni hɛn hwǐ dó cyɔn alɔ yeɖée jí ǎ. (Luk. 22:36, 38) Mǐ na sɔ́ hwǐ mǐtɔn lɛ dó tun nǔ e è nɔ dó lɛ̀ gle na lɛ é. Gbɛ̀ xɔ akwɛ hugǎn nǔɖokan lɛ. Mǐ nɔ ɖó sísí nú ayixa mɛ ɖevo lɛ tɔn, bo jló na zé kpɔ́ndéwú ɖagbe ɖ’ayǐ. (2 Kɔ. 4:2)​—w17.07, wex. 31-32.

Etɛwu tan e Matie kpi dó bǐbɛ̌mɛ gbɛzán Jezu tɔn tɔn kpo kúnkan tɔn kpo wu é ka gbɔn vo nú Luki tɔn?

Matie sɔ́ ayi ɖó Jozɛfu jí, bo ɖɔ xó dó lee é wà nǔ gbɔn hwenu e é sè ɖɔ Mali ɖò xò é, wɛn e wɛnsagun ɔ dó è ɖɔ é ni hɔn yì Ejipu é kpodo kɔ e é wá lɛ́ sín dɔ̌n ɖò nukɔnmɛ é kpo wu. Luki ka sɔ́ ayi tɔn ɖó Mali jí hugǎn; ɖi kpɔ́ndéwú ɔ, é ɖɔ xó dó ba e Mali yì ba Elizabɛti kpɔ́n é kpo lee Mali wà nǔ gbɔn hwenu e Jezu cí tɛmpli mɛ é kpo wu.​—w17.08, wex. 32.

Nǔ tɛ lɛ mɔ̌ Biblu ka xò zlɛ?

Tinmɛ xókwin kpo xógbe kpo e è zán ɖò Biblu mɛ lɛ é tɔn ɖyɔ ɖò xwè lɛ gblamɛ. Nukɔnyiyi toxóɖiɖɔ tɔn wà nǔ dó gbè e è nɔ dó kpaà lɛ é wu. È klán gbè xá Biblu lilɛ lilɛ dó gbè kpaà lɛ mɛ.​—w17.09, wex. 19-21.

Mǐ ka ɖó wɛnsagun xɛnyaɖomɛjitɔ́ ɖé wɛ à?

Eǒ. Jezu ɖɔ dó ahwanvu tɔn lɛ wu ɖɔ wɛnsagun yetɔn lɛ ɖò jixwé bo ɖò Mawu nukɔn. (Mat. 18:10) Ðiɖɔ wɛ é ɖè ɖɔ ahwanvu emitɔn lɛ sín nǔ nɔ ɖu ayi mɛ nú wɛnsagun lɛ, é nyí ɖɔ ye nɔ nya xɛ ɖò ye mɛ ɖokpo ɖokpo jí ɖò nùjiwǔ linu wɛ ǎ.​—wp17.5, wex. 5.

Wanyiyi alɔkpa tɛ ka nyí ɖaxó hugǎn ɔ?

Ðó wanyiyi a·gaʹpe junjɔn nugbodòdó lɛ jí wutu ɔ, é wɛ nyí wanyiyi ɖaxó hugǎn ɔ. É sixu byɔ ɖɔ è ni keya nú mɛ bo lɛ́ yá wǔ dó mɛ. Amɔ̌, nugbodòdó taji lɛ, ɖi cejɛnnabi ma ɖó núwiwa nú ɖagbe mɛ ɖevo lɛ tɔn wɛ nɔ ɖè è xlɛ́.​—w17.10, wex. 7.