Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Jehovah Nɔ Na Ajɔ Mɛ E Nɔ Ba ɛ Nugbǒ Nugbǒ lɛ É

Jehovah Nɔ Na Ajɔ Mɛ E Nɔ Ba ɛ Nugbǒ Nugbǒ lɛ É

“Mɛ e sɛkpɔ Mawu ɔ ɖó na ɖi nǔ ɖɔ Mawu tíìn, bo nɔ na ajɔ mɛ e ɖò biba ɛ wɛ lɛ.”​—EBL. 11:6.

HAN LƐ: 85, 134

1, 2. (a) Nɛ̌ wanyiyi ka cá kàn xá nùɖiɖi gbɔn? (b) Nùkanbyɔ tɛ lɛ mǐ ka na ba dò na?

MǏ YÍ wǎn nú Jehovah “ɖó é wɛ yí wǎn nú mǐ jɛ nukɔn.” (1 Jaan 4:19) Wanyiyi ɖaxó e Jehovah ɖó nú mǐ é sín xlɛ̌ ɖokpo wɛ nyí ɖɔ éɖesunɔ ɖɔ ɖɔ emi na dó nú mɛsɛntɔ́ emitɔn gbejinɔtɔ́ lɛ. Bǎ e mɛ mǐ yí wǎn nú Mawu ɖó é wɛ nùɖiɖi mǐtɔn nɔ lidǒ ɖó; mǐ ka ɖi nǔ ɖɔ é tíìn kɛɖɛ wɛ ǎ, loɔ, mǐ lɛ́ ɖi nǔ ɖɔ é nɔ d’ajɔ mɛ e é yí wǎn na lɛ é jɛn wɛ.​—Eblée lɛ 11:6.

2 Ajɔ didó mɛ nyí akpáxwé taji ɖé ɖò mɛ alɔkpa e Jehovah nyí é kpo nǔ e é nɔ wà lɛ é kpo mɛ. Hwenu e mǐ kudeji bǐ mlɛ́mlɛ́ ɖɔ Mawu nɔ d’ajɔ mɛ e nɔ ba ɛ nugbǒ nugbǒ lɛ é jɛn nùɖiɖi mǐtɔn nɔ ɖò blebu, ɖó “nùɖiɖi ɖiɖó wɛ nyí è ni ɖeji dó nǔ e ɖó nukún wɛ è ɖè ɔ wu.” (Ebl. 11:1) Nugbǒ ɔ, nùɖiɖi ɖiɖó nɔ byɔ ɖɔ è ni ɖó nukún nyɔna e sín akpá Mawu dó lɛ é syɛnsyɛn. Amɔ̌, nɛ̌ nukún ɖiɖó ajɔ ɖé ka nɔ hɛn lè wá nú mǐ gbɔn? Nɛ̌ Jehovah ka d’ajɔ mɛsɛntɔ́ tɔn hwexónu tɔn lɛ kpo égbé tɔn lɛ kpo gbɔn? Mǐ ni kpɔ́n.

JEHOVAH D’AKPÁ ÐƆ EMI NA DÓ NÚ MƐSƐNTƆ́ EMITƆN LƐ

3. Akpá tɛ ka ɖò Malacíi 3:10 mɛ?

3 Jehovah Mawu ko ɖɔ nú éɖée ɖɔ emi ɖó na d’ajɔ mɛsɛntɔ́  emitɔn gbejinɔtɔ́ lɛ, enɛ wu wɛ é byɔ mǐ ɖɔ mǐ ni ba nyɔna emitɔn. Mǐ xà ɖɔ: “Mawu Mavɔmavɔ Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ ɖɔ: ‘Mi . . . tɛ́n mì kpɔ́n, bo na kpɔ́n ɖɔ un ma na hun [jixwé] hɔn lɛ ɖó nuvo nú mi à jí; un ma na kɔn nyɔna dó mi jí bɔ é na túnflá à jí.’” (Mal. 3:10) Enyi mǐ yí gbè nú nǔ enɛ e Jehovah byɔ mǐ é ɔ, mǐ nɔ ɖexlɛ́ ɖɔ é sù nukún mǐtɔn mɛ tawun bɔ mǐ dokú tɔn n’i.

4. Etɛwu mǐ ka sixu ɖeji dó ganjɛwu e Jezu na mɛ ɖò Matie 6:33 mɛ é wu?

4 Jezu na jiɖe ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ enyi ye sɔ́ Axɔsuɖuto ɔ ɖó tɛn nukɔntɔn ɔ mɛ ɔ, Mawu na nɔ gudo yetɔn. (Xà Matie 6:33.) Mɛ ɖejid’ewu e Jehovah nyí bo ko ɖexlɛ́ ɖò nǔ gègě mɛ é wɛ zɔ́n bɔ mǐ sixu ɖeji dó akpá Jezu tɔn enɛ ɔ wu. Jezu tuùn ɖɔ akpá Mawu tɔn lɛ kún nɔ gblá gbeɖé ó. (Eza. 55:11) Mǐ lɔ hɛn ɔ, mǐ na ɖeji ɖɔ enyi mǐ ɖó nùɖiɖi jɔ nùɖiɖi nú Jehovah ɔ, é na ɖè akpá elɔ e é dó é: “Un na jó we dó gbeɖé ǎ; un na ɖè alɔ sín kàn towe mɛ gbeɖé ǎ.” (Ebl. 13:5) Mǐ hɛn ɔ, mǐ na ɖɔ ɖɔ xó enɛ e Mawu ɖɔ é kpo xó e Jezu ɖɔ dó Axɔsuɖuto ɔ kpo jlǒ Mawu tɔn kpo biba jɛ nukɔn wu é kpan nyí nǔ ɖokpo ɔ.

Jezu ɖexlɛ́ ɖɔ è na d’ajɔ ahwanvu emitɔn lɛ nú nǔ e ye sɔ́ dó savɔ̌ lɛ é (Kpɔ́n akpáxwé 5gɔ́ ɔ)

5. Aniwu xósin e Jezu na Piyɛ́ɛ é ka hɛn nùɖiɖi mɛtɔn lidǒ?

5 Mɛsɛ́dó Piyɛ́ɛ kanbyɔ Jezu gbè ɖokpo ɖɔ: “Mǐdɛɛ lɛ ɖíe ka jó nǔ bǐ dó, bo xwedó we è; nɛ̌ wɛ é ka na wá cí gbɔn nú mǐ? (Mat. 19:27) Jezu gbɛ́ nǔ nú Piyɛ́ɛ ɖó nǔ enɛ e é kanbyɔ é wu ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, é ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye na mɔ nǔ e ye sɔ́ dó savɔ̌ na lɛ é sín ajɔ yí. Mɛsɛ́dó e nɔ gbeji lɛ é kpo mɛ ɖevo lɛ kpo na ɖu axɔsu xá ɛ ɖò jixwé. Amɔ̌, ajɔ ɖé lɛ tlɛ ɖè bɔ è na mɔ dìn. Jezu ɖɔ: “Mɛɖebǔ e na jó xwé tɔn dó, bo na jó nɔví  tɔn sunnu lɛ, abǐ nyɔnu lɛ dó, bo na jó tɔ́ tɔn kpodo nɔ tɔn kpo dó, abǐ vǐ tɔn lɛ dó, bo na jó ayikúngban tɔn lɛ dó, ɖó nyɛ wutu ɔ, Mawu na na ɛ nǔ e hú mɔ̌ ɔ donu kanweko (100), bo na lɛ́ na ɛ gbɛ̀ mavɔmavɔ.” (Mat. 19:29) Nyɔna ɖěɖee ahwanvu tɔn lɛ na mɔ é na hugǎn nǔ ɖebǔ e ye sixu sɔ́ dó savɔ̌ na lɛ é flaflá tɔn. Tɔ́, nɔ, nɔví sunnu, nɔví nyɔnu, kpo vǐ Klisanwun kpo e mǐ na mɔ lɛ é xɔ akwɛ hugǎn nǔ ɖebǔ e mǐ na jó dó ɖó Axɔsuɖuto ɔ wu lɛ é à cé?

GANDOTƆNU ÐÉ NÚ LINDƆ̌N

6. Etɛwu Jehovah ka dó ajɔ ɖé sín akpá nú mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ?

6 Gbɔn akpá e Jehovah dó ɖɔ emi na d’ajɔ mɛsɛntɔ́ emitɔn lɛ é gblamɛ ɔ, é nɔ d’alɔ ye bɔ ye nɔ dɛ ɖò mɛtɛnkpɔn lɛ nu. Gbɔn vo nú nyɔna gbigbɔ tɔn ɖagbeɖagbe ɖěɖee sín lè ɖu wɛ mɛsɛntɔ́ Jehovah Mawu tɔn gbejinɔtɔ́ lɛ ɖè dìn é ɔ, ye ɖò nukún ɖó wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo bá mɔ nyɔna e tlɛ hugǎn mɔ̌ lɛ é ɖò sɔgudo. (1 Tim. 4:8) Nugbǒ ɔ, kú e mǐ kudeji syɛnsyɛn ɖɔ Jehovah “nɔ na ajɔ mɛ e ɖò biba ɛ wɛ lɛ” é na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na lidǒ ɖò nùɖiɖi mɛ.​—Ebl. 11:6.

7. Nɛ̌ nukúnɖiɖo ka sixu nyí gandotɔnu ɖé gbɔn?

7 Ðò Mawuxó e Jezu ɖɔ ɖò só jí é mɛ ɔ, é ɖɔ: “Mi j’awǎ, bo hun xomɛ, ɖó ajɔ ɖaxó ɖò te kpɔ́n mi ɖò [jixwé]. Ðó, mɔ̌ wɛ è ko doya nú gbeyiɖɔ Mawu tɔn e jɛ nukɔn nú mi lɛ gbɔn ɔ nɛ.” (Mat. 5:12) Gɔ́ nú mɛ ɖěɖee na mɔ ajɔ ɖé yí ɖò jixwé lɛ é ɔ, è ɖó na “j’awǎ, bo hun xomɛ” ɖó nukúnɖiɖo gbɛ̀ mavɔmavɔ ɖò palaɖisi ayikúngban jí tɔn ɖé mɛ wutu nugbǒ. (Ðɛh. 37:11; Luk. 18:30) Enyi nukúnɖiɖo mǐtɔn nyí jixwé tɔn alǒ ayikúngban jí tɔn ɔ, é sixu “hɛn lindɔ̌n mǐtɔn syɛnsyɛn, lee gandotɔnu nɔ hɛn tɔjihun syɛnsyɛn ɖé ɖó te gbɔn é. Nukúnɖiɖo enɛ ɔ wɛ nyí ganjɛwu; é lidǒ.” (Ebl. 6:17-20) Ði lee gandotɔnu ɖé nɔ hɛn tɔjihun ɖé ɖó te ɖò jɔhɔn ɖaxó ɖé hwenu gbɔn é ɖɔhun ɔ, nukún ɖiɖó ajɔ ɖé syɛnsyɛn sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na gbí dɔn ɖò taglomɛ, lee nǔ nɔ cí nú mǐ é kpo gbigbɔ kpo lixo. É sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na mɔ hlɔnhlɔn bo syɛnlǐn ɖò wuvɛ̌ lɛ mɛ.

8. Nɛ̌ nukúnɖiɖo ka ɖó hlɔnhlɔn bo na ɖè linkpɔ́n kpò gbɔn?

8 Nukúnɖiɖo mǐtɔn e jinjɔn Biblu jí é ɖó hlɔnhlɔn bo na ɖè linkpɔ́n e mǐ nɔ ɖó égbé lɛ é kpò. Akpá e Mawu dó lɛ é nɔ xò hwìhwɛ́ ayi mǐtɔn hwenu e mǐ ɖò linkpɔ́n mɛ é. Tuùn e mi tuùn ɖɔ enyi mǐ ‘sɔ́ nǔ linlin mǐtɔn dó alɔ mɛ nú Jehovah’ ɔ, ‘é na hɛn mǐ ɖó te’ é nɔ dó gbɔ nú mǐ tawun! (Ðɛh. 55:23) Mǐ hɛn ɔ, mǐ na ɖeji bǐ mlɛ́mlɛ́ ɖɔ Mawu kpéwú bo na “wà nǔ nú mǐ hú nǔ e mǐ byɔ ɛ ɔ, abǐ ee lin wɛ mǐ tlɛ ɖè ɔ.”​—Efɛ. 3:20.

9. Etɛ mǐ ka ɖó na wà bá mɔ nyɔna Jehovah tɔn?

9 Bo na dó sixu mɔ ajɔ ɔ yí ɔ, mǐ ɖó na ɖi nǔ nú Jehovah bǐ mlɛ́mlɛ́ lobo nɔ setónú nú alixlɛ́mɛ tɔn lɛ. Mɔyizi ɖɔ nú akɔta Izlayɛli tɔn ɖɔ: “Mawu Mavɔmavɔ, Mawu mitɔn na na dɔkun bǐ mi ɖò tò e na na mi wɛ é ɖè bɔ é na nyí mitɔn ɔ mɛ. Mi vɛ́ ko ɖò tónú sè n’i wɛ, bo ɖò sɛ́n tɔn e xà nú mi wɛ un ɖè égbé lɛ é nyì wɛ ganji ɔ, é na dó dɔkun nú mi. . . . Mawu Mavɔmavɔ, Mawu mitɔn na dó dɔkun nú mi lee é ɖɔ gbɔn ɔ.” (Sɛ́n. 15:4-6) A ka ɖeji bǐ mlɛ́mlɛ́ ɖɔ enyi emi ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ zɔn mǐ yì kpo gbejininɔ kpo ɔ, é na dó nú emi à? Hwɛ towe jɔ ɖɔ a ni ɖó jiɖiɖe mɔhun.

JEHOVAH D’AJƆ YE

10, 11. Ajɔ tɛ lɛ Jehovah ka dó Jozɛfu?

10 Ðagbe mǐtɔn wutu wɛ è wlan Biblu ɔ. Lee Mawu d’ajɔ mɛsɛntɔ́ tɔn gbejinɔtɔ́ lɛ gbɔn é sín tan gègě wɛ ɖ’emɛ. (Hlɔ. 15:4) Jozɛfu nyí kpɔ́ndéwú nukúnɖeji ɖé. Ðó nɔví sunnu tɔn lɛ bla gbě tɔn, bɔ gǎn tɔn  sín asì wá zán ayi hizihízí ɖò nukɔnmɛ wutu ɔ, é mɔ éɖée ɖò gankpa Ejipunu lɛ tɔn ɖé mɛ. È nya ɛ dó zɔ nú Mawu tɔn ɖó enɛ wu wɛ à? Cɛ́nnyícɛ́nnyí ɖé lɔ ǎ! “Mawu Mavɔmavɔ ɖò kpɔ́ xá ɛ, bo kɔn nyɔna tɔn dó jǐ tɔn. . . . Mawu Mavɔmavɔ ɖò kpɔ́ xá Jozɛfu, bo nɔ bló, bɔ nǔ e é nɔ wà lɛ bǐ nɔ ɖò yiyi n’i wɛ.” (Bǐb. 39:21-23) Jozɛfu ɖó suúlu bo nɔte kpɔ́n Mawu tɔn ɖò mɛtɛnkpɔn enɛ lɛ mɛ.

11 Xwè mɔkpan gudo ɔ, Falawɔ́ɔn ɖè Jozɛfu nyite, bo sɔ́ kannumɔ mɛɖesɔhwetɔ́ enɛ bɔ é nyí gǎn wegɔ ɔ ɖò Ejipu. (Bǐb. 41:1, 37-43) Hwenu e Jozɛfu sín asì jì vǐ sunnu wè n’i é ɔ, é “sun nyǐ nukɔngbeví ɔ ɖɔ Manasée bo ɖɔ: ‘Mawu bló bɔ un wɔn ya e un jì lɛ bǐ, bo wɔn ɖɔ un ɖò zɔ nú mɛ ce lɛ.’ É sun nyǐ vǐ wegɔ ɖɔ Eflayimu bo ɖɔ: ‘Mawu bló bɔ un jì vǐ ɖò tò e mɛ è ko doya nú mì ɖè ɔ mɛ.’” (Bǐb. 41:51, 52) Ðó Jozɛfu nɔ gbeji nú Mawu wutu ɔ, è sɔ́ nyɔna gègě dó d’ajɔ ɛ, b’ɛ sín enɛ wu bɔ Izlayɛli-ví lɛ kpo Ejipunu lɛ kpo gán. Nǔ taji ɔ wɛ nyí ɖɔ Jozɛfu mɔ nukúnnú jɛ wu ɖɔ Jehovah wɛ d’ajɔ emi bo xoɖɛ dó emi jí.​—Bǐb. 45:5-9.

12. Nɛ̌ Jezu ka nɔ gbeji ɖò mɛtɛnkpɔn lɛ mɛ gbɔn?

12 Jezu Klisu lɔmɔ̌ nɔ gbeji ɖò nǔ tɛnmɛ tɛnmɛ e tɛ́n nùɖiɖi tɔn kpɔ́n lɛ é mɛ, bɔ è d’ajɔ ɛ. Etɛ ka d’alɔ ɛ b’ɛ ɖu ɖeji? Xó Mawu Tɔn tinmɛ ɖɔ: “É yí gbè bɔ è hu i ɖó [yatín] jí; é kpɔ́n winnya e è nɔ mɔ ɖò kú mɔhunkɔtɔn mɛ ɔ ǎ, ɖó é ɖò awǎjijɛ e è sɔ́ ɖó te n’i ɔ flín wɛ.” (Ebl. 12:2) É ɖò wɛn ɖɔ kpé e Jezu kpéwú bo klɔ́ nyikɔ Mawu tɔn é hɛn awǎjijɛ wá n’i. Hú mɔ̌ ɔ, nǔ tɔn nyɔ́ Tɔ́ tɔn nukúnmɛ, bɔ é lɛ́ mɔ wǔjɔmɛ gègě ɖevo lɛ sín ajɔ. Biblu ɖɔ ɖɔ “é ɖò ayijinjɔn ɖò axɔsuzinkpo Mawu tɔn kpá ɖò ɖisixwé.” Mǐ lɛ́ xà ɖò fí ɖevo ɖɔ: “Mawu sɔ́ ɛ sù, bo sɔ́ ɛ ɖó tɛn e nyí ɖaxó bǐ ɔ mɛ, lobo na ɛ nyikɔ e hugǎn nyikɔ ɖě lɛ bǐ é.”​—Fili. 2:9.

JEHOVAH NƆ WƆN NǓ E MǏ WÀ LƐ É Ǎ

13, 14. Nɛ̌ nǔ e mǐ wà nú Jehovah lɛ é ka nɔ cí n’i?

13 Mǐ hɛn ɔ mǐ na ɖeji ɖɔ gǎn ɖěɖee mǐ nɔ dó dó sɛ̀n Jehovah lɛ é bǐ wɛ nɔ sù nukún tɔn mɛ. É mɔ nukúnnú jɛ linkpɔ́n ɖebǔ e mǐ sixu ɖó é wu. Enyi akwɛyózó ɖò mǐ fyɔn wɛ alǒ lanmɛ mǐtɔn zɔ́n bɔ sinsɛnzɔ́ mímɛ́ e mǐ nɔ wà é ɖó dógbó ɔ, é nɔ sè wuvɛ̌ xá mǐ. Mǐ sixu ɖeji bǐ mlɛ́mlɛ́ ɖɔ Jehovah nɔ ɖ’ayi nǔ e mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ nɔ wà bo na nɔ gbeji n’i lɛ é wu.​—Eblée lɛ 6:10, 11.

14 Lɛ̌vɔ hɛn d’ayi mɛ ɖɔ mǐ hɛn ɔ, mǐ na sɛkpɔ Mɛ e “nɔ sè ɖɛ” é, lobo ɖeji ɖɔ é na ɖótó nǔ e ɖò ayi mɛ ɖu nú mǐ wɛ é. (Ðɛh. 65:3) “Tɔ́ nùblawukúnúmɛtɔ́ . . . Mawu e nɔ dó gbɔ nú mɛ ɖò ali bǐ nu é” na na mǐ alɔdo e sín hudo mǐ ɖó ɖò lee nǔ nɔ cí nú mɛ é kpo gbigbɔ kpo lixo é jɛn wɛ, vlafo é sixu wà mɔ̌ gbɔn Mawu sɛntɔ́ hàtɔ́ mǐtɔn lɛ gblamɛ. (2 Kɔ. 1:3) É nɔ byɔ lanmɛ nú Jehovah tawun hwenu e mǐ sè wuvɛ̌ xá mɛ ɖevo lɛ é. “Mɛ e nɔ na nǔ wamamɔnɔ ɔ, nǔ wɛ é nya nú Mawu Mavɔmavɔ; Mawu na na ajɔ tɔn ɛ.” (Nùx. 19:17; Mat. 6:3, 4) Enɛ wu ɔ, enyi mǐ sɔ́ jlǒ dó d’alɔ mɛ e ɖò wuvɛ̌ mɛ lɛ é ɔ, Jehovah nɔ kpɔ́n ɖagbe e mǐ wà é dó mɔ ɖɔ Emi wɛ mǐ nya nǔ na. Bɔ é d’akpá ɖɔ emi na dó xomɛnyínyɔ́ enɛ sín ajɔ mǐ.

AJƆ DÌN TƆN LƐ KPO SƆGUDO TƆN LƐ KPO

15. Ajɔ tɛ lɛ ɖó nukún wɛ a ka ɖè? (Kpɔ́n ɖiɖe e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.)

15 Nukúnɖiɖo “hwɛjijɔ sín ɖuɖejigbakún e Aklunɔ e nɔ ɖɔ hwɛjijɔ ɔ na na . . . azǎn enɛ gbè é” tɔn wɛ nɔ na hlɔnhlɔn Klisanwun e gbigbɔ ɖè lɛ é. (2 Tim. 4:7, 8) É ɖò mɔ̌ có, é na lá we ɖɔ Mawu ni na nukúnɖiɖo ɖevo we ǎ. Akpàkpà ɖò “lɛngbɔ̌ ɖevo” Jezu tɔn livi mɔkpan lɛ sɔ́ wɛ dó gbɛ̀ ninɔ kaka sɔyi ɖò palaɖisi mɛ ɖò ayikúngban jí sín ajɔ  sɔgudo tɔn ɔ wu wɛ. Ðò finɛ ɔ, “fífá ma ɖó dogbó e ye na mɔ ɔ wɛ na nyí nǔ e na nɔ víví nú ye é.”​—Jaan 10:16; Ðɛh. 37:11.

16. Gbɔdónúmɛ tɛ mǐ ka mɔ ɖò 1 Jaan 3:19, 20 mɛ?

16 Hweɖelɛnu ɔ, mǐ sixu mɔ ɖɔ mǐ kún ɖò nǔ nabi ɖé wà wɛ ó, alǒ mǐ sixu kanbyɔ mǐɖée ɖɔ gǎn e mǐ nɔ dó lɛ é ka nɔ hun xomɛ nú Jehovah à jí. Mǐ tlɛ sixu xò nǔ kpɔ́n ɖɔ mǐ ka jɛxa bá mɔ ajɔ ɖě yí à jí. Amɔ̌, mi nú mǐ ni ma wɔn gbeɖé ɖɔ “Mawu hugǎn ayi mǐtɔn, lobo tuùn nǔ bǐ” ó. (Xà 1 Jaan 3:19, 20.) É nɔ d’ajɔ mɛ nú sinsɛnzɔ́ mímɛ́ ɖebǔ e nùɖiɖi kpo wanyiyi kpo sísɛ́ mɛ bɔ è wà kpo ayi mɛtɔn bǐ kpo é, enyi sinsɛnzɔ́ ɔ na bo ma tlɛ hwɛ́n nùɖé ɖò mɛ e wà é nukúnmɛ ǎ ɔ nɛ.​—Mak. 12:41-44.

17. Ðɔ ajɔ e sín vivǐ ɖu wɛ mǐ ɖè dìn é ɖé lɛ.

17 É na bo tlɛ nyí ɖò gbɛ̀ Satáan tɔn sín azǎn gudogudo tɔn nyanya elɔ lɛ mɛ ɔ, Jehovah ɖò didó nú togun tɔn wɛ. É nɔ bló bɔ mɛ e nɔ sɛ̀n ɛ nugbǒ nugbǒ lɛ é nɔ yì nukɔn tawun ɖò palaɖisi gbigbɔ tɔn e mɛ ye ɖè é, bɔ nǔ gbigbɔ tɔn e sín vivǐ ye nɔ ɖu lɛ é nɔ fɔ́n bo nɔ ɖò jijɛji wɛ. (Eza. 54:13) Ði lee Jezu ko d’akpá tɔn gbɔn é ɔ, Jehovah nɔ d’ajɔ mǐ dìn, ɖó é yí gbè bɔ mǐ ɖò xwédo gbigbɔ tɔn e gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ é ɖé mɛ, xwédo ɖé wɛ bɔ nɔví sunnu lɛ kpo nɔví nyɔnu lɛ kpo nɔ yí wǎn nú yeɖée lɛ ɖ’emɛ. (Mak. 10:29, 30) Hú mɔ̌ ɔ, mɛ ɖěɖee nɔ ba Mawu nugbǒ nugbǒ lɛ é nɔ mɔ fífá ayi mɛ tɔn, vivo, kpo awǎjijɛ kpo sín ajɔ yí; nyɔna ɖé wɛ nyí enɛ lɛ bɔ è sixu jlɛ́ ǎ.​—Fili. 4:4-7.

18, 19. Nɛ̌ ajɔ e Jehovah sɛntɔ́ lɛ nɔ mɔ lɛ é ka nɔ cí nú ye?

18 Jehovah sɛntɔ́ e gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ lɛ é hɛn ɔ, ye na ɖekúnnu ajɔ jiwǔ e é nɔ dó ye lɛ é tɔn. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Bianca e nɔ nɔ Allemagne é ɖɔ: “Na ɖò kú dó nú Jehovah wɛ kpowun, ɖó é nɔ d’alɔ mì ɖò nǔ e nɔ ɖó adohu adohu nú mì lɛ é mɛ, lobo nɔ ɖò akpá ce gbè bǐ gbè. Gbɛ̀ ɔ ko hánnyá bo kwé bǐ. Amɔ̌, ɖó un ɖò azɔ̌ wà kpo Jehovah kpo wɛ wutu ɔ, un nɔ mɔ nyiɖée ɖò ayijayǐ mɛ ɖò awa tɔn lɛ glɔ. Hweɖebǔnu e un sɔ́ nùɖé lɛ dó savɔ̌ na é ɔ, é nɔ kɔn nyɔna nǔ e un sɔ́ dó savɔ̌ na lɛ é tɔn donu kanweko dó jǐ ce.”

19 Lɛ̌vɔ lin tamɛ kpɔ́n dó Paula e ɖó xwè 70 bo nɔ nɔ Canada, lobɔ kplibɔzɔn ɖò ya dó na wɛ syɛnsyɛn é sín kpɔ́ndéwú jí. É ɖɔ: “Tɛnsisɛ ɖekpo nú mɛ ɔ wɛ xlɛ́ dandan ɖɔ sinsɛnzɔ́ mɛtɔn na ɖekpo ǎ. Un nɔ ɖu vivǐ sinsɛnzɔ́ ɔ sín akpáxwé vovo tɔn, ɖi kúnnuɖiɖe gbɔn alokan jí kpo ee ma nyí aca tɔn ǎ é kpo. Bo na dó sixu nɔ na akɔnkpinkpan nyiɖée ɔ, un nɔ wlan wemafɔ kpo xó e ɖò wema mǐtɔn lɛ mɛ bɔ un sixu nyì kɔ kpɔ́n sín hweɖenu jɛ hweɖenu lɛ é kpo dó wema ɖé mɛ. Un nɔ ylɔ wema ɔ ɖɔ ‘Hwlɛngán Wema Ce.’ Enyi mǐ sɔ́ ayi mǐtɔn bǐ ɖó akpá e Jehovah dó lɛ é jí ɔ, awakanmɛ mǐtɔn e gbɔjɔ é nɔ yawu bú. Jehovah ɖò finɛ hwebǐnu bo na d’alɔ mǐ, enyi mǐ na bo ɖò ninɔmɛ ɖebǔ mɛ ɔ nɛ.” Ninɔmɛ towe sixu gbɔn vo nú Bianca alǒ Paula tɔn. É ɖò mɔ̌ có, a sixu lin tamɛ kpɔ́n dó ali ɖěɖee nu Jehovah d’ajɔ hwi kpo mɛ e lɛlɛ̌ dó we lɛ é kpo ɖè é jí. Nǔ ɖagbe tawun wɛ é nyí ɖɔ a ni dó nukún lee Jehovah ɖò ajɔ dó we wɛ dìn gbɔn é, kpo lee é na wá d’ajɔ we ɖò sɔgudo gbɔn é kpo mɛ kpɔ́n!

20. Enyi mǐ ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ zɔn mǐ yì kpo ayi bǐ kpo ɔ, etɛ mǐ ka sixu ɖó nukún?

20 Ma wɔn gbeɖé ɖɔ emi na mɔ “ajɔ ɖaxó” ɖɛ vívɛ́ emitɔn lɛ tɔn ó. A hɛn ɔ, a na kudeji ɖɔ enyi a “dɛ, bo . . . wà jlǒ Mawu tɔn” ɔ, a na “mɔ akpá e é dó ɔ yí.” (Ebl. 10:35, 36) Enɛ wu ɔ, mi nú mǐ ni ɖò nùɖiɖi mǐtɔn hɛn lidǒ wɛ zɔn mǐ yì, lobo wà azɔ̌ kpo ayi mǐtɔn bǐ kpan, Jehovah wà na wɛ mǐ ɖè ɖɔhun. Mǐ sixu bló mɔ̌, bo tuùn ɖɔ ɖɔ Jehovah wɛ na na mǐ ajɔ e mǐ jɛxa é.​—Kolosinu lɛ 3:23, 24.