Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

A Ka Flín À?

A Ka Flín À?

A ka xà Atɔxwɛ e tɔ́n wá yì lɛ é ganji à? É nyɔ́, kpɔ́n ɖɔ a ka sixu na xósin nú nùkanbyɔ elɔ lɛ à jí:

Hwɛ alɔkpa tɛ xó ɖɔ wɛ Jezu ka ɖè ɖò wěɖexámɛ e ɖò Matie 18:15-17 mɛ é mɛ?

Hwɛgbe ɖěɖee mɛ e é kàn tlɔlɔ lɛ é sixu ɖeɖɛ ɖò yeɖée tɛntin é xó ɖɔ wɛ é ɖè. Amɔ̌, hwɛ ɔ na syɛn sɔmɔ̌ bɔ enyi è ma ɖeɖɛ ǎ ɔ, è sixu ɖè mɛ sín agun mɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, hwɛ ɔ sixu nyí jidómɛ, alǒ é sixu nyí mɛtítáfú sín xó.​—w16.05, wex. 12.

Etɛ lɛ a ka sixu wà bɔ Biblu xixa na ɖó lè nú we hugǎn?

A sixu wà nǔ elɔ lɛ: Nɔ xà kpo ayixa ɖokpo kpo, bo nɔ ba nùkplɔnmɛ e a sixu zán lɛ é; nɔ kàn nùɖé lɛ byɔ hwiɖée ɖi ‘Nɛ̌ un ka sixu zán nǔ elɔ dó d’alɔ mɛ ɖevo lɛ gbɔn?’; bo nɔ zán azɔwanú e ɖè lɛ é dó ba dò nú nǔ dó nǔ e a xà tlolo é jí.​—w16.05, wex. 29-31.

Enyi Klisanwun ɖé na bo tlɛ ɖi nǔ nú fínfɔ́n sín kú ɔ, é nyla ɖɔ é ni nɔ aluwɛ mɛ wɛ à?

Nùɖiɖi ɖiɖó ɖɔ fínfɔ́n sín kú na wá tíìn nɔ ɖè wuvɛ̌ ɖaxó e Klisanwun ɖé sixu mɔ hwenu e mɛ kú n’i é síìn ǎ. Ablaxamu na alě hwenu e Sala kú é. (Bǐb. 23:2, nwt) É wá yá ɔ, aluwɛ ɔ nɔ ɖekpo.—w16.05, wex. 4.

Ðò Ezekiyɛli wemata 9gɔ́ ɔ mɛ ɔ, mɛ̌ mɛ̌ e ka nɔte nú nya e sɔ́ nùwlannú slɔ́ gǒ mɛ é, kpo sunnu ayizɛ́n ɖěɖee hɛn alyannu e è na dó sú gbɛtɔ́ lɛ sín kún dó na é kpo?

Wɛnsagun ɖěɖee ɖ’alɔ ɖò kún súsú dó nú Jeluzalɛmu mɛ bo na lɛ́ ɖ’alɔ ɖò kún súsú dó nú gbɛ̀ nyanya Satáan tɔn mɛ ɖò Haamagedɔni hwenu é wɛ ye nɔte na. Ðò hwe mǐtɔn nu ɔ, nya e sɔ́ nùwlannú slɔ́ gǒ mɛ é nɔte nú Jezu Klisu, é wɛ nɔ ɖó wuntun mɛ e na gán lɛ é.​—w16.06, wex. 16-17.

Awovinú tɛ lɛ Biblu ɔ ka xò zlɛ?

É xò nǔ elɔ lɛ zlɛ (1) gblègblé nǔ ɖěɖee jí è wlan dó lɛ é tɔn, ɖi fɛ́n kpo anyǔ kpo; (2) gbeklanxamɛ toxóɖɔtɔ́ lɛ kpo sinsɛngán lɛ kpo tɔn, ye ba bo na sú kún tɔn dó; (3) mɛɖé lɛ tɛnkpɔn bo na ɖyɔ wɛn e ɖ’emɛ é.​—wp16.4, wex. 4-7.

Ali tɛ lɛ nu mɔ̌ Klisanwun ɖé ka sixu hɛn gbɛzán tɔn bɔkun ɖè?

Sɔ́ kɛ́n nǔ e hudo we nugbǒ nugbǒ lɛ é tɔn, bo ɖè akwɛzinzan e ma ɖò dandan ǎ lɛ é sín kɛ́n mɛ. Sɔnǔ nú tuto akwɛzinzan tɔn e sɔgbe é ɖé. Ðeɖɛ nǔ ɖěɖee a ma sɔ́ nɔ zán ǎ lɛ é, bo ɖeɖɛ axɔ e ɖò kɔ towe lɛ é bǐ. Ðè kàn kpò nú agbazazɔ́ e a nɔ wà é, bo bló tuto nú lee a na gbló ada nú sinsɛnzɔ́ towe gbɔn é.​—w16.07, wex. 10.

Etɛ ka xɔ akwɛ hú siká alǒ kpatagan bɔ Biblu ɖɔ?

Jɔbu 28:12, 15 xlɛ́ ɖɔ nùnywɛ Mawu tɔn xɔ akwɛ hú siká alǒ kpatagan. Hwenu e a na ɖò biba wɛ é ɔ, tɛnkpɔn bo nɔ sɔ́ hwiɖée hwe lobo lidǒ ɖò nùɖiɖi mɛ.​—w16.08, wex. 18-19.

É ka sɔgbe ɖɔ nɔví sunnu ɖé ni jó atán dó ɖò égbé à?

Ðò aca ɖé lɛ mɛ ɔ, è sixu yí gbè nú atán e è lébe na é ɖé, bɔ é sixu gɔn ayi mɛ lɛ tɔn fɛ́ sín wɛn Axɔsuɖuto ɔ tɔn jí. É ɖò mɔ̌ có, nɔví sunnu ɖé lɛ sixu ɖɔ ɖɔ emi kún na jó atán dó ó. (1 Kɔ. 8:9) Ðò aca kpo xá ɖevo lɛ kpo mɛ ɔ, atán jijodó nyí nǔ e jɛxa Klisanwun lɛ é ǎ.—w16.09, wex. 21.

Etɛwu mǐ ka sixu ɖeji dó tan Biblu tɔn e kúnkplá Davidi kpo Goliyati kpo é wu?

Santimɛtlu 15 jɛn Goliyati ɖi ga na hugǎn mɛ e ɖi ga hú mɛ bǐ ɖò hwe mǐtɔn nu bɔ è tuùn é. Davidi nɔ gbɛ̀ kpɔ́n nugbǒ, bɔ nùwlanwlan hwexónu tɔn e ɖɔ xó dó xwé Davidi tɔn wu é kpo nǔ e Jezu ɖɔ é kpo dó zǒgbe jí. Lee tan ɔ gbajɛ̌mɛ nú nɔtɛn ɔ gbɔn é sɔgbe xá nǔ e è tuùn égbé lɛ é.​—wp16.5, wex. 13.

Vogbingbɔn tɛ ka ɖò nùtuùntuùn, nukúnnúmɔjɛnǔmɛ, kpo nùnywɛ kpo mɛ?

Mɛ e tuùn nǔ é nɔ mɔ dò nú nǔ gègě. Mɛ e ɖó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ é sixu mɔ lee nùɖé cá kàn xá ɖevo gbɔn é. Amɔ̌, mɛ e ɖó nùnywɛ é nɔ kpéwú bo nɔ zán nùtuùntuùn kpo nukúnnúmɔjɛnǔmɛ kpo ɖó kpɔ́ ganji.​—w16.10, wex. 18.