Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

A ka Nɔ Yí Gbè Bɔ Zɛ̌nmɛtɔ́ Ðaxó ɔ Nɔ W’azɔ̌ Ðò Wǔ We À?

A ka Nɔ Yí Gbè Bɔ Zɛ̌nmɛtɔ́ Ðaxó ɔ Nɔ W’azɔ̌ Ðò Wǔ We À?

“Lee ko nɔ cí gbɔn ɖò zɛ̌nmɛtɔ́ lɔ mɛ ɔ, mɔ̌ wɛ mi ɖè ɖò alɔ ce mɛ.”​—JEL. 18:6.

HAN LƐ: 60, 22

1, 2. Etɛwu Mawu ka kpɔ́n Daniyɛli dó mɔ “wanyinamɔ” tɔn? Nɛ̌ mǐ ka sixu setónú Daniyɛli ɖɔhun gbɔn?

HWENU e Jwifu lɛ yì kannumɔgbenu ɖò Babilɔnu hwexónu tɔn é ɔ, ye mɔ bɔ vodunxɔ kpo bocyɔ lɛ kpo gɔ́ toxo ɔ mɛ, bɔ gbɛtɔ́ lɛ nyí kannumɔ nú yɛ nyanya lɛ. É ɖò mɔ̌ có, Jwifu gbejinɔtɔ́ lɛ, ɖi Daniyɛli kpo xɔ́ntɔn tɔn atɔn lɛ kpo, gbɛ́ ɖɔ emi kún na wà nǔ Babilɔnunu lɛ ɖɔhun ó. (Dan. 1:6, 8, 12; 3:16-18) Daniyɛli kpo xɔ́ntɔn tɔn lɛ kpo kudeji ɖɔ Jehovah kɛɖɛ wɛ emi na zé emiɖée jó na bɔ é na nyí Zɛ̌nmɛtɔ́ emitɔn. Bɔ é ka kpa ye! Daniyɛli ɖibla zán gbɛhwenu tɔn bǐ ɖò Babilɔnu; é ɖò mɔ̌ có, wɛnsagun Mawu tɔn ɖɔ ɖɔ é nyí “wanyinamɔ Mawu tɔn.”​—Dan. 10:11, 19.

2 Ðò táan Biblu tɔn mɛ ɔ, zɛ̌nmɛtɔ́ ɖé sixu zín ko ɔ dó mɔ̌lu ɖé mɛ bonu é na dó sixu cí alɔ e ba wɛ é ɖè é jí. Mawu sɛntɔ́ nugbǒ égbé tɔn lɛ tuùn ɖɔ Jehovah wɛ nyí Nǔbǐwukpétɔ́ Wɛkɛ ɔ tɔn, bo nyí mɛ e ɖó acɛ bo na w’azɔ̌ ɖò togun lɛ kpo akɔta lɛ kpo wu é. (Xà Jelemíi 18:6.) Mawu lɛ́ ɖó acɛ bo na w’azɔ̌ ɖò mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo wu. É ɖò mɔ̌ có, é nɔ tuùn mɛɖesúsínínɔ mǐtɔn nú mǐ, bo nɔ jló ɖɔ mǐɖesunɔ ni hwíhwɛ́ mǐɖée dó emi glɔ kpo jlǒ kpo. Mi nú mǐ ni ba dò nú lee mǐ sixu cí ko bibɔ ɖɔhun ɖò alɔ  Mawu tɔn mɛ gbɔn é ɖò ali atɔn elɔ lɛ nu: (1) Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖó wǔ zɔ nú jijɔ e na zɔ́n bɔ mǐ na gbɛ́ wěɖexámɛ Mawu tɔn lɛ é gbɔn? (2) Nɛ̌ mǐ ka sixu tɛnkpɔn bo ɖó jijɔ ɖěɖee na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na bɔ bo hwíhwɛ́ mǐɖée é gbɔn? (3) Nɛ̌ mɛjitɔ́ Klisanwun lɛ ka sixu hwíhwɛ́ yeɖée dó Mawu glɔ hwenu e ye ɖò azɔ̌ wà ɖò vǐ yetɔn lɛ wu wɛ é gbɔn?

ÐǑ WU ZƆ NÚ JIJƆ E SIXU ZƆ́N BƆ AYI TOWE SYƐN LƐ É

3. Jijɔ tɛ lɛ ka sixu hɛn ayi mǐtɔn syɛn? Nǎ kpɔ́ndéwú ɖé.

3 “Hɛn ayi towe hú nǔ bǐ, ɖó fí e gbɛ̀ towe sín azinkan ɖè ɔ nɛ,” wɛ Nùnywɛxó 4:23 ɖɔ. Jijɔ e nɔ hɛn ayi mɛtɔn syɛn é tɛ lɛ wu mǐ ka ɖó na cɔ́ mǐɖée dó? Goyiyi zɛ xwé wu, hwɛhuhu sísɔ́ dó ɖó aca, kpo nǔmaɖi kpo ɖò ye mɛ. Jijɔ enɛ lɛ sixu zɔ́n bɔ è ɖó gbigbɔ tónúmase kpo gǔfínfɔ́n kpo tɔn. (Dan. 5:1, 20; Ebl. 3:13, 18, 19) Judáa xɔsu Oziyasi wà nǔ kpo goyiyi kpo. (Xà 2 Tan 26:3-5, 16-21.) Tlolo hwɛ̌ ɔ, Oziyasi wà “nǔ e nɔ nyɔ́ Mawu Mavɔmavɔ nukúnmɛ é,” bo “dó gǎn, bo nɔ wà Mawu Mavɔmavɔ sín jlǒ.” Mawu na ɛ hlɔnhlɔn, amɔ̌, “ee acɛkpikpa tɔn jinjɔn ayǐ mɔ̌ ɔ, é jɛ gò yí jí.” É tlɛ tɛnkpɔn bo na dó zalinkpɔ́n zo gbè ɖokpo ɖò tɛmpli ɔ mɛ, vɔsanúxwlémawutɔ́ Aalɔ́ɔn ví lɛ wɛ ka ɖó acɛ enɛ. Hwenu e vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ huzu kpannukɔn goyitɔ́ Oziyasi é ɔ, é jɛma! Etɛ ka jɛ túnú tɔn? É ‘kpé cu’ bo ɖu winnya ɖò Mawu lɔ mɛ bo nɔ gudu mɛ bo kú.​—Nùx. 16:18.

4, 5. Enyi mǐ ma cɔ́ mǐɖée dó goyiyi wu ǎ ɔ, etɛ ka sixu jɛ? Nǎ kpɔ́ndéwú ɖé.

4 Enyi mǐ ma cɔ́ mǐɖée dó goyiyi wu ǎ ɔ, mǐ lɔmɔ̌ sixu jɛ ‘mǐɖée mɔ zɛ nǔ e mǐ nyí ɔ wu’ jí, vlafo kaka bo na nɔ gbɛ́ wěɖexámɛ Mawuxówema ɔ tɔn. (Hlɔ. 12:3; Nùx. 29:1) Lin tamɛ dó mɛxo agun tɔn e nɔ nyí Jim, bo ma ɖó gbè kpɔ́ xá mɛxo agun tɔn hàtɔ́ tɔn lɛ dó agun ɔ sín xó ɖé wu ǎ é sín kpɔ́ndéwú jí. Jim ɖɔ: “Un ɖɔ nú ye ɖɔ ye kún ɖó wanyiyi ó, bo gosin kplé mɛxo lɛ tɔn ɔ tɛnmɛ.” Sun ayizɛ́n mɔ̌ gudo ɔ, é sɛ̀ tɛn yì agun e sɛkpɔ finɛ é ɖé mɛ, amɔ̌, è sɔ́ sɔ́ mɛxo agun tɔn sín azɔ̌ n’i ɖò finɛ ǎ. É yí gbè ɖɔ: “Un flú bǐ. Nǔjlɔjlɔwatɔ́ e un nɔ kpɔ́n nyiɖée dó mɔ é ɖu ɖò jǐ ce, bɔ un gosin nugbǒ ɔ mɛ.” Jim sín awakanmɛ gbɔjɔ ɖò gbigbɔ lixo kaka nú xwè wǒ. É ɖɔ: “Goyiyi byɔ lan ce mɛ, bɔ un jɛ hwɛ dó Jehovah jí ɖɔ é wɛ zɔ́n nǔ e jɛ é. Xwè lɛ vlamɛ ɔ, nɔví sunnu lɛ wá ba mì kpɔ́n bo tɛnkpɔn bo na d’alɔ mì, amɔ̌, un gbɛ́ alɔdo yetɔn.”

5 Kpɔ́ndéwú Jim tɔn xlɛ́ lee goyiyi sixu zɔ́n bɔ mǐ na ba hwɛjijɔ nú nǔwiwa mǐtɔn lɛ, bɔ azɔ̌ ma sɔ́ na nyɔ́ wà ɖò mǐ wu ɖebǔ ǎ é gbɔn é. (Jel. 17:9) Jim tinmɛ ɖɔ: “Lee mɛ ɖevo lɛ sín hwɛ ma jɔ gbɔn ǎ é jí jɛn ayi ce nɔ ɖè hwebǐnu.” Klisanwun hàtɔ́ ɖé ka ko jɛ dò nú we kpɔ́n à, alǒ è ko yí azɔ̌ agun tɔn ɖé lɛ sín así towe kpɔ́n wɛ à? Enyi mɔ̌ wɛ ɔ, nɛ̌ a ka wà nǔ gbɔn? A jɛ gò yí jí wɛ à? Abǐ hwɛ didó gbɔ xá nɔví towe kpo lee a na kpó ɖò gbeji nú Jehovah gbɔn é kpo wɛ mya nukún nú we hugǎn à?​—Ðɛhan 119:165; Kolosinu lɛ 3:13.

6. Enyi mǐ sɔ́ hwɛhuhu dó ɖó aca ɔ, etɛ ka sixu jɛ?

6 Hwɛhuhu sísɔ́ dó ɖó aca, vlafo nǔnyanyawiwa dó nǔglɔ, sixu zɔ́n bɔ mɛɖé gbɛ́ wěɖexámɛ Mawu tɔn. Hwɛhuhu sixu wá dó mɛ ɔ tɔn. Nɔví sunnu ɖé ɖɔ ɖɔ é wá yá é ɔ, walɔ blíblí emitɔn kún sɔ́ nɔ ɖɔ nǔtí nú emi ó. (Nùt. 8:11) Nɔví sunnu ɖevo, ee fɔtóo nùblibliwiwa tɔn kpinkpɔn ko má é wá ɖɔ ɖò gudo mɛ ɖɔ: “Un wá jɛ xó mɔ ɖɔ dó mɛxo agun tɔn lɛ wu jí.” Jijɔ enɛ hɛn nǔ gblé dó wǔ tɔn ɖò gbigbɔ lixo. Gudo mɛ ɔ, walɔ tɔn wá jɛ wěxo, bɔ é mɔ alɔdo e sín hudo é ɖó lɛ é. Nugbǒ wɛ ɖɔ mǐ bǐ wɛ nyí hwɛhutɔ́. Amɔ̌, enyi mǐ jɛ xómɔɖɔdómɛwu jí abǐ jɛ hwɛjijɔ ba nú zinzan nyanya ɖé jí, bo gbɛ́ hwɛsɔkɛ mɛ Mawu tɔn kpo alɔdo  tɔn kpo ba ɔ, ayi mǐtɔn sixu ko ɖò syɛnsyɛn wɛ nɛ.

7, 8. (a) Nɛ̌ Izlayɛli-ví hwexónu tɔn lɛ sín kpɔ́ndéwú ka xlɛ́ lee nǔmaɖi nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu gbɔn é gbɔn? (b) Etɛ enɛ ka kplɔ́n mǐ?

7 Mǐ mɔ kpɔ́ndéwú lee nǔmaɖi sixu hɛn ayi mɛtɔn syɛn gbɔn é tɔn ɖò Izlayɛli-ví e Jehovah hwlɛn sín Ejipu lɛ é sín nǔwiwa mɛ. Akɔta ɔ mɔ bɔ Mawu bló nùjiwǔ gègě dó ta yetɔn mɛ, bɔ ɖé lɛ tlɛ dó xɛsi mɛ lɔ! Nǔ ɖò mɔ̌ có, hwenu e togun ɔ sɛkpɔ Akpádídó Yikúngban ɔ é ɔ, ye sɔ́ ɖi nǔ ǎ. Ye ɖeji dó Jehovah wu ǎ, bo ɖi xɛsi lobo hlun nǔ ɖɔ dó Mɔyizi wu. Ye tlɛ jló bo na lɛkɔ yì Ejipu, fí e ye nyí kannumɔ ɖé ɖ’ayǐ é! É vɛ́ nú Jehovah kpɔ́n. “Kaka hwetɛnu wɛ togun elɔ ka na gbɛ́ wǎn nú mì yì jɛ?” wɛ é ɖɔ. (Kɛ́n. 14:1-4, 11; Ðɛh. 78:40, 41) Ðó ayi syɛnsyɛn kpo nǔmaɖi jijimɛ enɛ tɔn kpo wutu ɔ, ye kú dó gbetótló mɛ.

8 Ðò égbé e mǐ ɖò gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɔ sɛkpɔ wɛ é ɔ, nùɖiɖi mǐtɔn ɖò tɛnkpɔn mɔ wɛ. Mǐ ɖó na gbéjé nùɖiɖi alɔkpa e mǐ ɖó é kpɔ́n. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mǐ sixu ba dò nú nǔ e mǐ nɔ lin dó xó e Jezu ɖɔ ɖò Matie 6:33 mɛ é wu é. Kanbyɔ hwiɖée ɖɔ: ‘Nǔ e nɔ mya nukún nú mì lɛ é kpo gbeta e kɔn un nɔ wá lɛ é kpo ka nɔ ɖexlɛ́ ɖɔ un ɖi nǔ nú xó Jezu tɔn nugbǒ à? Un ka nɔ gɔn kplé lɛ alǒ kúnnuɖegbe bo nɔ yì ba akwɛ wɛ à? Enyi kɔgbidinúmɛ azɔ̌ e un nɔ wà é tɔn fɔ́n bo ɖò jijɛji wɛ ɔ, etɛ un ka na wà? Un na jó nyiɖée dó bɔ gbɛ̀ ɔ na huzu mì ɖó alɔ tɔn jí, vlafo bo tlɛ ɖè mì sín nugbǒ ɔ mɛ wɛ à?’

9. Etɛwu mǐ ka ɖó na nɔ “tɛ́n [mǐ]ɖée kpɔ́n” ɖɔ mǐ ɖò nùɖiɖi ɔ mɛ à jí? Nɛ̌ mǐ ka sixu wà mɔ̌ gbɔn?

9 Kpɔ́ndéwú ɖevo ɖíe: lin tamɛ kpɔ́n dó Jehovah sɛntɔ́ e nɔ dovɛ̌ nú nugbodòdó Biblu tɔn e kúnkplá gbɛ̌dido, mɛ ɖiɖe sín agun mɛ alǒ ayiɖeɖayi é xwixwedó é ɖé wu. Kanbyɔ hwiɖée ɖɔ, ‘Mɔ̌ wɛ nyì lɔ nɔ wà nǔ gbɔn vlafo à cé?’ Enyi mǐ ɖ’ayi wu ɖɔ jijɔ ayi syɛnsyɛn tɔn mɔhun ɖò ɖɔ dó dò wɛ ɖò mǐ mɛ ɔ, mǐ ɖó na yawu gbéjé nùɖiɖi mǐtɔn kpɔ́n! Biblu kplɔ́n mǐ ɖɔ: “Mi tɛ́n miɖée kpɔ́n, bo kije ayi miɖée tɔn mɛ kpɔ́n ɖɔ emi nɔ zán gbɛ̀ ɖò nùɖiɖi mɛ à jí.” (2 Kɔ. 13:5) Mǐ ɖó na nɔ gbéjé mǐɖee kpɔ́n dó nùjɔnǔ mɛ gbɔn Xó Mawu Tɔn gblamɛ hwɛhwɛ.

NƆ BIBƆ JÍ TƐGBƐ

10. Etɛ ka sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na cí ko e bɔ é ɖɔhun ɖò alɔ Jehovah tɔn mɛ?

10 Xó Mawu Tɔn, agun Klisanwun tɔn, kpo Mawuxóɖiɖɔzɔ́ ɔ kpo ɖò nǔ ɖěɖee Mawu sɔnǔ na bo na dó d’alɔ mǐ bɔ mǐ na cí ko e bɔ é ɖɔhun é mɛ. Ði lee sìn nɔ bló bɔ ko nɔ bɔ gbɔn é ɔ, Biblu xixa ayihɔngbe ayihɔngbe kpo tamɛ linlin d’eji kpo sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na bɔ ɖò Jehovah sín alɔ mɛ. Jehovah byɔ ɖɔ axɔsu Izlayɛli tɔn lɛ ɖó na wlan Mawu Sɛ́n ɔ bo hɛn, lobo na nɔ xà gbè bǐ gbè. (Sɛ́n. 17:18, 19) Mɛsɛ́dó lɛ mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ Mawuxówema ɔ xixa kpo tamɛ linlin d’eji kpo ɖò taji bonu ye na kpé sinsɛnzɔ́ yetɔn wu. Ye ɖè xó sín Akpáxwé Biblu Tɔn E È Wlan Dó Ebléegbe Mɛ É mɛ azɔn kanweko mɔkpan bo wlan, lobo dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ e ye ɖɔ Mawuxó ɔ na lɛ é ɖɔ ye lɔ ni nɔ xà Mawuxówema ɔ bo nɔ lin tamɛ d’eji. (Mɛ. 17:11) Ðò égbé ɔ, mǐ lɔ tuùn ɖɔ Xó Mawu Tɔn xixa ayihɔngbe ayihɔngbe lobo xoɖɛ bo lin tamɛ d’eji ɖò taji tawun. (1 Tim. 4:15) Mɔ̌ biblo nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ sɔ́ mǐɖée hwe ɖò Jehovah nukɔn bo nɔ bɔ ɖò alɔ tɔn mɛ.

Zǎn nǔ e Mawu sɔnǔ na lɛ é bo dó nɔ bibɔ jí tɛgbɛ (Kpɔ́n akpáxwé 10-13)

11, 12. Nɛ̌ Jehovah ka sixu zán agun Klisanwun tɔn dó w’azɔ̌ ɖò mǐ wu sɔgbe xá hudo mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo tɔn lɛ gbɔn? Nǎ kpɔ́ndéwú ɖé.

11 Gbɔn agun Klisanwun tɔn gblamɛ ɔ, Jehovah hɛn ɔ é na w’azɔ̌ ɖò mǐ wu sɔgbe xá hudo mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo tɔn lɛ. Jim e xó mǐ ɖɔ wá yì é jɛ sìn dó walɔ tɔn jí jí hwenu e mɛxo agun tɔn ɖé sɔ́ ayi ɖó jǐ tɔn bo d’alɔ ɛ é. Jim ɖɔ jí: “É dóhwɛ mì ɖó ninɔmɛ ce wu alǒ mɔ xó ɖɔ dó wǔ ce azɔn ɖokpo vɔ́vɔ́ ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, é ɖó linlin e sɔgbe é bo  ɖexlɛ́ ɖɔ emi jló tawun bo na d’alɔ mì.” Sun atɔn mɔ̌ gudo ɔ, mɛxo agun tɔn ɔ ylɔ Jim ɖɔ é ni wá kplé. Jim ɖɔ: “Agun ɔ yí mì kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo, bɔ wanyiyi yetɔn wɛ d’alɔ mì tawun bɔ un lɛkɔ. Un jɛ mimɔ jí ɖɔ é kún nyí lee nǔ nɔ cí nú mì é wɛ nyí nǔ taji ɔ ó. Alɔdo nɔví lɛ tɔn kpo asivɛ́ ce, ee ma gbɔjɔ ɖò gbigbɔ lixo kpɔ́n ǎ é tɔn kpo zɔ́n bɔ kpɛɖé kpɛɖé ɔ, un lɛ́ mɔ hlɔnhlɔn ɖò gbigbɔ lixo. Xota ‘Jehovah Ma Dona Yin Whẹgbledo Gba’ kpo ‘Sẹ̀n Jehovah po Nugbonọ-yinyin Po’ kpo e ɖò Atɔxwɛ (Gungbe) Liyasun 1, 1993 tɔn mɛ é lɔmɔ̌ dó wusyɛn lanmɛ nú mì tawun.”

12 É wá yá é ɔ, Jim lɛ́vɔ wá nyí mɛxo agun tɔn ɖé. Sín hwenɛnu ɔ, é ko d’alɔ nɔví ɖevo lɛ bɔ ye ɖu ɖò ninɔmɛ vɛwǔ mɔhun lɛ jí bo lɛ́ mɔ gǎn ɖò gbigbɔ lixo. É wá ɖɔ gbɔn gudo ɖɔ: “Un vɛdo ɖɔ nyì kpo Jehovah kpo vɛ́ wɛ sín, loɔ, nǔtí ka nyí mɔ̌ ǎ! É vɛ́ nú mì tawun ɖɔ un jó goyiyi dó b’ɛ tɔ́n nukún mì bɔ un sɔ́ mɔ nǔ e ɖò taji hugǎn lɛ é ǎ, b’ɛ lɛ́ zɔ́n bɔ un sɔ́ ayi ɖó nùwanyido mɛ ɖevo lɛ tɔn jí zɛ́ xwé wu.”​—1 Kɔ. 10:12.

13. Jijɔ tɛ lɛ Mawuxóɖiɖɔzɔ́ ɔ ka sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na ɖó? Lè tɛ lɛ é ka nɔ hɛn wá?

13 Nɛ̌ Mawuxóɖiɖɔzɔ́ ɔ ka sixu w’azɔ̌ ɖò mǐ wu nú ɖagbe mǐtɔn gbɔn? Wɛnɖagbe ɔ mímá xá mɛ ɖevo lɛ sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na tɛnkpɔn bo ɖó mɛɖesɔhwe kpo sínsɛ́n gbigbɔ Mawu tɔn tɔn sín akpáxwé vovo lɛ kpo. (Ga. 5:22, 23) Lin tamɛ dó jijɔ ɖagbe e a tɛnkpɔn bo ɖó ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ lɛ é jí. Hú mɔ̌ ɔ, hwenu e mǐ ɖò nǔ wà wɛ Klisu ɖɔhun é ɔ, mǐ nɔ b’acɔ́ nú wɛn mǐtɔn, bɔ enɛ sixu ɖyɔ linlin xwétɔ́ ɖé lɛ tɔn. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Australie tɔn wè cí xwii bo ɖótó xwétɔ́ e dó gbè vɛ́sin nú ye é ɖé kpo sísí kpo. Amɔ̌, lee é wà nǔ gbɔn é wá vɛ́ n’i tawun ɖò gudo mɛ, bɔ é wlan wema  sɛ́dó alaxɔ mɛ. É ɖɔ ɖò akpáxwé ɖé ɖɔ: “Un jló na dó kɛnklɛn nú mɛ wè enɛ lɛ e ɖó suúlu ɖesu bo lɛ́ sɔ́ yeɖée hwe tawun lɛ é, ɖó nǔjlɔjlɔwatɔ́ e un kpɔ́n nyiɖée dó mɔ dingan é kpo nyì wɛ sɔ lě sín nǔwiwa ce kpo wutu. Xlo wɛ un jɔ bo nɔte ɖò mɛ e ɖò Xó Mawu Tɔn jla wɛ é wè sín nukɔn bo wà nǔ xá ye gbɔn mɔ̌.” Enyi wɛnjlatɔ́ lɛ ko sìn xomɛ tíwúntíwún ɖé vɔ́vɔ́ wɛ ɔ, xwétɔ́ ɔ na wlan nǔ mɔhun wɛ à? É na vɛwǔ tawun. Nugbǒ ɔ, sinsɛnzɔ́ mǐtɔn ɖó lè nú mǐɖesunɔ kpo nɔzo mǐtɔn lɛ kpo tawun!

HWÌHWƐ́ HWIÐÉE DÓ MAWU GLƆ HWENU E A ÐÒ AZƆ̌ WÀ ÐÒ VǏ TOWE LƐ WU WƐ É

14. Enyi mɛjitɔ́ lɛ na w’azɔ̌ ɖò vǐ yetɔn lɛ wu b’ɛ na kpa ye ɔ, etɛ ye ka ɖó na wà?

14 Vǐ gègě nɔ jló tawun bo na kplɔ́n nǔ, lobɔ ye nɔ ɖò gbesisɔmɛ bá sɔ́ yeɖée hwe. (Mat. 18:1-4) Enɛ wu ɔ, mɛjitɔ́ nùnywɛtɔ́ lɛ sixu tɛnkpɔn bo dó nugbǒ ɔ kpo wanyiyi ɖiɖó nú nugbǒ ɔ kpo dó linlin kpo ayi vǐ yetɔn lɛ tɔn kpo mɛ. (2 Tim. 3:14, 15) É ɖò wɛn ɖɔ bonu é na kpa mɛjitɔ́ lɛ ɔ, ye ɖó na tó dó nugbǒ ɔ dó ayi yeɖesunɔ tɔn mɛ hwɛ̌, lobo nɔ zán gbɛ̀ sɔgbe xá nugbǒ ɔ. Enyi mɛjitɔ́ lɛ wà mɔ̌ ɔ, vǐ yetɔn lɛ nɔ ɖótó nugbǒ ɔ, bo nɔ lɛ́ mɔ lee ye sixu zán gbɔn é. Hú mɔ̌ ɔ, ye nɔ kpɔ́n kplɔ́n e mɛjitɔ́ yetɔn lɛ nɔ na ye é dó mɔ wanyiyi e Jehovah ɖó nú ye é sín xlɛ̌.

15, 16. Enyi è ɖè vǐ ɖé sín agun mɛ ɔ, nɛ̌ mɛjitɔ́ tɔn lɛ ka ɖó na xlɛ́ ɖɔ emi ɖeji dó Mawu wu gbɔn?

15 Amɔ̌, vǐ ɖé lɛ tíìn bɔ è kplɔ́n ye ɖó Klisanwun li jí có, nukɔnmɛ ɔ ye tɔ́n sín nugbǒ ɔ mɛ alǒ è ɖè ye sín agun mɛ, b’ɛ nɔ kú wǔ nú xwédo yetɔn tawun. Nɔví nyɔnu ɖé ɖò Afrique du Sud bo ɖɔ: “Hwenu e è ɖè fofó ce sín agun mɛ é ɔ, é cí nú mì ɖɔ kú wɛ é kú ɖɔhun. É kú wǔ nú mì ɖesu bo lɛ́ vɛ́ nú mì tawun!” Nɛ̌ é kpo mɛjitɔ́ tɔn lɛ kpo ka wà nǔ gbɔn? Ye xwedó alixlɛ́mɛ e ɖò Xó Mawu Tɔn mɛ é. (Xà 1 Kɔlɛntinu lɛ 5:11-13.) Mɛjitɔ́ lɛ ɖɔ: “Mǐ kudeji bo na zán nǔ e Biblu ɖɔ é, bo tuùn ɖɔ enyi mǐ bló nǔ lɛ lee Mawu jló gbɔn é ɔ, é na hɛn lè ɖagbe hugǎn ɔ wá. Mǐ kpɔ́n mɛ ɖiɖe sín agun mɛ dó mɔ tódɔnnúmɛ Mawu tɔn, bo ɖeji ɖɔ Jehovah nɔ dɔn tó nú mɛ kpo wanyiyi kpo, ɖó bǎ e mɛ é jɛ ɖó é. Enɛ wu ɔ, nǔ e kúnkplá azɔ̌ xwédo ɔ tɔn bo ɖò dandan lɛ é kɛɖɛ wɛ dɔn mǐ kpo vǐ mǐtɔn kpo cá.”

16 Nɛ̌ é ka cí nú vǐ ɔ? É ɖɔ: “Un tuùn ɖɔ mɛ ce lɛ kún gbɛ́ wǎn nú mì ó, loɔ, Jehovah kpo tutoblonunu tɔn kpo setónú na wɛ ye ɖè.” É lɛ́ ɖɔ jí: “Enyi è hɛn we gannugánnú bonu a savo nú Jehovah bo byɔ alɔdo kpo hwɛsɔkɛ kpo ɔ, a na mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ emi ɖó hudo tɔn tawun.” Kpɔ́n lee é víví nú xwédo ɔ sɔ hwenu e è yí i dó agun mɛ é! Nugbǒ ɔ, enyi mǐ ɖeji dó Mawu wu ɖò nǔwiwa mǐtɔn lɛ bǐ mɛ ɔ, mǐ sixu mɔ lè ɖagbe hugǎn ɔ.​—Nùx. 3:5, 6; 28:26.

17. Etɛwu mǐ ka ɖó na zán mɛɖée hwíhwɛ́ hwíhwɛ́ dó Jehovah glɔ sín gbɛ̀? Lè tɛ enɛ ka na hɛn wá nú mǐ?

17 Gbeyiɖɔ Ezayíi ɖɔ xó dó hwenu e Jwifu lɛ na gosin kannumɔgbenu é wu, ɖɔ ye mɛ e lɛkɔ sín hwɛ yetɔn gudo lɛ é na mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ: “Mawu Mavɔmavɔ, hwi wɛ nyí tɔ́ mǐtɔn. Mǐdɛɛ lɛ ɔ, ko wɛ mǐ nyí, hwi wɛ ka nyí zɛ̌nmɛtɔ́ ɔ; mǐ bǐ wɛ nyí alɔ towe nǔwiwa.” Enɛ gudo ɔ, ye na savo ɖɔ: “Hwɛ e mǐ hu lɛ ɔ, ma ɖò flínflín wɛ kaka sɔyi ó. Loɔ, kɛnklɛn bo kpɔ́n mǐ jí; kpɔ́n mǐ mɛ e nyí togun towe lɛ bǐ jí.” (Eza. 64:7, 8) Mɔ̌ ɖokpo ɔ, enyi mǐ sɔ́ mǐɖée hwe bo hwíhwɛ́ mǐɖée dó Jehovah glɔ lobo nɔ zán mɛɖée hwíhwɛ́ hwíhwɛ́ sín gbɛ̀ ɔ, é na kpɔ́n mǐ dó mɔ wanyinamɔ tɔn, lee é bló gbɔn nú gbeyiɖɔ Daniyɛli é ɖɔhun. Hú mɔ̌ ɔ, Jehovah na kpó ɖò azɔ̌ wà ɖò mǐ wu wɛ gbɔn Xó tɔn, gbigbɔ mímɛ́ tɔn, kpo tutoblonunu tɔn kpo gblamɛ, bɔ gbè ɖokpo na wá sù bɔ mǐ na kpéwú bo nyí “Mawu ví” e ma ɖó blɔ̌ ǎ lɛ é ɖò nukún tɔn mɛ.​—Hlɔ. 8:21.