Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Sɔ́ Jehovah Dó Ðó Zɛ̌nmɛtɔ́ Towe

Sɔ́ Jehovah Dó Ðó Zɛ̌nmɛtɔ́ Towe

“Mawu Mavɔmavɔ, . . . ko wɛ mǐ nyí, hwi wɛ ka nyí zɛ̌nmɛtɔ́ ɔ; mǐ bǐ wɛ nyí alɔ towe nǔwiwa.”​—EZA. 64:7.

HAN LƐ: 89, 26

1. Aniwu Jehovah ka nyí Zɛ̌nmɛtɔ́ ɖaxó bǐ ɔ?

ÐÒ Abɔxwísun 2010 tɔn mɛ ɔ, è sun axi nú kozɛ́n Chine tɔn xwè kanweko 18gɔ́ ɔ tɔn ɖé yí liva 40 jɛji ɖò Londres ɖò Angleterre. É ɖò wɛn ɖɔ zɛ̌nmɛtɔ́ ɖé sixu sɔ́ ko e sukpɔ́ bo ma ka v’axi ǎ é dó wà alɔlyɛnzɔ́ ɖɛkpɛɖɛkpɛ e v’axi tawun é ɖé na. É ɖò mɔ̌ có, è sixu sɔ́ zɛ̌nmɛtɔ́ ɖě jlɛ́ dó Jehovah wu ǎ. Ðò azǎn nùɖíɖó tɔn ayizɛngɔ ɔ sín vivɔnu ɔ, Mawu “kán kɔ́ [alǒ ko]” dó mɛ̀ gbɛtɔ́ maɖóblɔ̌ ɖé, lobo na ɛ nǔwukpikpé bɔ é na ɖó jijɔ Mɛ e bló è ɔ tɔn lɛ. (Bǐb. 2:7) Enɛ wu wɛ è ylɔ gbɛtɔ́ maɖóblɔ̌ enɛ, Adamu, e è sɔ́ kɔ́ ayikúngban tɔn dó bló na é ɖɔ “Mawu ví.”​—Luk. 3:38.

2, 3. Nɛ̌ mǐ ka sixu wà nǔ Izlayɛli-ví e lɛkɔ sín hwɛ yetɔn lɛ gudo é ɖɔhun gbɔn?

2 Adamu ka hɛn vǐ tɛnmɛ e é ɖè é bú hwenu e é fɔ́n gǔ dó Mɛ e bló è ɔ jí é. É ɖò mɔ̌ có, sín xwè mɔkpan ɖíe ɔ, kúnkan Adamu tɔn “tobutobu” ɖé lɛ jló bo jɛhun dó Nǔbǐwukpétɔ́ e Mawu nyí é jí. (Ebl. 12:1) Ye sɔ́ yeɖée hwe bo lɛ́ hwíhwɛ́ yeɖée dó Gbɛɖotɔ́ yetɔn glɔ, bo dó ɖexlɛ́ ɖɔ emi jló ɖɔ éyɛ ni nyí Tɔ́ emitɔn kpo Zɛ̌nmɛtɔ́ emitɔn kpo, é ni ma nyí Satáan ó. (Jaan 8:44) Gbejininɔ yetɔn nú Mawu flín xógbe Ezayíi tɔn e kúnkplá Izlayɛli-ví e lɛkɔ sín hwɛ yetɔn lɛ gudo lɛ é mǐ: “Mawu Mavɔmavɔ, hwi wɛ nyí tɔ́ mǐtɔn.  Mǐdɛɛ lɛ ɔ, ko wɛ mǐ nyí, hwi wɛ ka nyí zɛ̌nmɛtɔ́ ɔ; mǐ bǐ wɛ nyí alɔ towe nǔwiwa.”​—Eza. 64:7.

3 Égbé ɔ, mɛ e nɔ sɛ̀n Jehovah ɖò gbigbɔ kpo nugbǒ kpo mɛ lɛ é bǐ nɔ dó gǎn bá ɖó linlin mɛɖesɔhwe kpo mɛɖée hwíhwɛ́ hwíhwɛ́ kpo tɔn ɖokpo ɔ. Ye nɔ mɔ ɖɔ yɛ̌yi wɛ è wlí nú emi, bɔ emi na nɔ ylɔ Jehovah ɖɔ Tɔ́ lobo sɔ́ ɛ dó ɖó Zɛ̌nmɛtɔ́ emitɔn bo hwíhwɛ́ emiɖée dó glɔ tɔn. A ka nɔ mɔ ɖɔ emi nyí ko e bɔ é ɖé ɖò Mawu sín alɔ mɛ, bo ɖò gbesisɔmɛ bonu é na sɔ́ we dó bló zɛ̌n e nyɔ́ nukún tɔn mɛ é ɖé na à? Mɔ̌ ɖokpo ɔ, a ka nɔ kpɔ́n nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu towe lɛ kpo ɖokpo ɖokpo dó mɔ mɛ e wu Mawu ɖò azɔ̌ wà ɖè wɛ lɛ é à? Bo na dó d’alɔ mǐ ɖò ali enɛ nu ɔ, mi nú mǐ ni ba dò nú lee Jehovah nyí Zɛ̌nmɛtɔ́ mǐtɔn gbɔn é sín akpáxwé atɔn: Lee é nɔ cyan mɛ e wu é nɔ w’azɔ̌ ɖè lɛ é gbɔn é, nǔ e wu é nɔ w’azɔ̌ ɖò ye wu é, kpo lee é nɔ wà mɔ̌ gbɔn é kpo.

JEHOVAH NƆ CYAN MƐ E WU É NƆ W’AZƆ̌ ÐÈ LƐ É

4. Nɛ̌ Jehovah ka nɔ cyan mɛ e é nɔ dɔn wá éɖesunɔ gɔ́n lɛ é gbɔn? Nǎ kpɔ́ndéwú ɖé lɛ.

4 Enyi Jehovah kpɔ́n gbɛtɔ́ lɛ ɔ, é nɔ sɔ́ ayi ɖó lee ye cí ɖò wěxo é jí ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, ayi mɛ wɛ é nɔ kpɔ́n, é wɛ nyí ɖɔ nǔ e è nyí ɖò xomɛ é. (Xà 1 Samuwɛli 16:7b.) Mawu ɖè nǔ enɛ xlɛ́ céɖécéɖé hwenu e é ɖó agun Klisanwun tɔn ayǐ é. Mɛ e cí mɛmaɖoaliɖenu ɖɔhun ɖò gbɛtɔ́ nukúnmɛ lɛ é gègě wɛ é dɔn wá é kpo Vǐ tɔn kpo gɔ́n. (Jaan 6:44) Mɛ mɔhun lɛ ɖokpo wɛ nyí Falizyɛn e è nɔ ylɔ ɖɔ Solu é, éyɛ “nyla nu dó wutu [Mawu] tɔn, bo ko doya n’i, bo ɖɔ alǎnnú n’i kpɔ́n.” (1 Tim. 1:13) É ɖò mɔ̌ có, “Mɛ e nɔ gbéjé ayi lɛ kpɔ́n” é kpɔ́n Solu dó mɔ ko e ma sɔ́ nyɔ́ zán ǎ é ɖé na ǎ. (Nùx. 17:3, NWT) É nyɔ́ wà ɔ, Mawu mɔ ɖɔ è sixu w’azɔ̌ ɖò wǔ tɔn b’ɛ na huzu alyannu ɖagbeɖagbe ɖé, nugbǒ ɔ, ‘alyannu e è sɔ́’ nú é na ɖekúnnu nú “mɛ e ma nyí Jwifu ǎ lɛ, bo na jla axɔsu yetɔn lɛ, kpodo Izlayɛli togun ɔ kpo” é. (Mɛ. 9:15) Mɛ e ko nyí ahannumunɔ, nùblibliwatɔ́, kpo ajotɔ́ kpo ɖ’ayǐ lɛ é ɖò mɛ ɖevo e Mawu nɔ kpɔ́n dó mɔ zɛ̌n e è sixu “zán nú nùjɔnǔ” lɛ é mɛ. (Hlɔ. 9:21; 1 Kɔ. 6:9-11) Ye ɖó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e sɔgbe é dó Xó Mawu Tɔn wu bo ɖè nùɖiɖi xlɛ́, bɔ mɔ̌ mɛ ɔ, ye yí gbè bɔ Jehovah w’azɔ̌ ɖò ye wu.

5, 6. Nɛ̌ ganjɛwu e mǐ ɖó ɖɔ Jehovah nyí Zɛ̌nmɛtɔ́ mǐtɔn é ka ɖó na ɖyɔ linlin e mǐ nɔ ɖó dó (a) mɛ e ɖò xá mǐtɔn mɛ lɛ é wu é gbɔn? (b) nɔví mǐtɔn sunnu kpo nyɔnu kpo lɛ wu é gbɔn?

5 Alɔ tɛ nǔ enɛ e wá yì é ka sixu dó mǐ? Nùɖiɖi e mǐ ɖó ɖɔ Jehovah ɖó nǔwukpikpé bo na tuùn nǔ e ɖò ayi mɛ lɛ é, bo dɔn mɛ e é cyan lɛ é wá éɖesunɔ gɔ́n é ɖó na gbò kpò nyì ali jí nú mǐ, bɔ mǐ na nɔ ɖɔhwɛ dó mɛ e ɖò xá mǐtɔn kpo agun mǐtɔn kpo mɛ lɛ é ǎ. Lin tamɛ dó nya e nɔ nyí Michael é sín kpɔ́ndéwú jí. É flín ɖɔ: “Enyi Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ wá gɔ̌n ce ɔ, un nɔ dó gudo ye bo nɔ keya nú ye ǎ, cí nǔ ɖɔ mɛɖé kún ɖò finɛ ó ɖɔhun. Un nɔ nyla gbè nú ye tawun! Gudo mɛ ɖò ninɔmɛ ɖevo mɛ ɔ, un xò gò xwédo ɖé bɔ nǔ yetɔn jɛji nú mì tawun, ɖó walɔ ɖagbe yetɔn wu. Un wá ɖ’ayi wu gbè ɖokpo ɖɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ wɛ nú ye; nǔ enɛ gbà hǔn dó nú mì! Nùwalɔ yetɔn sísɛ́ mì bɔ un gbéjé nǔ e wu un ɖó linlin masɔgbe mɔhun dó ye wu é kpɔ́n. Un wá ɖ’ayi wu ɖɔ nǔ e un ma tuùn ǎ lɛ é kpo yeɖɔyeɖɔ lɛ kpo wɛ zɔ́n bɔ un dó ɖó zinzan mɔhun, adingban kɛɖɛ wɛ nyí nǔ lɛ.” Bo na dó tuùn nǔ e nyí nugbǒ lɛ é ɔ, Michael yí gbè nú Biblu kplɔnkplɔn ɖé. Gudo mɛ ɔ, é wá nugbǒ ɔ mɛ bo bɛ́ sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn.

6 Gbeyiyi ɖɔ Jehovah nyí Zɛ̌nmɛtɔ́ mǐtɔn sixu ɖyɔ linlin e mǐ nɔ ɖó dó nùɖitɔ́ hàtɔ́ mǐtɔn lɛ lɔmɔ̌ wu é. A ka nɔ ɖó linlin e Mawu nɔ ɖó dó nɔví sunnu towe lɛ kpo nɔví nyɔnu towe lɛ kpo wu é, ɖɔ è kún ko w’azɔ̌ ɖò ye wu fó ó à? É sixu mɔ nǔ e mɛɖé nyí ɖò xomɛ é kpo nǔ e mɛ ɔ sixu wá huzu ɖò alɔ tɔn hlɔnhlɔnnɔ lɛ mɛ é kpo. Enɛ wu ɔ, Jehovah nɔ ɖó linlin e sɔgbe é dó gbɛtɔ́ lɛ wu, lobo nɔ sɔ́ ayi ɖó gǎnmaɖó yetɔn táan klewun ɖé tɔn lɛ jí ǎ. (Ðɛh. 130:3) Mǐ sixu wà nǔ éɖɔhun gbɔn  linlin e sɔgbe é ɖiɖó dó mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ wu gblamɛ. Nugbǒ ɔ, mǐ hɛn ɔ mǐ na w’azɔ̌ xá Zɛ̌nmɛtɔ́ mǐtɔn, gbɔn alɔdido nɔví mǐtɔn sunnu kpo nyɔnu kpo lɛ hwenu e ye ɖò tintɛnkpɔn wɛ bo na yì nukɔn ɖò gbigbɔ lixo é gblamɛ. (1 Tɛ. 5:14, 15) Mɛxo agun tɔn lɛ e nyí “nùnina” bɔ è na gbɛtɔ́ lɛ é ɖó na nyí kpɔ́ndéwú ɖò ali enɛ nu.​—Efɛ. 4:8, 11-13.

ETƐWU JEHOVAH KA NƆ W’AZƆ̌ ÐÒ MǏ WU?

7. Etɛwu a ka yí wǎn nú kplɔ́n e Jehovah nɔ na mɛ é?

7 A sixu ko sè bɔ mɛɖé ɖɔ nǔ lehun kpɔ́n: ‘Un ko wá ɖó vǐ cobo mɔ nukúnnú jɛ kplɔ́n e mɛjitɔ́ ce lɛ na mì é wu bǐ mlɛ́mlɛ́.’ Hwenu e mǐ wá mɔ nǔ gègě kpɔ́n ɖò gbɛmɛ é ɔ, mǐ sixu ɖó mɔjɛmɛ yɔyɔ̌ ɖevo dó kplɔ́n e è nɔ na mǐ lɛ é wu, lobo jɛ linlin e Jehovah nɔ ɖó dó ye wu é ɖó jí, é wɛ nyí ɖɔ wanyiyi wutu wɛ è nɔ na kplɔ́n enɛ lɛ mǐ. (Xà Eblée lɛ 12:5, 6, 11.) Nugbǒ ɔ, wǎn e Jehovah yí nú vǐ tɔn lɛ é zɔ́n bɔ é nɔ kú hǔn bo w’azɔ̌ ɖò ye wu. É jló ɖɔ mǐ ni nyɔ̌nùí bo ɖó awǎjijɛ, lobo yí wǎn nú emi lɔmɔ̌. (Nùx. 23:15) Wuvɛ̌ e mɔ wɛ mǐ ɖè lɛ é nɔ hun xomɛ n’i ɖebǔ ǎ; mɔ̌ ɖokpo ɔ, gǔ e mǐ ɖu sín Adamu gɔ́n é wɛ nyí ɖɔ mǐ na kú “vǐ e Mawu sìn xomɛ dó ɔ” ɖɔhun, Jehovah ka jló mɔ̌ ǎ.​—Efɛ. 2:2, 3.

8, 9. Nɛ̌ Jehovah ka ɖò mǐ kplɔ́n wɛ gbɔn ɖò égbé? Nɛ̌ mɛkplɔnkplɔn enɛ ka na ɖò nukɔn yì wɛ ɖò sɔgudo gbɔn?

8 Ðó mǐ cí “vǐ e Mawu sìn xomɛ dó ɔ” ɖɔhun wutu ɔ, mǐ ko ɖó jijɔ e Mawu gbɛ́ wǎn na lɛ é gègě kpɔ́n, vlafo jijɔ kanlin lɛ tɔn ɖé lɛ! É ɖò mɔ̌ có, Jehovah w’azɔ̌ ɖò mǐ wu bɔ mǐ huzu, bo wá cí lɛngbɔví lɛ ɖɔhun. (Eza. 11:6-8; Kolo. 3:9, 10) Enɛ wu ɔ, mǐ nɔ kpɔ́n ninɔmɛ e mɛ Jehovah ɖò azɔ̌ wà ɖò mǐ wu ɖè wɛ dìn é dó mɔ palaɖisi gbigbɔ tɔn ɖé. Gbɛ̀ e lɛlɛ̌ dó mǐ é baɖa có, mǐ nɔ mɔ mǐɖée ɖò bibɛtɛn kpo ayijayǐ kpo mɛ. Hú mɔ̌ ɔ, ɖò ninɔmɛ enɛ mɛ ɔ, mǐ mɛ e sù ɖò xwédo e mɛ wanyiyi ma ɖè ǎ, bɔ nǔ lɛ ma yì ɖó nǔ gan jí ǎ mɛ lɛ é wá mɔ wanyiyi jɔ wanyiyi. (Jaan 13:35) Bɔ mǐ ko kplɔ́n bo na yí wǎn nú mɛ ɖevo lɛ. Ðò taji hú bǐ ɔ, mǐ wá tuùn Jehovah, bɔ dìn ɔ, é yí wǎn nú mǐ tɔ́ ɖé ɖɔhun.​—Ja. 4:8.

9 Ðò gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɔ mɛ ɔ, mǐ na ɖu vivǐ palaɖisi gbigbɔ tɔn sín nyɔna lɛ tɔn bǐ mlɛ́mlɛ́. Enɛ gudo ɔ, palaɖisi gbigbɔ tɔn mǐtɔn na ɖó hoxo tɔn maɖóblɔ̌ ɔ, é wɛ nyí palaɖisi jɔ palaɖisi ɔ ɖò Axɔsuɖuto Mawu Tɔn sín acɛkpikpa glɔ. Ðò táan nùvɔjlaɖó gbɔn ayikúngban ɔ bǐ jí tɔn enɛ mɛ ɔ, Jehovah na kpó ɖò azɔ̌ wà ɖò gbɛtɔ́ lɛ wu wɛ, bo na kplɔ́n ye ɖó bǎ e mǐ ma sixu lin ǎ é mɛ. (Eza. 11:9) Hú mɔ̌ ɔ, Mawu na ɖè blɔ̌ sín linlin mǐtɔn kpo agbaza mǐtɔn kpo wu bǐ, bonu mǐ na dó sixu yí nùkplɔnmɛ tɔn lɛ bo wà jlǒ tɔn kpíkpé tɔn. Mi nú mǐ ni kudeji bo kpó ɖò mǐɖée hwíhwɛ́ dó Jehovah glɔ wɛ, lobo xlɛ́ ɛ ɖɔ wanyiyi e é ɖó nú mǐ é wɛ zɔ́n b’ɛ ɖò azɔ̌ wà ɖò mǐ wu wɛ.​—Nùx. 3:11, 12.

LEE JEHOVAH NƆ W’AZƆ̌ ÐÒ MǏ WU GBƆN É

10. Nɛ̌ Jezu ka ɖè Zɛ̌nmɛtɔ́ Ðaxó ɔ sín suúluɖiɖo kpo azɔ̌ tuùntuùn kpo xlɛ́ gbɔn?

10 Ði zɛ̌nmɛtɔ́ alɔsekpɛ́nnanɔ ɖé ɖɔhun ɔ, Jehovah tuùn “ko” alɔkpa e ɖò asá tɔn mɛ é, lobo nɔ w’azɔ̌ ɖ’ewu lee é jɛ gbɔn é. (Xà Ðɛhan 103:10-14.) Nugbǒ ɔ, é nɔ kpɔ́n gǎnmaɖó mǐtɔn lɛ, dogbó mǐtɔn lɛ, kpo bǎ e mɛ mǐ sù ɖó ɖò gbigbɔ lixo é kpo dó wà nǔ xá mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo. Vǐ tɔn ɖè lee é nɔ wà nǔ xá mɛsɛntɔ́ tɔn hwɛhutɔ́ lɛ gbɔn é xlɛ́. Lin tamɛ dó lee Jezu ɖeɖɛ mɛsɛ́dó tɔn lɛ sín nùwanyido lɛ gbɔn é jí, ɖò taji ɔ, hwenu e ye nɔ dɔn nǔ dó mɛ e na nyí nǔɖaxo ɖò ye mɛ é jí é. Enyi a ɖò nǔ e mɛsɛ́dó lɛ dɔn kpo adǎn kpo é tɛnmɛ ɔ, a ka na kpɔ́n ye dó mɔ mɛɖesɔhwetɔ́ e na yí gbè nú alixlɛ́mɛ lɛ é à? Jezu ɔ, éyɛ ɖó linlin masɔgbe dó ye wu ǎ. É tuùn ɖɔ xomɛnyínyɔ́ kpo suúlu kpo sísɔ́ dó ɖè wě xá mɛsɛ́dó emitɔn gbejinɔtɔ́ lɛ, kpodo kpɔ́ndéwú mɛɖesɔhwe tɔn emitɔn kpo mimɔ sixu w’azɔ̌ ɖò ye wu. (Mak. 9:33-37; 10:37, 41-45; Luk. 22:24-27) Ee è fɔ́n Jezu sín kú, bo wá kɔn gbigbɔ mímɛ́ dó ahwanvu lɛ jí gudo é ɔ,  mɛsɛ́dó lɛ sɔ́ sɔ́ ayi ɖó tɛn ɖaxó mɛ ninɔ alǒ nǔɖaxo nyínyí jí ǎ, loɔ, azɔ̌ e é zɔ́n ye é jí wɛ ye sɔ́ ayi ɖó.​—Mɛ. 5:42.

11. Ali tɛ lɛ nu Davidi ka cí ko e bɔ é ɖɔhun ɖè? Nɛ̌ mǐ ka sixu wà nǔ éɖɔhun gbɔn?

11 Égbé ɔ, nǔ nukɔntɔn e Jehovah nɔ zán dó w’azɔ̌ ɖò mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ wu é wɛ nyí Xó tɔn, gbigbɔ mímɛ́ tɔn, kpo agun Klisanwun tɔn kpo. Xó Mawu Tɔn sixu w’azɔ̌ ɖò mǐ wu hwenu e mǐ kudeji bo nɔ xà, lin tamɛ d’eji, bo byɔ Jehovah ɖɔ ni d’alɔ mǐ bonu mǐ na zán é. Davidi wlan ɖɔ: “Nú un mlɔ́ adɔ̌zan ce jí ɔ, un nɔ ɖò flínflín we wɛ; un nɔ ɖò tamɛ lin dó wǔ towe wɛ ɖò zǎn ɔ mɛ.” (Ðɛh. 63:7) É lɛ́ wlan ɖɔ: “Un dokú nú Mawu Mavɔmavɔ, é wɛ nɔ kplɔ́n nǔ mì. Zǎnmɛ ɖesu ɔ, ayi ce nɔ ɖɔ xó nú mì dó nùkplɔnmɛ tɔn lɛ wu.” (Ðɛh. 16:7) Nugbǒ ɔ, Davidi yí gbè bɔ wěɖexámɛ Mawu tɔn nɔ byɔ akpáxwé e gɔ́ngɔ́n ɖò xò tɔn mɛ lɛ é, bo nɔ w’azɔ̌ ɖò ayi tɔn kpo lee nǔ nɔ cí n’i lɛ é kpo wu, enyi wěɖexámɛ ɔ na bo tlɛ syɛn ɔ nɛ. (2 Sam. 12:1-13) Kpɔ́ndéwú mɛɖesɔhwe tɔn kpo mɛɖée hwíhwɛ́ hwíhwɛ́ tɔn kpo ɖagbe ɖé wɛ nyí enɛ bɔ Davidi zé ɖ’ayǐ nú mǐ à cé? Hwi lɔmɔ̌ ka nɔ lin tamɛ dó Xó Mawu Tɔn jí, bo nɔ yí gbè b’ɛ nɔ jinjɔn ayi towe mɛ à? A ɖó na lɛ́ bló mɔ̌ hú lee a ko ɖ’ewu gbɔn é wɛ à?​—Ðɛh. 1:2, 3.

12, 13. Nɛ̌ Jehovah ka nɔ w’azɔ̌ ɖò mǐ wu gbɔn gbigbɔ mímɛ́ tɔn kpo agun Klisanwun tɔn kpo gblamɛ gbɔn?

12 Gbigbɔ mímɛ́ sixu w’azɔ̌ ɖò mǐ wu ɖò ali gègě nu. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, é sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na tɛnkpɔn bo ɖó jijɔ Klisu tɔn ɖɔhunkɔ lɛ, jijɔ enɛ lɛ wɛ nyí sínsɛ́n gbigbɔ Mawu tɔn tɔn. (Ga. 5:22, 23) Akpáxwé sínsɛ́n enɛ tɔn ɖokpo wɛ nyí wanyiyi. Mǐ yí wǎn nú Mawu bo jló na setónú n’i nú é na w’azɔ̌ ɖò mǐ wu, lobo tuùn ɖɔ sɛ́n tɔn lɛ kún vɛ́ nyì ó. Gbigbɔ mímɛ́ sixu lɛ́ na mǐ hlɔnhlɔn bɔ mǐ na ɖu ɖò nǔ e gbɛ̀ ɔ kpo gbigbɔ tɔn nyanya ɔ kpo nɔ ba na sɔ́ mǐ dó ɖɔ é jí. (Efɛ. 2:2) Mɛsɛ́dó Pɔlu e gbigbɔ goyiyi tɔn sinsɛngán Jwifu lɛ tɔn lɛ wà nǔ dó wǔ na tawun ɖò winnyawinnya hwenu tɔn é wá kpéwú bo wlan ɖɔ: “Mɛ e nɔ na hlɔnhlɔn mì ɔ wɛ nɔ zɔ́n, bɔ un nɔ sixu kpé nǔ enɛ lɛ bǐ wu.” (Fili. 4:13) Enɛ wu ɔ, mi nú mǐ ni kpó ɖò gbigbɔ mímɛ́ byɔ wɛ Pɔlu ɖɔhun. Jehovah na  ɖekɔ dó vosisa dó nùjɔnǔ mɛ mɛɖesɔhwetɔ́ lɛ tɔn ǎ.​—Ðɛh. 10:17.

Jehovah nɔ zán mɛxo agun tɔn lɛ dó w’azɔ̌ ɖò mǐ wu, amɔ̌, mǐ lɔ ɖó na wà mǐtɔn (Kpɔ́n akpáxwé 12 kpo 13 kpo)

13 Jehovah nɔ zán agun Klisanwun tɔn kpo nukúnkpénuwutɔ́ tɔn lɛ kpo dó w’azɔ̌ ɖò mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo wu. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, enyi mɛxo agun tɔn lɛ ɖ’ayi wu ɖɔ mǐ ɖò tagba lɛ mɔ wɛ ɖò gbigbɔ lixo ɔ, ye nɔ tɛnkpɔn bo nɔ d’alɔ mǐ, ye ka nɔ xwedó nùnywɛ gbɛtɔ́ tɔn dó wà mɔ̌ ǎ. (Ga. 6:1) É nyɔ́ wà ɔ, ye nɔ sɔ́ yeɖée hwe bo nɔ xoɖɛ sɛ́dó Mawu, bo nɔ byɔ ɛ nukúnnúmɔjɛnǔmɛ kpo nùnywɛ kpo. Ye nɔ wà nǔ sɔgbe xá ɖɛ yetɔn lɛ bo nɔ ba dò nú nǔ dó ninɔmɛ mǐtɔn jí ɖò Xó Mawu Tɔn kpo wema mǐtɔn lɛ kpo mɛ. Enɛ sixu zɔ́n bɔ ye na d’alɔ mǐ sɔgbe kpo hudo mǐtɔn lɛ kpo. Enyi ye wá gɔ̌n towe bo na d’alɔ we kpo xomɛnyínyɔ́ kpo, kpodo wanyiyi kpo, vlafo dó lee a nɔ sɔnǔ gbɔn é jí ɔ, a ka na yí gbè nú wěɖexámɛ yetɔn bo mɔ ɖɔ wanyiyi e Mawu ɖó nú we é sín xlɛ̌ wɛ à? Enyi a wà mɔ̌ ɔ, a na ɖexlɛ́ ɖɔ emi cí ko e bɔ é ɖɔhun ɖò Jehovah sín alɔ mɛ, bo ɖò gbesisɔmɛ nú é na w’azɔ̌ ɖò wǔ we bɔ a na ɖu lè tɔn.

14. Jehovah ɖó acɛ dó ko ɔ jí có, nɛ̌ é ka nɔ ɖó sísí nú mɛɖesúsínínɔ mǐtɔn gbɔn?

14 Nukúnnú mimɔ jɛ lee Mawu sixu ɖò azɔ̌ wà ɖò mǐ wu wɛ gbɔn é wu hɛn ɔ, é na d’alɔ mǐ ɖò kancica e mǐ ɖó xá nùɖitɔ́ hàtɔ́ mǐtɔn lɛ é kpo linlin e mǐ nɔ ɖó dó mɛ e ɖò xá mǐtɔn mɛ lɛ é, kaka jɛ Biblu kplɔntɔ́ mǐtɔn lɛ jí wu é mɛ. Ðò táan Biblu tɔn mɛ ɔ, zɛ̌nmɛtɔ́ ɖé nɔ kun ko bo nɔ jɛ sísɔ́ dó w’azɔ̌ na jí tlolo ǎ. É nɔ tó w’azɔ̌ ɖò ko ɔ wu hwɛ̌, bo nɔ cyan awinnya kpo nǔ ɖevo e ɖ’emɛ bo ma nyɔ́ ǎ lɛ é kpo sín mɛ. Ðò gbigbɔ lixo ɖesu ɔ, Mawu nɔ sɔnǔ nú mɛ e ɖó jlǒ lɛ é bo na dó sixu w’azɔ̌ ɖò ye wu. É nɔ hɛn ye gannugánnú bonu ye na huzu ǎ, loɔ, é nɔ kɔ́n sɛ̀ sín nugbodòdó tɔn lɛ jí nú ye, bonu ye na dó sixu jla gbɛzán yetɔn ɖó alǒ bló huzuhuzu lɛ kpo jlǒ kpo.

15, 16. Nɛ̌ Biblu kplɔntɔ́ lɛ ka nɔ xlɛ́ ɖɔ emi jló ɖɔ Jehovah ni w’azɔ̌ ɖò emi wu gbɔn? Nǎ kpɔ́ndéwú ɖé.

15 Lin tamɛ dó nɔví nyɔnu Australie tɔn e nɔ nyí Tessie é sín kpɔ́ndéwú jí. “Nugbǒ Biblu tɔn kplɔnkplɔn bɔwǔ kpɛɖé nú Tessie,” wɛ nɔví nyɔnu e kplɔ́n nǔ xá ɛ é ɖɔ. “É ɖò mɔ̌ có, é yì nukɔn ɖò gbigbɔ lixo ɖebǔ ǎ, é tlɛ nɔ wá kplé agun tɔn lɛ vɔ́vɔ́ ǎ! Enɛ wu ɔ, ee un xoɖɛ dó ninɔmɛ ɔ jí azɔn gègě gudo é ɔ, un wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ un na ɖó nùkplɔnkplɔn ɔ te. Amɔ̌, nǔkpacamɛ ɖé jɛ. Ðò Biblu kplɔnkplɔn e un lin ɖɔ gudo tɔn ɔ ɖíe é hwenu ɔ, Tessie ɖɔ xomɛ nú mì. É ɖɔ ɖɔ emi cí yɛmɛnuwatɔ́ ɖé ɖɔhun, ɖó emi yí wǎn nú akɔxixo. Amɔ̌ dìn ɔ, emi ko wá gbeta ɔ kɔn bo na jó walɔ enɛ dó.”

16 Ee zaanɖé yì bɔ zaanɖé wá é ɔ, Tessie jɛ kplé agun tɔn lɛ wá jí bo jɛ jijɔ Klisanwun tɔn lɛ ɖexlɛ́ jí, enyi hagbɛ̌ tɔn lɛ na bo tlɛ nɔ cá n’i ɔ nɛ. Nɔví nyɔnu ɔ ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “É wá yá é ɔ, Tessie bló baptɛm bo wá nyí gbexosin-alijitɔ́ hwebǐnu tɔn, hwenu e é tlɛ ɖó nyɔnuví atɔn kpo sunnuví ɖokpo kpo é.” Nugbǒ ɔ, enyi Biblu kplɔntɔ́ lɛ jɛ gbɛzán yetɔn jla ɖó jí bá nyɔ́ Mawu nukúnmɛ ɔ, é na sɛkpɔ ye bo na w’azɔ̌ ɖò ye wu bɔ ye na huzu alyannu ɖagbeɖagbe lɛ.

17. (a) Etɛ ka nyɔ́ nukún towe mɛ ɖò Zɛ̌nmɛtɔ́ towe e Jehovah nyí é mɛ? (b) Azɔ̌ wiwa ɖò mɛ wu sín akpáxwé tɛ lɛ jí mǐ ka na ɖɔ xó dò ɖò xota e bɔ d’ewu é mɛ?

17 Kaka jɛ égbé ɔ, zɛ̌nmɛtɔ́ ɖé lɛ kpó ɖò alɔ yeɖesunɔ tɔn zán dó mɛ̀ zɛ̌n na wɛ. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, Zɛ̌nmɛtɔ́ mǐtɔn ɖesunɔ nɔ ɖè wě xá mǐ kpo suúlu kpo dó w’azɔ̌ ɖò mǐ wu, bo nɔ ɖ’ayi lee mǐ nɔ wà nǔ gbɔn é wu. (Xà Ðɛhan 32:8.) A ka nɔ ɖ’ayi wu ɖɔ nǔ towe nɔ ɖu ayi mɛ nú Jehovah à? A ka nɔ mɔ hwiɖée ɖò alɔ tɔn wanyiyinɔ ɔ mɛ b’ɛ ɖò azɔ̌ wà ɖò wǔ we wɛ à? Enyi mɔ̌ wɛ ɔ, jijɔ ɖevo tɛ lɛ ka sixu d’alɔ we bɔ a na kpó ɖò ko e bɔ bo nyɔ́ zán é nyí wɛ ɖò Jehovah nukúnmɛ? Jijɔ tɛ lɛ a ka ɖó na nyì alɔ na bo ma na wá syɛn alǒ vɛ́ zán ǎ? Nɛ̌ mɛjitɔ́ lɛ ka sixu ɖó gbè kpɔ́ xá Jehovah bo w’azɔ̌ ɖò vǐ yetɔn lɛ wu gbɔn? Xota e bɔ d’ewu é na na xósin lɛ.