Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Atɔxwɛ: Nùkplɔnkplɔn Tɔn  |  Juin 2016

Ðò hwe mǐtɔn nu ɔ, nya e hɛn nùwlannú é nɔte nú Jezu Klisu, é wɛ nyí mɛ e è ma mɔ ǎ b’ɛ nɔ ɖó wuntun mɛ e na gán lɛ é é

Nǔ E Nǔxatɔ́ lɛ Kanbyɔ lɛ É

Nǔ E Nǔxatɔ́ lɛ Kanbyɔ lɛ É

Ðò nǔmimɔ Ezekiyɛli tɔn mɛ ɔ, mɛ̌ mɛ̌ e ka nɔte nú nya e sɔ́ nùwlannú slɔ́ gǒ mɛ é kpo sunnu ayizɛ́n ɖěɖee hɛn alyannu e è na dó sú gbɛtɔ́ lɛ sín kún dó na é kpo é?

Wɛnsagun ɖěɖee ɖ’alɔ ɖò kún súsú dó nú Jeluzalɛmu mɛ bo na lɛ́ ɖ’alɔ ɖò kún súsú dó nú gbɛ̀ nyanya Satáan tɔn mɛ ɖò Haamagedɔni hwenu é wɛ ye nɔte na. Etɛwu nukúnnúmɔjɛnǔmɛ yɔyɔ̌ enɛ ka sɔgbe?

Ee Ezekiyɛli mɔ nǔ nyanya e dosin wɛ Jeluzalɛmunu gǔfɔndómawujitɔ́ lɛ ɖè cobɔ è wá gbà tò ɔ ɖò 607 J.H.M. é gudo é ɔ, è xlɛ́ ɛ nǔ ɖěɖee na jɛ cobɔ è na gbà toxo ɔ é. É mɔ sunnu ayizɛ́n bɔ alyannu ɖò alɔ yetɔn mɛ. É lɛ́ mɔ nya ɖé ɖò ye mɛ b’ɛ dó “kanvɔ wewé” bɔ “nùwlannú ɖokpo” ɖò así tɔn. (Ezek. 8:6-12; 9:2, 3) È ɖɔ nú nya enɛ ɖɔ: “Gbɔn . . . toxo ɔ bǐ mɛ, bo ɖó wuntun nukɔn nú mɛ e ɖò alě na wɛ, bo ɖò wuvɛ̌ mɔ wɛ, ɖó nǔ baɖabaɖa e dosin wɛ è ɖè ɖò toxo ɔ mɛ lɛ wu lɛ.” Enɛ gudo ɔ, è ɖɔ nú nya e hɛn alyannu alɔ mɛ lɛ é ɖɔ ye ni hu mɛ e ɖò toxo ɔ mɛ bɔ wuntun ɔ ma ɖò nukɔn na ǎ lɛ é bǐ. (Ezek. 9:4-7) Etɛ nǔmimɔ enɛ ka kplɔ́n mǐ? Mɛ̌ ka nyí nya e hɛn nùwlannú é?

Xwè 612 J.H.M. wɛ è ɖɔ nǔɖɔɖ’ayǐ enɛ, bɔ jijɛ tɔn nukɔntɔn ɔ wɛ nyí kún e ahwangɔnu Babilɔnu tɔn sú dó nú Jeluzalɛmu é; xwè atɔ́ɔ́n gudo kpowun jɛn nǔ enɛ jɛ. Babilɔnunu pagáwùn lɛ gbà toxo ɔ mɔ̌ có, Jehovah w’azɔ̌ na wɛ ye ɖè. (Jel. 25:9, 15-18) Nǔ nyí mɔ̌, ɖó Jehovah zán ye dó dɔn tó nú togun tɔn e fɔ́n gǔ dó jǐ tɔn é. Amɔ̌, è na nɔ ma kàn kwín nú atakín ǎ. È na hu nǔjlɔjlɔwatɔ́ gɔ́ nú mɛ nyanya ǎ. Wanyiyi sísɛ́ Jehovah, bɔ é bló tuto bo na hwlɛn Jwifu ɖěɖee ma yí gbè nú nǔ nyanya e dosin wɛ è ɖè ɖò toxo ɔ mɛ ǎ lɛ é gán.

Ezekiyɛli ɖ’alɔ ɖò wuntun ɖiɖó mɛ wu zɔ́ ɔ kpo kún súsú dó nú mɛ ɔ kpo mɛ ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, wɛnsagun lɛ wɛ nɔ hwɛɖónúmɛ ɔ nu. Enɛ wu ɔ, gbɔn nǔɖɔɖ’ayi enɛ gblamɛ ɔ, è jɔwu mǐ bɔ mǐ ɖó mɔjɛmɛ nǔ e jɛ ɖò jixwé bɔ nukún ma mɔ̌ ǎ lɛ é tɔn. Jehovah ɖegbe nú wɛnsagun tɔn lɛ ɖɔ ye ni bló tuto nú kún súsú dó nú mɛ nyanya lɛ, bo lɛ́ ɖè nǔjlɔjlɔwatɔ́ lɛ ɖó vo nú ye na gán. *

Ð’ayǐ ɔ, mǐ tinmɛ ɖɔ jí ɖò hwe mǐtɔn nu ɔ, nya e hɛn nùwlannú é nɔte nú mɛ yí ami dó ɖè e kpò lɛ é. Mǐ lin ɖ’ayǐ ɖɔ mɛ ɖěɖee nɔ yí wɛn e jla wɛ mǐ ɖè lɛ é ɔ, wuntun ɖó ye wɛ è ɖè bonu ye na gán nɛ. É ɖò mɔ̌ có, ɖò xwè ɖé lɛ ɖíe ɔ, è wá mɔ nǔ jɛ wu céɖécéɖé ɖɔ è ɖó na jla tinmɛ enɛ ɔ ɖó. Sɔgbe kpo nǔ e è ɖɔ ɖò Matie 25:31-33 mɛ é kpo ɔ, Jezu wɛ nyí mɛ e nɔ ɖɔhwɛ xá togun lɛ é. É na ɖɔhwɛ tɔn gudogudo tɔn ɔ ɖò ya ɖaxó ɔ hwenu, bo na cyan mɛ e cí lɛngbɔ̌ ɖɔhun bo na gán lɛ é ɖó vo nú mɛ e cí gbagbǎ ɖɔhun bo na dɔn lɛ é.

Sɔgbe kpo nukúnnúmɔjɛnǔmɛ yɔyɔ̌ enɛ ɔ kpo ɔ, etɛ lɛ nǔmimɔ Ezekiyɛli tɔn ka kplɔ́n mǐ? É hwe bǐ ɔ, atɔ́ɔ́n ɖíe:

  1.  Ðò táan e jɛ nukɔn nú kún súsú dó nú Jeluzalɛmu é mɛ ɔ, mɛcɔ́tɔ́zɔ́ wɛ Ezekiyɛli wà gɔ́ nú Jelemíi, lee Ezayíi lɔ bló gbɔn jɛ nukɔn nú ye é. Égbé ɔ, Jehovah ɖò mɛsɛntɔ́ tɔn yí ami dó ɖè lɛ sín gbɛ̌ta kpɛví ɖé zán wɛ, bɔ ye nɔ na nùɖuɖu togun tɔn bo nɔ gb’akpá nú mɛ ɖevo lɛ cobonu ya ɖaxó ɔ na bɛ́. Mɛ e ɖò Klisu xwégbe lɛ é bǐ nɔ gɔ́ sò nú akpágbánúmɛ ɔ.Mat. 24:45-47.

  2.  Ezekiyɛli ɖ’alɔ ɖò wuntun ɖiɖó mɛ e na gán lɛ é wu sín azɔ̌ ɔ mɛ ǎ; Mawu sɛntɔ́ lɛ lɔ ka nɔ wà mɔ̌ égbé ǎ. Wɛn Jehovah tɔn wɛ ye nɔ dó mɛ  lɛ kpowun, wɛn enɛ nyí Mawuxóɖiɖɔzɔ́ e ye nɔ wà, ɖò alixlɛ́mɛ wɛnsagun lɛ tɔn glɔ é sín akpáxwé ɖé.Nǔɖe. 14:6.

  3.  Ðò Ezekiyɛli hwenu ɔ, è ɖó wuntun nukɔn nú mɛɖebǔ gannaganna lě ǎ. Mɔ̌ wɛ é ka nɔ lɛ́ nyí gbɔn ɖò égbé. Etɛ mɛ lɛ ka ɖó na wà bonu è na ɖó wuntun ye ɖò ali ɖé nu bɔ ye na gán? Ye ɖó na wà nǔ sɔgbe xá Mawuxóɖiɖɔzɔ́ e bló wɛ è ɖè dìn é, sɔ́ mɛ yɔyɔ̌ ɔ dó, zé yeɖée jó nú Jehovah, lobo nɔ gudo nú nɔví Klisu tɔn lɛ kpo gbejininɔ kpo. (Mat. 25:35-40) Mɛ̌ ɖěɖee nɔ bló nǔ enɛ lɛ é ɔ, è na ɖó wuntun e na zɔ́n bɔ ye na gán é ye ɖò ya ɖaxó e jǎwe é hwenu.

  4.  Ðò hwe mǐtɔn nu ɔ, nya e hɛn nùwlannú é nɔte nú Jezu Klisu, é wɛ nyí mɛ e è ma mɔ ǎ b’ɛ nɔ ɖó wuntun mɛ e na gán lɛ é é. È na ɖó wuntun mɛ wɔbuwɔbu ɔ hwenu e è na ɖɔ hwɛ yetɔn bo ɖɔ ye nyí lɛngbɔ̌ lɛ é, ɖò ya ɖaxó ɔ hwenu. Enɛ na nɔ zɔ́n bɔ ye na jɛxa bá nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi ɖò ayikúngban jí.Mat. 25:34, 46. *

  5.  Ðò hwe mǐtɔn nu ɔ, sunnu ayizɛ́n e hɛn alyannu alɔ mɛ lɛ é nɔte nú ahwangɔnu Jezu tɔn jixwé tɔn lɛ, bɔ Jezu ɖesunɔ ɖò nu yetɔn. Ye na sú kún dó nú akɔta lɛ kpo nǔnyanyawiwa lɛ bǐ kpo ɖò malin-malin mɛ.Ezek. 9:2, 6, 7; Nǔɖe. 19:11-21.

Nukúnnú mimɔ jɛ nùkplɔnmɛ xɔ akwɛ enɛ lɛ mɛ zɔ́n bɔ ganjɛwu e mǐ ɖó ɖɔ Jehovah kún nɔ sú kún dó nú nǔjlɔjlɔwatɔ́ lɛ gɔ́ nú mɛ nyanya lɛ ó é lɛ́vɔ syɛn d’eji. (2 Pi. 2:9; 3:9) É lɛ́vɔ flín mǐ ɖɔ Mawuxóɖiɖɔzɔ́ ɔ ɖò taji tawun ɖò hwe mǐtɔn nu. Mɛ lɛ bǐ wɛ ɖó na sè akpágbánúmɛ ɔ cobɔ gbɛ̀ ɔ na vɔ!Mat. 24:14.

^ akpá. 6 È ɖó wuntun nukɔn nú Baluki (wěgbojinɔtɔ́ Jelemíi tɔn), Evɛdi-Mɛlɛki Etiopíinu ɔ, kpo Hlekabu ví lɛ kpo gannaganna bonu è mɔ lě ǎ có, è ka hwlɛn ye gán. (Jel. 35:1-19; 39:15-18; 45:1-5) È ɖó wuntun ye ɖò ali ɖé nu.

^ akpá. 12 É byɔ ɖɔ mɛ yí ami dó ɖè gbejinɔtɔ́ lɛ ni yí wuntun enɛ e na zɔ́n bɔ è na gán é ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, ye na yí wuntun yetɔn gudo tɔn ɔ jɛ nukɔn nú kú yetɔn alǒ cobɔ ya ɖaxó ɔ na bɛ́.Nǔɖe. 7:1, 3.