Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Jijɔ Mawu Tɔn Ee Xɔ Akwɛ Hú Diamáa É Ðé

Jijɔ Mawu Tɔn Ee Xɔ Akwɛ Hú Diamáa É Ðé

Nǔ xɔ akwɛ tawun wɛ diamáa nyí sín dò. Ðé lɛ nɔ xɔ liva mɔkpan. Amɔ̌, nùɖé lɛ ka ɖè bo xɔ akwɛ ɖò Mawu nukúnmɛ hú diamáa alǒ awinnya xɔ akwɛ ɖevo lɛ wɛ à?

 Haykanush e nyí wɛnjlatɔ́ e ma ko bló baptɛm ǎ, bo nɔ nɔ Arménie é mɔ togudo-yiyi-wema ɖé sɔ́ ɖò xwé tɔn kpá. Kati e è nɔ dó yí akwɛ na é ɖé lɛ kpo akwɛ wósúwósú ɖé kpo ɖò togudo-yiyi-wema ɔ mɛ. É ɖɔ nú asú tɔn, wɛnjlatɔ́ e ma ko bló baptɛm ǎ é wɛ nú é lɔmɔ̌.

Akwɛyózó ɖaxó ɖé mɛ wɛ asú kpo asì kpo enɛ ɖè bo lɛ́ ɖu axɔ; é ɖò mɔ̌ có, ye sɔ́ akwɛ ɔ yì jó nú mɛ e tɔn wɛ bɔ adlɛsi tɔn ɖò togudo-yiyi-wema ɔ mɛ é. É kpaca nya e tɔn wɛ é kpo xwédo tɔn kpo tawun. Haykanush kpo asú tɔn kpo tinmɛ ɖɔ nǔ e kplɔ́n wɛ ye ɖè ɖò Biblu mɛ é wɛ zɔ́n bɔ ye nɔ ɖɔ nugbǒ. Ye mɔ ɖɔ emi ɖó na nɔ ɖɔ nugbǒ, ye gbɔn yɛkan enɛ mɛ bo tinmɛ nǔ nú xwédo ɔ dó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ wu lobo jó xójlawema ɖé lɛ dó nú ye.

Xwédo ɔ jló na na akwɛ ɔ kpɛɖé Haykanush dó d’ajɔ ɛ, bɔ é gbɛ́. Ayihɔngbe tɔn ɔ, nyɔnu ɔ wá asú kpo asì kpo ɔ gɔ́n ɖò xwégbe bo hɛn alɔkɛ́ e è sɔ́ diamáa dó bló na é ɖé wá nú Haykanush ɖɔ é ɖó na yí dandan, b’ɛ na nyí wuntun ɖé ɖɔ lee ye wà nǔ gbɔn é sù xwédo emitɔn nukúnmɛ.

Ði xwédo enɛ ɖɔhun ɔ, nugbǒɖiɖɔ Haykanush kpo asú tɔn kpo tɔn na kpaca mɛ gègě. Amɔ̌, é na kpaca Jehovah wɛ à? Linlin tɛ é ka ɖó dó nugbǒɖiɖɔ yetɔn wu? É ka byɔ ɖɔ ye ni jɛ tagba bo ɖɔ nugbǒ mɔ̌ wɛ à?

JIJƆ E XƆ AKWƐ HÚ AGBAZA SÍN NǓ LƐ É ÐÉ LƐ

Xósin nùkanbyɔ enɛ lɛ tɔn vɛwǔ ǎ. Ðó Mawu sɛntɔ́ lɛ ɖi nǔ ɖɔ jijɔ Jehovah tɔn lɛ ɖiɖexlɛ́ xɔ akwɛ ɖò nukún tɔn mɛ hú diamáa, siká, alǒ agbaza sín nǔ ɖevo lɛ. Nugbǒ ɔ, linlin e Jehovah nɔ ɖó dó nǔ e xɔ akwɛ é kpo ee ma xɔ ǎ é kpo wu é gbɔn vo nú mɛ gègě tɔn. (Eza. 55:8, 9) Nú mɛ e nɔ sɛ̀n Jehovah lɛ é ɔ, jijɔ tɔn lɛ ɖiɖexlɛ́ bǐ mlɛ́mlɛ́ nyí nǔ xɔ akwɛ tawun ɖé bɔ è na wà.

Nǔ e Biblu ɖɔ dó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ kpo nùnywɛ kpo wu é ɖè enɛ xlɛ́ mǐ. Nùnywɛxó 3:13-15 ɖɔ jí: “Nǔ nyɔ́ nú mɛ e huzu nùnywɛtɔ́ é! Nǔ nyɔ́ nú mɛ e ɖó tamɛbibɔ [alǒ ‘nukúnnúmɔjɛnǔmɛ,’ NWT] é! Nùnywɛ ɖiɖó nyɔ́ hú akwɛ ɖiɖó; lè e nɔ tɔ́n sín nùnywɛ mɛ é xɔ akwɛ hú siká. Nùnywɛ xɔ akwɛ hú jɛ̌. È xò nǔ e nɔ jló we lɛ bǐ kplé ɔ, ye xɔ akwɛ sɔ nùnywɛ ǎ.” É ɖò wɛn ɖɔ jijɔ mɔhun lɛ xɔ akwɛ ɖò nukún Jehovah tɔn mɛ hú dɔkun sín nǔ ɖebǔ.

Etɛ mǐ ka sixu ɖɔ dó nugbǒɖiɖɔ wu lo?

É nyɔ́, nugbǒɖɔtɔ́ wɛ nú Jehovah ɖesunɔ; é “nɔ ɖó adingban ǎ.” (Ti. 1:2) Lobɔ é sɔ́ d’ayi mɛ nú mɛsɛ́dó Pɔlu b’ɛ wlan sɛ́dó Klisanwun Eblée xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn lɛ ɖɔ: “Mi nɔ ɖò ɖɛ xò nú mǐ wɛ; mǐ ɖeji ɖɔ ayixa mǐtɔn mɛ́, ɖó mǐ ɖó jlǒ bo na nɔ zán gbɛ̀ ɖagbe [alǒ ‘ɖɔ nugbǒ,’ NWT] ɖò nǔ bǐ mɛ.”​—Ebl. 13:18.

Jezu Klisu zé xlɛ̌ nugbǒɖiɖɔ tɔn ɖagbe ɖé ɖ’ayǐ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, flín hwenu e Vɔsanúxwlémawutɔ́ Ðaxó Kayifu ɖɔ xó elɔ n’i é: “Ðò Mawu gbɛɖe ɔ sín nyikɔ mɛ ɔ, enyi hwi wɛ nyí Klisu, Mawu ví ɔ nugbǒ hǔn, ɖɔ nú mǐ.” Enyi Jezu ɖɔ nugbǒ ɔ, Hwɛɖɔxɔsa Ðaxó Jwifu lɛ Tɔn ɔ sixu ɖɔ ɖɔ é nyla nu dó Mawu wu, bɔ è sixu hu i; é ɖò mɔ̌ có, é ɖɔ nugbǒ bo ɖexlɛ́ ɖɔ emi wɛ nyí Mɛsiya ɔ.​—Mat. 26:63-67.

Mǐdɛɛ lɛ ka ló? Mǐ ka na ɖɔ nugbǒ ɖò ninɔmɛ ɖěɖee mɛ nǔ kpɛɖé hízíhízí sixu hɛn lè wá nú mǐ ɖò agbaza lixo lɛ é à?

NUGBǑÐIÐƆ: NǓ E WU É NƆ VƐWǓ É

Bonu è na ɖɔ xó jɔ xó ɔ, nugbǒɖiɖɔ vɛwǔ tawun ɖò azǎn gudogudo tɔn elɔ lɛ é mɛ “gbɛtɔ́ lɛ . . . nɔ ba ɖɔ emitɔn jɛn na nyɔ́; . . .  nɔ yí wǎn nú akwɛ” é. (2 Tim. 3:2) Akwɛyózó alǒ azɔ̌mamɔ zɔ́n bɔ nugbǒɖiɖɔ nɔ vɛwǔ. Mɛ gègě nɔ lin ɖɔ hwɛ emitɔn jɔ bɔ emi na j’ajo, hizi nǔ, alǒ zán nugbǒmaɖɔ sín walɔ ɖevo lɛ. Linlin enɛ ko gbakpé sɔmɔ̌ bɔ enyi é wá sín dó lè agbaza tɔn lɛ jí ɔ, mɛ gègě nɔ mɔ ɖɔ nugbǒɖiɖɔ kún sɔ́ ɖò atɛ mɛ ó. Klisanwun ɖé lɛ tlɛ ko wá gbeta e ma sɔgbe ǎ lɛ é kɔn ɖò ali enɛ nu, bɔ ɖó “ayi hízíhízí [zízé] dó ba akwɛ na” wutu ɔ, ye ba tɛn ɖagbe e mɛ ye ɖè ɖò agun ɔ mɛ é kpò.​—1 Tim. 3:8; Ti. 1:7.

É ɖò mɔ̌ có, gègě Klisanwun lɛ tɔn nɔ wà nǔ Jezu ɖɔhun. Ye mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ jijɔ Mawu tɔn ɖɔhunkɔ lɛ ɖò taji hugǎn dɔkun alǒ lè ɖebǔ. Enɛ wu ɔ, Klisanwun winnyawinnya lɛ nɔ fin nǔ kpɔ́n ɖò wemaxɔmɛ bo na dó mɔ kɛ́n ɖagbe ǎ. (Nùx. 20:23) Nugbǒɖiɖɔ sixu nɔ ma hɛn ajɔ wá nú mɛ Haykanush ɖɔhun hwebǐnu. É ɖò mɔ̌ có, nǔ ɖagbe wɛ nugbǒɖiɖɔ nyí ɖò Mawu nukúnmɛ, bo nɔ lɛ́ zɔ́n bɔ mǐ nɔ ɖó ayixa mímɛ́ ɖé, enɛ ɔ ka xɔ akwɛ tawun.

Kpɔ́ndéwú Gagik tɔn ɖè enɛ xlɛ́ céɖécéɖé. É ɖɔ: “Cobonu na huzu Klisanwun ɔ, un nɔ w’azɔ̌ ɖò azɔ̌xwé ɖaxó ɖé bɔ lè e azɔ̌xwé ɔ nɔ mɔ é kpɛɖé sín gbè jɛn gǎn ɔ nɔ ɖó bo nɔ mɔ tɛn dó gló takwɛ súsú. Ðó nyì wɛ nɔ kpé nukún dó nǔ lɛ wu wutu ɔ, é nɔ byɔ ɖɔ ma dó akwɛ nu nú mɛ e nɔ gbéjé takwɛ kpɔ́n é bonu é na mɔ tɛn dó myɔ nukún dó ahizi azɔ̌xwé ɔ tɔn lɛ. Wǎgbɔ tɔn ɔ, un huzu nugbǒmaɖɔtɔ́. Hwenu e un mɔ nugbǒ ɔ é ɔ, azɔ̌ ɔ kpékwɛ tawun có, un gbɛ́ ɖɔ un kún sɔ́ na bló mɔ̌ ɖě ó. Nyiɖesunɔ gbɔ bo hun azɔ̌xwé ce. Gbè e gbè un hun hɔn é jɛn un yì dó azɔ̌xwé ce wema mɛ bo sú takwɛ ce lɛ bǐ.”​—2 Kɔ. 8:21.

Gagik ɖɔ jí: “Akwɛ e nɔ wá xwé nú mì é ɖekpo kaka yì vlɔ mɔ̌, b’ɛ nɔ vɛwǔ nú mì tawun bonu ma kpé nukún dó xwédo ce wu. É ɖò mɔ̌ có, xomɛ nɔ hun mì tawun dìn. Un ɖó ayixa mímɛ́ ɖé ɖò Jehovah nukɔn. Kpɔ́ndéwú ɖagbe ɖé wɛ un nyí nú vǐ sunnu ce wè lɛ, bɔ un lɛ́ mɔ wǔjɔmɛ ɖé lɛ ɖò agun ɔ mɛ. Mɛ e nɔ gbéjé takwɛ kpɔ́n lɛ é kpo mɛ ɖevo e un nɔ w’azɔ̌ xá lɛ é kpo bǐ nɔ kpɔ́n mì dó mɔ nugbǒɖɔtɔ́ ɖé dìn.”

JEHOVAH NƆ D’ALƆ MƐ

Jehovah nɔ yí wǎn nú mɛ e nɔ ba acɔ́ nú nùkplɔnmɛ tɔn lɛ gbɔn jijɔ tɔn taji lɛ ɖiɖexlɛ́, kaka jɛ nugbǒɖiɖɔ jí gblamɛ lɛ é. (Ti. 2:10) É sɔ́ d’ayi mɛ nú Axɔsu Davidi b’ɛ na jiɖe elɔ mɛ ɖɔ: “Un ko nɔ dɔnkpɛ mɛ kpɔ́n cobo wá kpò dìn; un ka mɔ Mawu jó hwɛjijɔnɔ lɛ dó kpɔ́n ǎ, un ka mɔ vǐ yetɔn lɛ ɖě byɔ nǔ ɖu kpɔ́n ǎ.”​—Ðɛh. 37:25.

Kpɔ́ndéwú Hwliti gbejinɔtɔ́ ɔ tɔn ɖè enɛ xlɛ́. Ee asú tɔn nɔ Nɔemíi kpò é ɔ, é jó è dó ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, é tɛ́ dó wǔ tɔn. Hwliti sɛ̀ tɛn yì Izlayɛli, fí e é sixu sɛ̀n Mawu nugbǒ ɔ ɖè é. (Hwli. 1:16, 17) Hwenu e Hwliti jɛ Izlayɛli é ɔ, é ɖexlɛ́ ɖɔ emi nyí nugbǒɖɔtɔ́ kpo azɔ̌syɛnsyɛnwatɔ́ kpo, bo ɖókan dó nǔweli biba wu lee sɛ́n ɔ bló tuto tɔn gbɔn é. Ði lee é nyí gbɔn nú Davidi bɔ éɖesu ɖɔ é ɔ, Jehovah jó Hwliti kpo Nɔemíi kpo dó nyì hɛ̌n mɛ ǎ. (Hwli. 2:2-18) Ðò taji ɔ, nǔ e Jehovah bló nú Hwliti é hugǎn agbaza sín nǔ lɛ nina ɛ. É sɔ́ ɛ bɔ é nyí nɔgbó Axɔsu Davidi tɔn bo tlɛ lɛ́ nyí Mɛsiya e sín akpá è dó é tɔn lɛ ɖokpo!​—Hwli. 4:13-17; Mat. 1:5, 16.

Jehovah sɛntɔ́ ɖé lɛ sixu mɔ yeɖée ɖò ninɔmɛ ɖé lɛ mɛ bɔ dandannú gbɛmɛ tɔn lɛ mimɔ na vɛwǔ tawun. Ye ka nɔ zán nugbǒmaɖɔ sín wlɛnwín ɖé bo na dó tɔ́n sín mɛ ǎ, loɔ, ye nɔ tɛnkpɔn bo nɔ w’azɔ̌ syɛnsyɛn lobo nɔ ɖókan dó nǔ wu. Mɔ̌ mɛ ɔ, ye nɔ  ɖexlɛ́ ɖɔ jijɔ taji Mawu tɔn lɛ, kaka jɛ nugbǒɖiɖɔ jí, xɔ akwɛ nú emi hú agbaza sín nǔ ɖebǔ.​—Nùx. 12:24; Efɛ. 4:28.

Ði Hwliti hwexónu tɔn ɖɔhun ɔ, Klisanwun nugbǒ e gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ lɛ é ɖi nǔ ɖɔ Jehovah ɖó hlɔnhlɔn bo na d’alɔ emi. Ye ɖeji dó Mɛ e dó akpá elɔ dó Xó tɔn mɛ é wu bǐ mlɛ́mlɛ́: “Un na jó we dó gbeɖé ǎ; un na ɖè alɔ sín kàn towe mɛ gbeɖé ǎ.” (Ebl. 13:5) Jehovah ko xlɛ́ azɔn mɔkpan ɖɔ emi kpéwú bo na d’alɔ ɖěmaɖoɖěnanɔ e nɔ ɖɔ nugbǒ ɖò nǔ bǐ mɛ lɛ é. É ko ɖè akpá e é dó ɖɔ emi na na dandannú gbɛmɛ tɔn lɛ ye é.​—Mat. 6:33.

Nugbǒ wɛ ɖɔ diamáa kpo nǔ xɔ akwɛ ɖevo lɛ kpo sixu nɔ xɔ akwɛ tawun nú gbɛtɔ́ lɛ. Amɔ̌, mǐ hɛn ɔ mǐ na ɖeji ɖɔ, ɖò Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ nukúnmɛ ɔ, nugbǒɖiɖɔ kpo jijɔ tɔn ɖevo e mǐ nɔ ɖexlɛ́ lɛ é kpo xɔ akwɛ tawun hugǎn nǔ ɖevo ɖebǔ!

Nugbǒɖiɖɔ nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ ɖó ayixa mímɛ́ ɖé bo nɔ vo bo ɖɔ xó ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ