Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Jehovah “Ðò Nukún Kpé Dó Mi Wu Wɛ”

Jehovah “Ðò Nukún Kpé Dó Mi Wu Wɛ”

ETƐWU a ka sixu kudeji ɖɔ xógbe enɛ lɛ nyí nugbǒ, ɖɔ Jehovah ɖò nukún kpé dó wu we wɛ nugbǒ nugbǒ? Hwɛjijɔ ɖokpo wɛ nyí ɖɔ nǔ e Biblu ɖɔ é nɛ. 1 Piyɛ́ɛ 5:7 ɖɔ jí: “Mi zlɔ́n nǔ e ɖò linkpɔ́n nyí nú mi wɛ lɛ bǐ sín agban ɖó jǐ tɔn, ɖó é ɖò nukún kpé dó mi wu wɛ.” Etɛ ka ɖexlɛ́ ɖɔ Jehovah Mawu nɔ keya nú we?

MAWU NƆ NA NǓ MƐ ÐÒ AGBAZA LIXO

Jehovah sɔ́ kpɔ́ndéwú ɖ’ayǐ, bo nɔ nyɔ́ xomɛ bo nɔ lɛ́ na nǔ mɛ

Jɛ nukɔn hwɛ̌ ɔ, Mawu ɖó jujɔ ɖěɖee a na ko nɔ ɖó nukún ɖò xɔ́ntɔn towe vívɛ́ná lɛ gɔ́n é. Hwɛhwɛ ɔ, mɛ ɖěɖee nɔ nyɔ́ xomɛ dó yeɖée lɛ wu bo nɔ lɛ́ na nǔ yeɖée lɛ é nɔ huzu xɔ́ntɔn vívɛ́ lɛ. Ði lee a sixu yawu ɖ’ayi wu gbɔn é ɔ, Jehovah nɔ nyɔ́ xomɛ dó gbɛtɔ́ lɛ wu ayihɔngbe ayihɔngbe bo nɔ lɛ́ na nǔ ye. Kpɔ́ndéwú ɖokpo ɖíe: “Éyɛ nɔ zɔ́n, bɔ hwesivɔ tɔn nɔ hun dó mɛ nyanya lɛ kpodo mɛ ɖagbe lɛ kpan jí; é nɔ bló bɔ jǐ nɔ ja nú mɛ e nɔ wà nǔ jlɔjlɔ lɛ kpodo mɛ e nɔ wà nǔ agɔ lɛ kpan.” (Mat. 5:45) Etɛ hwesivɔ kpo jǐ kpo ka nɔ wà? Ðò nǔ e ye nɔ wà lɛ é mɛ ɔ, Mawu nɔ gbɔn gbla yetɔn mɛ bo ‘nɔ na nùɖuɖu mɛ túnflá; bo nɔ na xomɛhunhun mɛ.’ (Mɛ. 14:17) Nugbǒ ɔ, Jehovah nɔ bló bɔ ayikúngban ɔ nɔ na nùɖuɖu gègě, lobɔ nǔ e ka nɔ na mǐ awǎjijɛ sɔ nùɖuɖu ɖagbe ɖé é kpítí ǎ.

Etɛwu mɛ gègě ka nɔ ba nùɖuɖu kpò lo? Acɛkpatɔ́ lɛ nɔ sɔ́ ayi yetɔn bǐ ɖó gǎn ɖuɖu yetɔn kpo akwɛ biba kpo jí hú ɖɔ ye ni jla gbɛzán mɛ lɛ tɔn ɖó wutu wɛ. Jehovah na ɖeɖɛ nukúnkɛ́n sín ninɔmɛ enɛ ɔ ɖò malin-malin mɛ, bo na sɔ́ Axɔsuɖuto jixwé tɔn e Vǐ tɔn nyí Axɔsu na é dó ɖyɔ acɛkpikpa e ɖò ayǐ dìn lɛ é na. Ðò hwenɛnu ɔ, mɛɖebǔ sɔ́ na ba  nùɖuɖu kpò ǎ. Amɔ̌ dìn hwɛ̌ ɔ, Mawu nɔ nɔ gudo nú mɛsɛntɔ́ tɔn gbejinɔtɔ́ lɛ. (Ðɛh. 37:25) Enɛ xlɛ́ ɖɔ é nɔ kpé nukún dó mǐ wu à cé?

JEHOVAH ÐI HWENU TƆN GWE Ǎ

Jehovah sɔ́ kpɔ́ndéwú ɖ’ayǐ, bo ɖi hwenu tɔn gwe ǎ

Xɔ́ntɔn ɖagbe ɖé nɔ nɔ kpɔ́ xá mɛ. É sixu zán ganxixo gègě dó ɖɔ xó xá we dó nǔ e jló mi mɛ wè lɛ é jí. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, xɔ́ntɔn ɖagbe ɖé na ɖótó we ganji, hwenu e a na ɖò tagba towe lɛ kpo nǔ e ɖò ayi mɛ ɖu nú we wɛ lɛ é kpo ɖɔ n’i wɛ é. Jehovah ka nɔ sɔ́ ayi ɖó mɛ jí gbɔn mɔ̌ à? Ganji. É nɔ ɖótó ɖɛ mǐtɔn lɛ. Enɛ wu ɔ, Biblu dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ ɖɔ mǐ ni “ɖókan dó ɖɛxixo wu” bo tlɛ “nɔ xoɖɛ hwebǐnu.”​—Hlɔ. 12:12; 1 Tɛ. 5:17.

Táan nabi Jehovah ka ɖò gbesisɔmɛ bo na zán dó ɖótó ɖɛ towe lɛ? Kpɔ́ndéwú ɖé ɖò Biblu mɛ bo na xósin ɔ mǐ. Cobonu Jezu na cyan mɛsɛ́dó tɔn lɛ ɔ, é “xoɖɛ zǎnmɛ kaka bɔ ayǐ hɔn.” (Luk. 6:12) Ðò ɖɛ enɛ mɛ ɔ, Jezu na ko ylɔ ahwanvu tɔn lɛ gègě sín nyikɔ, bo gbéjé jujɔ yetɔn lɛ kpodo gǎnmaɖó yetɔn lɛ kpo kpɔ́n, lobo byɔ Tɔ́ tɔn ɖɔ é ni d’alɔ emi bonu emi na cyan mɛsɛ́dó lɛ ɖò ye mɛ. Ee ayǐ wá hɔ́n é ɔ, Jezu tuùn ɖɔ emi ko cyan mɛ ɖěɖee jɛxa tawun bo na nyí mɛsɛ́dó tɔn lɛ é. Ðó Jehovah wɛ nyí Mɛ e “nɔ sè ɖɛ” é wutu ɔ, xomɛ nɔ hun i bonu é na ɖótó ɖɛ vívɛ́ e è nɔ xò sɛ́dó è lɛ é bǐ. (Ðɛh. 65:3) Enyi mɛɖé na bo tlɛ zán ganxixo gègě dó xoɖɛ dó nǔ e vɛ́ adɔ̌ n’i é ɖé jí ɔ, Jehovah nɔ ɖò ganmɛ xà wɛ ǎ.

MAWU ÐÒ GBESISƆMƐ BO NA SƆ́ HWƐ KƐ MƐ

Jehovah sɔ́ kpɔ́ndéwú ɖ’ayǐ, bo ɖò gbesisɔmɛ bo na sɔ́ hwɛ kɛ mɛ

Ðò hweɖelɛnu ɔ, é tlɛ nɔ vɛwǔ nú xɔ́ntɔn vívɛ́ lɛ ɖɔ ye ni sɔ́ hwɛ kɛ yeɖée. Xɔ́ntɔn vívɛ́ e ko ɖò kpɔ́ sín xwè mɔkpan ɖíe lɛ é sixu wá klán, ɖó hwɛ sísɔ́ kɛ yeɖée vɛwǔ nú ye tawun wutu. Jehovah ɖò mɔ̌ ǎ. Biblu byɔ ayijlɔjlɔnɔ lɛ bǐ ɖɔ ye ni byɔ ɛ hwɛsɔkɛ, ɖó “hwɛsɔkɛ mɛ nɔ cikɔ n’i ǎ.” (Eza. 55:6, 7) Etɛ ka nɔ sísɛ́ Mawu bɔ é nɔ sɔ́ hwɛ kɛ mɛ kpo jlǒ kpo sɔmɔ̌?

Wanyiyi Mawu tɔn e è ma sixu jlɛ́ dó nùɖé wu ǎ é wɛ. É yí wǎn nú gbɛtɔ́ lɛ sɔmɔ̌ bo sɔ́ Vǐ tɔn Jezu jó, bo dó hwlɛn gbɛtɔ́ lɛ ɖò hwɛhuhu kpo nǔ nyanya e hwɛhuhu dɔn kɔn nyì ayǐ  lɛ é kpo sí. (Jaan 3:16) Ðesu lɔ ɔ, gbɛxixɔ ɔ lɛ́vɔ wà nǔ hú mɔ̌. Gbɔn vɔsisa Klisu tɔn gblamɛ ɔ, Mawu sɔ́ hwɛ kɛ mɛ e é yí wǎn na lɛ é kpo jlǒ kpo. Mɛsɛ́dó Jaan wlan ɖɔ: “Enyi mǐ ka ɖɔhwɛ mǐtɔn lɛ nú Mawu ɔ, mǐ hɛn ɔ, mǐ na ɖeji dó wǔ tɔn, ɖó nǔ jlɔjlɔ wɛ é nɔ wà; é na sɔ́ hwɛ mǐtɔn lɛ kɛ mǐ.” (1 Jaan 1:9) Ðó Jehovah nɔ sɔ́ hwɛ kɛ mɛ wutu ɔ, mǐ sixu kpó ɖò xɔ́ntɔn tɔn nyí wɛ zɔn mǐ yì, bɔ enɛ tuùntuùn nɔ byɔ lanmɛ nú mǐ tawun.

É NƆ D’ALƆ WE HWENU E A ÐÓ HUDO TƆN É

Jehovah sɔ́ kpɔ́ndéwú ɖ’ayǐ, bo nɔ d’alɔ mǐ hwenu e mǐ ɖó hudo tɔn é

Xɔ́ntɔn jɔ xɔ́ntɔn ɖé nɔ d’alɔ mɛ hwenu e è ɖò hudo mɛ é. Jehovah ka nɔ wà mɔ̌ à? Xó tɔn ɖɔ jí: “É [Mawu sɛntɔ́ ɖé] na bo j’ayǐ ɔ, é nɔ cí kɔ́mɛ ǎ, ɖó Mawu Mavɔmavɔ nɔ hɛn alɔ tɔn, bo nɔ sɔ́ ɛ site.” (Ðɛh. 37:24) Jehovah ‘nɔ sɔ́ mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ site’ ɖò ali gègě nu. Ð’ayi nǔ elɔ e jɛ ɖò tɔtɛntinto Caraïbes tɔn e nɔ nyí St. Croix é mɛ é wu.

Azɔ̌mɛvigbɛ́ ɖyɔvivu ɖé tɔn lɛ nɔ ɖò kɔ gbidi n’i wɛ, ɖó nǔ e é ɖi nǔ na lɛ é lɔn n’i bonu é na dó gbè asya ǎ wutu. Ee é xoɖɛ sɛ́dó Jehovah bo byɔ ɛ alɔdo gudo é ɔ, e wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ emi kún na bla alɔ dó wǔ ó. Xota e jí é w’azɔ̌ dó bɔ d’ewu bo na ɖó gbè tɔn nú klasi ɔ é jinjɔn gbè didó asya jí. É zán Tàn Biblu Tɔn lɛ Sín Wema Ce dó tinmɛ lee tan Cadlaki, Mɛcaki kpo Abɛdi-Nɛgo kpo tɔn kúnkplá gbeta e kɔn é wá é gbɔn é. É ɖɔ, “Jehovah cyɔn alɔ Eblée atɔn enɛ lɛ jí, ɖó ye gbɛ́ ɖɔ emi kún na sɛ̀n bocyɔ ó wutu.” Enɛ gudo ɔ, é xwlé wema ɔ ye mɛ e wá lɛ é. Azɔ̌mɛvigbɛ́ tɔn 11 wɛ yí wema ɔ. Ee ɖyɔvivu enɛ mɔ nukúnnú jɛ wu ɖɔ Jehovah na hlɔnhlɔn kpo nùnywɛ kpo emi, bɔ emi ɖekúnnu dó xota enɛ e nɔ byɔ acéjíninɔ é jí é ɔ, xomɛ hun i tawun.

Enyi a wá xò nǔ kpɔ́n gbeɖé ɖɔ Jehovah ka nɔ kpé nukún dó emi wu à jí hǔn, lin tamɛ dó wemafɔ Biblu tɔn lɛ jí, ɖi Ðɛhan 34:18-20; 55:23; kpo 145:18, 19 kpo. Kanbyɔ mɛ e ko nyí Kúnnuɖetɔ́ b’ɛ lín lɛ é ɖɔ nɛ̌ Jehovah ka kpé nukún dó ye wu gbɔn à jí. Enyi a ɖó hudo alɔdo Mawu tɔn tɔn hǔn, xoɖɛ sɛ́dó è dó xó ɔ jí. É na lín cobonu a na mɔ lee Jehovah ‘ɖò nukún kpé dó wǔ we wɛ’ gbɔn é ǎ.