ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN Juin 2016

Xota ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò azǎn 1-28 Avivɔsun 2016 tɔn é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

Jehovah “Ðò Nukún Kpé Dó Mi Wu Wɛ”

Nɛ̌ a ka sixu ɖeji ɖɔ nǔ towe nɔ ɖu ayi mɛ nú Mawu gbɔn? Ba dò nú kúnnuɖenú lɛ.

Sɔ́ Jehovah Dó Ðó Zɛ̌nmɛtɔ́ Towe

Nɛ̌ Mawu ka nɔ cyan mɛ e wu é nɔ w’azɔ̌ ɖè lɛ é gbɔn? Etɛwu é ka nɔ w’azɔ̌ ɖò ye wu? Nɛ̌ é ka nɔ bló mɔ̌ gbɔn?

A ka Nɔ Yí Gbè Bɔ Zɛ̌nmɛtɔ́ Ðaxó ɔ Nɔ W’azɔ̌ Ðò Wǔ We À?

Jijɔ tɛ lɛ ka na zɔ́n bɔ azɔ̌ na nyɔ́ wà ɖò wutu towe ɖò alɔ Jehovah tɔn lɛ mɛ?

Nǔ E Nǔxatɔ́ lɛ Kanbyɔ lɛ É

Whom do the man with the secretary’s inkhorn and the six men with smashing weapons described in Ezekiel’s vision symbolize?

“Jehovah Mawu Mǐtɔn ɔ, Jehovah Ðokpo Wɛ”

Nɛ̌ Mawu ka nyí “ɖokpo” gbɔn? Nɛ̌ mǐ ka sixu sɛ̀n ɛ gbɔn mɔ̌ gbɔn?

Nùwanyido Mɛ Ðevo lɛ Tɔn Ni Ma Nyí Afɔklɛ́nnú nú We Ó

Ðò hwexónu ɔ, Mawu sɛntɔ́ gbejinɔtɔ́ lɛ ɖɔ alǒ wà nùɖé lɛ b’ɛ mɛ̀ mɛ ɖevo lɛ. Etɛ kpɔ́ndéwú Biblu tɔn enɛ lɛ ka sixu kplɔ́n mǐ?

Jijɔ Mawu Tɔn Ee Xɔ Akwɛ Hú Diamáa É Ðé

Jijɔ enɛ ɖiɖó nyí nùɖé bɔ akwɛ ɖebǔ sixu xɔ ǎ.

A ka Flín À?

A ka xà Atɔxwɛ e tɔ́n wá yì lɛ é à? Kpɔ́n nǔ e a flín lɛ é.