Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Nǔ E Nǔxatɔ́ lɛ Kanbyɔ lɛ É

Nǔ E Nǔxatɔ́ lɛ Kanbyɔ lɛ É

Ðò “Les Saintes Écritures. Traduction du monde nouveau” e è vɔ́ jlaɖó ɖò 2013 é mɛ ɔ, (é ko tíìn ɖò Fɔngbe mɛ dìn ǎ) è zán xó e ɖò Ðɛhan 144:12-15 mɛ é nú togun Mawu tɔn. Ðò lilɛdogbeɖevomɛ e ka jɛ nukɔn nú enɛ é mɛ ɔ, è zán xó enɛ lɛ nú toɖevomɛnu e nyí mɛdídá, bɔ è ɖɔ xó yetɔn ɖò wemafɔ 11gɔ́ ɔ mɛ lɛ é. Etɛwu è ka vɔ́ jlaɖó gbɔn mɔ̌?

Xógbe Ebléegbe tɔn e è zán é zɔ́n bɔ è sixu lilɛ ɖó alɔkpa wè enɛ lɛ ɖebǔ jí. Enɛ wu ɔ, nǔ elɔ lɛ e bɔ d’ewu é jí wɛ è zɔ́n dó, dó vɔ́ jlaɖó gbɔn mɔ̌:

  1. Nùvɔjlaɖó enɛ ɔ, xókwintinmɛwegbo lɛ kpo lee è nɔ tò xókwin lɛ gbɔn é kpo nɔ gudo na. Tinmɛ e è na nú xókwin nukɔntɔn e ɖò wemafɔ 12gɔ́ ɔ mɛ, bo nyí xókwin Ebléegbe tɔn asher é wɛ na zɔ́n, bɔ è na tuùn kancica e ɖò Ðɛhan 144:12-15 kpo wemafɔ ɖěɖee jɛ nukɔn nú ye lɛ é kpo tɛntin é. È sixu lilɛ xókwin asher ɔ gbɔn alɔkpa gègě mɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, è sixu mɔ nǔ jɛ mɛ ɖɔ é nyí xógbe e nɔ dó gesí nyikɔ, alǒ xókwin e è ko zán wá yì é ɖé é, ɖi “nǔ e,” “mɛ e.” “Mɛ e” wɛ nyí lee è mɔ nǔ jɛ mɛ gbɔn ɖò lilɛdogbeɖevomɛ xóxó ɔ mɛ é. Enɛ wu ɔ, nǔ ɖagbe ɖěɖee xó è ɖɔ ɖò wemafɔ 12 jɛ 14 mɛ é ɔ, mɛdídá ɖěɖee xó è ɖɔ ɖò wemafɔ e jɛ nukɔn na é mɛ lɛ é wɛ è zán na. Amɔ̌, asher ɔ sixu lɛ́ nyí nǔ e mɛ é na tɔ́n kɔ dó é alǒ nǔ e é na jì é, bɔ è sixu lilɛ gbɔn lě: “Mɔ̌ mɛ ɔ,” alǒ “enɛ ɔ.” “Enɛ ɔ” wɛ nyí lee è lilɛ gbɔn ɖò lilɛdogbeɖevomɛ 2013 tɔn, kpo lilɛdogbeɖevomɛ Biblu tɔn ɖevo lɛ kpo mɛ é.

  2. Lee è vɔ́ jlaɖó gbɔn é sɔgbe xá wemafɔ ɖɛhan ɔ tɔn e kpò lɛ é. “Enɛ ɔ” ee è zán ɖò wemafɔ 12gɔ́ ɔ mɛ é zɔ́n bɔ è mɔ nǔ jɛ mɛ ɖɔ, nyɔna e xó è ɖɔ ɖò wemafɔ 12 jɛ 14 mɛ lɛ é ɔ, hwɛjijɔnɔ ɖěɖee byɔ ɖɔ è ni ‘hwlɛn emi gán, bo yí emi’ sín mɛdídá lɔ mɛ é wɛ ye kàn (wemafɔ 11). Nǔ enɛ e è vɔ́ jlaɖó é lɛ́ tɔ́n ɖò wemafɔ 15gɔ́ ɔ mɛ; xókwin “awǎjijɛnɔ” e è zán azɔn wè ɖò wemafɔ enɛ mɛ dìn é bǐ mlɛ́ ali ɖokpo ɔ, bo sɔgbe. Enɛ wu ɔ, xókwin awǎjijɛnɔ wè e è zán ɖò finɛ é ɖò togun ɖokpo ɔ dó gesí wɛ, é wɛ nyí mɛ ɖěɖee “sín Mawu nyí Jehovah” é. Lɛ̌ hɛn dó ayi mɛ ɖɔ Ebléegbe dòdó ɔ kún ɖó wuntun nùxixa tɔn lɛ ɖě ó; ɖi kpɔ́ndéwú ɔ, é ɖó gbohwláxwi fɛnnɔ ǎ. Enɛ wu ɔ, lilɛdogbeɖevomɛtɔ́ lɛ wɛ ɖó na kpɔ́n lee è nɔ wlan xó lómílómí ɖò Ebléegbe mɛ gbɔn é, xó e lɛlɛ̌ dó xó ɔ é kpo wemafɔ Biblu tɔn e cá kàn xá xó ɔ é kpo, bo na dó tuùn tinmɛ e sɔgbe é.

  3. Lee è vɔ́ jlaɖó gbɔn é sɔgbe xá wemafɔ Biblu tɔn ɖevo ɖěɖee ɖɔ xó dó akpá e Mawu dó ɖɔ emi na kɔn nyɔna dó togun emitɔn gbejinɔtɔ́ ɔ jí é. Ðó è vɔ́ xókwin asher ɔ jlaɖó dìn wutu ɔ, ɖɛhan elɔ ɖè nukúnɖiɖo nùjɔnǔ tɔn e Davidi ɖó é xlɛ́; é wɛ nyí ɖɔ nú Mawu hwlɛn akɔta Izlayɛli tɔn sín kɛntɔ́ tɔn lɛ lɔ mɛ gudo ɔ, É na kɔn awǎjijɛ kpo nukɔnyiyi kpo sín nyɔna dó ye jí. (Lev. 26:9, 10; Sɛ́n. 7:13; Ðɛh. 128:1-6) Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Sɛ́nflínmɛ 28:4 ɖɔ: ‘Jehovah na xoɖɛ dó vǐ e mi na jì lɛ, jinukún e mi na sɔ́ lɛ, gbɔ̌ mitɔn lɛ, lɛngbɔ̌ mitɔn lɛ kpo nyibu mitɔn lɛ kpo jí, bɔ ye na sukpɔ́.’ Nugbǒ ɔ, hwenu e Davidi ví Salomɔ́ɔ ɖò acɛ kpa wɛ é ɔ, akɔta ɔ ɖu vivǐ fífá kpo nukɔnyiyi e è ma ko mɔ kpɔ́n ǎ é kpo tɔn. Nǔ e lɛ́ hú mɔ̌ é wɛ nyí ɖɔ, acɛkpikpa Salomɔ́ɔ tɔn sín akpáxwé lɛ dó gesí acɛkpikpa Mɛsiya ɔ tɔn.​—1 Axɔ. 4:20; 5:1; Ðɛh. 72:1-20.

Bo na dó sú ta na ɔ, nǔ e è jlaɖó ɖò Ðɛhan 144gɔ́ ɔ mɛ é huzu nùkplɔnmɛ Biblu tɔn sín nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e mǐ ɖó lɛ é ǎ. Amɔ̌, é zɔ́n bɔ ɖɛhan ɔ blebu xlɛ́ nukúnɖiɖo e mɛsɛntɔ́ Jehovah tɔn lɛ ɖò bò wlí na wɛ sín hwenu línlín ɖíe é nyì wɛn d’eji, enɛ wɛ nyí ɖɔ Mawu na ɖó hwɛ nú mɛdídá lɛ, bɔ enɛ gudo ɔ, é na sɔ́ fífá kpo nukɔnyiyi e ma na ɖó dogbó ǎ é kpo ɖ’ayǐ nú nǔjlɔjlɔwatɔ́ lɛ.​—Ðɛh. 37:10, 11.