ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN Avril 2018

Xota ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò 4 Juin jɛ 8 Juillet 2018 lɛ é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

Ali E È Na Gbɔn Dó Jɛ Mɛɖée Kannu Nugbǒ Nugbǒ É

Mɛɖé lɛ jló tawun bo na vo sín acɛ gannaganna kpa nú mɛ, akɔ cyancyan kpo hɛ̌n kpo sí, mɛ ɖevo ka nɔ xò kàn bo na ɖó vivo bo ɖɔ xó alǒ site dó nǔ e jló ye é jí. È ka sixu nɔ mɛɖée kannu dóó à?

Sɛ̀n Jehovah, Mawu E Nɔ Na Mɛɖéekannuninɔ Mɛ É

Nɛ̌ gbigbɔ Jehovah tɔn ka ɖè mǐ sín kannumɔgbenu gbɔn? Nɛ̌ mǐ ka sixu nyì alɔ nú mɛɖéekannuninɔ e Mawu na mǐ é zinzan nyì dò gbɔn?

Sunnu Agbanɖotananɔ lɛ Emi: Kpɔ́ndéwú Timɔtée Tɔn Ni Kplɔ́n Nǔ Mi

É cí ɖɔ hwenu e Timɔtée bɛ́ azɔ̌ xá mɛsɛ́dó Pɔlu é ɔ, é kún nɔ ɖeji dó éɖée wu ó ɖɔhun. Etɛ kpɔ́ndéwú Timɔtée tɔn ka sixu kplɔ́n mɛxo agun tɔn lɛ kpo devizɔwatɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn lɛ kpo?

Wà Nǔ Jehovah, Mawu E Nɔ Dó Wusyɛn Lanmɛ nú Mɛ É Ðɔhun

Togun Jehovah tɔn ɖó hudo wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ tɔn hwebǐnu.

Mi Nɔ Dó Wusyɛn Lanmɛ nú Miɖée Dìn Hú Ð’ayǐ Tɔn lɛ Bǐ

Ðó azǎn Jehovah tɔn ɖò sisɛkpɔ wɛ wutu ɔ, nǔ nɔví mǐtɔn lɛ tɔn ɖó na ɖu ayi mɛ nú mǐ, bonu mǐ na dó sixu na hlɔnhlɔn ye hweɖebǔnu e hudo tɔn na tíìn é.

Mɛ Winnyawinnya lɛ Emi, Mi ka Ðò Ayi Mitɔn Sɔ́ Ðó Nǔ Gbigbɔ Tɔn lɛ Gbé Nyinya Jí Wɛ À?

Ado sixu hu mɛ winnyawinnya lɛ ɖó ali e ɖò nuvo nú ye alǒ gbeta e kɔn ye na wá lɛ é wu. Nɛ̌ ye ka sixu wá gbeta e nùnywɛ kpé lɛ é kɔn dó sɔgudo yetɔn wu gbɔn?

Nǔ E Nǔxatɔ́ lɛ Kanbyɔ lɛ É

Etɛwu è ma ka na gbè ɖɔ è ni sɔ́ wema alǒ video Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn lɛ ɖó tɛn ɛntɛnɛti tɔn mɛɖesunɔ tɔn ɖé jí, alǒ, tɛn ɛntɛnɛti tɔn e jí è nɔ zun xɔ́ntɔn ɖè lɛ é jí ǎ?

Nǔ E Nǔxatɔ́ lɛ Kanbyɔ lɛ É

Nɛ̌ è ka sixu tinmɛ Ðɛhan 144gɔ́ e Traduction du monde nouveau jlaɖó é gbɔn?