Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Etɛ lɛ ka Na Wá Yì Hwenu E Axɔsuɖuto Mawu Tɔn Na Wá É?

Etɛ lɛ ka Na Wá Yì Hwenu E Axɔsuɖuto Mawu Tɔn Na Wá É?

“Gbɛ̀ elɔ ɔ, wìwá yì wɛ é ɖè, bɔ mɛ e nɔ bló jlǒ gbɛ̀ elɔ tɔn lɛ lɔ ɖò wìwá yì wɛ; mɛ e nɔ bló jlǒ Mawu tɔn ɔ ka na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi.”1 JAAN 2:17.

HAN LƐ: 134, 24

1, 2. (a) Ali tɛ nu è ka sixu jlɛ́ gbɛ̀ elɔ dó nǔdosintɔ́ e è ko ɖó hwɛ na é wu ɖè? (Kpɔ́n ɖiɖe e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.) (b) Nɛ̌ nǔ na cí nú mɛ lɛ hwenu e è na ko vɔ gbɛ̀ elɔ gudo é?

“MƐKÚKÚ ÐÒ ZƆNLIN ÐI WƐ!” È sè xósusu enɛ hwenu e è kplá nǔdosintɔ́ baɖabaɖa ɖé tɔ́n sín gankpa e mɛ é ɖè, bo sú ganhɔn ɔ gudo é. Etɛwu mɛ e ɖò cícɔ́ ɛ wɛ é ka ɖɔ mɔ̌? Lanmɛ nya ɔ tɔn ɖò ganji; é ɖò azɔn ɖě jɛ wɛ bonu é na xò gbɛ̀ tɔn yí ǎ. Amɔ̌, fí e è na hu i ɖè é wɛ mɛ e ɖò cícɔ́ ɛ wɛ é kplá ɛ xwè. Nǔdosintɔ́ enɛ e è ɖó hwɛ na é ko nyí mɛkúkú dó te. *

2 Ðò ali ɖé nu ɔ, gbɛ̀ elɔ cí dawe enɛ e è xwè huhu gbè é ɖɔhun. É ko lín dìn bɔ è ɖó hwɛ nú gbɛ̀ nyanya elɔ, bɔ hwenu e è na wà nǔ tɔn dó é ka ko sɛkpɔ. Biblu ɖɔ: “Gbɛ̀ elɔ ɔ, wìwá yì wɛ é ɖè.” (1 Jaan 2:17) Gbɛ̀ elɔ ɖó na vɔ dandan. Amɔ̌, vogbingbɔn taji ɖé ɖò gbɛ̀ elɔ sín vivɔ kpo nǔdosintɔ́ ɔ sín kú kpo tɛntin. Nú è ja nǔdosintɔ́ ɔ hu gbé ɔ, mɛɖé lɛ sixu fɔ́n gǔ bo gbɛ́, mɛɖé lɛ sixu mɔ xó ɖɔ dó hwɛ e è ɖó n’i é wu, alǒ ɖó nukún ɖɔ è na nɔte nú hwenu ɖé hwɛ̌ cobo hu i. Amɔ̌, nú nǔ e kàn gbɛ̀ elɔ é ɔ, Nǔbǐwukpétɔ́ wɛkɛ ɔ tɔn e nyí hwɛɖɔtɔ́ e nɔ ɖɔ hwɛ bɔ  nǔ bǐ nɔ vɔ ɖ’ewu é wɛ ko ɖó hwɛ n’i. (Sɛ́n. 32:4) È na nɔte ɖebǔ cobo vɔ gbɛ̀ elɔ, alǒ xò nǔ kpɔ́n ɖɔ è ka ɖɔ hwɛ ɔ ɖó jlɔjlɔ jí à jí ǎ. Hwenu e è na vɔ gbɛ̀ elɔ gudo é ɔ, nùɖíɖó e nɔ lin tamɛ kpɔ́n ɖò wɛkɛ ɔ mɛ lɛ é bǐ na yí gbè kpo ayi yetɔn bǐ kpo ɖɔ hwɛ enɛ e è ɖɔ é sɔgbe. Agbɔ̌n mɛ bǐ tɔn na jɛ dò!

3. Nǔ ɛnɛ e na wá yì hwenu e Axɔsuɖuto Mawu tɔn na wá é tɛ lɛ jí mǐ ka na ɖɔ xó dó?

3 Etɛ lɛ ka ɖò “gbɛ̀ elɔ” e ɖò “wìwá yì wɛ” é mɛ? Nǔ e gbɛtɔ́ égbé tɔn lɛ nɔ lin kpaà ɖɔ ye na nɔ te kaka sɔyi lɛ é gègě wɛ na wá yì. Wɛn nyanya ɖé wɛ wɛn enɛ nyí à? Ðebǔ lɔ ǎ! Nú è na ɖɔ ɔ, akpáxwé taji ɖé wɛ é nyí ɖò “axɔsuɖuɖu Mawu tɔn sín wɛnɖagbe” mɛ. (Mat. 24:14) Enɛ wu ɔ, mi nú mǐ ni ɖɔ xó dó nǔ e na wá yì hwenu e Axɔsuɖuto Mawu tɔn na wá lɛ é jí. Mǐ na gbéjé nǔ taji ɛnɛ kpɔ́n: gbɛtɔ́ nyanya lɛ, tutoblonunu e nɔ ɖu ahizi lɛ é, nǔ nyanya lɛ kpo ninɔmɛ blawu lɛ kpo. Ðò hwenu e mǐ na jɛ ɖokpo ɖokpo jí é ɔ, mǐ na gbéjé nǔ atɔn elɔ lɛ kpɔ́n: (1) lee ye nɔ wà nǔ dó mǐ wu gbɔn ɖò égbé é, (2) nǔ e Jehovah na bló nú ye é kpo (3) lee é na sɔ́ nǔ e nyɔ́ tawun lɛ é dó ɖyɔ ye gbɔn é kpo.

MƐ NYANYA LƐ

4. Ali tɛ lɛ nu mɛ nyanya lɛ ka nɔ wà nǔ dó mǐ wu ɖè?

4 Nɛ̌ mɛ nyanya lɛ ka nɔ wà nǔ dó mǐ wu gbɔn dìn? Ee mɛsɛ́dó Pɔlu ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ “hwenu vɛwǔ lɛ na tíìn” ɖò hwe mǐtɔn nu gudo é ɔ, Mawu sɔ́ d’ayi mɛ n’i b’ɛ wlan ɖɔ: “Gbɛtɔ́ dídá awoxotɔ́ lɛ fɔ́n tɛgbɛ ɔ, ye na ɖò nǔ nyanya wà d’eji wɛ.” (2 Tim. 3:1-5, 13) Xó enɛ lɛ e è ɖɔ ɖ’ayǐ é ka ɖò jijɛ wɛ ɖò égbé à? Gbɛtɔ́ nyanya lɛ ɖi adakaxotɔ́ xɛsidómɛtɔ́ lɛ, wangbɛnumɛtɔ́ makpotó lɛ kpo sɛngbatɔ́ e dóve lɛ é kpo ko wà nǔ dó gègě mǐtɔn wu. Ye mɛ ɖé lɛ nɔ wà nǔ nyanya ɖò agbawungba, mɛ ɖevo lɛ nyí awoxotɔ́ bo nɔ hwla nǔewanú ye nyí é bo nɔ xlɛ́ ɖò nukúnta ɖɔ emi nyí gbɛtɔ́ ɖagbe. Nú mǐɖesunɔ na bo ma tlɛ ko jɛ alɔ mɛ nyanya enɛ lɛ tɔn mɛ ǎ ɔ, ye ka nɔ wà nǔ dó mǐ wu. Enyi mǐ sè nǔ nyanya e ye dosin lɛ é ɔ, é nɔ d’azɔn ayixa mǐtɔn. Ali e nu mɛ nyanya lɛ nɔ doya nú yɔkpɔvu lɛ, mɛxo lɛ, kpo mɛmaɖómɛɖé lɛ kpo ɖè é nɔ zɔ́n bɔ xɛsi nɔ ɖi mǐ tawun. Mɛ nyanya lɛ nɔ ɖè jijɔ e gbɛtɔ́ ma sixu ɖó ǎ é xlɛ́, nɔ wà nǔ kanlin ɖɔhun bo tlɛ nɔ lɛ́ wà nǔ awovi lɛ ɖɔhun. (Ja. 3:15) Awǎjijɛnú wɛ é nyí ɖɔ Xó Jehovah tɔn sɔ́ nukúnɖiɖo ɖé ɖó nukɔn nú mǐ.

5. (a) Ali tɛ ka lɛ́ kpó ɖò hunhun nú mɛ nyanya lɛ? (b) Etɛ ka na jɛ dó mɛ nyanya e ma ba na ɖyɔ ǎ lɛ é wu gbɔn gudo?

5 Etɛ Jehovah ka na wà? Dìn hwɛ̌ ɔ, Jehovah ɖò ali hun nú mɛ nyanya lɛ wɛ bonu ye na huzu. (Eza. 55:7) É ko ɖó hwɛ gudogudo tɔn ɔ nú ɖokpo ɖokpo yetɔn ǎ. Gbɛ̀ elɔ wɛ é ɖó hwɛ na. Bɔ mɛ ɖěɖee ma ka ba na huzu ǎ, bo na kpó ɖò gudo nú gbɛ̀ elɔ kaka jɛ hwenu e ya ɖaxó ɔ na bɛ́ lɛ é ka ló? Jehovah d’akpá ɖɔ emi na ɖè mɛ nyanya lɛ sín ayikúngban ɔ jí kaka sɔyi. (Xà Ðɛhan 37:10.) Mɛ nyanya lɛ sixu lin ɖɔ emi na xò gló hwɛɖónúmɛ enɛ. Mɛ gègě ko kplɔ́n bo nɔ hwla nǔ e wà wɛ ye ɖè lɛ é, bɔ ɖò gbɛ̀ elɔ mɛ ɔ, é cí ɖɔ ye nɔ xò gló hwɛɖónúmɛ kpo nǔ e ye wà lɛ é sín xɔxɔ kpo ɖɔhun. (Jɔb. 21:7, 9) Loɔ, Biblu flín mǐ ɖɔ: “Mawu nɔ mɔ lee zán gbɛ̀ gbɔn wɛ mɛ bǐ ɖè ɔ, nukún tɔn ɖò afɔ e ɖè wɛ mɛ ɖokpo ɖokpo ɖè ɔ wu. Zinflu kpo ablu gɔngɔn kpo sixu hwla nǔnyanyawatɔ́ lɛ dó Mawu ǎ.” (Jɔb. 34:21, 22) Nǔ ɖebǔ nɔ nɔ hwlahwla dó Jehovah Mawu ǎ. Awoxotɔ́ ɖebǔ sixu blɛ́ ɛ ǎ; zinflu ɖebǔ sixu dó kaka bo na zɔ́n bɔ nǔwukpikpé nǔ mimɔ tɔn Mawu tɔn e ma ɖó dogbó ǎ é na gɔn doyidoslɔ́ nǔ lɛ tɔn mɔ ǎ. Haamagedɔni gudo ɔ, mǐ sixu kpɔ́n fí e mɛ  nyanya lɛ ko nɔ nɔ é, loɔ, mǐ na mɔ ye ǎ. Ye sɔ́ na tíìn ǎ kaka sɔyi!Ðɛh. 37:12-15.

6. Mɛ ɖětɛ lɛ ka na nɔ mɛ nyanya lɛ sín tɛnmɛ? Etɛwu enɛ ka nyí wɛnɖagbe ɖé?

6 Mɛ ɖětɛ lɛ ka na nɔ mɛ nyanya lɛ sín tɛnmɛ? Jehovah d’akpá wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ tɔn elɔ: “[Ayikúngban] ɔ ka na nyí mɛ e nɔ sɔ́ yeɖée hwe lɛ tɔn, bɔ fífá ma ɖó dogbó e ye na mɔ ɔ wɛ na nyí nǔ e na nɔ víví nú ye é.” Ðò ɖɛhan ɖokpo enɛ mɛ ɔ, mǐ lɛ́ xà ɖɔ: “[Ayikúngban] ɔ na nyí hwɛjijɔnɔ lɛ tɔn, bɔ ye na nɔ [jí] kaka sɔyi.” (Ðɛh. 37:11, 29) Mɛ̌ mɛ̌ e ka nyí “mɛ e nɔ sɔ́ yeɖée hwe lɛ” é kpo “hwɛjijɔnɔ lɛ” kpo? Mɛ e nɔ sɔ́ yeɖée hwe lɛ é wɛ nyí mɛ e nɔ yí gbè nú nùkplɔnmɛ Jehovah tɔn lɛ kpo alixlɛ́mɛ tɔn lɛ kpo kpodo mɛɖesɔhwe kpan lɛ é; hwɛjijɔnɔ lɛ wɛ nyí mɛ ɖěɖee yí wǎn nú nǔ e jlɔ́ ɖò Jehovah Mawu sín nukúnmɛ lɛ é wiwa lɛ é. Ðò gbɛ̀ égbé tɔn mɛ ɔ, hwɛjijɔnɔ lɛ sukpɔ́ ɖebǔ ɖò mɛ nyanya lɛ kpá ǎ. Amɔ̌, ɖò gbɛ̀ yɔyɔ̌ e ja é mɛ ɔ, mɛ e nɔ sɔ́ yeɖée hwe lɛ é kpo hwɛjijɔnɔ lɛ kpo sɔ́ na hwe alǒ sukpɔ́ hú mɛ nyanya lɛ ǎ; ye kɛɖɛ wɛ na nyí mɛ e na ɖò gbɛ̀ lɛ é. Nugbǒ ɔ, ye mɛ mɔhun lɛ na bló bɔ ayikúngban ɔ na nyí palaɖisi ɖé!

TUTOBLONUNU E NƆ ÐU AHIZI LƐ É

7. Nɛ̌ tutoblonunu e nɔ ɖu ahizi lɛ é ka nɔ wà nǔ dó mǐ wu gbɔn ɖò égbé?

7 Nɛ̌ tutoblonunu e nɔ ɖu ahizi lɛ é ka nɔ wà nǔ dó mǐ wu gbɔn dìn? Gègě nǔ nyanya e ɖò jijɛ wɛ ɖò gbɛ̀ elɔ mɛ lɛ é tɔn nɔ sín gbɛtɔ́ lɛ wu ǎ, amɔ̌, tutoblonunu lɛ wu wɛ ye nɔ sín. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, lin tamɛ dó tutoblonunu sinsɛn tɔn ɖěɖee flú gbɛtɔ́ livi mɔkpan dó mɛ alɔkpa e Mawu nyí é, lee Biblu nyí wema ɖejid’ewu ɖé gbɔn é, sɔgudo e ɖò te kpɔ́n ayikúngban ɔ kpo gbɛtɔ́ lɛ kpo é, gɔ́ nú xota gègě ɖevo lɛ wu é jí. Bɔ acɛkpikpa ɖěɖee nɔ sɔ́ ahwan kpo adakaxixo akɔ ɖevo lɛ wu kpo sù, bo nɔ doya nú yatɔ́nɔ lɛ kpo mɛmaɖómɛɖé lɛ kpo, lobo nɔ ɖò dɔkun jɛ wɛ ɖó nùɖuɖonǔmɛ, kpo è na ɖè mɛ ɖě ɖó vo nú mɛ ɖě wu lɛ é kpo ka ló? Bɔ azɔ̌xwé nukúnkɛ́nnɔ e nɔ hɛn ayǐ e jí mǐ ɖè é blí, bo nɔ ɖu ayǐdɔkun lɛ, lobo nɔ zɔ́n dó nukúnnúmamɔjɛnǔmɛ axisinɔ lɛ tɔn wu bɔ mɛ kpɛɖé nɔ jɛ dɔkun kpɔ́, hwenu e gbɛtɔ́ livi mɔkpan ɖò hɛ̌n mɛ lɛ é ka ló? É ɖò wɛn ɖɔ tutoblonunu ɖěɖee nɔ ɖu ahizi lɛ é wɛ zɔ́n tawun bɔ hɛ̌n kpé gbɛ̀ ɔ mɛ sɔmɔ̌ égbé.

8. Sɔgbe kpo nǔ e Biblu ɖɔ é kpo ɔ, etɛ ka na jɛ dó tutoblonunu ɖěɖee lidǒ ɖò gbɛtɔ́ lɛ sín nukúnmɛ égbé é wu?

8 Etɛ Jehovah ka na wà? Ya ɖaxó ɔ na bɛ́ hwenu e toxóɖɔtɔ́ lɛ na huzu kpannukɔn tutoblonunu sinsɛn nùvú tɔn lɛ bǐ, ee nɔte nú agalɛtɔ́ e è ylɔ ɖɔ Babilɔnu Ðaxó ɔ é. (Nǔɖe. 17:1, 2, 16; 18:1-4) È na sú kún dó nú tutoblonunu sinsɛn tɔn enɛ lɛ bǐ mlɛ́mlɛ́. Bɔ tutoblonunu ɖevo ɖěɖee nɔ ɖu ahizi lɛ é bǐ ka ló? Biblu nɔ zán só lɛ kpo tɔtɛntinto lɛ kpo dó dó gesí tutoblonunu e lidǒ ɖò gbɛtɔ́ lɛ sín nukúnmɛ égbé é gègě. (Xà Nǔɖexlɛ́mɛ 6:14.) Xó Mawu tɔn ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ acɛkpikpa lɛ kpo tutoblonunu e ɖò acɛ yetɔn mɛ lɛ é kpo bǐ wɛ è na hɔn ɖɔ na. Ya ɖaxó ɔ na wá fó dó kún súsú dó nú acɛkpikpa gbɛ̀ xóxó elɔ tɔn lɛ kpo mɛ ɖěɖee ɖò ahwan yetɔn mɛ bo klán gbè xá Axɔsuɖuto Mawu tɔn lɛ é bǐ kpo jí. (Jel. 25:31-33) Enɛ gudo ɔ, tutoblonunu e nɔ ɖu ahizi lɛ é ɖebǔ sɔ́ na ɖè ǎ!

9. Etɛwu mǐ ka sixu kanɖeji ɖɔ è na tò nǔ lɛ ganji ɖò ayikúngban yɔyɔ̌ ɔ jí?

9 Etɛ ka na jɛ tutoblonunu e nɔ ɖu ahizi lɛ é sín tɛnmɛ? Tutoblonunu ɖé ka na kpó ɖò ayikúngban jí ɖò Haamagedɔni gudo à? Biblu ɖɔ nú mǐ ɖɔ: “Mawu dó jinukúnsin yɔyɔ̌ kpo ayikúngban yɔyɔ̌ kpo sín akpá; finɛ wɛ è na nɔ wà nǔ kpodo hwɛjijɔ kpan  ɖè; nǔ e mǐ ɖò te kpɔ́n ɔ nɛ.” (2 Pi. 3:13) Jinukúnsin xóxó ɔ kpo ayikúngban xóxó ɔ kpo ee nyí acɛkpikpa ɖěɖee nɔ ɖu ahizi lɛ é kpo gbɛtɔ́ e ɖò acɛ yetɔn glɔ lɛ é kpo na wá yì. Etɛ ka na jɛ tɛn yetɔn mɛ? “Jinukúnsin yɔyɔ̌ kpo ayikúngban yɔyɔ̌ kpo” sín tinmɛ wɛ nyí ɖɔ acɛkpikpa yɔyɔ̌ ɖé na tíìn bo na kpa acɛ dó kplékplé gbɛtɔ́ lɛ tɔn e na nɔ ayikúngban jí é nu. Axɔsuɖuto e ɖò Jezu Klisu sín alɔ mɛ é na ɖè jijɔ Jehovah Mawu e nɔ wà nǔ ɖó tito jí é tɔn lɛ xlɛ́ bɔ nǔ bǐ na vɔ ɖ’ewu. (1 Kɔ. 14:33) Enɛ wu ɔ, è na tò nǔ lɛ ɖò “ayikúngban yɔyɔ̌” ɔ jí. Mɛ ɖagbe e na kpé nukún dó nǔ lɛ wu lɛ é na tíìn. (Ðɛh. 45:17) Klisu kpo mɛ 144 000 e na kp’acɛ xá ɛ lɛ é kpo na xlɛ́ ali ye. Dǒ nukún mɛ kpɔ́n bo kpɔ́n hwenu e tutoblonunu ɖokpo e ɖò bǔ, bo ma nɔ ɖu ahizi ǎ é na jɛ tutoblonunu e nɔ ɖu ahizi lɛ é sín tɛnmɛ é!

AZƆ̌ NYANYA LƐ

10. Nǔnyanyawiwa tɛ lɛ ka kpé fí e a nɔ nɔ é? Nɛ̌ ye ka nɔ wà nǔ dó hwi kpo xwédo towe kpo wu gbɔn?

10 Nɛ̌ azɔ̌ nyanya lɛ ka nɔ wà nǔ dó mǐ wu gbɔn dìn? Mǐ ɖò ayikúngban e jí nǔnyanyawiwa gɔ́ é ɖé. Nùblibliwiwa, nugbǒmaɖɔ kpo adakaxixo kpo ko gɔ́ gbɛ̀ elɔ mɛ. Ðò taji ɔ, mɛjitɔ́ lɛ nɔ ɖò gǎn dó wɛ hwɛhwɛ bo na cyɔn alɔ vǐ yetɔn lɛ jí sín nǔnyanyawiwa enɛ lɛ sí. É cí ɖɔ azɔ̌xwé ɖěɖee nɔ ɖè ayiɖeɖayi sín nǔ lɛ tɔ́n é wá bí alɔ tawun ɖò acɔ́ biba nú nǔ nyanya alɔkpa lɛ bǐ mɛ ɖɔhun, bo nɔ ko nugbodòdó Jehovah tɔn ɖěɖee kúnkplá ɖagbe kpo nyanya kpo lɛ é. (Eza. 5:20) Klisanwun nugbǒ lɛ ka nɔ wà nǔ sɔgbe xá linlin mɔhun ǎ. Ye nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ nya xɛ ɖò gbejininɔ yetɔn jí ɖò gbɛ̀ e nɔ sɔ́ sísímaɖó nú nugbodòdó Jehovah tɔn lɛ sù é mɛ.

11. Etɛ hwɛ e Jehovah ɖó nú Sodɔmu kpo Gomɔ́ɔ kpo é ka kplɔ́n mǐ?

11 Etɛ Jehovah ka na wà nú azɔ̌ nyanya lɛ? Lin tamɛ kpɔ́n dó nǔ e é wà nú nǔnyanyawiwa e gbakpé ɖò Sodɔmu kpo Gomɔ́ɔ kpo é jí. (Xà 2 Piyɛ́ɛ 2:6-8.) Nǔnyanyawiwa e lɛlɛ̌ dó nya nǔjlɔjlɔwatɔ́ Lɔti kpo xwédo tɔn kpo é zɔ́n bɔ é mɔ wuvɛ̌ tawun. Hwenu e Jehovah sú kún dó nú toxo ɔ blebu é ɔ, é nyí nǔnyanyawiwa kɛɖɛ nu wɛ é ɖó nǔ ǎ. É “na nǔ e ɖò na jɛ dó mɛdídá e na wá lɛ jí wɛ ɔ sín xlɛ́ ɖokpo.” Lee Jehovah ɖó nǔ nùblibliwiwa lɛ bǐ nu gbɔn ɖò hwenɛnu é ɔ, mɔ̌ jɛn é na lɛ́ ɖó nǔ nǔnyanyawiwa lɛ nu gbɔn ɖò égbé hwenu e é na ɖó hwɛ nú gbɛ̀ nyanya elɔ é nɛ.

12. Azɔ̌ tɛ lɛ mɔ̌ a ka ɖò nukún ɖó wɛ bo na ɖ’alɔ ɖ’emɛ hwenu e gbɛ̀ xóxó elɔ na ko wá yì é?

12 Etɛ ka na jɛ azɔ̌ nyanya lɛ tɛnmɛ? Azɔ̌ e nɔ dó xomɛhunhun nú mɛ lɛ é na gɔ́ Palaɖisi ɔ mɛ. Lin tamɛ kpɔ́n dó azɔ̌ akpàkpà sɔ́ mɛ tɔn ɖěɖee mǐ na wà bo na bló bɔ ayikúngban ɔ na huzu palaɖisi é, alǒ xɔ mǐɖesunɔ tɔn kpo mɛvívɛ́ mǐtɔn lɛ tɔn e mǐ na gbá lɛ é kpo jí. Lin tamɛ kpɔ́n dó hwenu e mǐ na dó doo nú gbɛtɔ́ livi mɔkpan e è na fɔ́n sín kú lɛ é, kpo alɔ e mǐ na dó ye bɔ ye na kplɔ́n ali Jehovah tɔn lɛ kpo lee é wà nǔ xá gbɛtɔ́ lɛ gbɔn é kpo jí. (Eza. 65:21, 22; Mɛ. 24:15) Azɔ̌ e na zɔ́n bɔ awǎjijɛ mǐtɔn na jɛji, bo na lɛ́ zɔ́n bɔ è na kpa susu nú Jehovah é na gɔ́ gbɛzán mǐtɔn.

NINƆMƐ WUBLA TƆN LƐ

13. Ninɔmɛ blawu tɛ mɛ gǔfínfɔ́n Satáan, Adamu kpo Ɛvu kpo tɔn ka tɔ́n kɔ dó ɖò égbé?

13 Nɛ̌ ninɔmɛ wubla tɔn lɛ ka nɔ wà nǔ dó mǐ wu gbɔn dìn? Mɛ nyanya lɛ, tutoblonunu e nɔ ɖu ahizi lɛ é kpo azɔ̌ nyanya lɛ kpo bǐ nɔ zɔ́n bɔ ninɔmɛ wubla tɔn lɛ nɔ tíìn ɖò ayikúngban elɔ jí. Mɛ̌ ka sixu ɖɔ ɖò mǐ mɛ ɖɔ ahwan, hɛ̌n alǒ akɔ kínklán kún wà nǔ dó emi wu ó? Bɔ azɔn kpo kú kpo ka ló? Ninɔmɛ enɛ lɛ nɔ wà nǔ dó mǐ bǐ wu. Nǔ e gǔ e mɛ nyanya atɔn (Satáan, Adamu kpo  Ɛvu kpo) fɔ́n dó Jehovah jí é dɔn wá tlɔlɔ é wɛ nyí enɛ lɛ. Mǐ mɛɖebǔ sixu xò gló nǔ e mɛ gǔfínfɔ́n yetɔn tɔ́n kɔ dó lɛ é ǎ.

14. Etɛ Jehovah ka na wà nú ninɔmɛ blawu lɛ? Nǎ kpɔ́ndéwú ɖé.

14 Etɛ Jehovah ka na wà nú ninɔmɛ blawu lɛ? Mǐ ni ɖɔ xó dó ahwan jí. Jehovah d’akpá ɖɔ emi na ɖó nǔ ahwan nu kaka sɔyi. (Xà Ðɛhan 46:9, 10.) Bɔ azɔn ɔ ka lo? É na ɖè síìn. (Eza. 33:24) Bɔ kú ɔ lo? Jehovah na sɔ́ kú mì kaka sɔyi! (Eza. 25:8) Hɛ̌n na vɔ. (Ðɛh. 72:12-16) É na wà nǔ ɖokpo ɔ nú ninɔmɛ blawu ɖevo ɖěɖee nɔ zɔ́n bɔ gbɛ̀ nɔ vɛwǔ ɖò égbé lɛ é bǐ. É tlɛ na ɖè “jɔhɔn” nyanya gbɛ̀ elɔ tɔn síìn, ɖó gbigbɔ nyanya Satáan kpo awovi tɔn lɛ tɔn kpo na wá yì.Efɛ. 2:2, nwt.

Dǒ nukún gbɛ̀ e mɛ ahwan, azɔn alǒ kú ma na tíìn ɖè ǎ é ɖé mɛ kpɔ́n! (Kpɔ́n akpáxwé 15gɔ́ ɔ)

15. Nǔ ɖětɛ lɛ mɔ̌ ka na wá yì ɖò Haamagedɔni gudo kaka sɔyi?

15 A ka sixu dó nukún gbɛ̀ e mɛ ahwan, azɔn alǒ kú ma na tíìn ɖè ǎ é ɖé mɛ kpɔ́n à? Lin tamɛ kpɔ́n kpɛɖé, ahwanfuntɔ́ lɛ, batóo ahwanfunfun tɔn lɛ alǒ ahwanfuntɔ́ jɔhɔn mɛ tɔn lɛ ɖě sɔ́ na tíìn ǎ! Ahwan-lyannu alǒ nǔ e na zɔ́n bɔ è na flín ahwanfunfun é ɖě sɔ́ na tíìn ǎ. Dotóoxwé lɛ, dotóo lɛ alǒ ganjɛwǔwema lanmɛ na nɔ ganji tɔn lɛ, cyɔnɔtɛn lɛ, kɔbíya lɛ, yɔkuntɔ́ lɛ alǒ kúxwé lɛ ɖě sɔ́ na tíìn ǎ! Ðó dakaxixo na ko wá yì wutu ɔ, azɔ̌xwé e nɔ kpé nukún dó ayijayǐ wu lɛ é, kpɛn e nɔ dó gesí ɖɔ nǔ nyanya ɖé ɖò jijɛ wɛ lɛ é kpo kponɔ lɛ kpo sɔ́ na tíìn ǎ. Bɔya agaságó lɛ alǒ cávi lɛ sɔ́ na ɖè ǎ! Lin tamɛ dó linkpɔ́n e ma sɔ́ na doya nú ayi mǐtɔn ǎ lɛ é jí.

16, 17. (a) Nɛ̌ mɛ e na xò Haamagedɔni zlɛ lɛ é sín agbɔ̌n ka na jɛ dò sɔ? Jlɛ̌ dó nùɖé wu. (b) Nɛ̌ mǐ ka sixu wà gbɔn bo na kpó ɖò gbɛ̀ hwenu e gbɛ̀ nyanya elɔ na wá yì é?

16 Nɛ̌ gbɛ̀ ka na cí hwenu e ninɔmɛ blawu lɛ na ko wá yì é? É vɛwǔ bɔ è na dó nukúnmɛ kpɔ́n. Mǐ ko nɔ gbɛ̀ xóxó elɔ mɛ kaka bo tlɛ sixu nɔ ma sɔ́ nɔ ɖó ayi lee ninɔmɛ lɛ blawu sɔ́ é wu. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, mɛ ɖěɖee nɔ nɔ pipaan-gáà kpá lɛ é sixu nɔ ma sɔ́ nɔ ɖó ayi xósusu pipaan lɛ tɔn wu, bɔ mɛ ɖěɖee nɔ nɔ zunkɔ́ta kpá lɛ é sixu nɔ ma sɔ́ nɔ ɖó ayi wǎn e ɖè wɛ zunkɔ́ lɛ nɔ ɖè é wu. Amɔ̌, enyi è ɖè nǔ mɔhunkɔtɔn lɛ bǐ síìn ɔ, kpɔ́n lee agbɔ̌n na jɛ dò sɔ é!

17 Etɛ ka na ɖyɔ ninɔmɛ blawu e mǐ nɔ mɔ égbé lɛ é? Ðɛhan 37:11 na xósin ɔ: “Fífá ma ɖó dogbó e ye na mɔ ɔ wɛ na nyí nǔ e na nɔ víví nú ye é.” Xó enɛ lɛ byɔ ayi mɛ nú we à cé? Nǔ e Jehovah ɖò biba nú we wɛ é nɛ. Enɛ wu ɔ, wà nǔ e wu a kpé é bǐ, bo tɛ́ dó Jehovah Mawu kpo tutoblonunu tɔn kpo wu ɖò azǎn nyanya gudogudo tɔn elɔ lɛ mɛ! Wlíbò nú nukúnɖiɖo towe, nɔ lin tamɛ kpɔ́n d’eji, blǒ bonu é ni nyí nùjɔnǔ ɖò ayi towe mɛ, lobo jla nú mɛ ɖevo lɛ! (1 Tim. 4:15, 16; 1 Pi. 3:15, 16b) Mɔ̌ mɛ ɔ, a sixu kudeji ɖɔ emi kún na wá yì kpo gbɛ̀ nyanya elɔ e è ko ɖó hwɛ na é kpo ó. Loɔ, a na nɔ ayǐ, bo na nɔ gbɛ̀ lobo ɖó awǎjijɛ kaka sɔyi!

^ akpá. 1 Akpáxwé elɔ xlɛ́ aca e è nɔ yawu mɔ ɖò gankpa ɖé mɛ ɖò xwé ɖé lɛ ɖíe ɖò États-Unis sín awa ɖé lɛ xwé é.