Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Nǔ E Nǔxatɔ́ Lɛ Kanbyɔ Lɛ É

Nǔ E Nǔxatɔ́ Lɛ Kanbyɔ Lɛ É

Etɛwu alɔ klɔ́klɔ́ ka nyí xó nú kɛntɔ́ Jezu tɔn lɛ?

Xó e mɛ kɛntɔ́ Jezu tɔn lɛ mɔ hwɛ nú é kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo ɖè é ɖokpo kpowun wɛ nyí enɛ. Gbeɖiɖe ɖé lɛ ɖò Mɔyizi Sɛ́n ɔ mɛ bo nyí wǔsláslá sín tuto ɖé bo kúnkplá ninɔmɛ ɖé lɛ, ɖi sunnu e wu sunnusin wá yì sín é, nyɔnu e jɛ glegbe é, gudu, kpo lee è na nɔ wà gbɛtɔ́ lɛ kpo kanlin e kú lɛ é kpo sín nǔ gbɔn é kpo. Alixlɛ́mɛ ɖé lɛ lɛ́vɔ ɖ’emɛ dó lee è sixu ɖè nùblibli síìn gbɔn é wu. È sixu wà enɛ gbɔn vɔsisa, alɔ klɔ́klɔ́, alǒ wǔsláslá gblamɛ.​—Lev., wemata 11-15; Kɛ́n., wemata 19.

Sinsɛngán Jwifu lɛ tɔn lɛ nɔ gbajɛ̌mɛ nú gǒflɛ́mɛ sɛ́n enɛ lɛ tɔn lɛ bǐ. Wema ɖé ɖɔ ɖɔ nǔ e nɔ zɔ́n bɔ mɛɖé nɔ huzu mɛ blíblí alǒ nùɖé nɔ huzu nùblibli é ɖokpo ɖokpo wɛ “nɔ ɖó nùkanbyɔ xwi lɛ dó ninɔmɛ e mɛ é sixu va dó mɛ wu ɖè é, lee è sixu dó mɛ ɖevo lɛ gbɔn é kpo bǎ e mɛ è sixu dó ye ɖó é kpo, gannu kpo nǔ ɖěɖee sixu huzu nùblibli lɛ é kpo kpodo ee ma sixu huzu nùblibli ǎ lɛ é kpan, bɔ gudo mɛ ɔ, dó tuto wǔsláslá tɔn e è na xwedó é wu.”

Kɛntɔ́ Jezu tɔn lɛ kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Aniwutu wɛ ahwanvu towe lɛ ma nɔ xwedó tɔ́gbó mǐtɔn lɛ sín hwɛndo ǎ, bo nɔ nɔ alɔ ma klɔ́, bo nɔ ɖu nǔ?” (Mak. 7:5) É nyí ɖiɖɔ wɛ kɛntɔ́ nugbǒ ɔ tɔn enɛ lɛ ɖè ɖɔ alɔ ma klɔ́ bo ɖu nǔ na dó azɔn mɛ ǎ. Cobonu sinsɛngán enɛ lɛ na ɖu nǔ ɔ, ye nɔ byɔ ɖɔ è ni kɔn sìn dó alɔ nú emi, b’ɛ nɔ nyí yɛsu nú ye. Wema e xó mǐ ɖɔ wá yì é ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Ye nɔ lɛ́vɔ dɔn nǔ dó nǔ alɔkpa e mɛ sìn ɔ na nɔ bɔ è na dó nú mɛ é, sìn alɔkpa e jɛxa é, mɛ e ɖó na dó sìn ɔ é, kpo azɔn nabi e è ɖó na kɔn sìn ɔ dó alɔ nú mɛ é kpo jí.”

Xó e Jezu ɖɔ dó sɛ́n gbɛtɔ́ tɔn enɛ lɛ bǐ wu é ɖò wɛn. É ɖɔ nú sinsɛngán Jwifu lɛ tɔn xwè kanweko nukɔn ɔ tɔn lɛ ɖɔ: “Yɛmɛnuwatɔ́ emi! Xó e Ezayíi ɖɔ dó mi wu ɔ ɖi mi wu dódó; é wɛ nyí ɖɔ: ‘Togun elɔ nɔ sɔ́ mì su ɖò nu, loɔ, ayi tɔn ɖò wǔ ce ǎ. Ye ɖò sinsɛn mì wɛ bo ɖɔ, loɔ, nǔ yayǎ wà wɛ ye ɖè; ye ɖò Mawuxó kplɔ́n mɛ wɛ bo ɖɔ, loɔ, gbɛtɔ́ lɛ sín sɛ́n kplɔ́n mɛ wɛ ye ɖè.’ Mi nɔ xò Mawusɛ́n lɛ nyì kɛ́n, bo ka nɔ jɛhun dó gbɛtɔ́ lɛ tɔn e nyí hwɛndo é jí.”​—Mak. 7:6-8.