Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Atɔxwɛ: Nùkplɔnkplɔn Tɔn  |  Août 2016

A Mɔ Ðɔ Emi Ðó Na Kplɔ́n Azɔ̌ Mɛ Ðevo lɛ Wɛ À?

A Mɔ Ðɔ Emi Ðó Na Kplɔ́n Azɔ̌ Mɛ Ðevo lɛ Wɛ À?

“Nǔ ɖagbe kplɔ́n mi wɛ un ɖè.”NÙX. 4:2.

HAN LƐ: 93, 96

1, 2. Etɛwu mǐ ka ɖó na kplɔ́n azɔ̌ mɛ ɖevo lɛ bonu ye na dó ta azɔ̌ yɛhwexɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ mɛ?

WƐNÐAGBE Axɔsuɖuto ɔ tɔn jijla wɛ nyí azɔ̌ nukɔntɔn e è ɖè nú Jezu é. É ɖò mɔ̌ có, é ba hwenu dó kplɔ́n azɔ̌ mɛ ɖevo lɛ bonu ye na nyí lɛngbɔnyitɔ́ kpo nùkplɔnmɛtɔ́ kpo. (Mat. 10:5-7) Alɔnu Filipu tɔn ján ɖò wɛnɖagbe ɔ jijla mɛ có, é ɖò gaàn ɖɔ é d’alɔ vǐ nyɔnu tɔn ɛnɛ lɛ bonu nugbǒ Mawuxówema ɔ tɔn lɛ mímá xá mɛ ɖevo lɛ na bí alɔ nú ye. (Mɛ. 21:8, 9) Nɛ̌ azɔ̌ kpinkplɔn mɛ mɔhun ka ɖò taji sɔ égbé?

2 Gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ ɔ, mɛ e ɖò wɛnɖagbe ɔ yí wɛ lɛ é sín kɛ́n fɔ́n bo ɖò jijɛji wɛ. Mɛ yɔyɔ̌ e ma ko bló baptɛm ǎ lɛ é ɖó na mɔ nukúnnú jɛ wu ɖɔ é ɖò dandan ɖɔ ye ni nɔ kplɔ́n Biblu yeɖesunɔ. È ɖó na lɛ́ kplɔ́n ye bɔ ye na nɔ jla wɛnɖagbe ɔ mɛ ɖevo lɛ bo kplɔ́n nugbǒ ɔ ye. Ðò agun mǐtɔn lɛ mɛ ɔ, è ɖó na dó wusyɛn lanmɛ nú nɔví sunnu lɛ bonu ye na w’azɔ̌ syɛnsyɛn bo na jɛxa bá nyí devizɔwatɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn kpo mɛxo agun tɔn kpo. Klisanwun e ko zin lɛ é sixu na ‘kplɔ́n ɖagbe’ mɛ yɔyɔ̌ lɛ bonu ye na dó sixu yì nukɔn ɖò gbigbɔ lixo.Nùx. 4:2.

 D’ALƆ MƐ YƆYƆ̌ LƐ BONU YE NI MƆ HLƆNHLƆN KPO NÙNYWƐ KPO ÐÒ XÓ MAWU TƆN MƐ

3, 4. (a) Kancica tɛ ka ɖò Mawuxówema ɔ kplɔnkplɔn kpo sinsɛnzɔ́ e kpa mɛ é ɖé kpo tɛntin bɔ Pɔlu ɖɔ? (b) Cobonu mǐ na dó wusyɛn lanmɛ nú nùkplɔntɔ́ mǐtɔn lɛ ɖɔ ye ni nɔ kplɔ́n Biblu ɔ yeɖesunɔ ɔ, etɛ mǐdɛɛ ka ɖó na ɖò wiwa wɛ?

3 Etɛwu Mawuxówema ɔ kplɔnkplɔn mɛɖesunɔ ka ɖò taji? Mǐ mɔ xósin ɔ ɖò xó e mɛsɛ́dó Pɔlu ɖɔ nú Klisanwun hàtɔ́ tɔn e ɖò Kolosi lɛ é mɛ. É wlan ɖɔ: “Mǐ nɔ gɔn ɖɛ xò nú mi ǎ. Mǐ nɔ byɔ Mawu ɖɔ ni na nùnywɛ kpodo nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e [gbigbɔ mímɛ́] nɔ na mɛ ɔ kpan bǐ mi, bonu mi na tuùn jlǒ tɔn titewungbe. Enɛ ɔ, mi na sixu nɔ zán gbɛ̀ mitɔn lee Aklunɔ jló gbɔn é, bo na nɔ wà nǔ e nyɔ́ nukún tɔn mɛ ɔ hwebǐnu. Mi na nɔ wà nǔ ɖagbe tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ, bo na nɔ ɖò Mawu tuùn d’eji wɛ.” (Kolo. 1:9, 10) Jlǒ titewungbe mɔhun tuùntuùn na d’alɔ Klisanwun Kolosinu lɛ bɔ ye na kpéwú bo na “zán gbɛ̀ [ye]tɔn lee Aklunɔ jló gbɔn é, bo na nɔ wà nǔ e nyɔ́ nukún tɔn mɛ ɔ hwebǐnu.” Enɛ na zɔ́n bɔ ye na nɔ “wà nǔ ɖagbe tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ,” ɖò taji ɔ, ɖò wɛnɖagbe ɔ jijla mɛ. Jehovah sɛntɔ́ ɖé ɖó na ɖó aca Biblu kplɔnkplɔn tɔn ɖé, cobɔ sinsɛnzɔ́ tɔn na kpa ɛ. Mǐ ɖó na d’alɔ Biblu kplɔntɔ́ lɛ bɔ ye na mɔ nukúnnú jɛ mɛ ɖó mɔ̌.

4 Cobonu mǐ na d’alɔ mɛ ɖevo lɛ bonu ye na mɔ lè ɖò Biblu kplɔnkplɔn mɛɖesunɔ mɛ ɔ, mǐdɛɛ ɖesunɔ ɖó na kudeji hwɛ̌ ɖɔ é xɔ akwɛ. Nugbǒ ɔ, mǐɖesunɔ ɖó na ɖó aca Biblu kplɔnkplɔn tɔn ɖagbe ɖé. Enɛ wu ɔ, kanbyɔ hwiɖée ɖɔ: ‘Enyi xwétɔ́ lɛ ɖɔ linlin yetɔn lɛ b’ɛ jɛ agɔ dó nùkplɔnmɛ Mawuxówema ɔ tɔn lɛ, alǒ kàn nǔ e vɛwǔ lɛ é byɔ ɔ, un ka na sixu na xósin e jinjɔn Biblu jí lɛ é à? Enyi un xà lee Jezu, Pɔlu, kpo mɛ ɖevo lɛ kpo ɖó didɛ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ gbɔn é ɔ, un ka nɔ lin tamɛ dó lee linsyɛnsyɛn yetɔn ɖó na kúnkplá sinsɛnzɔ́ e wà nú Jehovah wɛ un ɖè é gbɔn é jí à?’ Mǐ mɛ bǐ wɛ ɖó hudo nùtuùntuùn kpo wěɖexámɛ e gosin Xó Mawu Tɔn mɛ é kpo tɔn. Lobɔ enyi mǐ nɔ ɖɔ lè tobutobu e mǐ nɔ mɔ ɖò Biblu kplɔnkplɔn mɛɖesunɔ tɔn mǐtɔn mɛ é nú mɛ ɖevo lɛ ɔ, mǐ sixu na kanmɛsyɛn ye bɔ ye lɔ na ɖókan dó Mawuxówema ɔ kplɔnkplɔn wu, bo na mɔ lè mɔhun lɛ.

5. Ðɔ lee è sixu d’alɔ mɛ yɔyɔ̌ lɛ bɔ ye na ɖó aca Biblu kplɔnkplɔn mɛɖesunɔ tɔn ɖé gbɔn é ɖokpo.

5 A sixu kanbyɔ ɖɔ, ‘Nɛ̌ un ka sixu kplɔ́n azɔ̌ nùkplɔntɔ́ ce b’ɛ na nɔ kplɔ́n Biblu ɔ hwɛhwɛ gbɔn?’ Lee a na bɛ́ gbɔn é ɖagbe ɖokpo wɛ nyí ɖɔ a ni xlɛ́ ɛ lee é na nɔ sɔnǔ nú nǔ e a nɔ kplɔ́n xá ɛ é gbɔn é. A sixu ɖɔ n’i ɖɔ é ni xà xota ɖevo lɛ wema Etɛ Biblu ka Kplɔ́n Mɛ Tawun? tɔn sín akpáxwé ɖé lɛ lobo xà wemafɔ e è ɖè d’emɛ lɛ é. D’alɔ ɛ bonu é ni sɔnǔ nú kplé lɛ, kpo linlin ɔ kpo bo na na xósin. Dǒ wusyɛn lanmɛ n’i ɖɔ é ni nɔ xà Atɔxwɛ kpo Réveillez-vous! e nɔ tɔ́n lɛ é kpo. Enyi Wemasɛxwetɛn Watchtower Tɔn alǒ  WEMASƐXWETƐN ƐNTƐNƐTI JÍ TƆN Watchtower Tɔn ɖò gbè tɔn mɛ ɔ, a sixu xlɛ́ ɛ lee é na nɔ zán dó na nùkanbyɔ Biblu tɔn lɛ sín xósin gbɔn é. Alɔdido Biblu kplɔntɔ́ towe gbɔn mɔ̌ na zɔ́n bɔ malin-malin mɛ ɔ, Xó Mawu Tɔn kplɔnkplɔn éɖesunɔ na nɔ víví n’i.

6. (a) Nɛ̌ a ka sixu d’alɔ nùkplɔntɔ́ towe b’ɛ na yí wǎn nú Biblu ɔ kpo ayi tɔn bǐ kpo gbɔn? (b) Enyi Biblu kplɔntɔ́ ɖé yí wǎn nú Mawuxówema ɔ kpo ayi tɔn bǐ kpo ɔ, etɛ é ka na wà?

6 É ɖò wɛn ɖɔ mǐ kún ɖó na gbidi kɔ nú mɛɖé ɖɔ é ni nɔ xà Biblu bo nɔ kplɔ́n ó. Loɔ, mi nú mǐ ni zán azɔwanú e tutoblonunu Jehovah tɔn na mǐ lɛ é dó d’alɔ nùkplɔntɔ́ mǐtɔn lɛ, bonu wanyiyi e ye ɖó nú Biblu ɔ é ni gɔ́ngɔ́n d’eji. É wá yá ɔ, lee nǔ cí nú ɖɛhan wlantɔ́ e jihan elɔ é sixu cí mɔ̌ nú nùkplɔntɔ́ e ɖó ayi jlɔjlɔ é: “Nyɛ ɔ, Mawu kpá ninɔ wɛ nyí ɖagbe nú nyɛ. Aklunɔ Mawu Mavɔmavɔ, hwi wɛ un dó ɖó bibɛtɛn.” (Ðɛh. 73:28) Gbigbɔ Jehovah tɔn na w’azɔ̌ ɖò Biblu kplɔntɔ́ ayijlɔjlɔnɔ kpo ɖagbetuùnnúmɛtɔ́ mɔhun kpo wu.

KPLƆ́N AZƆ̌ MƐ YƆYƆ̌ LƐ NÚ YE NA ÐƆ MAWUXÓ BO KPLƆ́N NǓ MƐ

7. Nɛ̌ Jezu ka kplɔ́n azɔ̌ wɛnɖagbe ɔ jlatɔ́ lɛ gbɔn? (Kpɔ́n fɔtóo e ɖò bǐbɛ̌mɛ é.)

7 Ðò Matie wemata 10gɔ́ ɔ mɛ ɔ, mǐ mɔ alixlɛ́mɛ e Jezu na mɛsɛ́dó tɔn 12 lɛ é. É ɖɔ nǔ tawun tawun e ye na wà lɛ é nú ye. [1] Mɛsɛ́dó lɛ tɛ́tó ganji hwenu e Jezu ɖò lee ye na ɖɔ Mawuxó ɔ b’ɛ na kpa ye gbɔn é kplɔ́n ye wɛ é. Enɛ gudo ɔ, ye ɖido gle ɔ jí. Ye mɔ wlɛnwín e Jezu nɔ zán lɛ é, bɔ zaan ɔ, ye lɔ huzu nugbǒ Mawuxówema ɔ tɔn kplɔnmɛtɔ́ nǔwukpétɔ́ lɛ. (Mat. 11:1) Mǐ hɛn ɔ, mǐ na kplɔ́n azɔ̌ Biblu kplɔntɔ́ mǐtɔn lɛ bɔ wɛnɖagbe ɔ jijla na nɔ kpa ye. Mi nú mǐ ni kpɔ́n ali e nu mǐ sixu d’alɔ ye ɖè é wè.

8, 9. (a) Nɛ̌ Jezu ka xwlé wɛn ɔ mɛ gbɔn ɖò sinsɛnzɔ́ tɔn mɛ? (b) Nɛ̌ mǐ ka sixu d’alɔ wɛnjlatɔ́ yɔyɔ̌ lɛ bɔ ye na nɔ ɖɔ xó ɖó kpɔ́ xá mɛ lɛ Jezu ɖɔhun gbɔn?

8 Nɔ ɖɔ xó ɖó kpɔ́ xá mɛ lɛ. Hwɛhwɛ ɔ, Jezu nɔ ɖɔ xó nú mɛ dó Axɔsuɖuto ɔ jí. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, é ɖɔ xó ɖó kpɔ́ xá nawe ɖé ɖò sɛ́tɔ̀ Jakɔbu tɔn kɔn ɖò malin-malin dó Sicáa toxo ɔ, b’ɛ hɛn lè wá tawun. (Jaan 4:5-30) É lɛ́vɔ ɖɔ xó xá Matie Levíi e nyí tokwɛyitɔ́ ɖé é. Wɛnɖagbe-Wema lɛ ɖɔ xó gègě dó xóɖɔɖókpɔ́ enɛ wu ǎ, amɔ̌, Matie yí gbè nú ylɔ̌ e Jezu ylɔ ɛ ɖɔ é ni wá huzu ahwanvu emitɔn é. Matie kpo mɛ ɖevo lɛ kpo ɖótó Jezu b’ɛ ɖɔ xó nú táan ɖé ɖò agɔ̌ ɖé tɛnmɛ ɖò Matie xwégbe.Mat. 9:9; Luk. 5:27-39.

9 Ðò ninɔmɛ ɖevo mɛ ɔ, Jezu ɖɔ xó nú Natanayɛli e ɖó linlin agɔ dó Nazalɛtinu lɛ wu é kpo xomɛnyínyɔ́ kpo. Enɛ sísɛ́ Natanayɛli bɔ é ɖyɔ linlin tɔn. É wá kplɔ́n nǔ ɖevo lɛ dó nǔ e Jezu e gosin Nazalɛti é ɖò kplɔnkplɔn mɛ wɛ é wu. (Jaan 1:46-51) Enɛ wu ɔ, mǐ ɖó hwɛjijɔ ɖagbe bo na kplɔ́n azɔ̌ wɛnjlatɔ́ yɔyɔ̌ lɛ bonu ye na nɔ vo bo ɖɔ xó ɖó kpɔ́ xá mɛ lɛ kpo xomɛnyínyɔ́ kpo. [2] Mɛ e mǐ na d’alɔ gbɔn mɔ̌ lɛ é na mɔ bɔ ayijlɔjlɔnɔ lɛ na nɔ yí wɛn ɔ, ɖó nǔ ayijlɔjlɔnɔ lɛ tɔn e ɖu ayi mɛ nú ye bɔ ye ka lɛ́ zán xógbe xomɛnyínyɔ́ tɔn lɛ é wu, lobɔ enɛ na hɛn awǎjijɛ wá nú ye.

10-12. (a) Nɛ̌ Jezu ka d’afɔ nú jlǒ e mɛ ɖevo lɛ ɖó nú wɛnɖagbe ɔ é gbɔn? (b) Nɛ̌ mǐ ka sixu d’alɔ wɛnjlatɔ́ yɔyɔ̌ lɛ bɔ nugbǒ Biblu tɔn kpinkplɔn mɛ na bí alɔ nú ye d’eji gbɔn?

10 Nɔ dó afɔ nú jlǒ e mɛ lɛ ɖó é. Táan klewun ɖé wɛ Jezu ɖó bo na dó wà sinsɛnzɔ́ tɔn na. É ɖò mɔ̌ có, é ba hwenu dó dó afɔ nú jlǒ e mɛ lɛ ɖó nú wɛnɖagbe ɔ é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Jezu nɔ tɔjihun ɖé mɛ cí nǔ ɖɔ é ɖò ataa ɖé jí ɖɔhun, bo kplɔ́n nǔ ahwan ɖé. Ðò ninɔmɛ enɛ mɛ ɔ, é bló nùjiwǔ bɔ Piyɛ́ɛ wlí hweví kpɔ́ gégé, lobo wá ɖɔ n’i ɖɔ: “Bɛ́sín dìn ɔ, gbɛtɔ́ lɛ wɛ a na nɔ dɔn wá gɔ̌n ce.” Etɛ mɛ xógbe Jezu tɔn lɛ kpo walɔ tɔn lɛ kpo ka tɔ́n kɔ dó? Piyɛ́ɛ kpo azɔ̌gbɛ́ tɔn lɛ kpo “kun tɔjihun yetɔn lɛ wá jɛ agě jí, bo jó nǔ bǐ dó, lobo xwedó Jezu.”Luk. 5:1-11.

11 Nùkplɔnmɛ Jezu tɔn lɛ dɔn Nikodɛmu e nyí Hwɛɖɔxɔsa Ðaxó Jwifu lɛ Tɔn sín hagbɛ̌  ɖokpo é. É jló na tuùn nǔ d’eji, amɔ̌, enyi é ɖɔ xó xá Jezu ɖò agbawungba ɔ, xɛsi ɖi i dó nǔ e mɛ lɛ na ɖɔ é wu. Jezu ɖyɔ alɔ bo ɖi hwenu tɔn gwé ǎ; é ɖɔ xó xá Nikodɛmu zǎnmɛ, ɖò fí e mɛ lɛ ma ɖè ǎ é. (Jaan 3:1, 2) Etɛ tan enɛ lɛ ka sixu kplɔ́n mǐ? Vǐ Mawu Tɔn ɔ ba hwenu bo hɛn nùɖiɖi mɛ lɛ tɔn lidǒ. Mǐ lɔ ɖó na nɔ dó gǎn bo yì ba mɛ lɛ kpɔ́n lobo nɔ kplɔ́n Biblu xá ye à cé?

12 Enyi mǐ nɔ w’azɔ̌ xá wɛnjlatɔ́ yɔyɔ̌ lɛ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ ɔ, ye na huzu nugbǒ Biblu tɔn kplɔnmɛtɔ́ e alɔ sè kpɛ́n na lɛ é. Mǐ sixu d’alɔ ye bɔ ye na nɔ hɛn mɛ e tlɛ ɖó jlǒ kpɛɖé lɛ é d’ayi mɛ. Mǐ sixu nɔ ylɔ wɛnjlatɔ́ yɔyɔ̌ lɛ ɖɔ ye ni gɔ́ nú mǐ hwenu e mǐ nɔ yì ba mɛ lɛ kpɔ́n é kpo hwenu e mǐ nɔ yì kplɔ́n Biblu xá mɛ lɛ é kpo. Azɔ̌ kpinkplɔn mɛ kpo wusyɛn didó lanmɛ nú mɛ kpo mɔhun na d’alɔ wɛnjlatɔ́ yɔyɔ̌ lɛ bɔ yeɖesunɔ na jló bo na nɔ dó afɔ nú jlǒ e mɛ ɖevo lɛ ɖó é lobo na nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ lɛ. Ye na lɛ́vɔ kplɔ́n bo na nɔ yawu xò nǔ kplá ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ ǎ, loɔ, ye na kplɔ́n suúluɖiɖo kpo linsyɛnsyɛn kpo.Ga. 5:22; kpɔ́n gbàví “ Linsyɛnsyɛn Ðò Taji.”

KPLƆ́N AZƆ̌ MƐ YƆYƆ̌ LƐ BONU YE NA NƆ WÀ MƐSƐNTƆ́ZƆ́ NÚ NÙÐITƆ́ HÀTƆ́ YETƆN LƐ

13, 14. (a) Etɛ a ka lin dó mɛ e savɔ̌ ɖaxó dó mɛ ɖevo lɛ tamɛ bɔ Biblu ɖɔ xó yetɔn lɛ é wu? (b) Ali tɛ lɛ nu a ka sixu kplɔ́n azɔ̌ wɛnjlatɔ́ yɔyɔ̌ lɛ kpo mɛ winnyawinnya lɛ kpo, bɔ ye na nɔ yí wǎn nú nɔví sunnu yetɔn lɛ kpo nɔví nyɔnu yetɔn lɛ kpo ɖè?

13 Tan Biblu tɔn lɛ tɛɖɛ̌ wǔ e è jɔ mǐ bɔ mǐ na “yí wǎn titewungbe nú nɔví . . . ɖò nùɖiɖi mɛ lɛ” lobo nɔ wà mɛsɛntɔ́zɔ́ nú mǐɖée lɛ é jí. (Xà 1 Piyɛ́ɛ 1:22; Luki 22:24-27.) Vǐ Mawu Tɔn ɔ sɔ́ nǔ bǐ jó, kaka jɛ gbɛ̀ tɔn jí, bo dó wà mɛsɛntɔ́zɔ́ nú mɛ ɖevo lɛ. (Mat. 20:28) Dɔkasi ɔ, “nyɔnu ɖagbewatɔ́ ɖé wɛ, bo nɔ dó alɔ wamamɔnɔ lɛ ɖesu.” (Mɛ. 9:36, 39) Nɔví nyɔnu Hlɔma tɔn e nɔ nyí Mali é “jɛ tagba ɖesu” dó mɛ e ɖò agun ɔ mɛ lɛ é tamɛ. (Hlɔ. 16:6) Nɛ̌ mǐ ka sixu d’alɔ mɛ yɔyɔ̌ lɛ bɔ ye na mɔ nukúnnú jɛ wu ɖɔ é ɖò taji ɖɔ è ni nɔ d’alɔ nɔví sunnu lɛ kpo nɔví nyɔnu lɛ kpo gbɔn?

Kplɔ́n azɔ̌ mɛ yɔyɔ̌ lɛ bonu ye ni yí wǎn nú nùɖitɔ́ hàtɔ́ yetɔn lɛ (Kpɔ́n akpáxwé 13 kpo 14 kpo)

14 Kúnnuɖetɔ́ e ko zin lɛ é sixu nɔ ylɔ mɛ yɔyɔ̌ lɛ ɖɔ ye ni xwedó emi hwenu e ye ɖò azinzɔnnɔ lɛ kpo mɛxomɔ lɛ kpo ba kpɔ́n wɛ é. Enyi é nyɔ́ bló ɔ, mɛjitɔ́ lɛ sixu kplá vǐ yetɔn lɛ ɖò mɛbakpɔ́n mɔhun lɛ hwenu. Mɛxo agun tɔn lɛ sixu w’azɔ̌ xá mɛ ɖevo lɛ bo nɔ mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ mɛxomɔ vívɛ́ mǐtɔn lɛ ɖó nùɖuɖu ɖagbe, bɔ xwé yetɔn lɛ gbè ɖò mimɛ̌ jí. Mɔ̌ mɛ ɔ, mɛ winnyawinnya lɛ kpo mɛ yɔyɔ̌ lɛ kpo nɔ kplɔ́n bo nɔ nyɔ́ xomɛ dó mɛ ɖevo lɛ wu. Mɛxo agun tɔn ɖé tíìn bo nɔ nɔ gletoxo ɖé mɛ, bɔ hwenu e é nɔ ɖò Mawuxó ɖɔ wɛ é ɔ, é nɔ yì ba Kúnnuɖetɔ́ e nɔ nɔ xá ɔ mɛ lɛ é kpɔ́n klewun. Mɔ̌ mɛ ɔ, nɔví sunnu winnyawinnya e nɔ xwedó è hwɛhwɛ é ɖé kplɔ́n ɖɔ mɛ e ɖò agun ɔ mɛ lɛ é bǐ wɛ ɖó na mɔ ɖɔ è yí wǎn nú emi.Hlɔ. 12:10.

15. Aniwu é ka ɖò taji ɖɔ mɛxo agun tɔn lɛ ni sɔ́ ayi ɖó nukɔnyiyi sunnu lɛ tɔn ɖò agun ɔ mɛ jí?

15 Ðó Jehovah nɔ zán sunnu lɛ bɔ ye nɔ kplɔ́n nǔ mɛ ɖò agun ɔ mɛ wutu ɔ, é ɖò taji ɖɔ nɔví sunnu lɛ ni tɛnkpɔn bo ɖó nǔwukpikpé xóɖiɖɔ tɔn. Enyi mɛxo agun tɔn ɖé wɛ nú we ɔ, a ka sixu ɖótó devizɔwatɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn ɖé hwenu e é ɖò xóɖiɖɔ ɖé jí vɔ́ gbɔn wɛ é à? Kpo alɔdo towe kpo ɔ, é na kpéwú bɔ Xó Mawu Tɔn kpinkplɔnmɛ na bí alɔ n’i d’eji.Nɛɛ. 8:8. [3]

16, 17. (a) Nɛ̌ Pɔlu ka sɔ́ ayi ɖó nukɔnyiyi Timɔtée tɔn jí gbɔn? (b) Nɛ̌ mɛxo agun tɔn lɛ ka sixu kplɔ́n azɔ̌ lɛngbɔnyitɔ́ agun ɔ tɔn sɔgudo tɔn lɛ ganji gbɔn?

16 È ɖó hudo lɛngbɔnyitɔ́ lɛ tɔn tawun ɖò agun Klisanwun tɔn mɛ, bɔ è ka ɖó na ɖò azɔ̌ kplɔ́n mɛ e na wà azɔ̌ mɔhun ɖò sɔgudo lɛ é wɛ zɔn mǐ yì. Pɔlu ɖɔ lee è sixu kplɔ́n azɔ̌ mɛ gbɔn ɖò kpaà mɛ é, hwenu e é ɖɔ xó elɔ lɛ nú Timɔtée é: “Hwi vǐ ce ɔ, mɔ hlɔnhlɔn ɖò fɛ́nú e mǐ ɖó, ɖò bǔ e mǐ ɖè xá Klisu Jezu ɔ mɛ. Nǔ e un ɖɔ, bɔ a sè ɖò kúnnuɖetɔ́ gègě  nukɔn ɔ, sɔ́ dó así nú mɛ e wu è ɖeji dó, bɔ ye lɔ na sixu kplɔ́n mɛ ɖevo lɛ é.” (2 Tim. 2:1, 2) Timɔtée kplɔ́n nǔ gègě hwenu e é w’azɔ̌ xá mɛsɛ́dó Pɔlu e nyí mɛxomɔ ɖé é. Enɛ gudo ɔ, Timɔtée zán wlɛnwín Pɔlu tɔn lɛ ɖò sinsɛnzɔ́ éɖesunɔ tɔn kpo sinsɛn-biblo mímɛ́ ɔ sín akpáxwé ɖevo lɛ kpo mɛ.2 Tim. 3:10-12.

17 Pɔlu jó Timɔtée dó bo ɖɔ ɖɔ enyi Mawu bló ɔ é na tuùn azɔ̌ ǎ. Kplá wɛ é kplá ɛ bɔ ye nɔ zɔn. (Mɛ. 16:1-5) Mɛxo agun tɔn lɛ sixu wà nǔ Pɔlu ɖɔhun, bo nɔ kplá devizɔwatɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn e kpé nǔ wu lɛ é dó yeɖée jí, ɖò mɛbakpɔ́n lɛngbɔnyitɔ́ tɔn lɛ hwenu, ɖò hwenu e é jɛxa dó é. Mɔ̌ mɛ ɔ, mɛxo agun tɔn lɛ nɔ hun ali nú nɔví sunnu mɔhun lɛ bɔ yeɖesunɔ nɔ mɔ mɛkplɔnkplɔn, nùɖiɖi, suúluɖiɖo, kpo wanyiyi e è byɔ ɖò Klisanwun nukúnkpénuwutɔ́ lɛ sí é kpo. Mɔ̌ biblo nɔ d’alɔ bɔ è nɔ kplɔ́n azɔ̌ mɛ ɖěɖee na nyí “lɛngbɔhwan Mawu tɔn” sín lɛngbɔnyitɔ́ ɖò sɔgudo lɛ é.1 Pi. 5:2, NWT.

AZƆ̌ KPINKPLƆN MƐ ÐEVO LƐ ÐÒ TAJI

18. Aniwu azɔ̌ kpinkplɔn mɛ ɖevo lɛ ɖò sinsɛnzɔ́ Jehovah tɔn mɛ ka ɖó na mya nukún nú mǐ?

18 Azɔ̌ kpinkplɔn mɛ ɖevo lɛ ɖò taji tawun, ɖó è fɔ́n bo ɖò hudo gbɛtɔ́ lɛ tɔn ɖó wɛ, bɔ sinsɛnzɔ́wiwa nú Jehovah sín ali lɛ́ ɖò hunhun wɛ. Azɔ̌ kpinkplɔn mɛ sín kpɔ́ndéwú e Jezu kpo Pɔlu kpo zé ɖ’ayǐ é kpó ɖò nǔ ɖu wɛ. Jehovah jló ɖɔ è ni kplɔ́n azɔ̌ mɛsɛntɔ́ emitɔn égbé tɔn lɛ ganji, bonu ye na wà yɛhwexɔsuɖuto ɔ sín azɔ̌ yetɔn lɛ. Mawu jɔwu mǐ bɔ mǐ na d’alɔ mɛ yɔyɔ̌ lɛ, lobɔ nǔwukpikpé e ye ɖó bo na wà azɔ̌ e sín hudo tíìn ɖò agun ɔ mɛ lɛ é na sɛ́ sò d’eji. Ðó ninɔmɛ gbɛ̀ ɔ tɔn fɔ́n bo ɖò gblègblé wɛ, bɔ Mawuxóɖiɖɔ sín ali yɔyɔ̌ lɛ ɖò hunhun wɛ wutu ɔ, azɔ̌ kpinkplɔn mɛ ɖò taji tawun, bo ka ɖó na lɛ́ mya nukún.

19. Etɛwu a ka ɖó na kudeji ɖɔ gǎn e dó wɛ a ɖè bo na kplɔ́n azɔ̌ mɛ ɖevo lɛ ɖò sinsɛnzɔ́ Jehovah tɔn mɛ é na hɛn lè wá?

19 É ɖò wɛn ɖɔ azɔ̌ kpinkplɔn mɛ ɖevo lɛ nɔ byɔ hwenu kpo gǎndido kpo. Amɔ̌, Jehovah kpo Vǐ vívɛ́ná tɔn kpo na nɔ gudo mǐtɔn, bo na na nùnywɛ mǐ bɔ mǐ na kpéwú bo kplɔ́n azɔ̌ mɛ. Xomɛ na hun mǐ, ɖó mǐ na mɔ bɔ mɛ e mǐ d’alɔ lɛ é na “ɖò azɔ̌ wà wɛ, bo ɖò gǎn dó wɛ.” (1 Tim. 4:10) Mǐ lɔ ɖesunɔ ni bo ɖò nukɔn yì wɛ ɖò gbigbɔ lixo, bo ɖò sinsɛnzɔ́ mímɛ́ wà nú Jehovah wɛ.

^ [1] (akpáxwé 7gɔ́ ɔ) Nǔ tawun tawun e jí Jezu ɖɔ xó dó é ɖé lɛ ɖíe: (1) Mi jla wɛn e sɔgbe é. (2) Nǔ e Mawu na mi lɛ é ni kpé mi. (3) Mi ma nɔ dɔn nǔ xá xwétɔ́ lɛ ó. (4) Mi ɖeji dó Mawu wu hwenu e mɛ lɛ klán gbè xá mi é. (5) Mi ma ɖi xɛsi ó.

^ [2] (akpáxwé 9gɔ́ ɔ) Xóɖɔɖókpɔ́ xá mɛ lɛ ɖò kúnnuɖegbe sín wlɛnwín ɖagbeɖagbe ɖé lɛ ɖò wema Mọaleyi sọn Wehọmẹ Lizọnyizọn Yẹwhehọluduta Tọn Mẹ mɛ, wex. 62-64.

^ [3] (akpáxwé 15gɔ́ ɔ) Mọaleyi sọn Wehọmẹ Lizọnyizọn Yẹwhehọluduta Tọn Mẹ, wex 52-61 tinmɛ jijɔ e sín hudo è ɖó bo na nyí xóɖɔtɔ́ ɖagbe lɛ é.