Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN Août 2016

Xota ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò azǎn 26 Zǒsun 2016 jɛ 23 Kɔnyásun 2016 é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

TAN GBƐZÁN TƆN

Lee Un Mɔ Awǎjijɛ Ðò Nùnamɛ Mɛ Gbɔn É

Dɔnkpɛvu Angleterre tɔn ɖé huzu mɛsɛ́dó ɖò Porto Rico bo zán gbɛ̀ e hɛn awǎjijɛ wá n’i é ɖé.

Alɔwliwli: Mɛ E Sɔ́ Ð’ayǐ É kpo Nǔ E Wu Wɛ É Kpo

É ka sɔgbe bɔ è na ɖɔ ɖɔ alɔwliwli nyí nùnina ɖé bo gosin Mawu gɔ́n à?

Ba Nǔ E Nyɔ́ Hú Siká É Ðé

Kpɔ́n ali e nu Biblu kplɔntɔ́ e ɖò biba wɛ zɔn mǐ yì é cí ayǐdɔkun-batɔ́ lɛ ɖɔhun ɖè é atɔn.

A Mɔ Ðɔ Emi Ðó Na Kplɔ́n Azɔ̌ Mɛ Ðevo lɛ Wɛ À?

Nǔ taji tɛ lɛ gbé a ka sixu d’alɔ ye bɔ ye na nya?

Nǔ E Nǔxatɔ́ Lɛ Kanbyɔ Lɛ É

Etɛwu alɔ klɔ́klɔ́ ka nyí xó nú kɛntɔ́ Jezu tɔn lɛ?

DƆKUN E ÐÒ NǓ XÓXÓ SƐXWETƐN MǏTƆN LƐ É

“Un Ðò Atín Sínsɛ́n lɛ Gbɛ̀ Dó Kpa Susu nú Jehovah Na Wɛ”

Biblu kplɔntɔ́ lɛ mɔ nukúnnú jɛ nǔ e wǔ ɖiɖó zɔ nú gbɛ̀ ɔ nyí nú Klisanwun lɛ é mɛ bǐ ɖò Wɛkɛ Hwan I hwenu ǎ có, ayi jlɔjlɔ yetɔn hɛn lè ɖagbe lɛ wá.